Chỉ thị số 06/2007/CT-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
142
lượt xem
20
download

Chỉ thị số 06/2007/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 06/2007/CT-BYT về việc nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 06/2007/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA ***** VI T NAM c l p -T do - H nh phúc ******* S : 06/2007/CT-BYT Hà N i, ngày 07 tháng 12 năm 2007 CH THN V VI C NÂNG CAO CH T LƯ NG KHÁM B NH, CH A B NH CHO NHÂN DÂN Trong nh ng năm qua công tác khám b nh, ch a b nh nư c ta ã t ư c m t s thành t u áng khích l . Y t cơ s ư c c ng c , 100% xã có tr m y t . Ch t lư ng khám b nh, ch a b nh t ng bư c ư c nâng cao, nhi u b nh vi n ư c c i t o và xây d ng m i; m t s b nh vi n tuy n Trung ương và tuy n t nh ã tri n khai áp d ng nh ng k thu t y h c tiên ti n ngang t m v i các nư c trong khu v c c u ch a ư c nhi u b nh hi m nghèo, c p c u k p th i nh ng v tai n n l n, kh c ph c thiên tai, th m ho , d ch b nh; các k thu t cao cũng ã ư c tri n khai như: ghép gan, ghép th n, nong m ch vành, ph u thu t th n kinh, m tim h , ph u thu t n i soi, m pharco, th tinh trong ng nghi m… Bên c nh nh ng thành tích ã t ư c, công tác khám b nh, ch a b nh còn m t s m t h n ch : tình tr ng quá t i, ngư i b nh ph i n m ghép t i các b nh vi n tuy n Trung ương và m t s b nh vi n tuy n t nh khá ph bi n; m t s ơn v chưa th c hi n nghiêm qui nh trong quá trình cung ng thu c; tình tr ng l m d ng xét nghi m c n lâm sàng, k t qu xét nghi m c n lâm sàng chưa ư c th a nh n gi a các b nh vi n cùng tuy n gây t n kém cho ngư i b nh; nh ng vi c làm vi ph m o c ngh nghi p c a m t s cán b y t ch m ư c kh c ph c làm gi m lòng tin c a nhân dân. Nguyên nhân c a nh ng h n ch trên là do: m t s cơ s còn thi u bác s , c bi t bác s chuyên khoa, c n lâm sàng; giư ng b nh i u tr n i trú còn thi u chưa áp ng nhu c u khám b nh, ch a b nh c a nhân dân; chính sách, pháp lu t v khám b nh, ch a b nh, cung ng thu c, b o hi m y t , vi n phí ch m ư c i m i nên chưa theo k p v i s phát tri n c a xã h i; s chênh l ch v ch t lư ng khám b nh, ch a b nh gi a các b nh vi n, gi a các tuy n trong khivi n phí không có s chênh l ch áng k ; công tác giáo d c y c th c hi n chưa thư ng xuyên, s ki m tra, giám sát chưa liên t c. t ng bư c nâng cao ch t lư ng khám b nh, ch a b nh, áp ng nhu c u ngày càng cao và a d ng c a nhân dân, B trư ng B Y t ch th cho Th trư ng các ơn v tr c thu c, Giám c s Y t các t nh thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t các Ngành th c hi n ngay m t s ho t ng sau: 1. H n ch tình tr ng quá t i b nh vi n - Trư c m t, các b nh vi n c n b trí, s p x p l i nơi làm vi c h p lý t o thêm bu ng b nh i u tr ; tăng cư ng ph i h p v i các b nh vi n trong khu v c i u tr ngư i
  2. b nh; xây d ng l ch làm vi c và b trí cán b h p lý, c i ti n quy trình, th t c khám b nh rút ng n th i gian ch khám b nh và làm xét nghi m c n lâm sàng; nâng cao hi u qu i u tr nh m rút ng n th i gian i u tr n i trú, tăng cư ng i u tr ngo i trú; b o m cung ng thu c, v t tư tiêu hao ph c v ngư i b nh, không ngư i b nh ph i mua thêm thu c, v t tư tiêu hao trong th i gian i u tr n i trú. - Giám c b nh vi n tuy n Trung ương tham mưu cho B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tham mưu cho UBND t nh, thành ph xây d ng k ho ch giư ng b nh b o m nhu c u khám b nh, ch a b nh c a nhân dân c th : Ph n u n năm 2009, các b nh vi n gi m tình tr ng ngư i b nh ph i n m ghép xu ng dư i 10%. n h t năm 2010 cơ b n không còn ngư i b nh n m ghép (tr khi có thiên tai, d ch b nh, th m ho hàng lo t…). 2. Nâng cao năng l c tuy n y t cơ s - S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có bi n pháp b sung nhân l c, trang thi t b y t nâng cao năng l c y t tuy n cơ s c bi t là tuy n qu n, huy n; th c hi n t t quy ch vào vi n, ra vi n, chuy n vi n góp ph n gi m t i cho các b nh vi n tuy n trên; - Hàng năm các b nh vi n ph i xây d ng k ho ch ch o tuy n rõ ràng, c th , phù h p cho t ng b nh vi n, t p trung vào công tác ào t o, chuy n giao k thu t theo phương th c “ ng b , t i ch ”. Tăng cư ng h p tác gi a các b nh vi n, gi a các tuy n; xây d ng và tri n khai mô hình b nh vi n v tinh; b nh vi n ban ngày, chăm sóc t i nhà, bác s gia ình ( góp ph n gi m quá t i). 3. Ny m nh xã h i hoá công tác khám b nh, ch a b nh - B nh vi n c n tăng cư ng th c hi n có hi u qu Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph ; ch ng huy ng các ngu n v n thông qua xã h i hoá công tác khám b nh, ch a b nh dư i nhi u hình th c như: liên doanh, liên k t v i các t ch c, cá nhân trong vi c hi n i hoá b nh vi n, ào t o cán b có trình chuyên môn cao, c i t o cơ s h t ng, nâng c p trang thi t b y t theo quy nh nh m áp ng nhu c u khám b nh, ch a b nh ngày càng cao c a nhân dân trong i u ki n ngu n ngân sách còn h n ch ; -Khuy n khích và t o i u ki n phát tri n h th ng b nh vi n tư nhân. Ph n u n năm 2010 các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ít nh t có 02 giư ng b nh tư nhân/10.000 dân. 4. Nâng cao y c trong các cơ s khám b nh, ch a b nh - Công tác giáo d c y c cho cán b y t ph i ư c th c hi n thư ng xuyên. ưa n i dung cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh” mà tr ng tâm là h c t p làm theo l i Bác “Th y thu c như m hi n” vào sinh ho t thư ng kỳ c a ơn v . Cán b y t ph i làm t t chuyên môn nghi p v c a mình, th c hi n nghiêm các qui ch chuyên môn c bi t chú ý thái trong giao ti p v i ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh. Không l m d ng thu c, xét nghi m c n lâm sàng, d ch v k thu t cao gây t n kém không c n thi t cho ngư i b nh, c bi t là nh ng b nh nhân khám ch a b nh b ng th b o hi m y t .
  3. - Ch n ch nh và duy trì ho t ng có hi u qu ư ng dây nóng. S i n tho i ư ng dây nóng ph i ư c công khai t i nh ng nơi m i ngư i dân d dàng nh n th y; - Tăng cư ng công tác ki m tra, thanh tra, x lý nghiêm nh ng trư ng h p vi ph m quy ch chuyên môn trong các cơ s khám b nh, ch a b nh. Khen thư ng thích áng v tinh th n và v t ch t cho các t p th và cá nhân có thành tích. 5. S a i, b sung m t s văn b n qu n lý v công tác khám b nh, ch a b nh Các v , c c thu c B Y t theo ch c năng, nhi m v ư c phân côngkhNn trương rà soát, xu t s a i, b sung m t s văn b n qu n lý v công tác khám b nh, ch a b nh như: Quy ch b nh vi n, các quy trình chuyên môn, k thu t, các qui nh cung ng thu c, xã h i hoá trang thi t b y t , các văn b n v chính sách vi n phí, b o hi m y t , chính sách ưu ãi, ch ph c p cho cán b y t cho phù h p v i tình hình hi n nay. Ch th này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Nh n ư c Ch th này, Th trư ng các v , c c, văn phòng, thanh tra B Y t ; Th trư ng ơn v tr c thu c B Y t ; Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Th trư ng y t ngành trong ch c năng, nhi m v , quy n h n ư c giao ph i xây d ng k ho ch, t ch c tri n khai th c hi n và báo cáo k t qu 6 tháng/l n v B Y t ./. B TRƯ NG Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản