Chỉ thị số 04/2003/CT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
148
lượt xem
23
download

Chỉ thị số 04/2003/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 04/2003/CT-BYT về việc tăng cường chăm sóc trẻ sơ sinh nhằm giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/2003/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2003/CT-BYT Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 2003 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG CHĂM SÓC TR SƠ SINH NH M GI M T L T VONG SƠ SINH Trong nh ng năm qua, t l t vong tr dư i 1 tu i và dư i 5 tu i c a nư c ta ã gi m m t cách áng k nh s n l c c a toàn ngành y t , s tham gia tích c c c a các ngành các c p, s óng góp hi u qu c a các chương trình chăm sóc s c kho bà m tr em và s h tr quý báu c a các t ch c qu c t . Tuy nhiên t l t vong tr sơ sinh gi m nhưng không áng k , ây chính là m t thách th c l n trong công tác chăm sóc s c kho tr em. Trên th gi i, hàng năm có kho ng 8 tri u tr sơ sinh ch t, chi m 2/3 t ng s ch t c a tr dư i 1 tu i, trong ó 2/3 s tr sơ sinh ch t trong tu n u và 2/3 s này ch t trong 24 gi u. Vi t Nam cũng tương t như v y, t l t vong tr sơ sinh chi m 50-70% t ng s t vong tr dư i 1 tu i. Nguyên nhân gây nên t l t vong tr sơ sinh cao là do tr b ng t, ch n thương trong khi , non, th p cân và các b nh nhi m khuNn, trong khi ó nh ng nguyên nhân này l i có th phòng tránh ư c. Th c tr ng trên chính là do thi u s quan tâm úng m c c a cán b qu n lý b nh vi n, s y u kém và thi u ng b trong chăm sóc sơ sinh. Hi n t i, nhi u b nh vi n t nh chưa có khoa sơ sinh, ho c n u có thì bác sĩ cũng chưa ư c ào t o sâu v chăm sóc sơ sinh. Trang thi t b c p c u, chăm sóc sơ sinh và phương ti n v n chuy n còn thi u th n. Công tác v n chuy n c p c u chưa m b o nhanh chóng, k p th i và an toàn. S ph i h p gi a chuyên khoa s n và chuyên khoa nhi chưa ch t ch trong ch o hư ng d n chăm sóc thai nhi và tr sơ sinh. kh c ph c th c tr ng trên và tăng cư ng chăm sóc sơ sinh, nh m gi m t l t vong sơ sinh theo các m c tiêu xác nh trong Chi n lư c công tác chăm sóc và b o v s c kho nhân dân n năm 2010 - 2020 ã ư c Chính ph phê duy t, B trư ng B Y t ch th : T t c các cơ s y t ho t ng trong lĩnh v c s n nhi bao g m b nh vi n chuyên khoa s n, b nh vi n chuyên khoa nhi, khoa s n, khoa nhi c a các b nh vi n a khoa, trung tâm BVBMTE/KHHG , nhà h sinh, tr m y t xã, phư ng, th tr n có trách nhi m th c hi n nghiêm các quy ch chuyên môn, quy trình k thu t do B Y t ban hành, ti p t c tri n khai th c hi n “Ch th 08/1998/CT-BYT ngày 6/11/1998 c a B trư ng B Y t v vi c tăng cư ng d phòng và c p c u các tai bi n s n khoa”, n i dung Làm m an toàn trong “Hư ng d n ChuNn Qu c gia v các d ch v Chăm sóc s c kho sinh s n” ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 3367/Q -BYT ngày 12/9/2002 c a B trư ng B Y t . a. Tăng cư ng s ph i h p gi a chuyên khoa s n v i chuyên khoa nhi trong chăm sóc bà m và tr sơ sinh c bi t trong vi c x lý c p c u, h i s c sơ sinh t i phòng . i v i các trư ng h p non, thi u cân, các bác sĩ nhi khoa ph i có m t cùng
  2. tham gia h i s c c p c u. Trong nghiên c u khoa h c, ng d ng ti n b khoa h c k thu t m i, ào t o b i dư ng chuyên môn c n có s ph i h p ch t ch hơn nâng cao ch t lư ng chăm sóc sơ sinh t i các tuy n. - Chuyên khoa s n có trách nhi m: - Qu n lý t t thai nghén, c bi t i v i các thai ph có nguy cơ non, ti n hành sàng l c, ki m soát và i u tr viêm âm o các thai ph . - Chăm sóc sơ sinh, hư ng d n bú m s m ngay sau sinh, tiêm Vitamin K cho tr sơ sinh. - ChNn oán phát hi n s m thai nhi có nguy cơ, d t t, vàng da ph i h p v i chuyên khoa nhi x trí k p th i. b. X trí c p c u s m sơ sinh b nh, suy hô h p, h thân nhi t, nhi m khuNn và các trư ng h p b nh lý khác. - Chuyên khoa nhi có trách nhi m: - Nâng cao ch t lư ng h i s c c p c u sơ sinh nh cân, sơ sinh b nh, d t t, sang ch n s n khoa. Nâng cao ch t lư ng sàng l c sơ sinh nh m phát hi n và x lý s m sơ sinh d t t. - Ch trì và ph i h p v i chuyên khoa s n h tr ào t o cho tuy n dư i, ào t o l i nâng cao ch t lư ng c p c u, h i s c và chăm sóc sơ sinh. T ch c sơ c u và chuy n tuy n k p th i và an toàn i v i sơ sinh b nh. Trách nhi m ch o chuyên môn k thu t: a. i v i chuyên khoa s n: - - T Th a Thiên Hu tr ra s do B nh vi n Ph s n Trung ương ch u trách nhi m. T à N ng tr vào s do B nh vi n Ph s n T Dũ thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m. b. i v i chuyên khoa Nhi: - T Th a Thiên Hu tr ra s do B nh vi n Nhi Trung ương ch u trách nhi m, -T à N ng tr vào s do B nh vi n Nhi ng I thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m. (N i dung này thay th ph n phân công ch o ngành c a Ch th 08/1998/CT-BYT ngày 6/11/1998 c a B Y t ). Các b nh vi n ư c giao nhi m v ch o chuyên môn k thu t có trách nhi m t ng h p, báo cáo tình hình b nh t t t vong sơ sinh g i B Y t (V i u tr , V S c kho
  3. sinh s n) và xây d ng k ho ch h tr chuyên môn c th cho t ng t nh t ư c m c tiêu gi m t vong tr em nói chung và gi m t vong sơ sinh nói riêng. a. Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là các S Y t ), Y t các ngành có trách nhi m: b. ánh giá toàn di n công tác chăm sóc sơ sinh t i a phương, trên cơ s ó có k ho ch ki n toàn t ch c, nâng c p cơ s v t ch t, trang thi t b y t , ào t o b i dư ng cán b chuyên khoa s n, chuyên khoa nhi, c bi t là n h sinh ho c y sĩ s n nhi v chăm sóc và h i s c sơ sinh. c. Trên cơ s quy ho ch phát tri n m ng lư i khám ch a b nh c a t nh, có k ho ch c ng c ho c thành l p ngay (n u chưa có) các ơn nguyên sơ sinh thu c khoa nhi i v i b nh vi n a khoa t nh; khoa sơ sinh i v i b nh vi n chuyên khoa s n và b nh vi n nhi tuy n t nh; ơn nguyên nhi bao g m c chăm sóc sơ sinh t i trung tâm y t qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh. T ch c và ch o vi c chuy n tuy n m b o an toàn cho bà m và tr sơ sinh. 5. V S c kho sinh s n - B Y t có trách nhi m: a. Ch trì và ph i h p các V , C c liên quan, B nh vi n Ph s n Trung ương, B nh vi n T Dũ thành ph H Chí Minh, B nh vi n Nhi Trung ương, B nh vi n Nhi ng I thành ph H Chí Minh xây d ng k ho ch hành ng gi m t vong sơ sinh và trình B Trư ng B Y t phê duy t. b. Hư ng d n, ki m tra, ôn c và t ng h p tình hình vi c th c hi n Ch th này báo cáo B trư ng B Y t . Nh n ư c Ch th này, Giám c S Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Th trư ng Y t ngành, Giám c B nh vi n Ph S n Trung ương, Giám c B nh vi n Nhi Trung ương, Giám c B nh vi n Nhi ng 1, Giám c B nh vi n Ph S n T Dũ ph i khNn trương t ch c tri n khai th c hi n. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, vư ng m c các ơn v báo cáo v B Y t (V S c kh e sinh s n) xem xét gi i quy t. B TRƯ NG B YT - Nơi nh n: - VPCP ( ăng Công báo) - Các /c Th trư ng B Y t , - UBDSG TE, - S Y t các t nh, TP, - Y t ngành, - C c Quân Y, C c Y t - B Công an, Tr n Th Trung Chi n - Các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B Y t , - Các ơn v tr c thu c B , - B nh vi n Nhi ng 1 TP HCM, - B nh vi n Ph s n T Dũ, - Lưu PC, SKSS - Lưu tr .
Đồng bộ tài khoản