intTypePromotion=3

Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
109
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg về một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 15/2007/CT-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 15/2007/CT-TTg Hà N i, ngày 22 tháng 06 năm 2007 CH THN V M T S GI I PHÁP CH Y U NH M THÚC Y U TƯ NƯ C NGOÀI VÀO VI T NAM Trong nh ng năm g n ây, v i vi c th c hi n nhi u gi i pháp ng b c a Ngh quy t s 09/2001/NQ-CP c a Chính ph v "Tăng cư ng thu hút và nâng cao hi u qu s d ng v n u tư nư c ngoài th i kỳ 2001-2005" và các Ch th s 19/2001/CT-TTg ngày 28 tháng 8 năm 2001 và s 13/2005/CT-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v m t s gi i pháp nh m t o chuy n bi n m i trong công tác thu hút u tư nư c ngoài t i Vi t Nam, nhi u khó khăn, vư ng m c ã ư c tháo g ; môi trư ng u tư c a nư c ta không ng ng ư c c i thi n và càng tr lên h p d n hơn. Nh ó, ho t ng u tư nư c ngoài ã vư t qua giai o n suy gi m do nh hư ng c a kh ng ho ng tài chính khu v c năm 1997, t ng bư c ph c h i và tăng nhanh t năm 2004. Cùng v i dòng v n u tư tr c ti p nư c ngoài, u tư gián ti p c a nư c ngoài cũng ã có xu hư ng gia tăng áng k , nh t là t sau khi Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p cùng các ngh nh hư ng d n có hi u l c thi hành. Tuy nhiên, k t qu thu hút v n u tư nư c ngoài v n chưa tương x ng v i ti m năng và yêu c u huy ng v n l n b o m tăng trư ng kinh t nhanh, b n v ng. Ti n tri n khai cũng như ch t lư ng c a m t s d án u tư còn h n ch , v n u tư th c hi n còn th p so v i v n ăng ký, chưa Ny m nh chuy n giao công ngh ngu n, công ngh tiên ti n vào nư c ta. Ch trương tăng cư ng thu hút và nâng cao hi u qu s d ng v n u tư nư c ngoài (FDI) ư c th hi n trong các văn ki n c a ng, Nhà nư c và ti p t c kh ng nh t i i h i ng toàn qu c l n th X: "Tăng cư ng thu hút v n u tư nư c ngoài, ph n u t trên 1/3 t ng ngu n v n u tư phát tri n toàn xã h i trong 5 năm (2006- 2010). M r ng lĩnh v c, a bàn và hình th c thu hút FDI, hư ng vào nh ng th trư ng giàu ti m năng và các t p oàn kinh t hàng u th gi i, t o s chuy n bi n m nh m v s lư ng và ch t lư ng, hi u qu ngu n u tư tr c ti p nư c ngoài". Bư c vào k ho ch phát tri n kinh t - xã h i 5 năm 2006-2010, m c dù ph i i phó v i không ít khó khăn thách th c, nhưng nư c ta ang có nh ng th i cơ, thu n l i m i, r t to l n cho vi c tăng cư ng thu hút v n u tư nư c ngoài: M t là, n n kinh t Vi t Nam v n ti p t c à tăng trư ng cao, n nh, b n v ng. Riêng năm 2006 m c tăng GDP trên 8,17%, kim ng ch xu t khNu t g n 40 t ô la M ; môi trư ng u tư không ng ng ư c c i thi n ã khi n lu ng v n u tư tr c ti p nư c ngoài gia tăng tr l i t năm 2004 và hi n ang xu t hi n m t làn sóng u tư m i vào nư c ta, ti p t c t o à cho s tăng trư ng cao trong nh ng năm t i.
 2. Hai là, v i các s ki n Vi t Nam ã chính th c tr thành thành viên c a T ch c Thương m i Th gi i (WTO), t ch c thành công H i ngh APEC 14, Qu c h i Hoa kỳ thông qua Quy ch Thương m i bình thư ng vĩnh vi n (PNTR) cho Vi t Nam, thành công c a các chuy n thăm làm vi c song phương, a phương c a lãnh o c p cao nư c ta th i gian qua, ã t o ra t m nh hư ng l n hơn c a Vi t Nam trên trư ng qu c t . Ba là, th ch kinh t th trư ng nư c ta ngày càng ư c t p trung xây d ng và hoàn thi n, trong ó h th ng lu t pháp, chính sách liên quan n môi trư ng u tư, kinh doanh ã có nh ng bư c ti n quan tr ng, t o môi trư ng pháp lý bình ng, ngày càng thông thoáng, minh b ch và thu n l i cho các nhà u tư trong nư c và nư c ngoài u tư kinh doanh m t cách có hi u qu t i Vi t Nam. B n là, Vi t Nam có tình hình chính tr n nh, tr t t an toàn xã h i ư c gi v ng; là m t th trư ng ang phát tri n nhi u ti m năng v i dân s trên 80 tri u ngư i và tương lai không xa là 100 tri u, ng th i là m t c a ngõ thông thương thu n l i v i th trư ng nhi u nư c thành viên ASEAN. Bên c nh ó, môi trư ng kinh t th gi i ti p t c chi u hư ng tích c c. Nh ng trung tâm kinh t l n c a th gi i ho c ã qua giai o n suy thoái, bư c vào th i kỳ n nh ho c ang ti p t c à phát tri n m nh, u ang có nhu c u gia tăng m nh m ho t ng u tư ra nư c ngoài. Các y u t trên là nh ng ti n quan tr ng t o nên nh ng cơ h i m i, thu n l i m i Ny m nh thu hút làn sóng u tư vào nư c ta. Tuy v y, t n d ng t t th i cơ, c n ph i t p trung n l c kh c ph c nh ng m t còn h n ch i v i ho t ng u tư, như vi c th c thi pháp lu t, chính sách, ch t lư ng k t c u h t ng, ch t lư ng ngu n nhân l c, xúc ti n u tư, th t c hành chính và hi n tư ng tham nhũng, tiêu c c. I. CÁC GI I PHÁP CH Y U Nh m tranh th cơ h i m i, tăng cư ng thu hút v n u tư nư c ngoài theo tinh th n Ngh quy t i h i l n th X c a ng, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh khNn trương ti n hành m t s gi i pháp ch y u và công vi c c th sau ây: 1. V công tác quy ho ch a) Ny nhanh ti n xây d ng và phê duy t các quy ho ch còn thi u; rà soát nh kỳ b sung, i u ch nh các quy ho ch không còn phù h p nh m t o i u ki n thu n l i cho nhà u tư trong vi c xác nh và xây d ng d án. b) Quán tri t và th c hi n th ng nh t các quy nh m i c a Lu t u tư trong công tác quy ho ch, b o m vi c xây d ng các quy ho ch ngành, lĩnh v c, s n phNm không phù h p v i các cam k t qu c t . c) Hoàn ch nh và công b r ng rãi quy ho ch s d ng t, t o i u ki n Ny nhanh ti n gi i phóng m t b ng cho các d án u tư. 2. V xây d ng và th c thi chính sách pháp lu t
 3. a) Ti p t c ban hành các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n các lu t liên quan n u tư, kinh doanh; rà soát lu t pháp, chính sách, s a i ho c bãi b các ưu ãi, tr c p không phù h p v i quy nh c a WTO, cam k t qu c t và có gi i pháp b o m quy n l i c a nhà u tư. Tăng cư ng t p hu n, ph bi n n i dung và l trình th c hi n các cam k t qu c t c a Vi t Nam. Ban hành các ưu ãi khuy n khích u tư i v i d án xây d ng công trình phúc l i ph c v ngư i lao ng làm vi c t i các khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao, khu kinh t , b o m tương thích v i lu t pháp hi n hành. b) Theo dõi, giám sát vi c thi hành pháp lu t v u tư k p th i phát hi n và x lý các vư ng m c phát sinh. Ch n ch nh tình tr ng ban hành và áp d ng các ưu ãi, h tr u tư trái v i quy nh c a pháp lu t. 3. V xúc ti n u tư a) Hoàn thi n, công b Danh m c d án qu c gia v kêu g i u tư nư c ngoài giai o n 2006-2010 hư ng t i năm 2020 (có phân kỳ 2006-2010). Xây d ng chương trình v n ng u tư t i a bàn tr ng i m và các t p oàn xuyên qu c gia ti m năng; chú tr ng ngành công nghi p ph tr c a m t s ngành (ch t o, l p ráp, d t may, da gi y) và k t c u h t ng kinh t - xã h i. Ti p t c rà soát, c p nh t b sung danh m c kêu g i u tư phù h p v i nhu c u và quy ho ch phát tri n ngành, a phương. b) Ban hành Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia giai o n 2007-2010 b o m kinh phí cho ho t ng xúc ti n u tư g n v i xúc ti n thương m i và du l ch. KhNn trương i u ch nh các m c tiêu, cơ ch và t ch c ho t ng c a Qu h tr xu t khNu (thành l p theo Quy t nh s 195/1999/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ) phù h p nguyên t c c a WTO và pháp lu t hi n hành. Ny m nh tuyên truy n, qu ng bá hình nh Vi t Nam, k t h p các chuy n công tác c a lãnh o c p cao ng và Nhà nư c v i ho t ng xúc ti n u tư; t ch c t t các h i th o trong nư c và nư c ngoài; nâng cao ch t lư ng tài li u xúc ti n u tư và trang thông tin i n t v u tư nư c ngoài. T ch c t t "Nh ng ngày Vi t Nam nư c ngoài". c) Tăng cư ng các oàn v n ng u tư làm vi c tr c ti p v i các t p oàn l n, t i m ts a bàn tr ng i m nư c ngoài kêu g i u tư vào các d án l n, quan tr ng. Ch ng ti p c n và h tr hi u qu các nhà u tư ti m năng có nhu c u u tư vào Vi t Nam. d) KhNn trương t b ph n xúc ti n u tư t i m t s a bàn tr ng i m nư c ngoài. Xây d ng quy ch ph i h p ch t ch gi a các cơ quan xúc ti n u tư, xúc ti n thương m i và xúc ti n du l ch các c p, trong nư c l n i di n nư c ngoài nh m ng b và nâng cao hi u qu c a các ho t ng này. 4. Kh c ph c tình tr ng y u kém v k t c u h t ng a) Rà soát, i u ch nh, phê duy t và công b các quy ho ch v k t c u h t ng n năm 2020 làm cơ s thu hút u tư phát tri n k t c u h t ng. Tăng cư ng công tác quy ho ch, th c thi các quy ho ch cũng như thu hút u tư vào các công trình giao thông, năng lư ng.
 4. b) Tranh th t i a các ngu n l c u tư phát tri n k t c u h t ng, c bi t ngu n v n ngoài ngân sách nhà nư c; ưu tiên các lĩnh v c c p, thoát nư c, v sinh môi trư ng (x lý ch t th i r n, nư c th i); h th ng ư ng b cao t c, trư c h t là tuy n B c - Nam, hai hành lang kinh t Vi t Nam - Trung Qu c; nâng cao ch t lư ng d ch v ư ng s t, trư c h t là ư ng s t cao t c B c - Nam, ư ng s t hai hành lang kinh t Vi t Nam - Trung Qu c, ư ng s t n i các m khoáng s n l n v i h th ng ư ng s t qu c gia, ư ng s t n i ô thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh. c) Ny m nh nghiên c u xây d ng chính sách khuy n khích s n xu t, s d ng i n t , các lo i năng lư ng m i (s c gió, th y tri u, năng lư ng m t tr i); trư c m t, b o m cung c p i n cho s n xu t. d) KhNn trương xây d ng và ban hành cơ ch khuy n khích các thành ph n kinh t ngoài nhà nư c tham gia phát tri n các công trình k t c u h t ng trong ó có các công trình giao thông, c ng bi n, các nhà máy i n c l p. ) M r ng hình th c cho thuê c ng bi n, m r ng i tư ng cho phép u tư d ch v c ng bi n, c bi t d ch v h u c n nâng cao năng l c c nh tranh c a h th ng c ng bi n Vi t Nam; kêu g i v n u tư các c ng l n như c ng Hi p Phư c - Th V i, L ch Huy n, Vân Phong... e) Xem xét vi c ban hành m t s gi i pháp m c a s m hơn m c cam k t iv i m t s lĩnh v c d ch v mà nư c ta có nhu c u. g) Tăng cư ng thu hút u tư vào lĩnh v c cơ s h t ng các khu du l ch qu c gia có s c c nh tranh cao trong khu v c và qu c t . 5. V lao ng - ti n lương a) Phát tri n nhanh v quy mô i ôi v i nâng cao ch t lư ng, hi u qu d y ngh trình sơ c p ngh , trung c p ngh và cao ng ngh , áp ng nhu c u lao ng k thu t cho doanh nghi p; t p trung u tư phát tri n 40 trư ng ào t o ngh ch t lư ng cao, trong ó có m t s trư ng t ng c p qu c t . b) ngăn ng a tình tr ng ình công b t h p pháp, lành m nh quan h lao ng theo tinh th n B Lu t Lao ng, tăng cư ng các bi n pháp sau: - Ti p t c hoàn thi n lu t pháp, chính sách v lao ng, ti n lương trong tình hình m i; tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát vi c ch p hành pháp lu t v lao ng i v i ngư i s d ng lao ng nh m b o m i u ki n làm vi c và i s ng cho ngư i lao ng; - Tuyên truy n giáo d c nâng cao hi u bi t pháp lu t v lao ng cho ngư i lao ng và ngư i s d ng lao ng trong các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài nh m b o m chính sách, pháp lu t v lao ng và ti n lương ư c th c hi n y , nghiêm túc. c) Xây d ng m t b ng chung v m c lương t i thi u cho lao ng làm vi c trong doanh nghi p thu c các thành viên kinh t có tính n các y u t v l m phát, a bàn u tư và quy nh v m c s ng t i thi u c a ngư i Vi t Nam.
 5. 6. V c i cách hành chính a) Th c hi n t t vi c phân c p qu n lý u tư nư c ngoài, c bi t trong phê duy t, c p Gi y Ch ng nh n u tư, qu n lý các d án u tư nư c ngoài, g n v i tăng cư ng h p tác, ph i h p hi u qu công tác ki m tra, giám sát thi hành pháp lu t v u tư. X lý d t i m, k p th i các v n vư ng m c trong quá trình c p và i u ch nh Gi y Ch ng nh n u tư. b) Nâng cao trình i ngũ cán b , công ch c nh m m b o th c hi n nhi m v theo quy nh t i Lu t u tư và quy nh m i v phân c p qu n lý u tư nư c ngoài. c) ơn gi n hóa và công khai quy trình, th t c hành chính i v i u tư nư c ngoài, th c hi n cơ ch "m t c a" trong vi c gi i quy t th t c u tư. m b o s th ng nh t, các quy trình, các th t c t i a phương, ng th i, phù h p v i i u ki n c th . d) Tăng cư ng cơ ch ph i h p qu n lý u tư nư c ngoài gi a Trung ương và a phương và gi a các b , ngành liên quan. ) Thành l p ư ng dây nóng t i cơ quan qu n lý nhà nư c v u tư các c p nh m k p th i n m b t, x lý vư ng m c c a nhà u tư và kh c ph c tình tr ng nhũng nhi u, gây phi n hà i v i nhà u tư. 7. Các gi i pháp khác a) Ti p t c nâng cao hi u qu công tác phòng, ch ng tham nhũng, tiêu c c và nhũng nhi u i v i nhà u tư. cao tinh th n trách nhi m cá nhân trong x lý công vi c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí các cơ quan qu n lý nhà nư c. ng th i, Ny m nh giáo d c tuyên truy n, ki m tra, giám sát và x lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, nhũng nhi u i v i nhà u tư cơ quan qu n lý nhà nư c các c p. b) Ny m nh vi c xã h i hóa trong lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa và th d c th thao. c) Ti p t c th c hi n hi u qu Chương trình hành ng Sáng ki n chung Vi t Nam- Nh t B n giai o n II nh m góp ph n nâng cao môi trư ng u tư, kinh doanh và kh năng c nh tranh c a Vi t Nam. II. T CH C TH C HI N tri n khai th c hi n các nhóm gi i pháp nêu trên, Th tư ng Chính ph yêu c u các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh th c hi n các nhi m v c th sau ây: 1. B K ho ch và u tư a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành hoàn ch nh, trình Chính ph ban hành các ngh nh hư ng d n thi hành Lu t Doanh nghi p, Lu t u tư còn thi u; rà soát các vư ng m c trong quá trình th c hi n Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p. Ban hành các văn b n
 6. hư ng d n chi ti t thi hành m t s quy nh c a các ngh nh hư ng d n thi hành Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p trong quý III năm 2007. b) Ch trì, ph i h p v i các B : Khoa h c và Công ngh , Tài chính và các B , ngành, a phương liên quan làm vi c v i các cơ quan ch c năng c a Chính ph Nh t B n và các t p oàn c a Nh t B n nh m thúc Ny u tư phát tri n cơ s h t ng Khu công ngh cao Hòa L c. c) Ch trì, ph i h p v i các B : Giao thông v n t i, Tài chính và các B , ngành liên quan làm vi c v i các cơ quan ch c năng c a Chính ph Nh t B n v d án xây d ng ư ng cao t c B c - Nam và d án ư ng s t t c cao B c - Nam, báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2007. d) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan khNn trương thi t l p b ph n xúc ti n u tư nư c ngoài t i m t s a bàn tr ng i m theo thông báo k t lu n c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 103/TB-VPCP ngày 09 tháng 5 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph v án tăng cư ng b ph n xúc ti n u tư nư c ngoài t i m t s a bàn tr ng i m. ) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh t ch c các cu c v n ng u tư nh m vào các a bàn tr ng i m, các i tác, t p oàn l n, các d án quan tr ng. Tri n khai th c hi n Chương trình xúc ti n u tư qu c gia nh m tăng cư ng ph i h p hi u qu ho t ng xúc ti n u tư. e) Làm u m i ph i h p v i các B , ngành th c hi n Chương trình hành ng Sáng ki n chung Vi t Nam - Nh t B n giai o n II góp ph n nâng cao môi trư ng u tư, kinh doanh và năng l c c nh tranh c a Vi t Nam, báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 2007. g) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh xây d ng m ng thông tin toàn qu c v u tư nư c ngoài, nh m k p th i cung c p và thu th p thông tin v u tư. h) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và y ban nhân dân c p t nh thành l p ư ng dây nóng v u tư nh m k p th i n m b t, x lý vư ng m c c a nhà u tư và kh c ph c tình tr ng nhũng nhi u, gây phi n hà i v i các nhà u tư. i) Ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Khoa h c và Công ngh và các B , ngành liên quan nghiên c u trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2007 chính sách ưu ãi u tư i v i các d án công ngh cao n m ngoài khu công ngh cao. k) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan l p Nhóm h tr các d án u tư quy mô l n ngay t ban u nh m Ny m nh quá trình hình thành và tri n khai hi u qu u tư t i Vi t Nam. 2. B Tài chính a) KhNn trương i u ch nh các m c tiêu, cơ ch và t ch c ho t ng c a Qu h tr xu t khNu thành l p theo Quy t nh s 195/Q -TTg ngày 27 tháng 9 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph phù h p v i các nguyên t c c a WTO và pháp lu t hi n hành và
 7. i tên Qu này thành Qu Xúc ti n thương m i - u tư - Du l ch, trình Chính ph trong quý II năm 2007. b) Ch trì xây d ng chính sách khuy n khích và cơ ch qu n lý ho t ng u tư gián ti p và ngu n u tư t các qu u tư nư c ngoài vào Vi t Nam, trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2007. c) Ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng xu t các hình th c tr c p môi trư ng phù h p v i quy nh c a Hi p nh v tr c p và các bi n pháp i kháng (SCM) c a WTO. d) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan rà soát, s a i các quy nh b t h p lý liên quan n chi phí giao d ch trong ho t ng lưu chuy n hàng hóa, th t c h i quan, trình Chính ph trong quý III năm 2007. 3. B Công nghi p a) L p phương án c p i n và bi n pháp x lý ng v i các m c thi u ngu n i n; l p k ho ch ưu tiên c p i n cho s n xu t, nh t là nơi t p trung các doanh nghi p s n xu t và các a bàn tr ng i m phát tri n công nghi p, d ch v quan tr ng, báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2007. b) KhNn trương th c hi n l trình th trư ng hóa ngành i n, xây d ng cơ ch và khung nh giá năng lư ng (than, khí, i n), trình Chính ph phê duy t và công b công khai trong quý IV năm 2007. c) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư xác nh danh sách các d án ngu n i n và năng lư ng c n g i v n u tư nư c ngoài theo hình th c u tư khác nhau; xây d ng tóm t t u tư d án và t ch c v n ng u tư. d) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, xây d ng gi i pháp s n xu t và s d ng i n t các lo i năng lư ng m i như s c gió, th y tri u, nhi t năng t m t tr i, trình Chính ph trong quý IV năm 2007. ) Ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng báo cáo Th tư ng Chính ph v ánh giá th c tr ng ch t th i công nghi p trong quý IV năm 2007. e) Ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u các bi n pháp phát tri n b n v ng môi trư ng phù h p v i Lu t b o v môi trư ng năm 2005 trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 2007. 4. B Lao ng - Thương binh và Xã h i a) KhNn trương hoàn thi n và trình Chính ph trong quý IV năm 2007 ban hành Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t s a i b sung m t s i u c a B lu t Lao ng và Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t D y ngh . b) Xây d ng, trình Th tư ng Chính ph l trình ti n t i m t chính sách chung v m c lương t i thi u áp d ng cho các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , k c lao ng làm vi c trong các nhà th u nư c ngoài, có tính n các y u t i u ch nh
 8. như l m phát, a bàn u tư và các quy nh v m c s ng t i thi u c a ngư i Vi t Nam. c) Phát tri n nhanh v quy mô i ôi v i nâng cao ch t lư ng, hi u qu d y ngh theo ba c p trình (sơ c p ngh , trung c p ngh , cao ng ngh ) áp ng nhu c u lao ng k thu t cho doanh nghi p; t p trung u tư phát tri n 40 trư ng ào t o ngh ch t lư ng cao, trong ó có m t s trư ng h p t ng c p qu c t . d) Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o và các B , ngành liên quan nghiên c u i m i các chương trình ào t o ngh phù h p v i nhu c u c a th trư ng lao ng, trong ó có lao ng làm vi c trong các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, nh m áp ng t t hơn nhu c u v ngu n nhân l c. 5. B Tài nguyên và Môi trư ng a) Xây d ng án tăng cư ng năng l c cho các doanh nghi p trong lĩnh v c b o v môi trư ng, trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2007. b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan rà soát, s a i các quy nh ưu ãi u tư v lĩnh v c t ai, trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2007. c) Xây d ng án phát tri n d ch v môi trư ng phù h p v i các quy nh WTO làm cơ s thu hút u tư nư c ngoài trong lĩnh v c x lý môi trư ng, cung c p các d ch v môi trư ng, trình Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2007. d) Ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Công nghi p nghiên c u, xây d ng chính sách ưu ãi i v i ho t ng b o v môi trư ng trong các doanh nghi p. ) Xây d ng quan h i tác trong công tác b o v môi trư ng gi a các cơ quan qu n lý môi trư ng, hi p h i doanh nghi p nư c ngoài, các doanh nghi p và c ng ng. 6. B Bưu chính, Vi n thông Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2007 phương án m c a i v i u tư nư c ngoài trong lĩnh v c bưu chính, vi n thông phù h p v i WTO và cam k t qu c t . 7. B Giáo d c và ào t o a) Xây d ng quy ho ch m ng lư i các trư ng i h c, cao ng làm cơ s cho vi c thu hút u tư nư c ngoài trong lĩnh v c giáo d c và ào t o, trong ó, nh n m nh vi c xã h i hóa ho t ng giáo d c và ào t o, tăng kh năng t ào t o c a doanh nghi p, trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2007. b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành xây d ng án ào t o ngu n nhân l c m b o nhu c u phát tri n, trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 2007. c) Rà soát, xu t i u ch nh Ngh nh s 06/2000/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2000 v khuy n khích u tư nư c ngoài trong lĩnh v c giáo d c và ào t o và Ngh nh s 18/2001/N -CP ngày 04 tháng 5 năm 2001 c a Chính ph v vi c l p và ho t
 9. ng c a các cơ s văn hóa, giáo d c nư c ngoài t i Vi t Nam theo hư ng phù h p v i pháp lu t u tư và h i nh p qu c t . 8. B Y t a) Ti p t c trình Th tư ng Chính ph phê duy t Quy ho ch phát tri n m ng lư i khám, ch a b nh và ph c h i ch c năng; Quy ho ch m ng lư i y t d phòng trong quý II năm 2007. b) Ti p t c hoàn thi n án phát tri n công nghi p dư c, trình Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2007. c) Xây d ng d th o Lu t Dư c và án phát tri n công nghi p trang thi t b y t , trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 2007. 9. B Văn hóa - Thông tin Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng trình Chính ph ban hành danh m c các lĩnh v c không c p phép và lĩnh v c u tư có i u ki n trong lĩnh v c văn hóa, thông tin phù h p v i l trình cam k t qu c t trong quý III năm 2007. 10. B Thương m i Ch trì t ch c vi c tuyên truy n, ph bi n r ng rãi t i các a phương, các nhà u tư và doanh nghi p trong và ngoài nư c v l trình m c a th trư ng liên quan n các lĩnh v c u tư có i u ki n , phù h p v i các cam k t qu c t c a Vi t Nam ã ký k t. 11. B Tư pháp B Tư pháp có trách nhi m ki m tra, rà soát vi c ban hành, hư ng d n th c hi n các văn b n quy ph m pháp lu t có liên quan n lĩnh v c u tư m b o các ho t ng u tư có hi u qu theo ch c năng, nhi m v c a mình và theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. 12. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Ban hành văn b n hư ng d n th c hi n vi c t ch c tín d ng nư c ngoài mua c ph n c a Ngân hàng thương m i Vi t Nam 13. B Ngo i giao a) Ph i h p ch t ch v i B K ho ch và u tư thành l p và qu n lý ho t ng c a b ph n xúc ti n u tư t i m t s a bàn tr ng i m. b) Ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng Chương trình qu ng bá qu c gia dư i hình th c "Nh ng ngày Vi t Nam nư c ngoài" giai o n 2007 - 2010. 14. B N i v
 10. a) Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư và y ban nhân dân c p t nh xây d ng án ki n toàn t ch c, b máy c a các cơ quan qu n lý u tư và ăng ký kinh doanh phù h p v i quy nh c a Lu t u tư và Lu t Doanh nghi p, trình Th tư ng Chính ph trong năm 2007. b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng trình Chính ph ban hành các văn b n hư ng d n thi hành Lu t Phòng, ch ng tham nhũng liên quan n trách nhi m c a ngư i ng u và cán b , công ch c, viên ch c trong năm 2007. 15. B Giao thông v n t i Ch trì, ph i h p v i B , ngành và a phương rà soát các quy ho ch chuyên ngành bao g m ư ng b , ư ng cao t c, h th ng c ng bi n Vi t Nam, trình Th tư ng Chính ph trong năm 2007. 16. B Xây d ng Ch trì, ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý III năm 2007 v Quy ho ch xây d ng khu x lý ch t th i r n công nghi p, ch t th i nguy h i, c bi t các vùng kinh t tr ng i m. 17. B Khoa h c và Công ngh KhNn trương hoàn thi n d th o Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t Chuy n giao công ngh và d th o Ngh nh quy nh chi ti t và hư ng d n th c hi n h p tác u tư v i nư��c ngoài trong ho t ng khoa h c và công ngh , trình Chính ph ban hành trong quý III năm 2007. 18. T ng c c Du l ch Ch trì, ph i h p v i B , ngành, a phương liên quan l p an thu hút u tư vào lĩnh v c du l ch nh m hình thành các khu du l ch qu c gia có quy mô, ch t lư ng cao, s c c nh tranh trong khu v c và qu c t , trình Th tư ng Chính ph trong quý IV năm 2007. 19. Trách nhi m c a B , ngành và y ban nhân dân c p t nh a) Các B , ngành, y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m th c hi n y ch c năng qu n lý nhà nư c v u tư nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t v u tư và pháp l nh chuyên ngành. ng th i, có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các cơ quan liên quan th c hi n các gi i pháp theo Ch th này c a Th tư ng Chính ph . b) Các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân c p t nh khNn trương rà soát l i các i u ki n u tư, kinh doanh; bãi b ho c ki n ngh bãi b ngay các i u ki n không còn phù h p. ng th i, không ư c t quy nh thêm i u ki n u tư, kinh doanh, các ngành ngh u tư, kinh doanh có i u ki n. c) Tri n khai vi c phân c p và tăng cư ng s ph i h p gi a các B , ngành v i y ban nhân dân c p t nh trong qu n lý nhà nư c i v i ho t ng u tư nư c ngoài.
 11. d) Các B , cơ quan ngang B , y ban nhân dân c p t nh t p trung ch o tri n khai th c hi n Ngh quy t s 05/2005/NQ-CP c a Chính ph v Ny m nh xã h i hóa các ho t ng giáo d c, y t , văn hóa và th d c th thao. c bi t, khNn trương hoàn ch nh các cơ ch tài chính, u tư, chính sách t ai và cơ s h t ng nh m thu hút m i ngu n l c u tư cho lĩnh v c giáo d c, y t , văn hóa và th d c th thao. ) Ti p t c c i cách, gi m thi u th t c hành chính. Nâng cao hi u qu vi c ch ng tham nhũng và nhũng nhi u i v i nhà u tư; th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí, ki m tra giám sát và x lý nghiêm kh c các hành vi tham nhũng c a cán b , công ch c các c p qu n lý. e) Tăng cư ng công tác thông tin, qu n lý d li u u tư và th c hi n nghiêm túc ch báo cáo v u tư nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t u tư. g) y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m ban hành cơ ch ph i h p gi a các S , Ban, ngành trong lĩnh v c u tư, kinh doanh, công khai các th t c u tư, kinh doanh. h) Ti p t c rà soát và có k ho ch tri n khai t t các th a thu n trong K ho ch hành ng th c hi n Sáng ki n chung Vi t Nam - Nh t B n giai o n II góp ph n nâng cao môi trư ng u tư, kinh doanh và kh năng c nh tranh c a Vi t Nam. B K ho ch và u tư ch u trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra, t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph vi c th c hi n Ch th này. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh t ch c th c hi n t t Ch th này và báo cáo B K ho ch và u tư k t qu th c hi n ch m nh t trong quý I năm 2008 t ng h p, báo cáo Th tư ng Chính ph . Trư ng h p phát sinh nh ng v n vư t thNm quy n c n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, cho ý ki n ch o th c hi n./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, Nguy n T n Dũng thành ph tr c thu c Trung ương - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - UNTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, QHQT. XH 305

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản