Chỉ thị số 06/2004/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
68
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 06/2004/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/2004/CT-BYT về việc đảm bảo công tác y tế phục vụ Hội nghị cấp cao ASEM 5 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/2004/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 06/2004/CT-BYT Hà N i, ngày 26 tháng 08 năm 2004 CH THN V M B O CÔNG TÁC Y T PH C V H I NGHN C P CAO ASEM 5 B TRƯ NG B YT H i ngh c p cao các nư c Á- Âu l n th 5 (ASEM 5) ư c Vi t Nam t ch c s di n ra trong tháng 10 năm 2004 t i Th ô Hà N i, v i s tham d c a nhi u oàn Nguyên th Qu c gia. ây là H i ngh chính tr quan tr ng nh t c a nư c ta trong năm 2004. th c hi n nhi m v Chính ph giao v công tác chuNn b , ph c v H i ngh ASEM 5, nh m tăng cư ng công tác phòng ch ng d ch b nh, an toàn v sinh th c phNm và t ch c thư ng tr c c p c u, b o v , chăm sóc s c kh e i bi u tham d H i ngh , B trư ng B Y t ch th : 1. m b o v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch b nh a) Tăng cư ng công tác ki m tra v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch b nh và giám sát d ch t c bi t là các b nh d ch cúm gia c m, SARS, s t xu t huy t … phát hi n s m, x lý k p th i nh ng trư ng h p m c u tiên t i các tuy n, các c a khNu, nhà ga sân bay qu c t , khu v c H i trư ng và phòng h p H i ngh . b) m b o v sinh môi trư ng, cung c p nư c s ch, không có ru i, mu i, chu t, dán, các lo i côn trùng trung gian truy n b nh trong khu v c nhà hàng, khách s n ph c v H i ngh t i Hà N i và các t nh có các oàn qu c t t i thăm và làm vi c. c) T ch c thư ng tr c phòng d ch và th c hi n nghiêm túc vi c thông tin, báo cáo d ch theo Quy t nh s 4880/2002/Q -BYT ngày 6/12/2002 c a B trư ng B Y t . Riêng trong th i gian di n ra H i ngh ph i th c hi n báo cáo công tác phòng ch ng d ch hàng ngày. d) m b o nhân l c, trang thi t b , thu c, hoá ch t và các phương ti n c n thi t s n sàng x lý các v n liên quan n v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch b nh. Công tác v sinh môi trư ng, giám sát d ch ph i ư c ti n hành liên t c, trư c, trong và sau H i ngh . C c Y t d phòng và Phòng ch ng HIV/AIDS có k ho ch ch o, t ch c t p hu n chuyên môn và ki m tra, ôn c các ơn v th c hi n t t nh ng nhi m v trên.
  2. 2. m b o v sinh an toàn th c ph m a) Ban ch o th c hi n Ch th 08/1999/CT-TTg ngày 15/4/1999 c a Th tư ng Chính ph t i các t nh, thành ph tr c thu c trung ương (sau ây g i t t là các t nh) ch o S Y t ph i h p v i các Ban ngành có liên quan tăng cư ng ki m tra công tác v sinh an toàn th c phNm t khâu thu mua nguyên li u ban u n quá trình v n chuy n, b o qu n, ch bi n và s d ng th c phNm. Ny m nh các ho t ng m b o v sinh an toàn th c phNm, th c ăn ư ng ph , g n v i phong trào xây d ng gia ình, làng, khu ph văn hoá- s c kh e. b) Các nhà hàng, khách s n ph c v H i ngh ASEM 5 ph i cam k t th c hi n nghiêm túc các qui nh v v sinh cơ s , có ngu n cung c p th c phNm s ch và an toàn, v sinh trong quá trình ch bi n th c phNm, v sinh trang thi t b , d ng c ch bi n, ch khám s c kh e và v sinh cá nhân, ch ki m th c m b o an toàn th c phNm cho các oàn khách qu c t tham d H i ngh . c) T ch c giám sát vi c ki m th c 3 bư c (trư c khi nh p nguyên li u, th c phNm, trư c khi ch bi n và trư c khi ăn) t i các nhà hàng trong su t th i gian ph c v H i ngh ; chuNn b và s n sàng x trí khi x y ra ng c th c phNm hàng lo t và các b nh lây truy n qua th c phNm. M i trư ng h p ng c (n u có) ph i ư c x trí và báo cáo k p th i. C c An toàn v sinh th c phNm có trách nhi m ch o, tuyên truy n, hư ng d n, t p hu n chuyên môn và ki m tra, ôn c vi c th c hi n c a các ơn v , a phương, k c trư c, trong và sau th i gian H i ngh . 3. m b o công tác b o v , chăm sóc s c kh e i bi u và d phòng, x trí th m h a a) Có k ho ch m b o công tác thư ng tr c c p c u b o v , chăm sóc s c kh e cho Quan ch c, cán b , nhân viên các oàn i bi u trong nư c và qu c t , khách m i, phóng viên các nư c t i các a i m t ch c các ho t ng c a H i ngh , t i nơi lưu trú c a các oàn và xây d ng các phương án ng phó trong trư ng h p x y ra th m ho , ng c hàng lo t. b) m b o cơ s thu c, trang thi t b , d ng c và phương ti n v n chuy n t i các i m thư ng tr c c p c u. Các cán b , nhân viên y t ư c l a ch n tham gia ph c v ph i áp ng yêu c u v chuyên môn, có tinh th n trách nhi m, nêu cao tính ch ng và h p tác t t trong th i gian ph c v . c) Các B nh vi n trên a bàn Hà N i ph i chuNn b y nhân l c, cơ s v t ch t, giư ng b nh s n sàng ti p nh n ngư i b nh và s n sàng tham gia c p c u khi có l nh i u ng. V i u tr có trách nhi m ch o ki m tra các b nh vi n th c hi n các yêu c u theo i u ng c a Ban i u hành công tác Y t ph c v H i ngh ASEM 5; t ch c t p hu n chuyên môn, chuNn b cơ s thu c, máu, trang thi t b y t và phương ti n v n chuy n; xây d ng các phương án m b o s n sàng i phó v i các tình hu ng có th x y ra.
  3. 4.Trách nhi m tri n khai th c hi n Ban i u hành công tác Y t ph c v H i ngh ASEM 5 là u m i ki m tra, theo dõi và báo cáo B trư ng trong quá trình tri n khai th c hi n Ch th này. V i u tr , C c Y t d phòng và phòng ch ng HIV/AIDS, C c An toàn v sinh th c phNm ch u trách nhi m ch o, theo dõi th c hi n theo ch c năng nhi m v ư c phân công. Các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B k t h p ch o th c hi n nh ng n i dung công vi c có liên quan. S Y t Hà N i và các t nh, thành ph có c a khNu ón khách qu c t và có oàn i bi u các nư c t i thăm, làm vi c có trách nhi m xây d ng k ho ch trình UBND t nh, thành ph phê duy t và t ch c tri n khai th c hi n, b o m các yêu c u v v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch b nh, v sinh an toàn th c phNm và công tác c p c u, d phòng, x trí tai n n, th m h a t i a phương như qui nh t i i m 1, 2 và 3 c a Ch th này. S Y t các t nh nơi không di n H i ngh c n ti p t c duy trì và phát huy k t qu trong công tác v sinh môi trư ng, phòng ch ng d ch b nh và v sinh an toàn th c phNm; tăng cư ng ch o công tác giám sát d ch t , không d ch b nh lây lan; phát ng phong trào v sinh môi trư ng, làm s ch p, ư ng ph ng th i s n sàng chi vi n h tr chuyên môn khi ư c i u ng. Th i gian t ch c H i ngh ASEM 5 ang n g n, vì v y, các ơn v ph i khNn trư ng t ch c tri n khai th c hi n. Ban i u hành công tác Y t ph c v H i ngh ASEM 5 ch u trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra và báo cáo B trư ng B Y t v k t qu th c hi n Ch th này cho n khi k t thúc H i ngh . B TRƯ NG B YT Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản