Chỉ thị số 08/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
78
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 08/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh tai xanh do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 08/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NAM NNH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 08/CT-UBND Nam nh, ngày 18 tháng 4 năm 2008 CH THN V VI C TRI N KHAI CÁC BI N PHÁP C P BÁCH PHÒNG CH NG DNCH B NH TAI XANH Hi n nay h i ch ng r i lo n hô h p và sinh s n l n (b nh tai xanh) ang di n bi n r t ph c t p trên a bàn 380 xã, phư ng thu c 25 huy n c a 4 t nh: Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh, Thái Bình. D ch ang ti p t c phát tri n và có chi u hư ng lây lan nhanh ra di n r ng, gây thi t h i n ng n cho ngư i chăn nuôi và các a phương có d ch. Trên a bàn t nh Nam nh tuy chưa x y ra d ch nhưng nguy cơ bùng phát r t cao, m t m t do m m b nh v n còn lưu hành trong môi trư ng chưa ư c tiêu di t tri t , công tác ki m d ch, ki m soát v n chuy n, buôn bán, gi t m còn nhi u h n ch ; m t khác nhi u huy n, xã buông l ng ch o, giám sát ch t ch vi c tiêm phòng; ngư i dân có tư tư ng ch quan lơ là v i d ch b nh nên t l tiêm phòng nhi u a phương t th p. k p th i ngăn ch n d ch b nh x y ra trên a bàn t nh, U ban nhân dân t nh yêu c u Ch t ch U ban nhân dân các huy n, thành ph , th trư ng các s , ngành có liên quan t p trung ch o th c hi n th t t t các bi n pháp ch y u c p bách sau: 1. UBND các huy n, thành ph : a. Thành l p ngay các ch t ki m d ch c a huy n, c a xã, ki m tra, ki m soát ch t ch v n chuy n, buôn bán l n và s n phNm l n ra vào a bàn, x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m theo quy nh i v i các huy n có b n ò ngang sang các t nh: Ninh Bình, Thái Bình, ch phương ti n ph i ký cam k t không v n chuy n l n và s n phNm l n (vì không i u ki n ki m tra) b. Ch o t t c các ch ph i quy nh rõ v trí bán, gi t m gia súc, gia c m; cu i bu i ch ph i ư c thu d n v sinh, kh trùng. c. Ch o các xã, thôn ph i h p v i các ngành có k ho ch, bi n pháp ch ng giám sát phát hi n, x lý k p th i d ch b nh theo úng quy trình hư ng d n c a cơ quan thú y
  2. (Khi phát hi n l n có d u hi u c a b nh tai xanh thì ph i huy ng l c lư ng nhanh chóng bao vây d p t t, ngăn chăn không d ch lây lan, v sinh tiêu c kh trùng xung quanh d ch, ki m soát v n chuy n l n, c m không cho ra kh i vùng d ch). a phương nào x lý d ch không k p th i, kiên quy t, không úng quy trình buông l ng vi c giám sát phát hi n d ch b nh, d ch lây lan phát tán ra di n r ng thì ngư i ng u chính quy n a phương ó ph i ch u trách nhi m. d. T p trung ch o h u h t gia súc, gia c m u ư c tiêm vacxin phòng d ch v Xuân năm 2008, xác nh ây là nhi m v quan tr ng c a c p u ng, chính quy n các c p và trách nhi m c a toàn dân. ây là t tiêm phòng chính v trong năm nh m b o m mi n d ch cơ b n cho àn gia c m, gia súc. 2. Ngành Nông nghi p & PTNT ph i h p v i UBND các huy n, thành ph tăng cư ng ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch, ch n ch nh công tác ki m soát thú y ngay t i cơ s trong v n chuy n, lưu thông, buôn bán, gi t m gia súc. X lý nghiêm các trư ng h p vi ph m trong phòng ch ng d ch theo quy nh c a pháp lu t v thú y; t ch c hư ng d n ngư i dân chăn nuôi theo hư ng an toàn sinh h c. 3. ài phát thanh truy n hình t nh, Báo Nam nh ph i h p v i ngành nông nghi p & PTNT, UBND các huy n, thành ph ch o công tác thông tin tuyên truy n ưa tin k p th i, chính xác di n bi n, nguy cơ d ch b nh, các bi n pháp phòng ch ng nhân dân bi t và ch ng phòng ch ng d ch. Tuyên truy n ngư i dân th c hi n t t cu c v n ng “3 không” , “3 có” trong chăn nuôi: không th rông, không s d ng ch t c m, không d u d ch; có chu ng nuôi, có tiêm phòng, có phương án gi m thi u ô nhi m môi trư ng trong chăn nuôi. 4. Ngành Tài nguyên môi trư ng chuNn b v t tư, l c lư ng ph i h p v i ngành Nông nghi p & PTNT, UBND các huy n thành ph làm t t công tác b o v môi trư ng, nh t là vi c x lý môi trư ng khi d ch x y ra. 5. Các ngành: Y t , Công an, Công thương, Tài chính, Giao thông v n t i, tri n khai th c hi n nhi m v UBND t nh phân công trong công tác phòng ch ng d ch. Ch th này có hi u l c thi hành k t ngày ký. UBND t nh yêu c u Ch t ch U ban nhân dân các huy n, thành ph , th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan quán tri t và t ch c th c hi n t t các n i dung trên, thư ng xuyên báo cáo k t qu và nh ng v n phát sinh v UBND t nh ( qua S Nông nghi p & PTNT) ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  3. Tr n Minh Oanh
Đồng bộ tài khoản