Chỉ thị Số: 03/CT-BTC

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
72
lượt xem
2
download

Chỉ thị Số: 03/CT-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHỈ THỊ VỀ VIỆC BÌNH ỔN GIÁ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH DẦN 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị Số: 03/CT-BTC

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 03/CT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009 CHỈ THỊ VỀ VIỆC BÌNH ỔN GIÁ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH DẦN 2010 Thực hiện Chỉ thị số 2008/CT-TTg ngày 01/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bình ổn thị trường và phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010; Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu: Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là các tỉnh), Cục trưởng Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan có liên quan trên địa bàn triển khai thực hiện các công việc sau đây: I. VỀ CÔNG TÁC BÌNH ỔN GIÁ: 1. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của địa phương thực hiện các công việc sau: - Theo dõi sát tình hình giá cả thị trường, kịp thời trình Ủy ban nhân dân tỉnh: phương án điều hành giá hàng hoá, dịch vụ; quyết định, công bố áp dụng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp bình ổn giá đối với hàng hóa, dịch vụ trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán theo quy định tại Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá (sau đây gọi tắt là Nghị định số 75/2008/NĐ-CP); không để xảy ra tình trạng đột biến về giá tại địa phương. - Kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia; hàng hóa, dịch vụ được mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ còn được trợ cước, trợ giá. - Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các lực lượng trên địa bàn (Quản lý thị trường, Hải quan, Thanh tra, Công an, Thuế...) tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về quản lý giá, bán hàng hoá, dịch vụ theo đúng giá của cơ quan có thẩm quyền quy định; kiểm tra việc thu các loại phí dịch vụ, việc đăng ký giá,
  2. kê khai giá, niêm yết và công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật, không để các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng tăng giá, phí tùy tiện, trái pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán; kiên quyết xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân cố tình vi phạm theo quy định hiện hành của pháp luật. - Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ động cân đối nguồn tài chính tại chỗ của địa phương (ngân sách địa phương, quỹ dự trữ tài chính) để tạm ứng ngay cho các đơn vị được giao nhiệm vụ sản xuất, chế biến và tổ chức dự trữ hàng hoá thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010. Đối với các địa phương có khó khăn về nguồn vốn, khẩn trương báo cáo về Bộ Tài chính để kịp thời chuyển số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2010 (được Thủ tướng Chính phủ giao) để có nguồn thực hiện. - Phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 19/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác phục vụ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010; chú trọng các biện pháp tạo nguồn hàng, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hoá, dịch vụ; kiểm soát thị trường, phát hiện kịp thời các hiện tượng kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; thịt gia súc, gia cầm và các sản phẩm của gia cầm chưa qua kiểm dịch…; xử lý kiên quyết các trường hợp sai phạm nhằm bảo vệ lợi ích người tiêu dùng. 2. Cục trưởng Cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường kiểm tra thực hiện pháp luật về thuế, kết hợp với kiểm tra thực hiện pháp luật về giá trên cơ sở kê khai thuế của các đơn vị, đặc biệt là đối với đơn vị vừa qua được hưởng chính sách miễn, giảm, giãn thuế mà không có biện pháp tiết giảm chi phí để giảm giá; kiên quyết loại trừ những khoản chi thưởng và những khoản chi không hợp lý, hợp lệ khi quyết toán thuế; chống việc tăng giá bất hợp lý; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Công an, cơ quan quản lý giá, quản lý thị trường...) xử lý các trường hợp gian lận thuế; trốn lậu thuế theo quy định. 3. Giám đốc Kho bạc Nhà nước tại địa phương có trách nhiệm chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát chi tiêu từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ các nhiệm vụ như: tổ chức hội nghị, tổng kết, gặp mặt đón mừng năm mới; chi mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản; chi mua quà biếu, quà tặng, công tác phí; không thanh toán các khoản chi không đúng quy định; đồng thời, yêu cầu thủ trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc quyết định và chịu trách nhiệm về các khoản chi tiêu của đơn vị theo quy định của pháp luật. 4. Cục trưởng Cục Hải quan có trách nhiệm chỉ đạo, giải quyết thông quan hàng hoá kịp thời, đúng quy định; tăng cường lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát trong địa bàn hoạt động hải quan; phối hợp với các cơ quan chức năng ngoài địa bàn hoạt động hải quan kiểm tra kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hoạt động buôn 2
  3. lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, góp phần bình ổn giá ở thị trường trong nước. 5. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tài chính và tất cả các đơn vị trong hệ thống ngành Tài chính từ Trung ương đến địa phương có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiêm cấm việc sử dụng công quỹ, ngân sách nhà nước để mua quà biếu, quà tặng; tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị, đặc biệt là gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng; Các đơn vị sau đây, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động hoặc phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính thực hiện tốt các công việc sau đây: a) Vụ Ngân sách nhà nước có trách nhiệm chủ trì hướng dẫn, theo dõi tình hình triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo Bộ về tình hình hỗ trợ kinh phí đối với các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán năm 2010 của các địa phương; chủ trì cùng Vụ Đầu tư, Kho bạc Nhà nước điều hành đảm bảo nguồn ngân sách đáp ứng yêu cầu chi của ngân sách trung ương và địa phương tiết kiệm, hiệu quả; kịp thời trình Bộ xử lý việc tăng tiến độ chuyển số bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2010 được Thủ tướng Chính phủ giao để có nguồn thực hiện tạm ứng cho các đơn vị được giao nhiệm vụ sản xuất, chế biến và tổ chức dự trữ hàng hoá thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán đối với các địa phương có khó khăn về nguồn. b) Cục Quản lý giá chủ trì phối hợp với Vụ Chính sách thuế, Cục Tài chính doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến giá cả hàng hoá, dịch vụ trên thị trường thế giới và trong nước; tham mưu kịp thời các giải pháp bình ổn giá và điều hành giá hàng hoá, dịch vụ cụ thể phù hợp với cơ chế giá thị trường. c) Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tín dụng chủ trì tham mưu cho Bộ đảm bảo phối hợp chặt chẽ giữa điều hành phát hành trái phiếu Chính phủ với công tác điều hành chính sách cung ứng tiền tệ, chính sách lãi suất để đảm bảo thực hiện kế hoạch huy động vốn và ổn định kinh tế vĩ mô. II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO GIÁ THỊ TRƯỜNG: 1. Đại diện Văn phòng Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi và tổng hợp tình hình giá cả thị trường Tết đối với các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở vào, gửi báo cáo về Cục Quản lý giá để tổng hợp chung theo quy định. 2. Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: - Từ ngày 01/01/2010, trong báo cáo thường kỳ (ngày, tuần, tháng) của Sở Tài chính các tỉnh gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá) theo quy định hiện hành cần bổ sung 3
  4. nội dung về tình hình chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết, đánh giá khả năng cung ứng hàng hóa và việc thực hiện bình ổn giá tại địa phương, trước hết là đối với các vật tư, nguyên liệu quan trọng; các loại thịt (lợn, gà, bò); cá; gạo (nếp, tẻ); thực phẩm chế biến; bánh mứt kẹo; đường, sữa; hoa quả; thuốc phòng và chữa bệnh cho người; giá cước vận chuyển hành khách; phí tham quan, trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô... - Từ ngày 10/02/2010 đến ngày 24/02/2010 (tức ngày 10 Tết Âm lịch), Sở Tài chính các tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thái Bình, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Điện Biên, Hoà Bình, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, An Giang) thực hiện chế độ báo cáo nhanh mỗi ngày một lần (qua Fax, thư điện tử) về giá thị trường các mặt hàng theo quy định tại Quyết định số 1712/QĐ-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ báo cáo giá cả thị trường và danh mục hàng hoá dịch vụ phục vụ Tết theo Công văn hướng dẫn thực hiện Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Tài chính. - Trước ngày 26/02/2010 (tức ngày 13 Tết Âm lịch), Sở Tài chính các tỉnh báo cáo tổng hợp đánh giá tình hình giá cả thị trường (trước, trong và sau Tết) gửi về Bộ Tài chính (Cục Quản lý Giá) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 3. Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị này về cơ quan cấp trên theo hệ thống (đồng gửi Cục Quản lý giá bằng văn bản và thư điện tử theo địa chỉ sau: csgia@mof.gov.vn): - Đợt 1: Báo cáo tổng hợp tình hình nhiệm vụ chuẩn bị Tết, trước ngày 14/02/2010. - Đợt 2: Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện nhiệm vụ sau Tết, trước ngày 26/2/2010 (tức ngày 13 Tết Âm lịch). 4. Cục trưởng Cục Quản lý giá chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực hiện, tổng hợp tình hình diễn biến giá cả thị trường báo cáo Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định về thời gian, báo cáo kịp thời những vấn đề đột xuất phát sinh để có biện pháp xử lý./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó TTg (để báo cáo); - Bộ Công Thương, Bộ KH&ĐT, Bộ NN&PTNT, NHNNVN; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 4
  5. TW; Vũ Văn Ninh - Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cục Thuế, Cục Hải quan, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Lãnh đạo Bộ; - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; - Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Nhân dân, Thời báo Tài chính; - Lưu: VT, QLG. 5
Đồng bộ tài khoản