Chỉ thị số 12/1999/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 12/1999/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 12/1999/CT-TTg về việc tổng kết thực hiện Luật doanh nghiệp Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 12/1999/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/1999/CT-TTg Hà N i, ngày 10 tháng 5 năm 1999 CH THN V VI C T NG K T TH C HI N LU T DOANH NGHI P NHÀ NƯ C Lu t Doanh nghi p nhà nư c ư c Qu c h i thông qua ngày 20 tháng 4 năm 1995 là cơ s pháp lý cho t ch c, ho t ng và i m i qu n lý doanh nghi p nhà nư c, ã t o i u ki n nâng cao quy n t ch , t ch u trách nhi m c a doanh nghi p và hi u qu qu n lý c a nhà nư c i v i doanh nghi p nhà nư c. Tuy nhiên, trong nh ng năm g n ây, do môi trư ng kinh doanh và i u ki n ho t ng c a doanh nghi p nhà nư c có nhi u thay i nên m t s quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c không còn phù h p v i cu c s ng. Bên c nh ó, m t s v n m i n y sinh trong th c ti n chưa ư c i u ch nh trong Lu t Doanh nghi p nhà nư c, gây tr ng i cho ho t ng c a doanh nghi p và i m i khu v c doanh nghi p nhà nư c. có thêm thông tin ph c v vi c nghiên c u so n th o Lu t Doanh nghi p nhà nư c (s a i) theo nh hư ng i m i qu n lý doanh nghi p nhà nư c c a Ngh quy t H i ngh l n th 4 Ban Ch p hành Trung ương ng (khóa VIII); áp ng yêu c u phát tri n kinh t , xã h i c a t nư c; kh c ph c nh ng h n ch và t n t i c a Lu t hi n hành; ng th i, tăng cư ng hơn n a quy n t ch , t ch u trách nhi m c a doanh nghi p và hi u qu qu n lý c a nhà nư c i v i doanh nghi p nhà nư c, Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr T ng công ty 91 ti n hành t ng k t, ánh giá nh ng vi c làm ư c và chưa làm ư c, xác nh rõ nguyên nhân; ki n ngh nh ng n i dung c n ph i s a i, b sung ho c quy nh m i trong Lu t Doanh nghi p nhà nư c; trong ó, t p trung vào m t s n i dung ch y u sau: 1. Quy nh v cách phân lo i và tiêu chí xác nh doanh nghi p nhà nư c ho t ng kinh doanh và doanh nghi p nhà nư c ho t ng công ích; quy n và nghĩa v c a các lo i doanh nghi p nhà nư c nêu trên. 2. Quy n h n và trách nhi m c a ch s h u nhà nư c i v i doanh nghi p nhà nư c; vi c phân c p th c hi n quy n ch s h u nhà nư c gi a các cơ quan i di n s h u, y quy n i di n ch s h u cho các cơ quan nhà nư c; s ph i h p gi a các cơ quan ư c giao quy n i di n s h u nhà nư c; quy n h n và trách nhi m c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph qu n lý ngành, lĩnh v c, y ban nhân dân c p t nh và B Tài chính, s ph i h p gi a các cơ quan này trong vi c qu n lý doanh nghi p nhà nư c. 3. Mô hình T ng công ty.
  2. Mô hình T ng công ty 91 và T ng công ty 90; tính ch t liên k t c a các ơn v thành viên; quan h gi a T ng công ty và doanh nghi p thành viên; phân c p qu n lý trong T ng công ty; quan h gi a T ng công ty v i các cơ quan qu n lý nhà nư c. 4. Mô hình H i ng qu n tr . Ch c năng, nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a H i ng qu n tr , Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c doanh nghi p. Quan h gi a H i ng qu n tr và T ng giám c. S lư ng doanh nghi p nhà nư c ã thành l p H i ng qu n tr , s lư ng thành viên H i ng qu n tr (bình quân, cao nh t, th p nh t), cơ c u thành ph n, tiêu chuNn và ch làm vi c c a H i ng qu n tr . 5. Cơ ch qu n lý tài chính i v i doanh nghi p nhà nư c. Quy nh v vi c qu n lý và s d ng v n và tài s n nhà nư c giao cho doanh nghi p; qu n lý doanh thu, chi phí và k t qu ho t ng kinh doanh; phân ph i l i nhu n; ch k toán, th ng kê; ch công khai báo cáo tài chính hàng năm... i v i t ng lo i hình doanh nghi p nhà nư c (doanh nghi p ho t ng kinh doanh, doanh nghi p ho t ng công ích, T ng công ty 91, T ng công ty 90 và doanh nghi p thành viên). 6. Qu n lý ph n v n c a nhà nư c t i các doanh nghi p khác. Tình hình huy ng, qu n lý và s d ng ph n v n góp t bên ngoài vào doanh nghi p nhà nư c và qu n lý ph n v n góp c a doanh nghi p nhà nư c vào các doanh nghi p khác (s lư ng doanh nghi p nhà nư c thu hút v n t bên ngoài, s doanh nghi p nhà nư c có v n góp các doanh nghi p khác, s lư ng doanh nghi p có 100% v n nhà nư c do các doanh nghi p nhà nư c góp v n thành l p và ăng ký theo Lu t Công ty, s doanh nghi p nhà nư c liên doanh v i nư c ngoài, t l góp v n, hình th c góp v n, cơ ch qu n lý ph n v n này). Tình hình thu hút v n c a cán b , công nhân viên (s lư ng doanh nghi p nhà nư c có thu hút v n c a cán b công nhân viên nhưng chưa chuy n thành công ty c ph n, cơ ch , t ch c qu n lý). ánh giá các quy nh và vi c th c hi n chuy n i s h u các doanh nghi p nhà nư c; ch c năng, quy n và nghĩa v c a H i ng qu n tr , T ng giám c ho c Giám c, c a ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n góp c a nhà nư c các doanh nghi p khác và nh ng t n t i, vư ng m c c n gi i quy t ( c bi t là v n mua l i, chuy n như ng ph n v n góp, qu n lý ph n v n nhà nư c t i doanh nghi p nhà nư c ư c c ph n hóa). 7. ánh giá và ki n ngh s a i, b sung các cơ ch , chính sách khác c a nhà nư c i v i các doanh nghi p nhà nư c. Trong quá trình t ng k t vi c th c hi n Lu t Doanh nghi p nhà nư c, yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh, H i ng qu n tr T ng công ty 91 chú ý ánh giá tính c thù trong t ch c, qu n lý doanh nghi p nhà nư c do B , ngành, a phương, T ng
  3. công ty qu n lý; s c n thi t ph i quy nh các i m c thù này trong Lu t Doanh nghi p nhà nư c. Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr T ng công ty 91 có trách nhi m t ch c, ch o th c hi n t t Ch th này; b o m m c ích, yêu c u và g i báo cáo t ng k t v B K ho ch và u tư và Văn phòng Chính ph ch m nh t vào ngày 15 tháng 6 năm 1999. Ngô Xuân L c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản