Chỉ thị số 03/2008/CT-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 03/2008/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 03/2008/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ vận tải khách dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Mậu tý 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 03/2008/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 03/2008/CT-TTg Hà N i, ngày 17 tháng 01 năm 2008 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG B O M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG, NÂNG CAO CH T LƯ NG PH C V V N T I KHÁCH DNP T T NGUYÊN ÁN VÀ MÙA L H I XUÂN M U TÝ 2008 Hàng năm vào d p T t Nguyên án và mùa L h i u năm, nhu c u i l i c a nhân dân tăng cao. b o m tr t t an toàn giao thông, nâng cao ch t lư ng ph c v v n chuy n hành khách d p T t Nguyên án và mùa L h i Xuân M u Tý 2008, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Các B , ngành ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p t c khNn trương tri n khai th c hi n các n i dung v tr t t an toàn giao thông và công tác ph c v v n chuy n hành khách t i Ch th s 23/2007/CT-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng th c hi n các gi i pháp i u hành giá c , bình n th trư ng trong nh ng tháng cu i năm 2007 và ph c v T t Nguyên án M u Tý 2008. 2. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m chính trong vi c t ch c, ch o công tác b o m tr t t an toàn giao thông và ph c v nhu c u i l i c a nhân dân t i các u m i giao thông trên a bàn; tăng cư ng ph i h p gi a l c lư ng c nh sát tr t t và thanh tra giao thông trong vi c b o m tr t t t i các b n xe, b n tàu, nhà ga, l c lư ng c nh sát giao thông tăng cư ng tu n tra, x lý nghiêm các hành vi gây m t an toàn giao thông; thành l p Ban Ch o ph c v T t ng tr c các ngành, các c p chính quy n gi i quy t k p th i các phát sinh l n v nhu c u v n chuy n, gi i quy t các tình hu ng phát sinh liên quan n tr t t và an toàn giao thông. 3. B Giao thông v n t i ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Ch o các cơ quan ch c năng, các doanh nghi p v n t i hành khách có các bi n pháp i u ng tăng cư ng phương ti n gi i quy t k p th i nhu c u i l i c a nhân dân, không hành khách ch m v quê ón T t do không có phương ti n v n chuy n; rà soát ch t lư ng phương ti n v n chuy n, kiên quy t không ưa phương ti n không b o m tiêu chuNn ch t lư ng an toàn k thu t và b o v môi trư ng ra ph c v v n chuy n khách; ki m tra ch t ch gi y phép lái xe, gi y phép lái tàu, b ng, ch ng ch chuyên môn theo quy nh i v i ngư i i u khi n phương ti n; b) Ch o các ơn v thi công có phương án t m ng ng thi công trong nh ng ngày cao i m, hoàn tr m t b ng thi công các phương ti n v n chuy n lưu thông thu n
  2. l i, an toàn; ki m tra, rà soát các i m giao c t, u n i và có các bi n pháp b o m an toàn; c) T ch c lãnh o, b ph n chuyên môn tr c b o m v n t i và an toàn giao thông; b trí các i m l c lư ng liên ngành ki m tra ch t ch n, b trí phương ti n ti p chuy n hành khách khi x lý các xe ô tô ch quá s ngư i quy nh trên m t s tuy n v n t i có lưu lư ng l n. 4. B Công an ph i h p v i y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Ch o l c lư ng C nh sát tr t t ngăn ch n k p th i các hành vi gây r i, tr m c p, cò m i, l a o, v n chuy n hàng c m,... b o m tr t t t i các u m i giao thông, x lý các hành vi gây m t tr t t xã h i trên các phương ti n giao thông; b) Ch o l c lư ng C nh sát giao thông tăng cư ng tu n tra, phát hi n và x lý nghiêm các hành vi ch y quá t c , ón tr khách không úng quy nh, s d ng phương ti n quá niên h n cho phép, ngư i i u khi n phương ti n không có b ng c p theo quy nh, có n ng c n quá quy nh, ch quá s ngư i quy nh, không i mũ b o hi m khi tham gia giao thông b ng mô tô và xe g n máy... và các hành vi khác gây m t an toàn giao thông. 5. y ban An toàn giao thông Qu c gia ôn c các B , ngành và a phương trong vi c b o m tr t t an toàn giao thông; ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c m t tuyên truy n sâu r ng t i các doanh nghi p v n t i, m i t ng l p nhân dân v b o m tr t t an toàn giao thông. 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, y ban An toàn giao thông Qu c gia ch u trách nhi m thi hành Ch th này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; Hoàng Trung H i - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - y ban An toàn giao thông Qu c gia; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN (5b).
Đồng bộ tài khoản