Chỉ thị số 09/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 09/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 09/2003/CT-UB về việc triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và dự toán thu chi ngân sách của thành phố Hà Nội năm 2003 do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 09/2003/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 09/2003/CT-UB Hà N i, ngày 03 tháng 03 năm 2003 CH THN V VI C TRI N KHAI TH C HI N K HO CH KINH T - XÃ H I, AN NINH QU C PHÒNG VÀ D TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH C A THÀNH PH HÀ N I NĂM 2003 Năm 2003 là năm th 3 th c hi n Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX, Ngh quy t 15 c a B Chính tr v phương hư ng, nhi m v phát tri n kinh t - xã h i Th ô, Pháp l nh Th ô và Ngh quy t i h i ng b Thành ph l n th XIII. ây là năm có ý nghĩa quan tr ng, năm gi a nhi m kỳ i h i ng b Thành ph , năm b n l c a k ho ch 5 năm 2001 - 2005. Tư tư ng ch o K ho ch năm 2003 là : Phát huy nh ng k t qu , kinh nghi m ã có; bám sát 10 chương trình công tác l n c a Thành u , v i tinh th n ch ng, n l c cao hơn, hành ng quy t li t, t p trung, khNn trương và hi u qu hơn; tăng cư ng huy ng m i ngu n l c cho u tư phát tri n, t o s chuyên bi n rõ r t hơn trên các lĩnh v c kinh t , văn hóa - xã h i, xây d ng và qu n lý ô th , an ninh qu c phòng, góp ph n quan tr ng và t o à cho th c hi n th ng l i toàn di n k ho ch 5 năm 2001 - 2005. Năm 2003 ti p t c th c hi n "Năm gi i phóng m t b ng, năm giao thông, k cương và văn minh ô th , t o chuy n bi n m nh m t cơ s ". th c hi n th ng l i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và d toán thu chi ngân sách năm 2003 ã ư c H ND thành ph thông qua t i kỳ h p th 8 (khóa XII), UBND thành ph yêu c u các c p, các ngành, các ơn v thu c thành ph quán tri t và th c hi n t t các n i dung sau : 1. Th c hi n nghiêm ch nh Ngh quy t s 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 c a Chính ph v m t s ch trương, gi i pháp ch y u c n t p trung ch o th c hi n nhi m v phát tri n kinh t - xã h i năm 2003; Ngh quy t s 09 - NQ/TU ngày 08/01/2003 c a Thành u Hà N i v nhi m v công tác năm 2003; các Ngh quy t s 32/2003/NQ-H , s 33/2003/NQ-H ngày 13 tháng 02 năm 2003 c a H ND thành ph v nhi m v kinh t - xã h i, an ninh qu c phòng và thu chi ngân sách c a thành ph Hà N i năm 2003. 2. Căn c vào m c tiêu, nhi m v và nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a Thành ph , các ch tiêu k ho ch và d toán ngân sách ư c giao; các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n khNn trương giao ngay k ho ch cho các ơn v tr c thu c c p mình qu n lý; ng th i xây d ng k ho ch, chương trình công tác c th c a ơn v i u hành th c hi n t t các nhi m v theo úng n i dung và ti n ra. Năm 2003 c n t p trung vào nh ng nhi m v tr ng tâm sau : Ny m nh công tác qui ho ch; xây
  2. d ng ng b các cơ ch , qui ch , chính sách và gi i pháp huy ng m i ngu n l c, t o v n cho u tư phát tri n; chuy n d ch nhanh cơ c u kinh t , t p trung phát tri n nh ng ngành, nh ng s n phNm ch l c phù h p l i th nh m nâng cao kh năng c nh tranh c a kinh t Th ô; ch o ch t ch th c hi n l trình h i nh p kinh t qu c t ; làm t t công tác s p x p, nâng cao hi u qu ho t ng các doanh nghi p Nhà nư c, các h p tác xã sau chuy n i; h tr các thành ph n kinh t phát tri n, tri n khai tích c c GPMB, ch ng t o quĩ nhà và th c hi n tái nh cư theo qui ho ch và k ho ch, Ny nhanh ti n 9 c m công trình tr ng i m; tăng cư ng k cương, văn minh ô th ; gi m ùn t c và tai n n giao thông; ch ng tri n khai k ho ch t ch c Sea games 22; nâng cao ch t lư ng giáo d c, ào t o, quan tâm ào t o ngh ch t lư ng cao; ti p t c Ny m nh c i cách hành chính, phân c p m nh hơn cho cơ s g n v i tăng cư ng qu n lý, nâng cao k cương trong m i lĩnh v c ho t ng c a Th ô. 3. T p trung qu n lý, i u hành ngân sách có hi u qu và úng pháp lu t. Tích c c huy ng v n cho u tư phát tri n; tăng cư ng qu n lý và nâng cao hi u qu s d ng v n u tư. - V thu ngân sách : C c Thu , C c H i quan thành ph và các S , Ban, Ngành, Qu n, Huy n ph n u hoàn thành và hoàn thành vư t m c d toán thu ngân sách do Thành ph giao; tăng cư ng ôn c công tác thu, b o m thu úng, thu và nuôi dư ng ngu n thu. Ph i h p ch t ch các l c lư ng Ny m nh ch ng buôn l u, làm hàng gi , tr n thu , n ng thu nh m ch ng th t thu ngân sách; t o i u ki n m i thành ph n kinh t trên a bàn ch p hành t t nghĩa v n p ngân sách úng qui nh c a pháp lu t. Ngay t u năm, th c hi n vi c y nhi m thu cho 129 xã, Th tr n và thí i m u nhi m thu cho 7 phư ng c a 7 qu n. UBND các qu n, huy n c n t p trung ch o các xã, phư ng, th tr n tri n khai nhi m v thu t hi u qu , úng pháp lu t. b sung v n ph c v các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph , năm 2003 c n Ny m nh u giá quy n s d ng t. Ch t ch UBND các qu n, huy n, giám c các S có d án u giá quy n s d ng t ư c thành ph giao ho c ch p thu n cho phép th c hi n u giá ph i tr c ti p ôn c ch o tri n khai nhanh, hi u qu , úng qui nh. S a chính Nhà t là cơ quan thư ng tr c có trách nhi m theo dõi, ôn c công tác này. Các d án có liên quan khi phê duy t quy t nh u tư ph i ghi rõ các h ng m c tri n khai t ngu n v n u giá quy n s d ng t các ơn v tích c c tri n khai th c hi n m c tiêu c a thành ph . Hoàn thành vi c thu ti n ng t ngân sách cho xây nhà tái nh cư b sung v n cho u tư phát tri n. S Tài chính V t giá ch trì ph i h p v i các S , ngành liên quan xây d ng án phát hành trái phi u xây d ng Th ô trình UBND thành ph trư c quí III/2003 trình H ND Thành ph thông qua, báo cáo Chính ph cho phép tri n khai. - V chi ngân sách : + Chi thư ng xuyên : Các s , ban, ngành, oàn th thu c thành ph , căn c d toán ư c giao, ti n hành phân b và l p d toán chi ti t các nhi m v chi theo m c l c ngân sách g i S Tài chính v t giá làm căn c c p phát trong năm. Trong quá trình th c hi n d toán, ph i
  3. phân b kinh phí th c hi n chính sách ti n lương m i theo Ngh nh 03/2003/N - CP ngày 15/1/2003; n u phát sinh nhi m v ph i ch ng s p x p các nhi m v ch trong d toán ư c giao. UBND các qu n, huy n phân b ngân sách ph i m b o phân b úng và m c chi phí cho các m c tiêu v y t , giáo d c, ào t o; m b o ngu n kinh phí th c hi n chính sách ti n lương m i; t p trung các v n b c xúc v dân sinh; c p thoát nư c, duy trì môi trư ng ô th , ư ng làng ngõ xóm, chi u sáng ngõ xóm; m b o m c h tr kinh phí cho các xã phư ng, th tr n; m b o chi h tr an ninh qu c phòng... Các qu n, huy n ph i ph n u tăng thu ngân sách i u hành nhi m v chi : n u thu không t d toán ph i gi m chi tương ng. + Chi u tư b ng ngu n v n xây d ng cơ b n và s nghi p có tính ch t XDCB : Năm 2003, b trí ngân sách cho u tư phát tri n c a thành ph ư c t p trung vào các m c tiêu : ph c v chuy n d ch cơ c u kinh t , nâng cao kh năng c nh tranh và ch ng h i nh p kinh t qu c t ; u tư cho 9 c m công trình tr ng i m và ph c v GPMB; u tư ph c v t ch c Sea games 22, chuy n hư ng u tư t p trung vào n i thành sang quan tâm u tư ra vùng ven n i và ngo i thành; u tư phát tri n h t ng ô th , môi trư ng; gi i quy t các v n dân sinh - xã h i b c xúc; h tr các công trình an ninh, qu c phòng. Không ưa vào k ho ch các d án chưa có trong qui ho ch, các d án chưa th t c; trư ng h p c bi t ph i báo cáo UBND thành ph và ch ư c giao k ho ch khi có ý ki n ng ý c a UBND Thành ph . Giám c các S , Th trư ng các Ban, Ngành, oàn th , Ch t ch UBND các qu n, huy n ph i ch o c ng c nâng cao năng l c, trách nhi m c a các Ban qu n lý d án; tăng cư ng ki m tra ch t lư ng, giám sát và ánh giá d án u tư t t c các d án, cùng ch u tư ch u trách nhi m n u không hoàn thành k ho ch ư c giao. Ch u tư ph i nh kỳ g i báo cáo giám sát, ánh giá d án u tư theo qui nh t i Ngh nh 07/2003/N -CP c a Chính ph vào ngày 15 tháng cu i quí cho các cơ quan ư c phân công giám nh u tư t i quy t nh s 116/2002/Q -UB ngày 14/8/2002 c a UBND thành ph và g i v thành ph qua u m i S K ho ch và u tư. Các ơn v không hoàn thành báo cáo k t qu u tư, báo cáo giám sát ánh giá d án u tư năm 2002 thì chưa ư c nh n k ho ch thành ph giao. Các d án phát sinh vư t t ng m c u tư ư c duy t, ch u tư và c p trên tr c ti p ch u tư ph i k p th i báo cáo, gi i trình rõ nguyên nhân và ki m i m trách nhi m trư c UBND thành ph và ch ư c tri n khai ti p khi ư c UBND thành ph cho phép. Ch u tư có trách nhi m l a ch n các ơn v tư v n có năng l c l p d án, l p thi t k k thu t - t ng d toán có ch t lư ng và hoàn thành úng ti n ư c giao; nh ng d án có GPMB ph i làm rõ phương án GPMB, tái nh cư ngay khi l p d án thì m i ư c xem xét phê duy t quy t nh u tư. Các ơn v tư v n không m b o ch t lư ng và ti n , ph n kinh phí tư v n phát sinh ơn v tư v n s không ư c thanh toán và ch u tư, c p trên tr c ti p c a ch u tư ph i ch u trách nhi m trư c UBND thành ph . Các S , Ban, Ngành, Qu n, huy n, các ch u tư và c p trên tr c ti p c a ch u tư th c hi n nghiêm Quy t nh s 1218/Q -TTg ngày 19/12/2002 c a Th tư ng Chính ph và Ch th s 08/2003/CT-UB ngày 26 tháng 2 năm 2003 c a UBND thành
  4. ph v vi c quy t toán v n u tư các d án hoàn thành t 31/12/2001 tr v trư c; ng th i t p trung hoàn thành quy t toán các công trình ã hoàn thành bàn giao trong năm 2002. Nh ng Qu n, Huy n ư c Thành ph giao v n th c hi n u tư theo phân c p mà chưa có danh m c d án c n khNn trương l p danh m c d án và làm th t c tho thu n qui mô d án theo Quy t nh s 116/2002/Q -UB ngày 14/8/2002 c a UBND thành ph . Các d án thu c di n phân c p cho UBND các Qu n, Huy n và u quy n cho các S quy t nh u tư, trong quá trình th c hi n n u vư t m c u tư ư c phân c p, ch u tư và c p trên c a ch u tư ph i báo cáo và gi i trình rõ nguyên nhân v i UBND thành ph và ch ư c trình phê duy t l i khi có s ng ý c a UBND Thành ph . Các d án tr ng i m, d án xây nhà ph c v tái nh cư, d án ph c v Sea games 22 ph i th c hi n giao ban hàng tháng và báo cáo ti n v UBND Thành ph . Ban ch o GPMB thành ph , các Qu n, Huy n, các ch u tư d án có GPMB xây d ng k ho ch GPMB c th t ng tháng, t ch c giao ban hàng tu n và k p th i báo cáo v tình hình GPMB v i UBND Thành ph . Vi c c p phát v n gi i phóng m t b ng các d án ư c giao k ho ch th c hi n theo ti n th c t , không ph thu c m c v n giao c th c a t ng d án nhưng không vư t t ng m c chi cho GPMB ư c c p có thNm quy n duy t. Hàng quí S a chính nhà t t ng h p báo cáo UBND thành ph v tình hình cân i quĩ nhà tái nh cư UBND thành ph xem xét quy t nh. Quĩ phát tri n nhà thành ph ph i h p v i S a chính Nhà t, S K ho ch và u tư, S Tài chính V t giá và các S , ngành liên quan xây d ng án tăng cư ng qu n lý quĩ nhà và v n ngân sách ng cho xây nhà tái nh cư trình Thành ph trư c ngày 15 tháng 3 năm 2003. t o chuy n bi n m nh m v gi i quy t th t c hành chính trong u tư xây d ng Thành ph yêu c u các S , Ban, ngành, Qu n, Huy n nghiêm túc th c hi n úng nh ng qui nh c a Quy t nh s 100/2002/Q -UB ngày 16/7/2002 c a UBND thành ph qui d nh v th i h n gi i quy t m t s th t c hành chính trong qu n lý u tư và xây d ng. S Tài chính V t giá, Kho b c nhà nư c thành ph ch ng chuNn b , m b o c p v n k p th i cho các d án ã ư c thành ph giao k ho ch ngay t u năm. S Tài chính V t giá nghiên c u trình UBND, H ND thành ph án phân c p ngân sách, phân c p nhi m v chi u tư phát tri n cho các Qu n, Huy n cùng v i vi c th c hi n Lu t ngân sách Nhà nư c. - Vi c chi tiêu ngân sách ph i th c hi n úng nh m c, chính sách, ch . Giám c các S , Th trư ng các Ban, Ngành, oàn th , Ch t ch UBND các qu n, huy n ph i nghiêm túc th c hi n ch trương ti t ki m, ch ng lãng phí. S Tài chính V t giá, Thanh tra Nhà nư c thành ph ph i h p v i các cơ quan có liên quan tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c ch p hành ch chi tiêu h i ngh , t ng k t, ti p khách, nh m c s d ng i n tho i, mua s m các trang thi t b t ti n... các ơn v
  5. thu c thành ph , qu n, huy n, xã, phư ng, th tr n : báo cáo c p có thNm quy n x lý nghiêm các trư ng h p ch p hành sai ch qui nh. - Th c hi n công khai ngân sách Nhà nư c t t c các c p ngân sách, ơn v s d ng ngân sách; t o i u ki n các t ch c chính tr - xã h i và nhân dân th c hi n giám sát i v i các kho n thu, chi ngân sách; huy ng và s d ng các kho n óng góp c a nhân dân. S Tài chính V t giá hư ng d n các ơn v th c hi n công khai ngân sách theo úng ch qui nh. 4. Căn c vào nhi m v phát tri n kinh t - xã h i, d toán thu, chi ngân sách ã ư c H ND Thành ph phê duy t, các S : K ho ch và u tư, Tài chính V t giá, Khoa h c Công ngh Môi trư ng hư ng d n các ngành, các c p, các ơn v thu c thành ph tri n khai th c hi n nhi m v ư c giao; m b o s d ng hi u qu các ngu n l c, ch ng tư tư ng bao c p; th c hi n úng ti n các m c tiêu; nhi m v tr ng tâm c a thành ph . 5. Các S , Ngành trong lĩnh v c Thương m i, Công nghi p, Nông nghi p, Du l ch t p trung làm t t công tác d báo th trư ng, thư ng xuyên cung c p thông tin th trư ng cho doanh nghi p; h tr các doanh nghi p m r ng h th ng i lý và phân ph i. Các S , Ngành, Qu n, Huy n tích c c tri n khai án i m i, s p x p nâng cao hi u qu các DNNN, m b o n năm 2005 gi m 50% s DNNN c a thành ph qu n lý. u tháng 4/2003, s Công nghi p trình UBND thành ph ch tiêu và bi n pháp th c hi n nâng cao t l i m i công ngh , phát tri n các s n phNm công nghi p ch l c. S Thương m i ch trì ph i h p v i các S , Ngành liên quan tri n khai vi c t Văn phòng i di n c a Hà N i t i M và Nh t B n trong quí III/2003. 6. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i Vi n nghiên c u phát tri n kinh t - xã h i Hà N i, UBND các Huy n t p trung ch o chuy n d ch cơ c u s n xu t nông nghi p và kinh t nông thôn; nghiên c u tri n khai thí i m mô hình doanh nghi p nông nghi p nông thôn, ph i h p v i B Nông nghi p và phát tri n nông thôn nghiên c u án xây d ng công viên nông nghi p công ngh cao, ch o xây d ng hoàn thi n h th ng kênh mương n i ng g n li n v i chuy n d ch cơ c u s n xu t nông nghi p. 7. S Lao ng Thương binh và Xã h i ph i h p v i Công an Thành ph và các qu n, huy n xây d ng ch tiêu và bi n pháp c th th c hi n gi m các t n n xã h i: gi m ngư i nghi n ma tuý, gi m m i dâm...Ph i h p v i UBND các Qu n, Huy n xây d ng án th c hi n gi m nhanh t l h nghèo, t p trung gi m m nh các huy n có t l h nghèo cao: Sóc Sơn, ông Anh. UBND huy n Sóc Sơn ch trì ph i h p v i Vi n Nghiên c u phát tri n kinh t - xã h i Hà N i và S Lao ng Thương binh và Xã h i nghiên c u án gi m m nh t l h nghèo t i Sóc Sơn trình UBND Thành ph trong tháng 3/2003. 8. S Giao thông Công chính ph i h p v i Công an Thành ph , Công an các Qu n, Huy n xây d ng ch tiêu và bi n pháp c th th c hi n gi m ùn t c và tai n n giao thông, t ch c t t giao thông ph c v SeaGames 22 trình UBND Thành ph trong quý 1 năm 2003; ch o m r ng xã h i hoá thu gom và v n chuy n m t ph n rác th i; m b o văn minh ô th ; Ny nhanh ti n tri n khai d án xây d ng tr m c p nư c qu n Thanh Xuân, chuNn b xây d ng nhà máy c p nư c t ngu n nư c m t.
  6. 9. S Th d c th thao ch trì ph i h p v i các S , Ngành, Qu n, Huy n liên quan xây d ng phương án c th tham gia và t ch c Sea Games 22 t i Hà N i trình Thành ph vào u tháng 4 năm 2003. 10. S a chính Nhà t ch trì ph i h p v i các S , Ngành, Qu n Huy n liên quan Ny m nh ti n c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t , s h u nhà trên a bàn Thành ph , ti p t c thu h i t s d ng sai m c ích và hoang hoá. 11. Quý I/2003, Ban T ch c Chính Quy n Thành ph xây d ng án thí i m tách ch c năng qu n lý nhà nư c v i ch c năng s n xu t kinh doanh 1-2 S chuyên ngành c a Thành ph ; ch trì ph i h p v i S a chính Nhà t trình Thành ph phương án c ng c b máy qu n lý nhà t t Thành ph xu ng xã, phư ng qu n lý ch t ch t ai, qu n lý hi u qu th trư ng b t ng s n. 12. Giám c các S , Th trư ng các Ban, Ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n ph i i u hành công vi c sâu sát, ch o các ơn v và cán b x lý công vi c nhanh, hi u qu theo tinh th n khNn trương, không gây phi n hà, sách nhi u i v i công dân. Các S , Ban, Ngành, oàn th , UBND các Qu n, Huy n ph i th c hi n nghiêm túc ch báo cáo hàng tháng v tình hình th c hi n k ho ch trên m t s lĩnh v c ch y u: s n xu t, u tư xây d ng, thu -chi ngân sách, xu t nh p khNu, th c hi n các chương trình m c tiêu, các d án tr ng i m vào ngày 15 c a tháng báo cáo. Văn phòng H ND và UBND Thành ph , C c Th ng kê Hà N i, S K ho ch và u tư, S Tài chính V t giá, Kho b c Nhà nư c Hà N i, C c Thu Hà N i và các S , Ngành liên quan c n ph i h p t ch c t t quy trình thu th p và x lý thông tin, m b o cung c p thông tin chính xác theo h th ng ch tiêu quy nh v UBND Thành ph trư c ngày 22 hàng tháng. 13. Thư ng tr c H i ng thi ua Khen thư ng Thành ph ch trì, ph i h p v i các S , Ban, Ngành có liên quan theo dõi, nh kỳ báo cáo UBND Thành ph v vi c th c hi n ch tiêu k ho ch, d toán thu, chi ngân sách Thành ph năm 2003 và quy t toán v n u tư các d án thu c v n ngân sách Thành ph c a các ơn v tr c thu c Thành ph và các i n hình t t trong phong trào thi ua năm 2003. UBND Thành ph yêu c u các c p, các ngành và các ơn v tr c thu c Thành ph th c hi n t t các n i dung trên, t o s chuy n bi n rõ r t, m nh m trong công tác qu n lí i u hành, ph n u hoàn thành xu t s c nhi m v kinh t - xã h i và d toán thu, chi ngân sách Thành ph năm 2003./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản