Chỉ thị số 08-BYT/CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
58
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 08-BYT/CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08-BYT/CT về một số vấn đề cấp bách trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08-BYT/CT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 08-BYT/CT Hà N i, ngày 09 tháng 6 năm 1993 CH THN V M TS V N C P BÁCH TRONG CÁC CƠ S KHÁM B NH, CH A B NH Trong nh ng năm qua, các cơ s khám, ch a b nh ã có nh ng óng góp tích c c vào s nghi p chăm sóc s c kh e nhân dân. Tuy nhiên, trong các cơ s khám, ch a b nh còn có nhi u t n t i do các nguyên nhân ch quan và khách quan sau: - Ch m i m i qu n lý và ho t ng khám ch a b nh theo cơ ch th trư ng có s qu n lý c a Nhà nư c. - Cơ s v t ch t, nhà c a thi u th n. Các trang b và phương ti n chNn oán và i u tr v a thi u, v a cũ và l c h u. - Vi c quan tâm t i ào t o liên t c nghi p v nâng cao ki n th c v chuyên môn k thu t và qu n lý chưa ư c chú ý úng m c. - i s ng nhân viên y t còn nhi u khó khăn. - Nguyên nhân cơ b n là thi u kho ng 50% n 60% kinh phí m b o và n nh ch t lư ng khám b nh, ch a b nh. kh c ph c t n t i trên, B yêu c u các S Y t , các Vi n có giư ng b nh, b nh vi n và các cơ s khám ch a b nh khác (g i chung là các b nh vi n) ph i khNn trương th c hi n t t 6 v n c p bách như sau: 1. Ch n ch nh vi c thu m t ph n vi n phí, th c hi n t t b o hi m y t (BHYT) 1.1. Thu m t ph n vi n phí: 1.1.1. Hi n nay vi c thu vi n phí v n còn có tình tr ng sau: - Thu chưa úng i tư ng: Thu vi n phí c a cán b , công nhân viên, c a ngư i có Th B o hi m y t và c di n chính sách xã h i.
  2. - ánh giá chưa úng kh năng óng góp c a ngư i ư c mi n gi m m t ph n vi n phí, thi u quan tâm n ngư i nghèo, d n n vi c t n thu, áp t thu quá kh năng ch u ng c a i tư ng. - Thu nhi u kho n, nhi u l n, nhi u nơi trong m t b nh vi n nên không ki m tra ư c kho n gì úng, sai gây phi n hà cho ngư i b nh và làm gi m lòng tin c a ngư i b nh i v i th y thu c trong vi c b o m ch t lư ng khám b nh, ch a b nh. 1.1.2. ch n ch nh vi c thu m t ph n vi n phí, giám c b nh vi n ph i th c hi n nghiêm túc các quy nh sau: a. Giám c b nh vi n ch u trách nhi m tr c ti p t ch c thu m t ph n vi n phí, m i b nh vi n ph i có m t văn b n do giám c ký quy nh rõ quy n h n, nhi m v , trách nhi m cũng như danh sách nh ng ngư i ư c giao nhi m v ư c thu m t ph n vi n phí. Hàng tháng giám c h p ki m i m, rút kinh nghi m và i u hòa công tác này. b. Các i tư ng ư c mi n, gi m m t ph n vi n phí ph i do giám c xem xét và quy t nh. c. Ch m d t hi n tư ng thu riêng l , sai trái do nh ng ngư i không ư c giám c giao trách nhi m cũng như d ch v sai trái v i nh ng quy nh c a Nhà nư c và b nh vi n. d. Ti n thu ư c ph i ư c h ch toán theo công văn hư ng d n s 4034/KH-TC ngày 1/8/1989 c a V Tài chính - K toán B Y t k c ti n thu do hình th c t ch c giư ng t nguy n hay theo yêu c u. 1.2. Th c hi n BHYT iv i i tư ng b t bu c: 1.2.1. Các b nh vi n ph i ký h p ng v i cơ quan BHYT khám b nh, ch a b nh cho các i tư ng BHYT b t bu c theo Ngh nh 299/H BT ngày 15/8/92 và t ch c t t vi c ph c v ngư i có th BHYT. Giá c a h p ng BHYT hi n nay là giá t m tính, giá s ư c i u ch nh l i cho phù h p v i nhu c u chi phí khám b nh, ch a b nh th c t t i các b nh vi n và cân i v i m c óng c a ngư i có th BHYT. 1.2.2. Cơ quan BHYT nào phát hành th BHYT thì cơ quan ó s chi tr cho b nh vi n ã khám ch a b nh cho ngư i có th nơi ó phát. Các b nh vi n ph i nh n khám b nh, ch a b nh cho nh ng ngư i có th BHYT c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, BHYT ngành và BHYT Vi t Nam v i giá mà b nh vi n ang làm BHYT cho t nh mình. BHYT Vi t Nam hư ng d n BHYT t nh, thành khám b nh, ch a b nh gi a các t nh v i nhau và các t nh v i BHYT VN. 1.2.3. Khi khám b nh, ch a b nh cho b nh nhân có th BHYT, các b nh vi n không ư c thu m t ph n vi n phí ho c b t c m t kho n l phí, d ch v nào. 1.2.4. Cán b CNV c a b nh vi n và các cơ s y t ph i gương m u óng góp BHYT như các i tư ng b t bu c BHYT ã quy nh; các th y thu c khám b nh, ch a b nh
  3. cho cán b công nhân viên b nh vi n có th BHYT như i v i các i tư ng BHYT khác, tránh n nang, l m d ng. 2. Ch n ch nh vi c th c hi n các quy ch , ch chuyên môn nh m làm gi m t i a nh ng sai sót, tai n n i u tr có th x y ra. 2.1. Căn c vào tình hình c th c a ơn v v trình , chuyên môn k thu t, nhân l c, i u ki n th c hành, h i ng khoa h c c a b nh vi n ki n ngh v i ban giám c nh ng v n còn y u kém và nh ng iêù ki n th c hành c n thi t th c hi n nghiêm túc các quy ch , ch chuyên môn. 2.2. Giám c b nh vi n căn c vào ki n ngh c a h i ng khoa h c k thu t ch n l a ra nh ng ưu tiên b sung hoàn thi n i u ki n hành ngh . Trư c m t là quy ch vô trùng ti t khuNn và quy ch truy n máu ư c coi là hai án l n c a b nh vi n. 2.3. Vi c th c hi n quy ch vô trùng, ti t khuNn v quy ch truy n máu òi h i trang thi t b c bi t. Kinh phí cho hai án này chia thành hai giai o n: C p bách trư c m t và cơ b n lâu dài. Ph n kinh phí c p bách ư c trình lên xin h tr b sung c p có thNm quy n qu n lý tr c ti p b nh vi n. 2.4. Ny m nh cu c v n ng s d ng an toàn h p lý thu c và i u tr theo "hư ng d n th c hành i u tr - B Y t ". T ch c l i khoa dư c, b o m cung c p thu c cho b nh nhân nghèo, b nh nhân BHYT, b nh nhân di n chính sách xã h i và t ch c bán thu c cho b nh nhân ph i n p vi n phí. 3. Nâng cao ch t lư ng chăm sóc ngư i b nh: 3.1. Giám c b nh vi n v i s h p tác giúp c a y tá trư ng b nh vi n, căn c vào tình hình c th c a ơn v , s p x p l i nhân l c, xây d ng quy trình chăm sóc và t ch c th c hi n quy trình ó ngư i b nh ư c chăm sóc theo t ng lo i b nh và theo phân c p h lý. 3.2. Ph i i m i và th c hi n phương pháp phân công y tá chăm sóc b nh nhân toàn di n ch không phân công chăm sóc theo t ng d ch v như tiêm, thay băng... M i y tá ư c phân công trách nhi m chăm sóc toàn di n m t s b nh nhân và tuỳ theo trình chuyên môn k thu t s có thêm s giúp v chuyên môn k thu t c a y tá khác có trình cao hơn. 3.3. Y tá trư ng b nh vi n thư ng xuyên ki m tra l i các i u ki n hành ngh c a y tá, k thu t viên thư ng xuyên ki n ngh v i giám c b nh vi n ch o các phòng ch c năng cung c p các i u ki n y tá th c hi n các quy ch , ch chuyên môn, c bi t là quy ch vô trùng, ti t khuNn và quy ch truy n máu. 3.4. Các phòng m , , h i s c c p c u, h u ph u, phòng i u tr b ng không ư c ngư i nhà vào chăm sóc. B nh nhân các phòng này và b nh nhân h lý c p 3 ph i do y tá chăm sóc và cho ăn. 4. V sinh tr t t :
  4. 4.1. Giám c b nh vi n ch o y tá trư ng b nh vi n ph i h p v i các phòng ch c năng, các khoa l p k ho ch b o m v sinh trong b nh vi n, cung c p các i u ki n tri n khai th c hi n k ho ch v sinh phòng b nh. 4.2. Y tá trư ng b nh vi n, y tá trư ng khoa hàng ngày ph i dành th i gian ki m tra và nh c nh nh ng khuy t i m trong vi c b o m v sinh hoàn c nh, v sinh tr t t b nh phòng, v sinh nhà b p và ăn u ng. 4.3. Y tá, k thu t viên ch u trách nhi m v v sinh c a ngư i b nh, giư ng b nh và phòng k thu t, v sinh sàn nhà, hành lang, h xí, h ti u, v sinh hoàn c nh thu c v v sinh công c ng trong b nh vi n. 4.4. Cán b công nhân viên b nh vi n ph i gương m u ch p hành và gi gìn v sinh tr t t , ng th i v n ng tuyên truy n giáo d c ngư i b nh th c hi n n i quy bu ng b nh. 5. Nâng cao tinh th n thái ph c v , b o m quy n l i ngư i b nh. 5.1. Thu m t ph n vi n phí là trách nhi m và t nguy n óng góp c a ngư i b nh thu c i tư ng thu m t ph n vi n phí b o m ch t lư ng i u tr cho mình. Ngư i b nh óng ti n cho ngư i ư c b nh vi n giao trách nhi m thu, trên biên lai thu ti n có ghi "t nguy n n p vi n phí". i v i BHYT b t bu c, n u i khám b nh, ch a b nh mà không có th BHYT thì ph i thanh toán vi n phí thu . 5.2. Nghiêm c m các th y thu c, y tá, nhân viên b nh vi n bán thu c cho b nh nhân t i phòng khám, t i b nh phòng. Ngư i b nh mua thu c theo ch th c a Ch nhi m khoa và do khoa dư c c a b nh vi n t ch c th c hi n. 5.3. B nh vi n t ch c khoa dinh dư ng theo cơ ch d ch v và có ch ăn b nh lý. Xoá b các t i m hàng quán d ch v quà bánh ăn u ng m t v sinh, tr t t trong b nh vi n và c ng b nh vi n. 5.4. T t c các th y thu c, nhân viên b nh vi n ph i cao tính nhân ái trong thái ti p xúc và ph c v b nh nhân, th c hi n nghiêm túc quy nh v trách nhi m c a th y thu c và nhân viên y t . Th c hi n th t t t l i d y c a Bác H : "Th y thu c như m hi n". 6. Chăm lo i s ng CBCNV Giám c b nh vi n ph i ph i h p v i Ch t ch công oàn b nh vi n tăng cư ng chăm lo c i thi n i s ng và nâng cao trình chuyên môn nghi p v cho CBCNV c a b nh vi n, b o m an ninh tr t t , v sinh trong b nh vi n. 7. T ch c th c hi n: 7.1. Giám c các b nh vi n, d a vào n i dung c a ch th này, căn c vào c i m tình hình ơn v mình, so n th o b sung xây d ng "K ho ch hành ng 1993 v nh ng v n c p bách c a b nh vi n", t ch c h c t p, th o lu n, tri n khai và th c
  5. hi n t hi u qu trong b nh vi n. ây là nh ng k ho ch mà B Y t s ki m tra, ánh giá, nh n xét b nh vi n vào cu i năm 1993. 7.2. V Qu n lý s c kho , Ban thanh tra B Y t và các V liên quan, các S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c giao trách nhi m theo dõi, giúp , ki m tra, thanh tra, ánh giá và báo cáo k t qu th c hi n v B và các c p thNm quy n. 7.3. UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t o ngu n kinh phí và ch o các S Y t , b nh vi n trong t nh th c hi n ch th này c a B Y t . Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, các ơn v , a phương ph i báo cáo v B (V QLSK) k p th i b sung, s a i. Lê Ng c Tr ng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản