Chỉ thị số 13/2001/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
88
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 13/2001/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 13/2001/CT-UB về việc đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hoá theo Nghị định 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao của Thành phố năm 2001 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 13/2001/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 13/2001/CT-UB Hà N i, ngày 16 tháng 04 năm 2001 CH THN V VI C Y M NH VI C TH C HI N XÃ H I HOÁ THEO NGHN NNH 73/1999/N -CP NGÀY 19/8/1999 C A CHÍNH PH I V I CÁC HO T NG TRONG LĨNH V C GIÁO D C, Y T , VĂN HOÁ, TH THAO C A THÀNH PH NĂM 2001. Năm 2000 thành ph ã có nhi u c g ng trong vi c tri n khai th c hi n Ngh nh s 73/1999/N -CP ngày 19/8/1999 c a Chính ph v chính sách khuy n khích xã h i hoá v i các ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao. Tuy v y vi c tri n khai th c hi n xã h i hóa chưa sâu r ng, m nh m , nên công tác tuyên truy n v xã h i hoá, nh n th c c a các ngành, các c p, t ng l p nhân dân và nh ng k t qu t ư c cũng còn h n ch . Vi c gi i quy t nh ng ch ưu ãi cho các cơ s ngoài công l p còn chưa k p th i... tri n khai sâu r ng, m nh m công tác xã h i hoá trên các lĩnh v c: giáo d c, y t , văn hoá thông tin, th d c th thao trên a bàn thành ph , thu hút m nh m ngu n v n t trong dân và các thành ph n kinh t u tư nhi u hơn cho các lĩnh v c này, UBND Thành ph Hà N i ch th : 1- Các S : Giáo d c và ào t o, Y t , Văn hoá thông tin, Th d c Th thao a/- Căn c vào các quy nh hư ng d n c a Nhà nư c (Chính ph , các B ), các S c n t ng h p, rà soát, phân lo i các cơ s ang ho t ng, n u tiêu chuNn, i u ki n ã th c hi n xã h i hoá c a ngành, trình UBND Thành ph ra quy t nh công nh n là: "cơ s ã th c hi n xã h i hoá" các cơ s này ư c hư ng các ch , chính sách ưu ãi c a Nhà nư c. b/- Căn c các quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a các B , các S c n c th hoá các tiêu chuNn, i u ki n, trình t , th t c h sơ thành l p cơ s ngoài công l p th c hi n xã h i hoá, thông báo công khai và tuyên truy n r ng rãi trên các phương ti n thông tin i chúng. Hư ng d n quy trình cho các ơn v có i u ki n, kh năng làm h sơ th t c theo quy nh, khNn trương th c hi n vi c thNm nh và trình UBND Thành ph xem xét, quy t nh thành l p các cơ s ngoài công l p (theo thNm quy n quy nh t i Ngh nh s 73/CP và Thông tư hư ng d n c a các B , liên B ). c/- Ph i h p v i các ngành ch c năng c a Thành ph , hư ng d n vi c th c hi n các chính sách ưu ãi v thu , t ai, và các ch s sách k toán, lao ng ti n lương, b o hi m xã h i, b o hi m y t ... v i các cơ s th c hi n xã h i hoá. ng th i ch
  2. ng ph i h p v i S Tài chính V t giá trình UBND Thành ph phê duy t nh ng cơ ch chính sách v qu n lý tài chính, m c thu, giá d ch v trong các cơ s ngoài công l p. d/- Th c hi n ch báo cáo nh kỳ ti n , k t qu tri n khai xã h i hoá c a ngành theo quý, năm g i v UBND Thành ph và S Tài chính V t giá. 2. C c Thu Hà N i: a/- Trên cơ s quy t nh c a UBND Thành ph công nh n "các cơ s ã th c hi n xã h i hoá", C c Thu hư ng d n và th c hi n các ch , chính sách ưu ãi c a Nhà nư c v thu i v i các cơ s ngoài công l p ho t ng trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hoá, th thao; trình t th t c th c hi n ch ưu ãi v thu , phí, l phí và tri n khai c p mã s thu , c p hoá ơn biên lai thu ti n và th c hi n vi c hoàn thu cho các cơ s ngoài công l p. b/- nh kỳ t ng h p báo cáo ti n , k t qu tri n khai th c hi n xã h i hoá c a ngành theo quý, năm g i v UBND Thành ph và S Tài chính V t giá. 3. S a chính - Nhà t a/- Hư ng d n h sơ th t c, trình t ti p nh n và thNm nh h sơ xin thuê t, giao t cho các cơ s ngoài công l p theo các Quy t nh c a UBND Thành ph iv i các cơ s ư c công nh n là cơ s ã th c hi n xã h i hóa, ho c cơ s th c hi n xã h i hóa m i thành l p theo quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. b/- nh kỳ t ng h p báo cáo ti n , k t qu tri n khai th c hi n xã h i hóa c a ngành theo quý, năm g i v UBND Thành ph và S Tài chính V t giá. 4. S Tài chính V t giá a/- Trên cơ s các Thông tư hư ng d n liên t ch c a B Tài chính và các B , ngành có liên quan ph i h p v i các S , Ngành xây d ng ch qu n lý tài chính i v i các cơ s ngoài công l p, hư ng d n m s sách k toán, nghi p v tài chính, thNm nh giá thu d ch v c a các ngành, lĩnh v c trình UBND Thành ph phê chuNn. ThNm nh và làm th t c chuy n giao tài s n, ti n v n c a Nhà nư c sang cơ s bán công. Tri n khai t ch c các l p t p hu n cho các S , ngành, qu n, huy n, các ơn v th c hi n xã h i hoá theo các n i dung: cơ ch , chính sách c a nhà nư c v xã h i hoá, công tác qu n lý tài chính, ch k toán áp d ng cho các cơ s ngoài công l p, các chính sách ưu ãi v thu , t ai, các tiêu chuNn c a ơn v th c hi n xã h i hoá, i u ki n, trình t , th t c h sơ thành l p cơ s ngoài công l p, ch lao ng ti n lương, b o hi m xã h i, b o hi m y t ... Ph i h p v i C c thu hư ng d n và th c hi n vi c tài tr l i ti n thu thu nh p doanh nghi p cho các cơ s ngoài công l p và các t ch c cá nhân có nhà t cho các cơ s ngoài công l p thuê theo các thông tư hư ng d n c a B Tài chính. b/- Trình UBND Thành ph b sung d toán kinh phí ph c v các ho t ng nghi p v c a Ban Ch nhi m chương trình.
  3. c/- Là cơ quan thư ng tr c, giúp UBND Thành ph tri n khai th c hi n công tác xã h i hoá, nh kỳ hàng quý, năm t ng h p báo cáo ti n , k t qu tri n khai th c hi n xã h i hoá c a các c p, các ngành g i báo cáo UBND Thành ph và Trung ương. 5. Ban T ch c Chính quy n Thành ph , Lao ng Thương binh và xã h i, B o hi m xã h i Hà N i, B o hi m y t Hà N i: Ph bi n hư ng d n và th c hi n các ch , chính sách i v i ngư i lao ng trong các cơ s ngoài công l p (biên ch , ch lao ng ti n lương, ch v b o hi m xã h i, ch , b o hi m y t c a ngư i lao ng...) th c hi n xã h i hoá. 6. S Văn hoá Thông tin: Th c hi n ch c năng c a ngành v hư ng d n, tuyên truy n, ph i h p cùng báo Hà N i M i, Báo Kinh t - ô th , ài Phát thanh và Truy n hình Hà N i và các S ngành liên quan c a thành ph th c hi n vi c tuyên truy n gi i thi u ch chính sách ưu ãi, khuy n khích c a Nhà nư c, thành ph i v i các cơ s th c hi n xã h i hoá và bi u dương các i n hình t t trong vi c th c hi n xã h i hóa. 7. UBND các qu n, huy n: Ph i h p v i các ngành liên quan có trách nhi m c a Thành ph tri n khai t t các n i dung ã nêu t i công văn này i v i các cơ s ngoài công l p thu c a bàn qu n lý theo phân c p t i Ngh nh 73/CP ngày 19/8/1999 c a Th tư ng Chính ph . UBND Thành ph yêu c u các S , Ban, Ngành, UBND các qu n, huy n hoàn thành có k ho ch tri n khai nghiêm túc th c hi n có k t qu các nhi m v nêu trên, ng th i th c hi n ch báo cáo nh kỳ tình hình tri n khai th c hi n nhi m v xã h i hoá c a c p mình, ngành mình ư c phân công theo quý (25 ngày sau khi k t thúc quý) và báo cáo năm (25 ngày sau khi k t thúc năm), báo cáo ư c g i v UBND Thành ph và S Tài chính V t giá . TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản