Chỉ thị Số 04/2005/CT-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Chỉ thị Số 04/2005/CT-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị Số 04/2005/CT-BXD về việc tăng cường kiểm tra chất lượng các công trình được đầu tư bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị Số 04/2005/CT-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2005/CT-BXD Hà N i, ngày 08 tháng 6 năm 2005 CH THN C A B TRƯ NG B XÂY D NG S 04/2005/CT-BXD NGÀY 08 THÁNG 6 NĂM 2005 V VI C TĂNG CƯ NG KI M TRA CH T LƯ NG CÁC CÔNG TRÌNH Ư C U TƯ B NG NGU N V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C Ngày 07/3/2005, B Xây d ng ã có văn b n s 280/BXD-G g i UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương v ki m tra ch t lư ng các công trình nhà ph c v tái nh cư và gi i phóng m t b ng, nhưng qua ki m tra cho th y tình hình ch t lư ng m t s d án v n chưa m b o. th c hi n t t công tác qu n lý nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng i v i các d án u tư xây d ng i v i các d án u tư xây d ng b ng ngu n v n ngân sách Nhà nư c, c bi t trong vi c xây d ng các công trình tái nh cư, các công trình văn hoá, phúc l i công c ng và các công trình h t ng k thu t ô th , B trư ng B Xây d ng ch th các S Xây d ng t p trung th c hi n nh ng vi c sau ây: 1. Ki m tra vi c tuân th quy nh v qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng nêu t i Ngh nh s 209/2004/N -CP ngày 16/12/2004 c a Chính ph i v i Ch u tư và các nhà th u ho t ng xây d ng. 2. Ki m tra i u ki n năng l c c a Ban qu n lý d án và các t ch c, cá nhân tham gia xây d ng các công trình nêu trên theo các quy nh t i Ngh nh s 16/2005/N - CP ngày 07/02/2005 v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. T i công trư ng, c n ki m tra s phù h p ch ng ch ào t o công nhân k thu t i v i nh ng công vi c có yêu c u k thu t. 3. Yêu c u Ch u tư ph i thuê t ch c tư v n ki m nh ch t lư ng các công trình nhà ph c v tái nh cư trư c khi bàn giao, cho phép ưa vào s d ng. Vi c ki m tra ph i th c hi n thư ng xuyên ng th i ph i x lý nghiêm kh c các t ch c, cá nhân vi ph m. K t qu ki m tra ph i báo cáo B Xây d ng theo dõi và ch o. Yêu c u Giám c các S Xây d ng th c hi n nghiêm túc Ch th này./. Nguy n Văn Liên ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản