Chỉ thị số 04/2004/CT-BBCVT V/v

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 04/2004/CT-BBCVT V/v

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 04/2004/CT-BBCVT V/v một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004 do Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành để thực hiện Nghị quyết 01/2004/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch và ngân sách nhà nước năm 2004

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/2004/CT-BBCVT V/v

  1. B BƯU CHÍNH VI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 04/2004/CT-BBCVT Hà N i, ngày 01 tháng 04 năm 2004 CH THN V VI C TH C HI N NGHN QUY T 01/2004/NQ-CP C A CHÍNH PH M T S GI I PHÁP C N T P TRUNG CH O, I U HÀNH TH C HI N K HO CH À NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C NĂM 2004 Ngày 12 tháng 01 năm 2004, Chính ph ban hành Ngh quy t s 01/2004/NQ-CP v s m t gi i pháp c n t p trung ch o, i u hành th c hi n k ho ch và ngân sách nhà nư c năm 2004. Ngh quy t có nhi u n i dung quan tr ng liên quan n các ho t ng k ho ch, tài chính, u tư; B trư ng B Bưu chính, Vi n thông yêu c u Th trư ng các ơn v nghiêm túc quán tri t và tri n khai th c hi n như sau: 1 - Ti p t c t p trung c i thi n môi trư ng kinh doanh, t o thêm nh ng thu n l i các doanh nghi p tham gia kinh doanh bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin; chú tr ng vi c xây d ng hoàn thi n và ban hành các Ngh nh v x ph t vi ph m hành chính v Bưu chính, Vi n thông, t n s vô tuy n i n; Ngh nh v qu n lý cung c p và s d ng d ch v ch ng th c i n t ; Ngh nh v Vi n thông, Ngh nh v Bưu chính; án Qu d ch v vi n thông công ích; Phương án h i nh p kinh t qu c t ; T p trung xây d ng chi n lư c phát tri n công ngh thông tin n năm 2010 và quy ho ch phát tri n Vi n thông-Internet Vi t Nam n 2010 trình ban hành trong năm 2004, ti n hành xây d ng Lu t Công ngh thông tin. 2 - Th c hi n k ho ch năm 2004 v s p x p l i các các doanh nghi p nhà nư c mà Th tư ng Chính ph ã phê duy t. T ng công ty Bưu chính, Vi n thông Vi t nam Ny nhanh vi c xây d ng phương án c ph n hóa các doanh nghi p báo cáo B Bưu chính, Vi n thông ti n hành chuy n sang công ty c ph n theo ch o c a Chính ph . 3 - Ph i h p ch t ch v i các cơ quan liên quan thu hút v n u tư nư c ngoài; t ng k t vi c th c hi n Ngh quy t 09/2001/NQ-CP c a Chính ph ngày 28/8/2001 v tăng cư ng thu hút và nâng cao hi u qu u tư tr c ti p t nư c ngoài th i kỳ 2001- 2005 và xây d ng chi n lư c thu hút v n u tư nư c ngoài cho th i kỳ 2006-2010. Xác nh danh m c g i v n FDI phù h p v i yêu c u h i nh p kinh t qu c t . KhNn trương tri n khai th c hi n Ngh nh 27/2003/N -CP v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 24/2000/N -CP quy nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Ngh nh s 38/2003/N -CP v chuy n i m t s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài sang ho t ng theo hình th c công ty c ph n. 4 - S m xây d ng, trình lãnh o B ti p t c ban hành các văn b n hư ng d n tri n khai th c hi n Quy t nh 217/2003/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá cư c các d ch v bưu chính, vi n thông; trong ó có hư ng d n xây d ng phương
  2. án giá thành d ch v bưu chính, vi n thông. Tham gia có hi u qu t ki m tra liên ngành v chi phí giá thành d ch v trong quý I/2004 và ti n hành gi m m t s lo i cư c d ch v vi n thông theo k ho ch năm 2004. 5 - Th c hi n nghiêm túc Ngh quy t c a Qu c h i và ch o c a Chính ph trong qu n lý, b trí v n u tư m b o t năm 2004 ch m d t u tư dàn tr i, phân tán, không úng quy ho ch. Tăng cư ng các gi i pháp qu n lý v u tư và xây d ng m b o vi c s d ng v n ngân sách có hi u qu nh t. Tri n khai th c hi n nghiêm túc ch th s 29/2003/CT-TTg ngày 23/12/2003 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n c a B Tài chính v ch n ch nh qu n lý u tư và xây d ng b ng ngu n v n nhà nư c. - Các d án u tư ư c b trí v n trong k ho ch và khi tri n khai các giai o n chuNn b u tư, th c hi n u tư, ưa d án vào khai thác s d ng ph i th c hi n úng Quy ch Qu n lý u tư và xây d ng ban hành theo các Ngh s 52/1999/N - CP; s 12/2000/N -CP; s 07/2003/N -CP c a Chính ph và Quy ch u th u ban hành kèm theo các Ngh nh s 88/1999/N -CP; s 14/2000/N -CP; s 66/2003/N -CP c a Chính ph . - Tăng cư ng các bi n pháp qu n lý ch ng th t thoát, lãng phí tiêu c c trong u tư và xây d ng, nh t là trong quy ho ch, giám sát thi công, m b o úng quy trình, nâng cao ch t lư ng các công trình xây d ng. - Th c hi n nghiêm túc công tác giám sát, ánh giá u tư trong ph m vi ngành ho c lĩnh v c do B qu n lý. - Th c hi n nghiêm túc yêu c u th c hi n công khai, minh b ch trong qu n lý và s d ng v n u tư. Các ch u tư ph i công khai n i dung quy t nh u tư, chương trình k ho ch u tư t i các a phương th c hi n u tư theo quy nh. - C n xây d ng ban hành s m quy nh xây d ng k ho ch và th c hi n u tư các d án bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin, ch m nh t vào quý 3/2004 các ơn v th ng nh t th c hi n úng quy nh và hi u qu . - Các ơn v có d án u tư ph i quan tâm sâu hơn n a các văn b n pháp quy v u tư và xây d ng. Có m t lãnh o ơn v tr c ti p ch o và có chuyên viên chuyên sâu th c hi n, c n chú ý c bi t vi c ki m tra k h sơ, th t c, thuê tư v n có ch t lư ng xem xét trư c khi trình duy t k ho ch và d án. B không ti p nh n các h sơ d án không úng quy nh, không ưa vào k ho ch các d án chưa rõ hi u qu và s c n thi t. V K ho ch-Tài chính có trách nhi m theo dõi, hư ng d n các ch d án th c hi n nghiêm túc các quy nh tên. 6 - V tài chính và ngân sách nhà nư c: - Các ơn v s d ng ngân sách nhà nư c năm 2004 ph i th c hi n qu n lý ngân sách ngay t u năm theo úng quy nh c a Lu t ngân sách nhà nư c (s a i) và các văn b n hư ng d n Lu t, m b o nâng cao hi u qu , ti t ki m, ph n u hoàn thành và hoàn thành vư t m c nghĩa v n p ngân sách nhà nư c; th c hi n phân b và công
  3. khai d toán thu, chi ngân sách nhà nư c theo qui nh; qu n lý s d ng kinh phí ngân sách nhà nư c c p và các kho n thu t ho t ng c a ơn v ư c l i úng ch và hi u qu . - i v i các ơn v hành chính s nghi p: ph i h p ch t ch v i V T ch c cán b , V K ho ch-Tài chính và v i các cơ quan có liên quan xây d ng k ho ch và l trình hoàn thành vi c giao quy n t ch tài chính cho các ơn v : - Ti p t c nghiên c u phương án th c hi n giao quy n t ch v t ch c, biên ch , cán b , ti n lương và tài chính, tài s n cho các ơn v s nghi p thu c B theo Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16/01/2002 c a Chính ph và hư ng d n c a các B , ngành liên quan i v i các ơn v s nghi p có thu và chưa có thu. - i v i các ơn v qu n lý hành chính nhà nư c thu c B năm 2004 ti n hành xây d ng phương án thí i m khoán biên ch và kinh phí hành chính theo Quy t nh s 192/2001/Q -TTg ngày 17/12/2001c a Th tư ng Chính ph . V K ho ch-Tài chính có trách nhi m theo dõi, hư ng d n, ôn c các ơn v th c hi n các n i dung v tài chính và ngân sách nhà nư c nói trên. 7 - V Pháp ch ph i h p v i Văn phòng B và các ơn v liên quan rà soát, lo i b nh ng th t c hành chính không phù h p, th c hi n t t quy ch m t c a t i các ơn v hành chính nhà nư c thu c B khi gi i quy t các v , vi c liên quan các t ch c, cá nhân thu c lĩnh v c ư c giao, nh t là các khâu giao k ho ch, thNm nh d án, c p phép, phí và l phí bưu chính, vi n thông, công ngh thông tin. - Văn phòng B ch trì ph i h p v i V Pháp ch , V T ch c cán b ti p t c rà soát, nghiên c u xây d ng và hoàn thi n Quy ch làm vi c c a B trên tinh th n làm rõ s phân công theo nguyên t c có ngư i t ch c ch u trách nhi m th c hi n úng ch c năng, nhi m v , s d ng úng thNm quy n; tăng cư ng ư c s ch o, giám sát, ki m tra vi c th c hi n. 8 - V công tác thanh tra, ki m tra : - Thanh tra B t ch c tri n khai th c hi n Chương trình k ho ch công tác thanh tra, ki m tra năm 2004 c a B ã ban hành, trong ó chú tr ng vi c th c hi n k t lu n c a B Chính tr v u tư xây d ng và qu n lý, s d ng t ai theo K ho ch 05- KH/TW ngày 10/9/2003 c a B Chính tr và ch o c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, giám sát vi c ch p hành các quy nh c a nhà nư c trong ho t ng u tư xây d ng cơ b n. Có ki n ngh x lý k p th i các trư ng h p sai ph m trong ho t u tư xây d ng cơ b n và s d ng ngân sách nhà nư c theo qui nh c a pháp lu t, ng th i báo cáo, ki n ngh v i B trư ng bi n pháp th c hi n c th . - Các ơn v ch c năng, th trư ng các ơn v tr c thu c có k ho ch ki m tra, thanh tra vi c ch p hành pháp lu t thu c lĩnh v c qu n lý và coi ó là nhi m v thư ng xuyên c a cơ quan hành chính c p trên i v i c p dư i. Th c hi n t t quy ch dân ch cơ s , công khai t o i u ki n trong vi c xây d ng th ch giám sát ho t ng c a cán b , công ch c, u tranh v i nh ng hành vi quan liêu tiêu c c, lãng phí.
  4. 9 - T ch c th c hi n: - Các ơn v trong toàn Ngành t ch c nghiên c u, quán tri t n i dung Ngh quy t s 01/2004/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2004 c a Chính ph ; Ch th s 29/2003/CT- TTg ngày 23/12/2003 c a Th tư ng Chính ph và Ch th này trong toàn ơn v ; t p trung ch o, i u hành th c hi n t t k ho ch và ngân sách nhà nư c năm 2004 và chương trình công tác c th phù h p v i ch c năng, nhi m v thu c lĩnh v c bưu chính, vi n thông và công ngh thông tin ho t ng c a ơn v theo úng các chính sách, quy nh hi n hành. - Chánh Văn phòng B , các V trư ng, Th trư ng các cơ quan thu c B , các doanh nghi p bưu chính, vi n thông, Internet, i n t , tin h c có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh Ch th này và nh kỳ hàng quí có báo cáo B v tình hình và k t qu th c hi n các n i dung liên quan n ho t ng c a ơn v . Văn phòng B theo dõi tình hình th c hi n Ch th này trong toàn ngành, hàng quí t ng h p, báo cáo B trư ng. B TRƯ NG B BƯU CHÍNH, VI N THÔNG Trung Tá
Đồng bộ tài khoản