Chỉ thị số 04/2005/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
52
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 04/2005/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 04/2005/CT-BYT về việc chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè do Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 04/2005/CT-BYT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------- S : 15/2005/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 03 tháng 6 năm 2005 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG DNCH L M M LONG MÓNG GIA SÚC TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Hi n nay, b nh L m m long móng (LMLM) t i các t nh di n bi n r t ph c t p. B nh l m m long móng do virus type A trên trâu bò ã x y ra t i 10 t nh (Qu ng Ngãi, Bình nh, Khánh Hòa, Ninh Thu n, Bình Thu n, Lâm ng, ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu, Long An và Ti n Giang); b nh l m m long móng type A trên heo ã x y ra t i 4 t nh (Lâm ng, ng Nai, Long An, Ti n Giang). Trong khi ó 80-85 % heo hơi và 98 % trâu bò hơi t các t nh, thành c a c nư c ưa v thành ph gi t m , hay ã gi t m s n t các t nh lân c n ưa v thành ph tiêu th . Tính t u năm n tháng 5 năm 2005, t i các cơ s gi t m trên a bàn thành ph ã phát hi n và x lý 77 con heo có b nh tích l m m long móng (riêng trong 2 tu n l t ngày 20 tháng 4 năm 2005 n ngày 03 tháng 5 năm 2005 có n 48 con). Ngu n g c nh p nhi u nh t t các t nh mi n Trung và mi n B c, trong ó có nh ng con heo ã ư c c p gi y ch ng nh n ki m d ch ng v t và tiêm phòng. Trong th i gian qua àn heo c a thành ph t năm 1997 n nay ch s d ng vaccin Aftopor type O, nên hi n nay áp l c d ch l m m long móng c 2 type thư ng xuyên e d a n s c kh e c a àn gia súc thành ph . m b o n nh tình hình an sinh xã h i, phòng tránh kh năng d ch b nh x y ra trên a bàn thành ph , gây h u qu tác ng x u n kinh t , xã h i thành ph , y ban nhân dân thành ph yêu c u các qu n, huy n, các S , ngành, các doanh nghi p chăn nuôi khNn trương th c hi n m t s bi n pháp c p bách sau ây: 1. Giao Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, các S , ngành và các T ng Công ty có cơ s s n xu t gi ng c n có k ho ch ch o tri n khai t ch c th c hi n ngay : 1.1- Quy t nh s 31/Q -UB ngày 17 tháng 02 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph ban hành v Phương án quy ho ch v h th ng cơ s gi t m gia súc, gia c m trên a bàn thành ph H Chí Minh n năm 2010 và Qui nh v ho t ng gi t m , v n chuy n, kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t trên a bàn thành ph , trong ó t p trung th c hi n m c tiêu c a thành ph n tháng 6 năm 2005 ch m d t tình tr ng gi t m gia súc, gia c m trái phép. 1.2- Quy t nh s 723/Q -UB ngày 18 tháng 02 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Ban ch o xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t.
  2. Ch o các Phòng ban và y ban nhân dân các phư ng, xã tích c c ph i h p v i các l c lư ng liên quan, th c hi n có hi u qu công tác ch ng gi t m trái phép gia súc, gia c m, công tác phòng, ch ng d ch b nh ph c v m c tiêu phát tri n chăn nuôi bò s a và xây d ng vùng, cơ s an toàn d ch b nh ng v t. 2. Giao S Nông nghi p và phát tri n nông thôn ch o Chi c c Thú y tri n khai kh n c p các bi n pháp nghi p v , k thu t : 2.1- KhNn trương xây d ng, c ng c h th ng giám sát, thông tin d ch b nh: c ng c m ng lư i thú y, ph i h p v i H i, oàn th các qu n, huy n chăn nuôi tr ng i m xây d ng h th ng giám sát, ti p nh n thông tin d ch b nh nh m m b o thu th p thông tin d ch b nh k p th i, hi u qu và tri n khai xuyên su t n t ng h , cơ s chăn nuôi, t p, khu ph , xã phư ng, n Tr m Thú y qu n-huy n và Tr m chuyên ngành ki m tra ch t ch tình hình d ch t các a bàn. Cung c p thông tin d ch b nh cho các cơ s chăn nuôi ph i h p t t công tác phòng, ch ng d ch b nh. 2.2- Ny m nh công tác tiêm phòng l m m long móng, chú ý nâng cao t l tiêm phòng, t t l trên 80 % c a t ng àn khu v c chăn nuôi tr ng i m, g n các tr c l v n chuy n gia súc, các cơ s gi t m và 100% c a t ng àn t i vùng d ch cũ, T ch c t tiêm phòng i trà cho heo b ng vaccin vô ho t a giá type A, O, ưu tiên các cơ s gi ng, chăn nuôi t p trung. Chi c c Thú y ph i h p v i Trung tâm Thú y vùng thành ph H Chí Minh, các cơ s gi ng th c hi n các xét nghi m trong phòng thí nghi m, ki m tra các ch tiêu v an toàn, tính tương ng c a kháng nguyên và hi u l c theo ch o c a C c Thú y t i Công văn s 334/TY-QLT ngày 29 tháng 3 năm 2005. 2.3- Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, ph i h p trong công tác phòng, ch ng d ch b nh L m m long móng. - Ny m nh vi c xây d ng, công nh n vùng và cơ s an toàn d ch b nh. - Ti p t c tăng cư ng ph i h p v i Chi c c thú y các t nh th c hi n vi c "Phòng, d ch t m xa". - Ti p t c th c hi n l y m u xét nghi m ánh giá t l lưu hành b nh L m m long móng; và l y m u ng u nhiên ki m tra hi u giá kháng th sau khi tiêm phòng. - Tri n khai S theo dõi tình hình d ch t các cơ s chăn nuôi t p trung. 2.4- Tăng cư ng công tác ki m d ch ng v t : - Tăng cư ng công tác ki m tra t i ch và cơ ng: ki m d ch v n chuy n, gi t m l u, ki m tra t i các Tr m Ki m d ch u m i giao thông. - Ki m tra lâm sàng ch t ch t i các lò m , trong ó t p trung chú ý các ngu n gia súc có ngu n g c t Hà Tây, Ngh An, Lâm ng, Tây Ninh, Bình Dương, ng Nai, Ti n Giang.
  3. 3. Giao S Thương m i ch trì ph i h p y ban nhân dân các qu n, huy n tích c c tri n khai th c hi n Quy t nh s 31/Q -UB ngày 17 tháng 02 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Phương án quy ho ch h th ng cơ s gi t m gia súc, gia c m trên a bàn thành ph H Chí Minh n năm 2010 và Qui nh v ho t ng gi t m , v n chuy n, kinh doanh ng v t, s n phNm ng v t trên a bàn thành ph . 4. Giao Chi c c Qu n lý th trư ng thành ph ch trì ph i h p v i y ban nhân dân các qu n-huy n, l c lư ng Công an, Chi c c Thú y t ch c ki m tra vi c v n chuy n, gi t m l u gia súc, kiên quy t x lý các trư ng h p gi t m l u, v n chuy n gia súc trái phép, không qua ki m d ch thú y. 5. Giao các T ng công ty có cơ s s n xu t gi ng khNn trương thành l p Ban Ch o phòng, ch ng d ch l m m long móng và xây d ng các bi n pháp giám sát, phòng, ch ng ch t ch theo quy nh c a lu t thú y t i các cơ s s n xu t gi ng. Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn có trách nhi m ch o các qu n- huy n, T ng Công ty, doanh nghi p có liên quan th c hi n các bi n pháp nói trên, ph i h p h tr S Thương m i th c hi n các nhi m v ư c giao, và báo cáo Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph k t qu tri n khai vào cu i tháng 6 năm 2005, và cu i tháng 8 năm 2005. Nh m ngăn ch n x lý k p th i và phòng, ch ng d ch b nh l m m long móng trên a bàn thành ph H Chí Minh, y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các S , ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n, các doanh nghi p chăn nuôi khNn trương tri n khai th c hi n nghiêm túc Ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Thư ng tr c Thành y ; - Thư ng tr c H ND.TP ; - TTUB : CT, các PCT ; - S Nông nghi p và PTNT ; - S Thương m i, S Y t ; - Công an thành ph ; - H i Nông dân thành ph ; - UBND các qu n-huy n ; Nguy n Thi n Nhân - T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn ; - T ng Công ty Thương m i Sài Gòn ; - Chi c c Thú y ; - Chi c c Qu n lý th trư ng ; - VPH -UB: CVP, PVP/KT ; - T CNN, TM ; - Lưu (CNN/ ) MH.
Đồng bộ tài khoản