intTypePromotion=3

Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
87
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND về việc tổ chức, thực hiện Quyết định số 589/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 15/2008/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 15/2008/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2008 CH THN V T CH C, TH C HI N QUY T NNH S 589/Q -TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH XÂY D NG VÙNG THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2020 VÀ T M NHÌN N NĂM 2050 Quy ho ch xây d ng vùng thành ph H Chí Minh n năm 2020, t m nhìn n năm 2050 có ý nghĩa quan tr ng i v i s tăng trư ng và phát tri n thành ph H Chí Minh; th c hi n t t quy ho ch xây d ng vùng s góp ph n t o i u ki n thành ph thúc Ny chuy n d ch cơ c u kinh t , theo hư ng d ch v , công nghi p công ngh cao, nông nghi p, ô th , sinh thái có giá tr gia tăng l n; tr thành trung tâm v nhi u m t c a khu v c và c nư c, tăng trư ng kinh t nhanh, phát tri n n nh và b n v ng; là h t nhân Vùng ông Nam b và Vùng kinh t tr ng i m phía Nam. t ch c th c hi n t t Quy t nh s 589/Q -TTg, ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch xây d ng vùng thành ph H Chí Minh n năm 2020 và t m nhìn n năm 2050; y ban nhân dân thành ph ch o như sau: 1. Th trư ng s - ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n – huy n t ch c quán tri t nh ng n i dung cơ b n c a Quy t nh s 589/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph trong i ngũ cán b , công ch c c a cơ quan, ơn v , nh t là cán b làm công tác ho ch nh chính sách, tham mưu xây d ng quy ho ch, qu n lý th c hi n quy ho ch t ng th kinh t - xã h i, quy ho ch chung xây d ng, quy ho ch phát tri n các ngành kinh t k thu t, quy ho ch phát tri n h t ng k thu t, h t ng xã h i trên a bàn thành ph . N i dung tr ng tâm là n m rõ nh ng m c tiêu phát tri n, ph m vi quy ho ch, mô hình phát tri n, nh hư ng phát tri n không gian vùng, nh hư ng phát tri n h th ng h t ng k thu t, các chương trình, d án ưu tiên u tư, ngu n l c và bi n pháp t ch c th c hi n. 2. Giao Th trư ng các s - ngành có liên quan, căn c n i dung Quy t nh s 589/Q -TTg c a Th tư ng Chính ph khNn trương th c hi n m t s nhi m v sau: 2.1. S Giao thông V n t i ch ng làm vi c v i các cơ quan chuyên môn c a B Giao thông V n t i l p quy ho ch giao thông v n t i vùng thành ph H Chí Minh, c bi t là phát tri n h th ng giao thông v n t i, bao g m ư ng b (k c các tuy n ư ng vành ai, ư ng tr c xuyên tâm..), ư ng sông, ư ng hàng không, ư ng s t; h th ng v n t i hành khách công c ng trong vùng hi n i, h p lý nh m gi m thi u ùn t c giao thông c a thành ph H Chí Minh.
  2. 2.2. S Quy ho ch – Ki n trúc ph i h p v i S K ho ch và u tư, các s - ngành có liên quan, y ban nhân dân các qu n – huy n căn c n i dung quy ho ch vùng, t ch c rà soát, i u ch nh ho c ki n ngh y ban nhân dân thành ph báo cáo Th tư ng Chính ph i u ch nh nh ng án quy ho ch xây d ng, d án u tư ã ư c phê duy t nhưng không còn phù h p, bao g m quy ho ch chung các qu n – huy n, các Khu ô th m i, các khu công nghi p t p trung và quy ho ch chung thành ph n năm 2025. 2.3. S Quy ho ch – Ki n trúc ph i h p v i S Giáo d c và ào t o, S y t , S Lao ng – Thương binh và Xã h i l p quy ho ch a i m xây d ng trư ng Trung h c ngh , Cao ng, i h c, h th ng b nh vi n trên a bàn thành ph g n v i quy ho ch vùng. 2.4. Trung tâm i u hành chương trình ch ng ng p thành ph ch trì ph i h p S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Giao thông V n t i, S Xây d ng tham mưu xu t nh ng gi i pháp k thu t ph c v cho công tác phòng ch ng lũ, quy ho ch tiêu thoát nư c ô th c a thành ph có liên quan n nh ng gi i pháp chung c a toàn vùng. 2.5. T ng Công ty C p nư c Sài Gòn ch trì, ph i h p S Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng nh hư ng khai thác, s d ng ngu n tài nguyên nư c, u tư phát tri n h th ng nhà máy cung c p nư c, phát tri n m ng cung c p nư c c a thành ph g n v i các a phương trong vùng xây d ng thành ph H Chí Minh. 2.6. S Công nghi p ch trì ph i h p Công ty i n l c II, Công ty i n l c thành ph xây d ng nh hư ng phát tri n m ng lư i, cung c p i n trên a bàn thành ph theo quy ho ch chung c a ngành. 2.7. S Tài nguyên và Môi trư ng ch trì ph i h p v i S Y t , Ban Qu n lý các Khu ch xu t và công nghi p tham mưu nh hư ng phát tri n h th ng thu gom, x lý ch t th i r n; quy ho ch nghĩa trang nhân dân, công ngh táng; nh hư ng khai thác và s d ng có hi u qu tài nguyên nư c, t ai, v n x lý b o v môi trư ng c a thành ph trong m i quan h vùng và các ngu n l c t nhiên khác. 2.8. S K ho ch và u tư căn c Quy t nh phê duy t Quy ho ch xây d ng vùng thành ph H Chí Minh n năm 2010 và t m nhìn n năm 2050 c a Th tư ng Chính ph , xây d ng quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph n năm 2020 và t m nhìn n năm 2050, trình y ban nhân dân thành ph có ý ki n trư c khi trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 3. Các n i dung trên c n khNn trương chuNn b chu áo, c th khi B - Ngành Trung ương có yêu c u, thành ph có th cung c p tư li u, cơ s th c ti n, xu t gi i pháp kh thi nh m xây d ng các lo i quy ho ch ki n trúc, các chương trình, d án ưu tiên u tư, áp ng ư c yêu c u phát tri n thành ph mang tính n nh và b n v ng; b o m tính nh hư ng phát tri n lâu dài n năm 2020, t m nhìn n 2050. 4. Giao S Quy ho ch – Ki n trúc cơ quan thư ng tr c tri n khai th c hi n Ch th này, có trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra, t ng h p, báo cáo k t qu th c hi n c a các s - ngành có liên quan, tham mưu xu t y ban nhân dân thành ph x lý
  3. các ch o c a Th tư ng Chính ph v quy ho ch xây d ng vùng thành ph H Chí Minh, nh ng v n phát sinh trong công tác ph i h p v i B - Ngành Trung ương, các t nh có liên quan./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - B Xây d ng; - B Giao thông v n t i; - B Tài nguyên và Môi trư ng; - B K ho ch và u tư; - C c Ki m tra văn b n – B Tư pháp; Lê Hoàng Quân - Thư ng tr c Thành y; - Thư ng tr c H ND. Tp; - Thư ng tr c UBND. Tp; - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam TP; - Văn phòng Thành y; - Các Ban H i ng nhân dân thành ph ; - Ban ch o C i cách hành chính TP; - Các S - ban – ngành thành ph ; - y ban nhân dân các qu n – huy n; - Công ty i n l c II; - Công ty i n l c Thành ph ; - VPH -UB: CPVP; - Các Phòng Chuyên viên; - Lưu: VT,( TMT-Tu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản