intTypePromotion=3

Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
89
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 13/2008/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 09 tháng 5 năm 2008 CH THN V QU N LÝ CHI PHÍ U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. t ch c th c hi n Ngh nh s 99/2007/N -CP, ngày 13 tháng 6 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình (vi t t t là Ngh nh s 99/2007/N -CP) và Ngh nh s 03/2008/N -CP, ngày 07 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph v s a i b sung m t s i u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP; các văn b n hư ng d n c a các B , y ban nhân dân thành ph ch o tri n khai vi c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình i v i công trình s d ng v n Nhà nư c (bao g m v n ngân sách nhà nư c, v n h tr phát tri n chính th c, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh và v n u tư khác c a Nhà nư c) như sau: 1. V t ng m c u tư xây d ng công trình: a) T ng m c u tư xây d ng công trình ph i ư c xác nh m t cách ch t ch theo quy nh t i i u 4, 5 c a Ngh nh s 99/2007/N -CP và theo hư ng d n c a B Xây d ng t i Thông tư s 05/2007/TT-BXD, ngày 25 tháng 7 năm 2007 v hư ng d n l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. Theo ó, chi phí d phòng ph i ư c tính toán h p lý, y và không ph i i u ch nh t ng m c u tư c a d án, do y u t trư t giá có th x y ra sau này trong su t th i gian th c hi n d án. b) Ch u tư và các t ch c, cá nhân th c hi n vi c thNm nh, thNm tra t ng m c u tư ph i ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính h p lý, chính xác c a k t qu thNm nh, thNm tra. c) T ng m c u tư ã ư c phê duy t ch ư c i u ch nh trong các trư ng h p quy nh t i kho n 1 i u 7 c a Ngh nh s 99/2007/N -CP. Ph n t ng m c u tư i u ch nh thay i so v i t ng m c u tư ã ư c phê duy t ph i ư c t ch c thNm nh theo quy nh t i i u 6 c a Ngh nh s 99/2007/N -CP. Ngoài ra, t ng m c u tư có th ư c xem xét i u ch nh khi có chính sách m i v b i thư ng gi i phóng m t b ng làm nh hư ng n t ng m c u tư. d) ThNm quy n i u ch nh t ng m c u tư: - i v i các công trình xây d ng s d ng v n ngân sách nhà nư c: th c hi n theo i m a kho n 2 i u 7 c a Ngh nh s 99/2007/N -CP và i m 1.1.2, m c 1.1, ph n III c a Thông tư s 05/2007/TT-BXD. - i v i các công trình xây d ng s d ng ngu n v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c và v n u tư khác c a Nhà nư c: th c hi n theo i m b kho n 2 i u 7 c a Ngh nh s 99/2007/N -CP và i m 1.1.2, m c 1.1, ph n III c a Thông tư s 05/2007/TT-BXD. ) Ch u tư tham kh o su t v n u tư xây d ng công trình và ch s giá xây d ng do B Xây d ng công b làm cơ s l p và qu n lý t ng m c u tư. e) Trư ng h p d án u tư xây d ng có tính ch t, i u ki n c thù, c i m k thu t riêng nên có yêu c u v su t v n u tư xây d ng công trình, ch s giá xây d ng khác v i công b c a B Xây d ng thì ch u tư th a thu n v i các s - ngành (theo phân c p thNm nh thi t k cơ s ) v su t v n u tư xây d ng cho công trình. Th i gian các s - ngành có ý ki n th a thu n không quá 07 (b y) ngày làm vi c k t ngày ch u tư cung c p y h sơ h p l . Các s - ngành có trách nhi m ban hành công khai thành ph n h sơ th a thu n v su t v n u tư xây d ng cho công trình trong tháng 5 năm 2008. 2. V d toán và t ng d toán xây d ng công trình: a) D toán xây d ng công trình ư c xác nh cho t ng công trình xây d ng c th , theo quy nh t i Ngh nh s 99/2007/N -CP và Thông tư s 05/2007/TT-BXD. i v i công trình ch l p báo cáo kinh t - k thu t thì t ng m c u tư ng th i là d toán công trình. b) Công trình ho c h ng m c công trình s d ng v n ngân sách nhà nư c, khi kh i công xây d ng ph i có thi t k , d toán ư c phê duy t; không nh t thi t ph i ch phê duy t t ng d toán công trình. c) i v i d án có nhi u công trình, ch u tư có th xác nh t ng d toán c a d án ph c v cho vi c qu n lý d án. T ng d toán c a d án ư c xác nh b ng t ng c ng các d toán c a các công trình thu c d án và m t s kho n m c chi phí thu c chi phí tư v n u tư xây d ng, chi phí khác chưa tính trong d toán công trình c a d án. T ng d toán c a d án ph i m b o không vư t t ng m c u tư ư c duy t. d) D toán công trình trư c khi phê duy t ph i ư c thNm tra. T ch c, cá nhân tư v n thNm tra d toán công trình ch u trách nhi m trư c pháp lu t và ch u tư v k t qu thNm tra. Ch u tư phê duy t d toán công trình sau khi ã thNm tra và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v k t qu phê duy t d toán công trình. D toán
  2. công trình ư c phê duy t là cơ s xác nh giá gói th u, giá thành xây d ng và là căn c àm phán ký k t h p ng, thanh toán v i nhà th u trong trư ng h p ch nh th u. ) D toán công trình ch ư c i u ch nh trong các trư ng h p ư c quy nh t i kho n 1 i u 11 c a Ngh nh s 99/2007/N -CP. Ch u tư t ch c thNm tra, phê duy t và ch u trách nhi m v d toán công trình i u ch nh. e) S Xây d ng ch u trách nhi m xem xét, hư ng d n ch u tư khi có vư ng m c trong quá trình l p và qu n lý d toán xây d ng công trình. 3. V nh m c xây d ng: a) Vi c l p và qu n lý nh m c xây d ng th c hi n theo quy nh t i i u 13 Ngh nh s 99/2007/N -CP và Thông tư s 05/2007/TT-BXD. b) Căn c các nh m c xây d ng ư c B Xây d ng công b và phương pháp l p nh m c xây d ng ư c B Xây d ng hư ng d n t i Thông tư s 05/2007/TT-BXD, các S qu n lý chuyên ngành ch trì, ph i h p v i các s - ngành liên quan t ch c xây d ng và công b các nh m c xây d ng cho các công trình, công vi c c thù c a ngành, a phương, báo cáo B Xây d ng, B qu n lý chuyên ngành và y ban nhân dân thành ph . c) Trong quá trình tri n khai th c hi n d án u tư xây d ng công trình, ch u tư ư c ch ng th c hi n các công vi c sau: - i v i các nh m c xây d ng ã có trong h th ng nh m c xây d ng ư c công b nhưng chưa phù h p v i bi n pháp, i u ki n thi công ho c yêu c u k thu t c a công trình thì ch u tư t ch c i u ch nh, b sung cho phù h p, sau ó báo cáo v S Xây d ng và S qu n lý chuyên ngành. - i v i các nh m c xây d ng chưa có trong h th ng nh m c xây d ng ã ư c công b thì ch u tư căn c theo yêu c u k thu t, i u ki n thi công và phương pháp xây d ng nh m c quy nh t i Thông tư s 05/2007/TT-BXD t ch c xây d ng các nh m c ó và quy t nh áp d ng, sau ó báo cáo v S Xây d ng và S qu n lý chuyên ngành. - Ch u tư t t ch c ho c thuê các t ch c có năng l c, kinh nghi m l p, i u ch nh nh m c xây d ng như n i dung nêu trên. T ch c tư v n ch u trách nhi m v tính h p lý, chính xác c a các nh m c do mình xây d ng. - Ch u tư ư c quy t nh và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c áp d ng, v n d ng nh m c xây d ng ã công b , các nh m c xây d ng tương t ã s d ng công trình khác ho c i u ch nh l p và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. - Trư ng h p s d ng các nh m c xây d ng m i chưa công b làm cơ s l p ơn giá thanh toán i v i các gói th u s d ng v n ngân sách nhà nư c áp d ng hình th c ch nh th u, ch u tư ph i th a thu n v i các S có chuyên ngành xây d ng (theo phân c p thNm nh thi t k cơ s ) trư c khi l p d toán và sau ó báo cáo ngư i quy t nh u tư xem xét quy t nh. Th i gian các S chuyên ngành có ý ki n th a thu n không quá 07 (b y) ngày làm vi c k t ngày ch u tư cung c p y h sơ h p l . Các S chuyên ngành có trách nhi m công b công khai thành ph n h sơ th a thu n v các nh m c xây d ng m i trong tháng 02 năm 2008. d) S Xây d ng ch trì, ph i h p cùng các S qu n lý chuyên ngành rà soát các t p ơn giá xây d ng công trình, giá ca máy và thi t b thi công xây d ng, các nh m c ã ban hành ho c nh m c ư c B Xây d ng, B qu n lý chuyên ngành ban hành áp d ng riêng t i thành ph H Chí Minh (chưa ư c B Xây d ng và các B công b ) trư c ngày Ngh nh s 99/2007/N -CP có hi u l c thi hành, chuy n thành công b các t ch c, cá nhân có liên quan tham kh o, quy t nh vi c áp d ng ho c v n d ng làm cơ s xác nh giá xây d ng công trình và qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. 4. V giá xây d ng công trình: a) Vi c l p và qu n lý giá xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i i u 15, 16 Ngh nh s 99/2007/N -CP và Thông tư s 05/2007/TT-BXD. b) Ch u tư căn c tính ch t, i u ki n c thù, yêu c u k thu t, bi n pháp thi công c th c a công trình, h th ng nh m c xây d ng công trình ư c công b và phương pháp l p ơn giá xây d ng công trình theo hư ng d n t i Thông tư s 05/2007/TT-BXD xây d ng và quy t nh áp d ng ơn giá xây d ng c a công trình, giá xây d ng t ng h p làm cơ s xác nh d toán, qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. c) Ch u tư ư c thuê các t ch c, cá nhân tư v n chuyên môn có năng l c, kinh nghi m l p ơn giá xây d ng công trình và th c hi n các công vi c ho c ph n vi c liên quan n vi c l p giá xây d ng công trình. T ch c, cá nhân tư v n ch u trách nhi m trư c ch u tư và pháp lu t trong vi c m b o tính h p lý, chính xác c a các ơn giá và giá xây d ng công trình do mình l p. d) Ch u tư, nhà th u có th tham kh o áp d ng ch s giá xây d ng do các t ch c tư v n có năng l c, kinh nghi m công b . Ch u tư căn c xu hư ng bi n ng giá và c thù công trình quy t nh ch s giá xây d ng cho phù h p, ch u trách nhi m v quy t nh áp d ng ch s giá xây d ng trư c pháp lu t và ngư i quy t nh u tư.
  3. ) S Xây d ng ch trì, ph i h p v i các s - ngành liên quan t ch c nghiên c u, công b nh kỳ và hư ng d n h th ng ơn giá xây d ng, giá ca máy và thi t b thi công xây d ng, giá v t li u... ch u tư và các t ch c, cá nhân tham kh o trong quá trình xác nh giá xây d ng công trình. 5. V h p ng trong ho t ng xây d ng công trình: Th c hi n theo quy nh t i i u 19 n i u 30 Ngh nh s 99/2007/N -CP và Thông tư s 06/2007/TT- BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a B Xây d ng v hư ng d n h p ng trong ho t ng xây d ng. S Xây d ng xem xét, hư ng d n các ch u tư khi có vư ng m c trong quá trình th c hi n h p ng trong ho t ng xây d ng công trình. 6. V thanh toán, quy t toán v n u tư xây d ng công trình: Th c hi n theo các quy nh t i i u 31, 32 Ngh nh s 99/2007/N -CP và Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 c a B Tài chính hư ng d n v qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư thu c ngu n v n ngân sách Nhà nư c; Thông tư s 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 c a B Tài chính v hư ng d n quy t toán d án hoàn thành thu c ngu n v n Nhà nư c; Quy t nh s 2173/Q -BTC, ngày 25 tháng 6 năm 2007 c a B Tài chính v ính chính Thông tư s 33/2007/TT-BTC; Thông tư s 98/2007/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2007 c a B Tài chính v s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 33/2007/TT-BTC và Thông tư 130/2007/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2007 c a B Tài chính v s a i, b sung m t s i m c a Thông tư s 27/2007/TT-BTC ngày 03 tháng 4 năm 2007 c a B Tài chính, cho n khi có nh ng văn b n m i ban hành thay th . a) S Tài chính xem xét, hư ng d n các ch u tư khi có vư ng m c trong quá trình th c hi n quy t toán v n u tư xây d ng công trình. b) Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh xem xét, hư ng d n các ch u tư khi có vư ng m c trong quá trình th c hi n thanh toán v n u tư xây d ng công trình. c) Các cơ quan có ch c năng qu n lý vi c thanh toán, quy t toán v n u tư xây d ng công trình tuy t i không ư c òi h i thêm nh ng th t c ngoài nh ng thành ph n h sơ ã ư c quy nh và công b công khai. 7. T ch c th c hi n: Vi c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 99/2007/N -CP và hư ng d n th c hi n c a các B - Ngành liên quan. Ngoài ra, trong giai o n chuy n ti p t o i u ki n thu n l i cho các ơn v th c hi n i u ch nh t ng m c u tư, d toán xây d ng công trình m b o tính hi u qu và không gián o n quá trình th c hi n d án, y ban nhân dân thành ph ch o th c hi n m t s trư ng h p c th như sau: a) D án u tư xây d ng công trình ang l p, ã l p, ã ư c thNm nh nhưng chưa ư c phê duy t d án t ngày 21 tháng 7 năm 2007 (ngày Ngh nh s 99/2007/N -CP có hi u l c thi hành) thì th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh 99/2007/N -CP và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. b) D án u tư xây d ng công trình ư c phê duy t trư c ngày 21 tháng 7 năm 2007 nhưng chưa tri n khai th c hi n ho c ang th c hi n thì x lý chuy n ti p như sau: - Ti p t c th c hi n theo các quy nh v qu n lý chi phí u tư xây d ng t i Ngh nh s 16/2005/N -CP, ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, Ngh nh s 112/2006/N - CP, ngày 29 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình và các văn b n hư ng d n th c hi n c a các B - Ngành liên quan; Quy t nh s 126/2007/Q -UBND ngày 20 tháng 10 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph ban hành quy nh v qu n lý th c hi n các d án s d ng ngu n v n ngân sách nhà nư c c a thành ph và các văn b n quy ph m pháp lu t khác có liên quan. c) D án u tư xây d ng công trình ư c phê duy t ho c ư c duy t i u ch nh sau ngày 21 tháng 7 năm 2007 thì th c hi n theo các quy nh t i Ngh nh s 99/2007/N -CP (ngo i tr vi c i u ch nh áp ng th t c thanh quy t toán công trình hoàn thành). d) Trư ng h p c n th c hi n các quy nh v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình bao g m: t ng m c u tư; d toán xây d ng công trình; nh m c và giá xây d ng; h p ng trong ho t ng xây d ng; thanh toán, quy t toán v n u tư xây d ng công trình theo quy nh t i Ngh nh s 99/2007/N -CP, ch u tư báo cáo ngư i quy t nh u tư xem xét quy t nh. ) Vi c x lý chuy n ti p áp d ng các nh m c, ơn giá xây d ng, xây d ng chuyên ngành như sau: - i v i các d án u tư xây d ng công trình ư c phê duy t trư c ngày Ngh nh s 99/2007/N -CP có hi u l c thi hành (ngày 21 tháng 7 năm 2007), ch u tư ư c ti p t c áp d ng các nh m c xây d ng do B Xây d ng ban hành t i Quy t nh s 29/2000/Q -BXD ngày 25 tháng 12 năm 2000 ( nh m c d toán công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n); Quy t nh s 28/2005/Q -BXD ngày 10 tháng 8 năm 2005 ( nh m c d toán kh o sát xây d ng); Quy t nh s 24/2005/Q -BXD ngày 29 tháng 7 năm 2005 ( nh m c d toán xây d ng công trình - Ph n xây d ng); Quy t nh s 33/2005/Q -BXD, ngày 04 tháng 10 năm 2005 ( nh m c d toán xây d ng công trình - Ph n l p t); và các ơn giá xây d ng do y ban nhân dân thành ph ban hành t i các Quy t nh s 75/2001/Q -UB, ngày 10 tháng 9 năm 2001 ( ơn giá công tác s a ch a trong xây d ng cơ b n khu v c thành ph H Chí Minh); Quy t nh s 103/2006/Q -UBND, ngày 14 tháng 7 năm 2006 ( ơn giá
  4. kh o sát xây d ng khu v c thành ph H Chí Minh); Quy t nh s 104/2006/Q -UBND, ngày 14 tháng 7 năm 2006 ( ơn giá xây d ng cơ b n khu v c thành ph H Chí Minh - ph n xây d ng và ph n l p t). - i v i các d án u tư xây d ng công trình ư c phê duy t k t ngày Ngh nh s 99/2007/N -CP có hi u l c thi hành, ch u tư có th tham kh o quy t nh áp d ng các nh m c xây d ng do B Xây d ng ban hành t i các văn b n s 1778/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 v công b nh m c d toán s a ch a công trình xây d ng; văn b n s 1779/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 v công b nh m c d toán xây d ng công trình - ph n kh o sát xây d ng; văn b n s 1776/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 v công b nh m c d toán xây d ng công trình - ph n xây d ng; văn b n s 1777/BXD-VP ngày 16 tháng 8 năm 2007 c a B Xây d ng v công b nh m c d toán xây d ng công trình - ph n l p t h th ng i n trong công trình; ng và ph tùng ng; b o ôn ư ng ng, ph tùng và thi t b ; khai thác nư c ng m; và các ơn giá xây d ng do S Xây d ng thành ph công b . - i v i các nh m c, ơn giá xây d ng chuyên ngành do B - Ngành ban hành mà chưa chuy n sang hình th c công b như hư ng d n t i kho n 2, m c IV, Thông tư s 05/2007/TT-BXD thì ch u tư v n ư c tham kh o, quy t nh vi c áp d ng. - i v i các nh m c, ơn giá xây d ng chuyên ngành do y ban nhân dân thành ph ban hành c n ư c rà soát và chuy n sang hình th c công b theo hư ng d n c a B Xây d ng mà không ph i ch B - Ngành bãi b hay chuy n sang hình th c công b . e) T ngày 01 tháng 01 năm 2009, các cá nhân ho t ng v tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng ph i có ch ng ch hành ngh k sư nh giá xây d ng và t ch c tư v n qu n lý chi phí u tư xây d ng ph i ho t ng theo phân h ng ư c quy nh t i i u 18 Ngh nh s 99/2007/N -CP và hư ng d n c a B Xây d ng. g) S Xây d ng ch trì, ph i h p v i các S - ngành liên quan t ch c ki m tra nh kỳ vi c th c hi n các quy nh v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình trên a bàn thành ph , báo cáo k t qu v B Xây d ng và y ban nhân dân thành ph . h) Trong quá trình th c hi n Ch th này, n u có các v n phát sinh, vư ng m c, S Xây d ng ch trì, ph i h p v i S Tài chính theo dõi, hư ng d n và báo cáo, xu t trình y ban nhân dân thành ph ho c xin ý ki n B Xây d ng, B Tài chính ư c gi i quy t k p th i. Ch th này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: CH TNCH - Văn phòng Chính ph (A + B); - B Xây d ng; - B Tài chính; - B K ho ch và u tư; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - oàn i bi u Qu c h i thành ph ; Lê Hoàng Quân - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. TP; - Thư ng tr c UBND. TP; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; - VP Thành y và các Ban Thành y; - Các Ban H i ng nhân dân thành ph ; - Ban ch o C i cách hành chính TP; - Các S - ban - ngành thành ph ; - y ban nhân dân các qu n - huy n; - Các T ng Công ty tr c thu c thành ph ; - Các Ban QLDA tr c thu c thành ph ; - VPH -UB: CPVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu: VT, ( TMT-Ng) H.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản