Chỉ thị số 07/CT-BCN

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
61
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 07/CT-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 07/CT-BCN về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm, cứu nạn, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2007 do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 07/CT-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/CT-BCN Hà N i, ngày 27 tháng 06 năm 2007 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG L T BÃO VÀ TÌM KI M, C U N N, GI M NH THI T H I DO THIÊN TAI GÂY RA NĂM 2007 Th c hi n Ch th s 08/2007/CT-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v công tác phòng ch ng l t bão, tìm ki m c u n n, gi m nh thiên tai năm 2007, đ đ m b o an toàn trong mùa mưa bão, h n ch đ n m c th p nh t thi t h i do thiên tai gây ra, Ban Ch đ o Phòng ch ng l t bão B Công nghi p g i S Công nghi p các t nh, các T p đoàn, các T ng Công ty 90, 91 và các đơn v tr c thu c B kh n trương th c hi n m t s công vi c sau: - Xây d ng k ho ch và các phương án phòng ch ng, ng c u khi có s c do bão lũ gây ra. T ch c di n t p đ ch đ ng phòng tránh có hi u qu ; - Tăng cư ng các bi n pháp c n thi t đ đ m b o an toàn cho các công trình, nhà xư ng, thi t b ...; - Tăng cư ng công tác c nh báo, theo dõi ch t ch di n bi n bão lũ đ ch đ o và tri n khai các phương án phòng ch ng, ng c u k p th i, đ m b o an toàn cho ngư i, tài s n và n đ nh s n xu t; - Tăng cư ng ki m tra, ch đ o vi c th c hi n công tác phòng ch ng ng c u các đơn v , b o đ m phòng ch ng hi u qu , ng c u, kh c ph c nhanh và h n ch th p nh t h u qu do l t, bão gây ra; - Th c hi n m i bi n pháp nh m đ m b o an toàn tuy t đ i công trình h ch a nư c, công trình thu công tuy n ch u áp, tuy n năng lư ng. Ph i h p cùng các chính quy n s t i ki m tra vùng lòng h công trình đ có phương án c th trong vi c di d i ngư i và tài s n đ n nơi an toàn; - Đ m b o cung c p đi n n đ nh và v t tư d phòng, l c lư ng đ kh c ph c nhanh các s c v đi n do mưa bão gây nên, s m c p đi n tr l i và h n ch th p nh t h u qu do mưa bão; - T ch c tr c ban và báo cáo k p th i m i di n bi n v Thư ng tr c Ban Ch đ o Phòng ch ng l t bão B Công nghi p theo đ a ch : 54-Hai Bà Trưng, Hà N i. B trư ng B Công nghi p yêu c u các T p đoàn, các T ng Công ty 90, 91, các đơn v tr c thu c B và các S Công nghi p tri n khai, ki m tra vi c th c hi n Ch th này đ i v i các đơn v thu c quy n qu n lý./. TH TRƯ NG Bùi Xuân Khu
Đồng bộ tài khoản