intTypePromotion=1

Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND về việc tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, kinh doanh khu nhà ở, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 05/2009/CT-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH DƯƠNG NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 05/2009/CT-UBND Th D u M t, ngày 23 tháng 01 năm 2009 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG QU N LÝ U TƯ XÂY D NG, KINH DOANH KHU NHÀ , KHU Ô THN M I TRÊN NA BÀN T NH BÌNH DƯƠNG Th i gian g n ây, Chính ph và các B , Ngành Trung ương ã ban hành nhi u văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n vi c u tư xây d ng, kinh doanh khu nhà , khu ô th m i, khu dân cư, khu tái nh cư nh m qu n lý, hư ng d n và t o i u ki n cho các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c tham gia u tư phát tri n ô th nói chung và kinh doanh b t ng s n nói riêng. Các c m t sau ư c vi t t t: khu nhà là KNƠ và khu ô th m i là K TM. tăng cư ng công tác qu n lý u tư xây d ng, kinh doanh KNƠ, K TM trong th i gian t i, phù h p v i h th ng các văn b n hi n hành; U ban nhân dân t nh Bình Dương yeu c u th trư ng các s , ngành có liên quan, Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã; U ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n và các ch u tư xây d ng, kinh doanh KNƠ, K TM trên a bàn t nh th c hi n ngay các yêu c u sau ây: 1. Ch p hành nghiêm túc h th ng văn b n quy ph m pháp lu t v xây d ng, t ai, nhà , kinh doanh b t ng s n: - Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003. - Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003. - Lu t Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005. - Lu t Kinh doanh b t ng s n ngày 29 tháng 6 năm 2006. - Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24/1/2005 c a Chính ph v vi c quy ho ch xây d ng. - Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 7/2/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Ngh nh 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình. - Ngh nh s 02/2006/N -CP ngày 5/1/2006 c a Chính ph v vi c ban hành quy ch Khu ô th m i.
  2. - Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 6/9/2006 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Nhà . - Ngh nh s 153/2007/N -CP ngày 15/10/2007 c a Chính ph v vi c quy nh chi ti t và hư ng d n Lu t Kinh doanh b t ng s n. - Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng. - Thông tư s 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 v hư ng d n th c hi n quy ch khu ô th m i ban hành kèm theo Ngh nh s 02/2006/N -CP ngày 5/1/2006 c a Chính ph . - Thông tư s 05/2006/TT-BXD ngày 01/11/2006 v hư ng d n th c hi n m t s n i dung c a Ngh nh s 90/2006/N -CP ngày 6/9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t hư ng d n thi hành Lu t Nhà . - Thông tư s 02/2007/TT-BXD ngày 14/2/2007 v vi c hư ng d n th c hi n m t s n i dung v : l p, thNm nh, phê duy t d án u tư xây d ng công trình; gi y phép xây d ng và t ch c qu n lý d án u tư xây d ng công trình qui nh t i Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 và Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph . - Và các văn b n qu n lý c a B , Ngành có liên quan. 2. U ban nhân dân các huy n, th xã: a) Ki m tra, trình U ban nhân dân t nh thu h i các văn b n c a U ban nhân dân t nh ã ký ch p thu n quy ho ch, ch trương u tư các d án KNƠ, K TM ã quá 12 tháng k t ngày ký nhưng ch u tư v n chưa trình duy t quy ho ch xây d ng chi ti t TL: 1/500-1/2000. Ki m tra, trình U ban nhân dân t nh bi n pháp kh c ph c i v i các d án KNƠ, K TM ã quá th i h n 3 năm k t ngày phê duy t quy ho ch xây d ng chi ti t TL: 1/500-1/2000 nhưng ch u tư chưa th c hi n xong ho c th c hi n không t yêu c u quy ho ch chi ti t ư c duy t. b) Tho thu n a i m xây d ng các d án u tư KNƠ, K TM trên a bàn. c) T ch c thNm nh, phê duy t và i u ch nh quy ho ch xây d ng theo phân c p t i Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng. d) T ch c thNm tra, phê duy t quy ch qu n lý xây d ng KNƠ, K TM theo thNm quy n g n v i công tác ki m tra, x lý các trư ng h p xây d ng không úng quy ch qu n lý xây d ng. e) Ki m tra vi c ph bi n công khai và c m m c ngoài th c a các quy ho ch xây d ng ư c duy t trên a bàn.
  3. f) Có trách nhi m h tr ch u tư gi i pháp gi i phóng m t b ng và tái nh cư tri n khai d án theo quy nh c a pháp lu t. Gi i quy t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và quy n s h u nhà theo ti n tri n khai d án c a ch u tư. h) Tham gia nghi m thu, ti p nh n bàn giao k t c u h t ng t ch u tư KNƠ, K TM qu n lý và s d ng theo phân c p. i) Ch u trách nhi m l p k ho ch và tri n khai u tư phát tri n h t ng k thu t ngoài khu v c d án KNƠ, K TM theo phân c p. 3. S Xây d ng: a) Tham mưu t ng h p giúp U ban nhân dân t nh ch o vi c phát tri n và qu n lý u tư xây d ng KNƠ, K TM theo quy ho ch xây d ng khu ô th - nông thôn. b) Ch trì thNm tra năng l c v n và h sơ xu t c a ch u tư kinh doanh K TM, KNƠ theo quy nh pháp lu t. c) ThNm nh, trình U ban nhân dân t nh phê duy t quy ho ch xây d ng theo thNm quy n và hư ng d n quy trình u tư KNƠ, K TM trên a bàn t nh Bình Dương. d) Ch trì ph i h p v i các s , ngành thNm nh thi t k cơ s và d án u tư trình U ban nhân dân t nh ra quy t nh phê duy t d án, cho phép u tư KNƠ, K TM. e) Ch trì công tác ki m tra, x lý các vi ph m v ch t lư ng xây d ng các công trình, h ng m c công trình trong d án. f) Có trách nhi m hư ng d n th t c và ch trì nghi m thu, bàn giao k t c u h t ng KNƠ, K TM theo qui nh hi n hành. g) Hư ng d n các ch u tư th c hi n các th t c chuy n như ng toàn b d án K TM, KNƠ theo quy nh pháp lu t. 4. S K ho ch và u tư: a) Xây d ng k ho ch và tri n khai u tư phát tri n h t ng k thu t theo hư ng ng b , hi n i k t n i v i các K TM, KNƠ. b) Ch trì tham mưu cho U ban nhân dân t nh l a ch n ch u tư i v i các d án ph i u th u ho c có nhi u nhà u tư cùng xin tham gia u tư t i m t a i m. c) Ch trì thNm nh các công trình có v n t ngân sách Nhà nư c xây d ng trong các khu t ng h p (khu ô th m i, nhà , văn hóa, hành chính, d ch v , thương m i) d) Hư ng d n cho các t ch c, cá nhân bi t và th c hi n các lĩnh v c ưu ãi h tr u tư trên a bàn t nh Bình Dương, c bi t trên lĩnh v c u tư xây d ng nhà xã h i. 5. S Tài nguyên và Môi trư ng:
  4. a) Ph i h p thNm tra s d ng t d án u tư KNƠ, K TM phù h p v i quy ho ch ư c duy t. i v i d án không có trong quy ho ch s d ng, S Tài nguyên và Môi trư ng có trách nhi m hương d n ch u tư làm th t c ăng ký nhu c u s d ng t và trình c p có thNm quy n i u ch nh, b sung quy ho ch theo quy nh pháp lu t. b) Ch trì ph i h p v i S Xây d ng và U ban nhân dân các huy n, th xã kh o sát trình U ban nhân dân t nh ban hành qui nh c th khu v c, quy mô t ai các lo i d án KNƠ, K TM không ư c “ phân lô bán n n” trên a bàn t ng huy n, th xã. c) Hư ng d n ch u tư d án KNƠ, K TM l a ch n hình th c n bù tri n khai th c hi n d án theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. e) Ch trì, tham mưu cho U ban nhân dân t nh thu h i ch trương, thu h i d án KNƠ, K TM n u các ch u tư vi ph m quy nh pháp lu t. 6. Trung tâm phát tri n qũy t: a) Tham mưu U ban nhân dân t nh qu n lý, s d ng t t qũy t quy ho ch dành cho m c ích xây d ng nhà xã h i trong KNƠ, K TM theo d án ư c duy t. b) Trình U ban nhân dân t nh phương án giao t cho các ch u tư th c p xây d ng nhà xã h i và công trình phúc l i công c ng trong các d án KNƠ, K TM. c) Th c hi n theo ch c năng nhi m v ư c giao. 7. S Tư pháp : Ch trì ph i h p v i các s , ngành có liên quan tri n khai k ho ch t p hu n, tuyên truy n, ph bi n các quy nh pháp lu t v u tư xây d ng, kinh doanh KNƠ, K TM n các t ch c và nhân dân bi t và th c hi n. 8. Các s , ngành khác: a) Th c hi n theo ch c năng nhi m v ư c giao. b) Ph i h p v i các s , ngành có liên quan và U ban nhân dân các huy n, th xã h tr , qu n lý các ch u tư tri n khai d án KNƠ, K TM úng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 9. U ban nhân dân các xã, phư ng, th tr n: a) T o i u ki n, ng th i giám sát vi c tri n khai công tác n bù gi i to , tái nh cư c a các ch u tư KNƠ, K TM úng pháp lu t. b) Tuyên truy n, gi i thích, v n ng ngư i dân trong vùng quy ho ch d án ch p hành ch trương và th c hi n chính sách n bù gi i to , tái nh cư. c) X lý k p th i, báo cáo c p trên và ph i h p gi i quy t các v vi c vi ph m x y ra trên a bàn.
  5. 10. Ch u tư: a) Tuân th trình t qu n lý u tư xây d ng, kinh doanh KNƠ, K TM theo quy nh t các bư c: Xin tho thu n ch trương u tư, l p quy ho ch, trình duy t quy ho ch, l p và trình duy t d án u tư, tho thu n phòng cháy ch a cháy, ánh giá tác ng môi trư ng khu quy ho ch, thi t k cơ s , thi t k b n v thi công, tri n khai thi công, nghi m thu, b o hành, bàn giao công trình - h ng m c công trình cho chính quy n a phương qu n lý s d ng. b) Nghiêm c m m i hành vi t ti n san l p, phân lô t nông nghi p kinh doanh dư i b t kỳ hình th c nào. c) Thư ng xuyên báo cáo ti n n bù, gi i to , tái nh cư, u tư, xây d ng, kinh doanh cho U ban nhân dân huy n, th xã, s , ngành có liên quan theo dõi và qu n lý. Báo cáo này ph i ư c U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n xác nh n. d) H p tác u tư kinh doanh, huy ng v n c a khách hàng úng theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. e) Có trách nhi m ph i h p v i chính quy n a phương h n ch t i a các v vi c khi u ki n c a ngư i dân chung quanh v n n bù, gi i to , tái nh cư u tư xây d ng KNƠ, K TM. f) Có trách nhi m óng góp chi phí h p lý xây d ng ph n u n i t h th ng h t ng k thu t c a d án vào h th ng h t ng k thu t chung c a ô th khi có ngh c a c p có thNm quy n. Ch n ch nh, t o hành lang pháp lý m b o vi c u tư, xây d ng, kinh doanh KNƠ, K TM trên a bàn t nh i vào n n p, n nh lâu dài có ý nghĩa quan tr ng trong vi c thu hút u tư phát tri n ô th ưa Bình Dương t tiêu chí ô th lo i I vào năm 2020. U ban nhân dân t nh yêu c u Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã; Giám c các s , ngành, Ch t ch U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n, các ch u tư và nhân dân nghiêm túc th c hi n ch th này. Giám c S Xây d ng có trách nhi m theo dõi, nghiên c u các phát sinh, vư ng m c chưa phù h p xu t, nh kỳ 6 tháng báo cáo v U ban nhân dân t nh x lý. Ch th này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  6. Ph m Hoàng Hà

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản