Chỉ thị số 13/2005/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
58
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 13/2005/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 13/2005/CT-TTg về một số giải pháp nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 13/2005/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 13/2005/CT-TTg Hà N i, ngày 08 tháng 4 năm 2005 CH THN V M T S GI I PHÁP NH M T O CHUY N BI N M I TRONG CÔNG TÁC THU HÚT U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI T I VI T NAM Qua hơn 17 năm th c hi n Lu t u tư nư c ngoài, khu v c kinh t có v n u tư nư c ngoài ngày càng phát tri n và ã có nh ng óng góp quan tr ng vào s nghi p phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c. Công tác qu n lý u tư nư c ngoài ã t ng bư c i vào n n n p. Lu t u tư nư c ngoài c a Vi t Nam qua m t s l n s a i, b sung ang ư c các nhà u tư ánh giá là tương i h p d n so v i các nư c trong khu v c. c bi t là trong 4 năm qua, th c hi n Ngh quy t s 09/2001/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2001c a Chính ph và Ch th s 19/2001/CT-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v tăng cư ng thu hút và s d ng có hi u qu u tư nư c ngoài t i Vi t Nam giai o n 2001 - 2005, môi trư ng u tư ti p t c ư c c i thi n, h n ch ư c à suy gi m v n u tư nư c ngoài vào nư c ta và g n ây có nh ng d u hi u h i ph c. Tuy nhiên, ho t ng u tư nư c ngoài t i Vi t Nam v n còn t n t i m t s y u kém và h n ch ch m ư c kh c ph c, nh t là trong các khâu quy ho ch, xây d ng pháp lu t chính sách, qu n lý nhà nư c, xúc ti n u tư . Trong khi ó, vi c th c hi n Ngh quy t s 09/2001/NQ-CP và Ch th s 19/2001/CT-TTg chưa th c s tri t và chưa em l i hi u qu cao. phát huy các k t qu ã t ư c và kh c ph c nh ng y u kém và h n ch nêu trên, nh m t o ra nh ng bư c chuy n bi n m i v thu hút và s d ng v n u tư nư c ngoài theo tinh th n Ngh quy t H i ngh Ban Ch p hành Trung ương l n 9 (khoá IX) và ti p t c Ny m nh th c hi n Ngh quy t s 09/2001/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph , Th tư ng Chính ph ch th các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và U ban nhân dân các t nh, thành ph thu c Trung ương (sau ây g i chung là các B và U ban nhân dân c p t nh) quán tri t và khNn trương th c hi n các công vi c sau: I. M T S NNH HƯ NG CƠ B N 1. V quan i m ch o a) Trong k ho ch năm 2005 và các năm 2006 - 2010, c n quán tri t m i c p chính quy n quan i m c a ng v tăng cư ng thu hút và nâng cao hi u q a s d ng v n u tư nư c ngoài theo nhi m v ra t i Ngh quy t Trung ương 9 (khoá IX) c a ng. Trên cơ s ó t ư c s th ng nh t c v nh n th c và hành ng gi a các
  2. B , ngành, gi a trung ương và a phương trong vi c thu hút, qu n lý và s d ng v n u tư nư c ngoài. b) T ng bư c gi m thi u ti n t i xoá b vi c b o h có th i h n, có i u ki n i v i nh ng ngành c n phát tri n và có kh năng c nh tranh; t ng bư c m c a th trư ng phù h p v i l trình cam k t h i nh p kinh t qu c t . Không ban hành các văn b n h n ch ho c d ng c p phép u tư không phù h p v i Lu t u tư nư c ngoài cũng như các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan và các cam k t qu c t . c) a d ng hoá các hình th c thu hút v n u tư nư c ngoài; t o i u ki n thu n l i nh t cho các d án ho t ng hi u qu ; khuy n khích m r ng quy mô u tư, i m i công ngh , a d ng hoá m c tiêu u tư phù h p v i quy nh c a pháp lu t v u tư nư c ngoài và quy ho ch phát tri n ngành và s n phNm. d) Ti p t c i m i và nâng cao ch t lư ng công tác xúc ti n u tư; Ny m nh công tác nghiên c u th trư ng và i tác u tư nh m thu hút hút có hi u qu u tư nư c ngoài, nh t là c a các t p oàn xuyên qu c gia; hư ng m nh hơn vào nh ng ngành, lĩnh v c quan tr ng c a n n kinh t , c bi t là các lĩnh v c công ngh cao, công ngh ngu n. ) Xây d ng k ho ch ch ng th c hi n các cam k t qu c t . Trư c m t t p trung th c hi n trong năm 2005 các cam k t trong AFTA, trong Hi p nh song phương Vi t Nam - Hoa Kỳ, Sáng ki n chung Vi t Nam - Nh t B n cũng như trong các tho thu n v i EU. ng th i khNn trương chuNn b th c hi n các cam k t khi gia nh p T ch c Thương m i Th gi i (WTO). 2. V công tác quy ho ch a) Xây d ng s m Chi n lư c thu hút và s d ng v n u tư nư c ngoài n năm 2010 và các năm ti p theo phù h p v i chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i, trong ó xác nh rõ m c tiêu, nhi m v và gi i pháp cho t ng năm, t ng giai o n. ưb) Rà soát, i u ch nh quy ho ch ngành k t h p v i xây d ng quy ho ch theo vùng lãnh th theo hư ng xoá b các h n ch và phân bi t gi a u tư trong nư c và u tư nư c ngoài, t o i u ki n cho khu v c u tư nư c ngoài tham gia nhi u hơn vào phát tri n các ngành, vùng lãnh th . Ny nhanh công tác xây d ng các quy ho ch ngành còn thi u như quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c, d y ngh cùng v i các i u ki n, tiêu chuNn c p phép cho các d án u tư vào các ngành này. c) Trong quá trình hoàn ch nh quy ho ch, chú tr ng khuy n khích các thành ph n kinh t , bao g m c u tư nư c ngoài, tham gia xây d ng k t c u h t ng kinh t xã h i, nh t là i v i các công trình giao thông, c ng bi n, cung c p i n, nư c, b nh vi n, trư ng h c, khu vui chơi gi i trí, khu ô th Các quy ho ch ngành, s n phNm c n quán tri t nguyên t c ch o là quy ho ch ch mang tính nh hư ng và khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia u tư. 3. V công tác xây d ng pháp lu t, chính sách a) Trong năm 2005 và các năm ti p theo c n t p trung xây d ng, ban hành và hư ng d n th c hi n Lu t u tư và Lu t Doanh nghi p áp d ng chung cho u tư trong
  3. nư c và u tư nư c ngoài. Khi Lu t u tư chung ư c Qu c h i thông qua, các B , cơ quan ngang B và U ban nhân dân c p t nh c n ch ng rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t liên quan n u tư nư c ngoài, s a i, b sung ho c bãi b các n i dung không còn phù h p. Vi c ban hành các chính sách v u tư nư c ngoài ph i b o m tính th ng nh t, minh b ch và d oán trư c ư c; các chính sách ban hành sau ph i b o m nguyên t c k th a, không h i t và ph i h p d n hơn trư c. b) Ti p t c nghiên c u m r ng các lĩnh v c u tư và a d ng hoá các hình th c u tư nư c ngoài phù h p v i l trình i m i doanh nghi p và h i nh p kinh t qu c t như hình th c công ty m - con, hình th c mua l i - sáp nh p i v i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. Trư c m t, l a ch n thêm m t s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ti n hành chuy n i sang hình th c công ty c ph n theo quy nh c a Ngh nh s 38/2003/N -CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph . M t khác, c n ánh giá vi c th c hi n thí i m c ph n hoá doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, trên cơ s ó xu t cơ ch , chính sách nh m t o i u ki n cho công ty c ph n có v n u tư nư c ngoài ư c niêm y t trên th trư ng ch ng khoán, chuNn b phương án m r ng vi c áp d ng hình th c công ty c ph n cho các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trong th i gian t i. b) Ti p t c hoàn ch nh các quy nh v thu theo hư ng không làm nh hư ng n ch ưu ãi u tư, c bi t là i v i các d án ã ư c c p phép u tư. c) Ti p t c nghiên c u các gi i pháp nh m gi m chi phí u tư, nâng cao hi u qu kinh doanh c a các doanh nghi p u tư nư c ngoài, nh t là trong các lĩnh v c cư c phí v n t i, cư c phí qu ng cáo. 4. V qu n lý Nhà nư c a) Ti p t c c i ti n m nh m th t c u tư, nâng cao hi u l c qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài theo hư ng m r ng phân c p vi c c p Gi y phép u tư và qu n lý u tư nư c ngoài; áp d ng ch ăng ký c p phép u tư phù h p v i l trình th c hi n các cam k t qu c t ; xây d ng cơ ch ph i h p gi a các B và U ban nhân dân c p t nh trong công tác qu n lý nhà nư c và giám sát i v i ho t ng u tư nư c ngoài; công khai hoá các quy trình, th t c hành chính theo hư ng ơn gi n hoá th t c, tăng cư ng giám sát; rút ng n th i gian thNm nh, c p phép u tư. b) Thư ng xuyên rà soát, ánh giá và gi i quy t k p th i các vư ng m c phát sinh c a các d án u tư nư c ngoài nh m t o i u ki n thu n l i cho các doanh nghi p Ny nhanh ti n tri n khai d án có hi u qu ; xem xét rút Gi y phép u tư i v i các d án không còn năng l c và i u ki n tri n khai theo úng th t c và quy trình pháp lý. Th c hi n ch giao ban nh kỳ v u tư nư c ngoài gi a các B và U ban nhân dân c p t nh. c) Các B , cơ quan ngang B và U ban nhân dân c p t nh th c hi n nghiêm ch nh quy trình xây d ng và ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; ch m d t tình tr ng ban hành văn b n trái thNm quy n ho c ưa ra các ưu ãi trái v i pháp lu t hi n hành. 5. V công tác v n ng, xúc ti n u tư
  4. a) i m i m nh m v n i dung và phương th c v n ng, xúc ti n u tư; chú tr ng xúc ti n u tư theo lĩnh v c, a bàn và i tác c th , chú tr ng thu hút u tư c a các t p oàn xuyên qu c gia cũng như các doanh nghi p v a và nh . b) B trí kinh phí cho ho t ng xúc ti n u tư như m t kho n chi riêng n m trong kinh phí chi thư ng xuyên hàng năm c a các B , ngành và a phương như ã ư c xác nh t i Ngh quy t s 09/2001/NQ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph và Ch th s 19/CT-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph . c) Xây d ng Qu xúc ti n u tư trên cơ s ngân sách nhà nư c c p (trích t ngu n thu c a khu v c kinh t có v n u tư nư c ngoài) k t h p v i huy ng v n óng góp c a các t ch c, doanh nghi p. d) Tăng cư ng công tác nghiên c u tình hình kinh t , th trư ng u tư, chính sách c a các nư c, các t p oàn và công ty l n có chính sách thu hút u tư phù h p; nghiên c u lu t pháp, chính sách, bi n pháp thu hút u tư nư c ngoài c a các nư c trong khu v c k p th i có i sách thích h p. Tăng cư ng b ph n xúc ti n u tư t i các các cơ quan i di n nư c ta m t s nư c và a bàn tr ng i m ch ng v n ng, xúc ti n u tư i v i t ng d án, t ng t p oàn, nhà u tư có ti m năng, nh t là các t p oàn xuyên qu c gia. ) Tăng cư ng các ho t ng thông tin i ngo i, tuyên truy n, phát hành các n phNm gi i thi u hình nh t nư c, chính sách phát tri n kinh t - xã h i và u tư nư c ngoài c a Vi t Nam ph c v cho vi c thu hút v n u tư nư c ngoài. II. PHÂN CÔNG TRÁCH NHI M TH C HI N tri n khai th c hi n các gi i pháp nêu trên, Th tư ng Chính ph phân công trách nhi m c th cho các B và U ban nhân dân c p t nh như sau: 1. B K ho ch và u tư a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan ti p t c nghiên c u phương án m r ng lĩnh v c thu hút u tư và a d ng hoá hình th c u tư nư c ngoài. Trư c m t, trong quý II năm 2005, trình Th tư ng Chính ph phương án kéo dài th i h n n p h sơ xem xét chuy n i doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài sang hình th c công ty c ph n theo quy nh c a Ngh nh s 38/2003/N -CP ngày 15 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph và các nguyên t c cơ b n v vi c áp d ng thí i m mô hình công ty m - con có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. b) Xây d ng và trình Chính ph trong quý II năm 2005 Quy ch ph i h p gi a các B , ngành và U ban nhân dân c p t nh v qu n lý nhà nư c các ho t ng u tư nư c ngoài nh m nâng cao hi u l c qu n lý và hư ng d n i v i các cơ quan c p phép u tư b o m các yêu c u sau: - X lý h sơ d án và t ch c thNm nh nhanh chóng, b o m th i h n x lý các th t c; th c hi n vi c c p phép u tư và áp d ng các quy nh v ưu ãi u tư theo úng quy nh c a pháp lu t.
  5. - Công b công khai các tiêu chuNn thNm nh và các thông tin có liên quan n quá trình thNm nh. - Xây d ng nh ng quy nh ch tài i v i các d án không th c hi n úng th i h n. - Tăng cư ng ch báo cáo, th ng kê v u tư nư c ngoài. - Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra nh m phát hi n k p th i và có ch tài nghiêm kh c x lý nh ng vi ph m c a các t ch c, cá nhân, doanh nghi p và cơ quan nhà nư c trong ho t ng u tư nư c ngoài. c) Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 nh hư ng chi n lư c thu hút và s d ng v n u tư nư c ngoài n năm 2010 - T m nhìn 2020. d) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và U ban nhân dân c p t nh xây d ng và trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 Danh m c d án qu c gia kêu g i u tư tr c ti p nư c ngoài giai o n 2006 - 2010; ) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và U ban nhân dân c p t nh rà soát, trình Chính ph trong quý III năm 2005 phương án i u ch nh Danh m c các lĩnh v c không c p phép u tư và u tư có i u ki n theo hư ng minh b ch, c th hoá phù h p v i các cam k t qu c t . e) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 án thành l p Qu xúc ti n u tư v n ng thu hút ngu n v n u tư nư c ngoài và ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA). f) Ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 án tăng cư ng cán b i di n làm công tác xúc ti n u tư t i các khu v c tr ng i m như Hoa Kỳ, Nh t B n, m t s nư c EU và Châu á - Thái Bình Dương. g) Ch trì thành l p T công tác liên B xây d ng và trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 các chính sách ng b khuy n khích khu v c kinh t tư nhân, trong ó bao g m c u tư nư c ngoài, tham gia u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng, xây nhà bán ho c xây nhà cho công nhân làm vi c t i các Khu Công nghi p, Khu Ch xu t. h) Ch trì t ch c giao ban nh kỳ hàng quý v u tư tr c ti p nư c ngoài gi a các B , ngành và U ban nhân dân c p t nh, b t u t quý II năm 2005, nh m k p th i tháo g nh ng khó khăn, vư ng m c c a các d án ã ư c c p phép, t o i u ki n các d án này ho t ng có hi u qu . i) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành liên quan xây d ng và trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 ch ưu ãi cho doanh nghi p k thu t cao u tư ngoài Khu Công ngh cao. k) Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 phương án gia nh p Công ư c Washington năm 1965 v gi i quy t tranh ch p u tư gi a nhà nư c và công dân c a nhà nư c khác.
  6. 2. B Tài chính a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành có liên quan ban hành trong quý II năm 2005 văn b n pháp quy hư ng d n doanh nghi p c ph n có v n u tư nư c ngoài ư c niêm y t trên th trư ng ch ng khoán; quy ch qu n lý và chính sách khuy n khích ho t ng c a các qu u tư t i Vi t Nam. b) T năm 2006, b trí kinh phí cho ho t ng xúc ti n u tư trong ngân sách chi thư ng xuyên hàng năm c a các B , ngành, a phương. c) Ti p t c ban hành trong năm 2005 các tiêu chuNn k toán và ki m toán theo hư ng phù h p v i các tiêu chuNn ki m toán và k toán qu c t . d) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan ban hành văn b n hư ng d n x lý nh ng v n vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n các quy nh m i v thu thu nh p doanh nghi p theo hư ng t o s công b ng, minh b ch gi a các i tư ng ư c hư ng ưu ãi u tư. Ch trì ph i h p v i các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 Danh m c d án c bi t khuy n khích u tư theo i u 37 c a Ngh nh 164/2003/N -CP quy nh chi ti t thi hành Lu t Thu thu nh p doanh nghi p. ) Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng, B K ho ch và u tư xây d ng và trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 cơ ch i u ti t i v i ho t ng kinh doanh nhà bán c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. e) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan ch o và theo dõi tình hình rà soát, s a i các quy nh v ưu ãi u tư c a các a phương v lĩnh v c thu , ngân sách, báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005. f) Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp trình Th tư ng Chính ph trong năm 2005 phương án phê chuNn Công ư c Kyoto s a i. 3. B Khoa h c và Công ngh a) Trong năm 2005, xây d ng h th ng cung c p thông tin v s h u trí tu trên Internet. b) Ch trì, ph i h p v i B Tư pháp trình Th tư ng Chính ph trong năm 2005 phương án tham gia Ngh nh thư Madrid. c) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng trình Th tư ng Chính ph phương án x lý v n n i a hoá phù h p v i các cam k t qu c t . d) Ny nhanh quá trình so n th o và trình Qu c h i thông qua Lu t v s h u trí tu . 4. B Tài nguyên và Môi trư ng a) Báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 v th c tr ng ch t th i công nghi p; ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u xây d ng quy ho ch t ng th v vi c tái sinh và x lý ch t th i phù h p.
  7. b) Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 án tăng cư ng năng l c cho các công ty môi trư ng ô th làm nhi m v x lý ch t th i công nghi p. c) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và các B , ngành liên quan ch o vi c rà soát, s a i các quy nh ưu ãi u tư v lĩnh v c t ai t i các a phương cho phù h p v i quy nh c a pháp lu t v t ai, báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005. 5. B Công nghi p a) Trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 các án quy ho ch sau: - Quy ho ch t ng th phát tri n ngành công nghi p xe máy n năm 2010. - Qui ho ch các khu công nghi p dành riêng cho các doanh nghi p trong ngành công nghi p ph tr . b) Ch o T ng công ty i n l c Vi t Nam có phương án gi i quy t d t i m vi c hoàn tr kinh phí xây d ng công trình ngoài hàng rào c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ngay trong quý II năm 2005. c) Làm u m i ti p t c th o lu n v i phía Nh t B n v các n i dung liên quan v v n ô tô, xe máy trong K ho ch hành ng c a Sáng ki n chung Vi t Nam - Nh t B n, báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th o lu n. 6. B Bưu chính, Vi n thông: a) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và B Công nghi p xây d ng và trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 Quy ho ch t ng th phát tri n ngành công nghi p i n t n năm 2010, trong ó có chính sách thu hút u tư nư c ngoài vào lĩnh v c này. b) Ph i h p v i B K ho ch và u tư th c hi n trong quý III năm 2005 vi c rà soát lo i b các h n ch i v i u tư tr c ti p nư c ngoài trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông ( i u ki n u tư, hình th c u tư, vi c chuy n i t hình th c h p ng h p tác kinh doanh sang liên doanh...) phù h p v i các cam k t qu c t song phương và a phương. 7. B Lao ng - Thương binh và Xã h i a) Trình Chính ph trong quý II năm 2005 phương án s a i Ngh nh s 105/2003/N -CP ngày 19 tháng 7 năm 2003 theo hư ng n i l ng các h n ch v s lư ng lao ng nư c ngoài ư c phép tuy n d ng trong các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. b) Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 án ào t o ngh cho ngư i lao ng áp ng nhu c u c a các doanh nghi p.
  8. c) Nghiên c u trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 phương án xem xét, lo i b quy nh v h p ng lao ng không th i h n; xem xét v s c n thi t và tính h p lý c a vi c áp d ng m c lương ngoài gi trong th i gian ngh có lương. 8. B Giáo d c và ào t o a) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư ban hành ngay Thông tư hư ng d n thi hành Ngh nh 06/2000/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 c a Chính ph v vi c h p tác u tư v i nư c ngoài trong lĩnh v c giáo d c và ào t o. b) Xây d ng trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c làm cơ s cho vi c thu hút u tư nư c ngoài phù h p v i l trình th c hi n các cam k t qu c t . 9. B Y t Hoàn ch nh và trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2005 quy ho ch ngành y t làm cơ s thu hút u tư nư c ngoài trong lĩnh v c khám ch a b nh, s n xu t và cung ng thu c ch a b nh, vaccine, sinh phNm h c, trang thi t b y t ... phù h p v i l trình th c hi n các cam k t qu c t . 10. B Văn hoá - Thông tin Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng và ban hành trong quý III năm 2005 danh m c các lĩnh v c không c p phép u tư và u tư có i u ki n trong lĩnh v c văn hoá, thông tin theo hư ng minh b ch, c th và phù h p v i l trình th c hi n cam k t qu c t . 11. B Thương m i a) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư xây d ng trong quý II năm 2005 án thu hút u tư nư c ngoài trong lĩnh v c d ch v (k c d ch v nh p khNu, d ch v phân ph i) phù h p v i l trình th c hi n các cam k t qu c t ; trình Chính ph s a i, b sung các văn b n pháp quy trong trư ng h p c n thi t. b) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính ban hành trong quý II năm 2005 văn b n hư ng d n vi c tính giá tr kh u hao lu k trong tính toán nh p khNu tài s n c nh. c) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính, B Khoa h c và Công ngh , B Ngo i giao, B Công nghi p, B Giao thông v n t i rà soát, s a i nh ng quy nh b t h p lý liên quan chi phí giao d ch trong ho t ng lưu chuy n hàng hóa, th t c h i quan, tiêu chuNn ch t lư ng và thương m i i n t , báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n trong quý IV năm 2005. 12. B Tư pháp: a) Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2005 án tăng cư ng năng l c trong công tác ki m tra vi c ban hành các văn b n pháp lu t.
  9. b) Ch trì, ph i h p v i các B và U ban nhân dân c p t nh xây d ng và ban hành trong quý II năm 2005 văn b n hư ng d n các B và U ban nhân dân c p t nh th c hi n ch c năng h tr vi c th c hi n pháp lu t cho doanh nghi p. c) Ch trì, ph i h p v i các B và U ban nhân dân c p t nh m r ng m ng cơ s d li u qu c gia v các quy nh pháp lu t n t t c các a phương. 13. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Ch trì thành l p Nhóm công tác g m i di n c a các B , ngành liên quan nghiên c u, trình Th tư ng Chính ph án phát tri n h th ng lưu thông séc/h i phi u và h th ng thanh toán thay th thanh toán b ng ti n m t. 14. Các B , ngành và U ban nhân dân c p t nh a) Trong quý II năm 2005, trong ph m vi ch c năng và nhi m v ư c giao, các B , ngành và U ban nhân dân c p t nh, thành ph thu c trung ương th c hi n các công vi c sau ây: - Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, trình Th tư ng Chính ph i u ch nh ngay các quy ho ch phát tri n ngành, s n phNm, vùng lãnh th theo hư ng xóa b các h n ch và phân bi t gi a u tư trong nư c và u tư nư c ngoài, xóa b c quy n, ch duy trì b o h trong nư c có i u ki n và theo l trình phù h p v i các cam k t qu c t , t o i u ki n thu n l i cho vi c thu hút u tư nư c ngoài, nh t là trong các lĩnh v c d ch v , thép, i n l c, xi măng, cơ s h t ng...; xây d ng trình Th tư ng Chính ph các quy ho ch còn thi u trong các lĩnh v c giáo d c ào t o và d y ngh . - Rà soát các khâu, th t c c p phép và tri n khai d án u tư nư c ngoài lo i b các khâu, th t c không c n thi t; ki m tra, rà soát các quy nh v ưu ãi u tư có n i dung trái pháp lu t báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - Rà soát và xây d ng k ho ch c th v vi c th c hi n các cam k t qu c t a phương và song phương liên quan n u tư nư c ngoài. - Rà soát và có k ho ch c th tri n khai các th a thu n trong K ho ch hành ng th c hi n Sáng ki n chung Vi t Nam - Nh t B n nh m c i thi n môi trư ng kinh doanh, tăng cư ng kh năng c nh tranh c a Vi t Nam. - Xây d ng phương án h tr các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t trong quá trình h i nh p qu c t và gia nh p T ch c Thương m i th gi i (WTO). b) Ny m nh hơn n a công tác ch ng tham nhũng, gây phi n hà có liên quan t i u tư nư c ngoài trong ph m vi ch c năng và nhi m v ư c giao. 15. T ch c th c hi n a) B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph ch u trách nhi m theo dõi, t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph vi c th c hi n Ch th này.
  10. b) Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch H i ng nhân dân, Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n nghiêm ch nh, y Ch th này. Trư ng h p phát sinh nh ng v n vư t thNm quy n c n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, cho ý ki n ch o th c hi n. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản