Chỉ thị số 06/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 06/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/2003/CT-UB về việc tăng cường công tác: phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với gia súc, gia cầm và tiêm phòng bệnh lở mồm, long móng gia súc trên địa bàn Thành phố Hà Nội - năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/2003/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 06/2003/CT-UB Hà N i, ngày 21 tháng 02 năm 2003 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC: PHÒNG CH NG D CH B NH, KI M D CH Đ NG V T, KI M SOÁT GI T M , KI M TRA V SINH THÚ Y Đ I V I GIA SÚC, GIA C M VÀ TIÊM PHÒNG B NH L M M, LONG MÓNG GIA SÚC TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH HÀ N I - NĂM 2003 Ngày 17.01.2003, C c Thú y (B Nông nghi p và PTNT) có văn b n s 29/TY-DT g i Chi c c Thú y các t nh, thành ph TW thông báo v tình hình tái xu t hi n d ch l m m, long móng (LMLM) gia súc 7 t nh, b nh t huy t trùng trâu bò 15 t nh, d ch t l n 10 t nh...; Đ ng th i đ ngh các đ a phương ch đ ng phòng, ch ng b nh LMLM gia súc và các b nh khác cho gia súc, gia c m nh m h n ch tác h i do d ch b nh gây ra. Đ ch đ ng phòng, ch ng d ch b nh gia súc, gia c m và t ch c th c hi n hi u qu Pháp l nh Thú y, UBND Thành ph giao trác nhi m cho các ngành, các c p kh n trương tri n khai công tác: ki m d ch đ ng v t (KDĐV), ki m soát gi t m (KSGM), ki m tra v sinh Thú y (KTVSTY) và t p trung công tác tiêm phòng b nh LMLM gia súc trên đ a bàn Th đô, c th : 1. Giám đ c S Nông nghi p và PTNT ch trì, ph i h p v i các S : K ho ch và Đ u tư, Tài chính V t giá, Thương m i, Y t , Công an Thành ph , H i quan Hà N i cùng các ngành có liên quan và UBND các qu n, huy n: - Ch đ o, đôn đ c Chi c c Thú y Hà N i ch đ ng ph i h p v i các cơ quan có ch c năng, các đơn v chuyên môn tăng cư ng công tác phòng ch ng d ch b nh gia súc, gia c m; hư ng d n UBND các phư ng, xã, th tr n t ch c th c hi n t t công tác tiêm phòng b nh gia súc, gia c m trong đó t p trung tiêm phòng b nh LM,LM gia súc và đ y m nh công tác KDĐV, KSGM, KTVSTY đ i v i gia súc (trâu, bò, l n, chó và dê), gia c m trên đ a bàn Thành ph . - Th ng nh t đ xu t chính sách h tr kinh phí ph c v công tác tiêm phòng b nh gia súc, gia c m đ c bi t là kinh phí tiêm phòng b nh LMLM gia súc, trình UBND xem xét, gi i quy t. 2. Ch t ch UBND các qu n, huy n ph i h p v i S Nông nghi p và PTNT cùng các ngành có liên quan:
  2. - Ch đ o, đôn đ c UBND các phư ng, xã, th tr n hư ng d n các HTX nông nghi p, các cơ s và h chăn nuôi th c hi n nghiêm túc các bi n pháp phòng ch ng d ch b nh gia súc, gia c m, t p trung t ch c th c hi n ngay vi c tiêm phòng b nh LMLM gia súc, tăng cư ng công tác KDĐV, KSGM, KTVSTY, phòng ch ng b nh d i đ i v i gia súc, gia c m t i đ a phương theo Pháp l nh Thú y, Pháp l nh phí và l phí cùng các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và hư ng d n c a Chi c c Thú y Hà N i. - Ch đ ng c p kinh phí h tr ph c v công tác tiêm phòng b nh gia súc, gia c m, đ c bi t là ti n công tiêm phòng b nh LMLM gia súc. - Tăng cư ng ki m tra công tác phòng ch ng b nh gia súc, gia c m và v sinh môi trư ng trên đ a bàn, đ nh kỳ báo cáo tình hình, k t qu th c hi n v UBND Thành ph , S Nông nghi p và PTNT. UBND thành ph yêu c u các ngành, các c p, các t ch c, h gia đình và cá nhân chăn nuôi t ch c th c hi n ngay nhi m v trên. Giao Giám đ c S Nông nghi p và PTNT ki m tra, hư ng d n, đôn đ c và t ng h p tình hình k t qu th c hi n, nh ng khó khăn vư ng m c báo cáo UBND Thành ph , B Nông nghi p và PTNT đ xem xét, gi i quy t k p th i./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH T CH PHÓ CH T CH Lê Quí Đôn
Đồng bộ tài khoản