Chỉ thị số 04/2002/CT-BTM về việc tăng cường kiểm tra, xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu lưu thông thị trường do Bộ Thương mại ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 04/2002/CT-BTM về việc tăng cường kiểm tra, xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu lưu thông thị trường do Bộ Thương mại ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'chỉ thị số 04/2002/ct-btm về việc tăng cường kiểm tra, xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu lưu thông thị trường do bộ thương mại ban hành', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/2002/CT-BTM về việc tăng cường kiểm tra, xử lý thuốc lá ngoại nhập lậu lưu thông thị trường do Bộ Thương mại ban hành

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2002/CT-BTM Hà N i, ngày 08 tháng 4 năm 2002 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG KI M TRA, X LÝ THU C LÁ NGO I NH P L U LƯU THÔNG TH TRƯ NG Thi hành Ch th s 278/CT ngày 13/8/1990 c a Ch t ch H i đ ng B trư ng (nay là Th tư ng Chính ph ) v c m nh p kh u và lưu thông thu c lá c a nư c ngoài s n xu t trên th trư ng nư c ta, các B , ngành h u quan và các c p chính quy n đã tích c c ch đ o các l c lư ng tr c thu c ki m tra và x lý nhi u v nh p l u, v n chuy n và buôn bán thu c lá l u. Tuy nhiên, tình hình nh p l u thu c lá v n không gi m, đ c bi t thu c lá nh p l u v n bày bán công khai trong ph m vi c nư c, nh t là t i các đi m bán l các thành ph , th xã. Đ th c hi n nghiêm túc Ch th 278/CT, ý ki n ch đ o c a Phó Th tư ng Chính ph t i cu c h p ngày 11/6/2001 v Chi n lư c phát tri n ngành thu c lá đ n năm 2010 và k ho ch 5 năm (2001-2005), Ngh đ nh s 76/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 c a Chính ph v ho t đ ng s n xu t và kinh doanh thu c lá lá và đ c bi t là Phương án ki m tra, ki m soát thu c lá đi u nh p l u bày bán trên th trư ng n i đ đã đư c Th tư ng Chính ph thông qua ngày 14/3/2002, B Thương m i đ ngh các B , ngành và UBND đ a phương tri n khai ngay nh ng vi c sau: 1- Ch đ o các l c lư ng tr c thu c t ch c công tác đ u tranh ch ng buôn l u theo tinh th n Công đi n s 1254 c a Th tư ng Chính ph và Phương án tri n khai th c hi n s 0993 c a Ban Ch đ o 127 TW, Phương án ki m tra, ki m soát thu c lá đi u nh p l u bày bán trên th trư ng n i đ a ngăn ch n tình tr ng buôn l u, v n chuy n, bày bán công khai thu c lá đi u nh p l u, k c vi c trưng bày v tút, v bao thu c lá trên th trư ng. 2- T i các tuy n, đ a bàn biên gi i tr ng đi m như Qu ng Ninh, Qu ng Tr , Tây Ninh, Long An... l c lư ng liên ngành tăng cư ng ki m tra nh m phát hi n x lý các đư ng dây, nhóm buôn bán, v n chuy n, thu c lá ngo i nh p l u vào n i đ a. 3- Trên th trư ng n i đ a các l c lư ng Công an, Qu n lý th trư ng xây d ng k ho ch tri n khai c th , t ch c l c lư ng thư ng tr c chuyên trách ki m tra, x lý vi c tàng tr , v n chuy n buôn bán thu c lá l u t p trung đ c bi t t i các t đi m đ u m i phát lu ng và sau đó là các đi m bán l . Trư c m t UBND TP Hà N i t p trung ch đ o th c hi n t t thí đi m ki m tra, x lý thu c lá l u bày bán công khai trên đ a bàn thành ph trong tháng 4 và 5 năm 2002. Sau đ t tri n khai thí đi m t i Hà N i, Ban Ch đ o 127 TW s t ng k t, rút kinh nghi m tri n khai trên toàn qu c.
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4- Phát đ ng trong t t c các cơ quan qu n lý nhà nư c, v n đ ng cán b viên ch c nhà nư c gương m u th c hi n không hút thu c lá ngo i nh p l u, thu c lá trong nư c s n xu t không dán tem. 5- Ph i h p thư ng xuyên ch t ch v i các đoàn th chính tr xã h i, các cơ quan thông tin đ i chúng tuyên truy n các quy đ nh pháp lu t v kinh doanh thu c lá, v n đ ng m i ngư i không buôn l u, v n chuy n và ch a ch p, tiêu th thu c lá ngo i nh p l u, thu c lá trong nư c s n xu t không dán tem; phát hi n và t cáo nh ng hành vi buôn l u, hàng gi và gian l n thương m i v thu c lá và nh ng hành vi tiêu c c b o kê, che d u, ti p tay cho ho t đ ng kinh doanh thu c lá l u. 6- Ch t ch UBND, th trư ng đơn v l c lư ng ph trách đ a bàn ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v tình hình buôn l u các m t hàng nói chung và m t hàng thu c lá ngo i nói riêng. 7- M i trư ng h p buôn l u thu c lá đ u ph i đư c x lý k p th i và theo đúng các quy đ nh c a pháp lu t. Đ tri n khai có hi u qu vi c ki m tra, x lý thu c lá ngo i nh p l u, đ ngh các b , ngành và UBND đ a phương quan tâm ch đ o công tác này và trong quá trình th c hi n có khó khăn, vư ng m c, thì thông báo B Thương m i đ t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . H Hu n Nghiêm (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản