Chỉ thị số 08/1999/CT-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
65
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 08/1999/CT-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/1999/CT-BYT về việc tăng cường triển khai hoạt động lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/1999/CT-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08/1999/CT-BYT Hà N i, ngày 21 tháng 10 năm 1999 CH TH V VI C TĂNG CƯ NG TRI N KHAI HO T Đ NG L NG GHÉP CHĂM SÓC TR B NH T I VI T NAM Trong nh ng năm qua, ngành Y t ã tri n khai các chương trình y t qu c gia giám sát và phòng ch ng các b nh có t l m c và t vong cao tr em. Nh các chương trình này s m c và s ch t m t s b nh ph bi n tr em ã gi m áng k , nh t là v i tr em dư i 5 tu i. Các chương trình này ư c tri n khai theo h th ng d c t trung ương xu ng cơ s nhưng l i thi u l ng ghép ngang. T i a phương, khi tri n khai, các chương trình u có nhu c u hu n luy n cho cán b y t tuy n xã v cách x trí và chăm sóc tr b nh nhưng do k thu t chưa ư c th ng nh t nên ch t lư ng chưa t ư c yêu c u chăm sóc tr b nh m t cách toàn di n. Trên th c t , các cán b y t thư ng g p khó khăn trong vi c x trí các trư ng h p có nhi u b nh k t h p. Nhi u d án qu c gia và qu c t v y t cùng l p k ho ch tri n khai các ho t ng chăm sóc s c kho tr em t i a phương nhưng l i thi u s ph i h p, l ng ghép nên có s trùng l p trong m t s lĩnh v c như ào t o, theo dõi, giám sát... làm tăng gánh n ng cho y t cơ s . Th c tr ng ó òi h i ph i có s ph i h p c a các chương trình có cùng m c tiêu và i tư ng ph c v t p trung ngu n l c, th ng nh t k thu t, l ng ghép các n i dung ho t ng có liên quan n nh ng b nh có t l m c và t vong cao tr dư i 5 tu i. T nhu c u trên, t i Quy t nh s 1821/Q -BYT ngày 17-6-1999, B trư ng B Y t ã thành l p Ban i u hành ho t ng Chi n lư c l ng ghép chăm sóc tr b nh, do Th trư ng thư ng tr c B Y t làm Trư ng Ban. Các n i dung c a Ho t ng l ng ghép chăm sóc tr b nh (vi t t t là "Ho t ng IMCI")_, là: - Nâng cao k năng x trí tr b nh cho cán b y t , nh t là y t cơ s . - C ng c h th ng y t ph c v cho vi c l ng ghép chăm sóc tr b nh m t cách có hi u qu hơn. - C i thi n th c hành chăm sóc s c kho tr t i gia ình và c ng ng. 1. Vi c tri n khai Ho t ng IMCI ph i t ư c các yêu c u sau: 2. K t h p các ho t ng chăm sóc s c kh e tr em theo cách làm c a Ho t ng IMCI và coi ây là m t n i dung c i ti n qu n lý ưu tiên, góp ph n gi m b t lãng phí do thi u l ng ghép ho t ng c a các chương trình chăm sóc s c kh e tr em.
  2. 3. Huy ng ngu n l c c a các c p, các ngành, các t ch c qu c t , các nhà tài tr cùng tham gia l p k ho ch và tri n khai ng b 3 n i dung c a Ho t ng IMCI. ưa Ho t ng IMCI vào k ho ch ho t ng c a các ơn v , a phương cho t ng giai o n ào t o cán b k thu t và hư ng d n viên Ho t ng IMCI cho các tuy n và các chương trình y t có liên quan; gi i thi u n i dung và k thu t tri n khai Ho t ng IMCI cho các cán b qu n lý các c p, các chương trình y t , các trư ng i h c, Cao ng và Trung h c y t ; th ng nh t k thu t và phương pháp tri n khai Ho t ng IMCI t i các a phương. th c hi n các yêu c u trên ây, B trư ng B Y t ch th cho các V , C c, Văn phòng, Thanh tra B , các ơn v tr c thu c B , các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các Chương trình, D án Y t th c hi n ngay các vi c sau ây: 1/- Th trư ng các V , C c, Văn phòng và Thanh tra B Y t có trách nhi m: - Thông báo ch trương c a B Y t các a phương, ơn v th c hi n các n i dung c a Ho t ng IMCI. - L p k ho ch huy ng, i u ph i các ngu n l c (c trong nư c và qu c t ) tri n khai Ho t ng IMCI. - Hư ng d n các Vi n, các B nh vi n l ng ghép các n i dung c a Ho t ng IMCI vào trong các ho t ng có liên quan n chăm sóc s c kho tr em. Gi i thi u Ho t ng IMCI cho các trư ng i h c, Cao ng, Trung h c y t và nghiên c u vi c ng d ng các n i dung k thu t c a Ho t ng IMCI trong công tác ào t o, hư ng d n th c hành cho sinh viên. - H tr các a phương, cơ s , các chương trình, d án y t có liên quan tri n khai Ho t ng IMCI. 2/- Ban i u hành Ho t ng IMCI trung ương có trách nhi m: - i u ph i các Ho t ng IMCI. - Ch ng ph i h p v i các t ch c trong và ngoài nư c huy ng các ngu n l c cho vi c tri n khai các Ho t ng IMCI. - Hư ng d n các a phương, các d án, các nhà tài tr l p k ho ch và b sung kinh phí cho các Ho t ng IMCI. Theo dõi, giám sát, ánh giá các ho t ng cho t ng khu v c và t ng giai o n tri n khai. - Thi t l p và duy trì ho t ng c a Văn phòng k thu t Ho t ng IMCI làm u m i liên l c v i các Vi n, các Chương trình y t có liên quan, t ng h p các thông tin, báo cáo v i B Y t v ti n và ch t lư ng tri n khai Ho t ng IMCI t i các a phương. 3/- i v i Th trư ng các ơn v tr c thu c B :
  3. - Th trư ng Vi n Nhi, Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n S t rét- Ký sinh trùng- Côn trùng trung ương, Vi n Lao và B nh ph i, Vi n Dinh dư ng có trách nhi m ph i h p v i các Vi n, B nh vi n Trung ương và Khu v c cùng v i Nhóm k thu t IMCI (do các ơn v tuy n c ) hư ng d n k thu t, giúp các t nh t ch c tri n khai và ánh giá ch t lư ng, hi u qu Ho t ng IMCI. - Vi n V sinh D ch t Trung ương, nơi t Văn phòng k thu t IMCI, có trách nhi m h tr cho các ho t ng c a Văn phòng k thu t và cung c p nh ng cán b có năng l c làm vi c lâu dài cho Ho t ng IMCI. 4/- Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có trách nhi m ch o, i u hành tri n khai Ho t ng IMCI t i a phương mình như thành l p Ban i u hành, l p k ho ch ph i h p các ho t ng, theo dõi, h tr m ng lư i y t tri n khai các ho t ng IMCI... theo các n i dung k thu t ã ư c th ng nh t. 5/- Ch nhi m các chương trình, d án có liên quan ch u trách nhi m hư ng d n các tuy n l p k ho ch ph i h p các ho t ng ào t o, theo dõi, giám sát và h tr các a phương tri n khai Ho t ng IMCI theo n i dung ho t ng c a t ng chương trình, d án. Nh n ư c Ch th này, Th trư ng các V , C c, Văn phòng, Thanh tra - B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch nhi m các Chương trình, D án có liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n và nh kỳ báo cáo k t qu lên B trư ng B Y t ./. B TRƯ NG B YT Nơi nh n: - B trư ng, các Th trư ng BYT, - Các V , C c, V/phòng và TTra B , - Các ơn v tr c thu c B , - Các Chương trình m c tiêu Y t , - S Y t các t nh, TP tr c thu c TW, Nguyên Phương - Ban Qu n lý các d án, - V Pháp ch BYT, - Lưu V TCCB/BYT, - Lưu tr ..
Đồng bộ tài khoản