Chỉ thị số 16/2006/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 16/2006/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/2006/CT-TTg về biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc do Thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/2006/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16/2006/CT-TTG Hà N i, ngày 04 tháng 05 năm 2006 CH THN V BI N PHÁP C P BÁCH PHÒNG, CH NG DNCH B NH L M M LONG MÓNG GIA SÚC Hi n nay, b nh d ch l m m long móng ang lây lan nhanh trên àn trâu, bò, l n và àn dê nhi u a phương trong c nư c; ngoài m t s týp vi rút trư c ây ã xu t hi n thêm týp vi rút m i. D ch b nh ã nh hư ng n năng su t c a àn gia súc, gây thi t h i cho ngư i chăn nuôi và n n kinh t . B nh di n bi n r t ph c t p, có nguy cơ lây lan nhanh trên di n r ng, gây khó khăn, t n kém cho công tác phòng, ch ng d ch. Nguyên nhân c a tình tr ng này là do các d ch cũ chưa ư c d p t t và x lý tri t , nhi u a phương không t ch c th c hi n t t vi c tiêm phòng cho àn gia súc theo quy nh; vi c giám sát, phát hi n b nh không ch t ch , k p th i; khi b nh d ch x y ra chưa th c hi n các bi n pháp kiên quy t bao vây kh ng ch , d p t t các d ch; vi c v n chuy n gia súc, s n phNm gia súc không ư c ki m soát ch t ch v thú y. nhanh chóng d p t t các d ch, không b nh d ch ti p t c lây lan ra di n r ng, Th tư ng Chính ph Ch th : 1. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương theo hư ng d n và ch o c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a) Ch o cơ quan chuyên môn v thú y, các c p, các ngành, ngư i chăn nuôi gia súc theo dõi, giám sát ch t ch tình hình d ch trên a bàn, nh t là các d ch cũ; t ch c tiêm phòng v c xin b t bu c cho àn gia súc xung quanh vùng d ch và vùng có nguy cơ cao; v sinh tiêu c chu ng tr i và môi trư ng; ki m soát ch t ch v thú y i v i vi c v n chuy n gia súc ra kh i vùng d ch; b) Các a phương khi có d ch x y ra trên a bàn ph i công b d ch theo quy nh hi n hành c a pháp lu t v thú y. T p trung ch o kiên quy t và huy ng m i ngu n l c c a a phương tri n khai th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng d ch theo hư ng d n c a cơ quan chuyên môn và quy nh c a pháp lu t v thú y; xác nh công tác phòng, ch ng d ch l m m long móng gia súc là m t trong nh ng nhi m v tr ng tâm, t xu t c a c p y ng và chính quy n các c p; c) Ch o cơ quan thú y và các cơ quan: h i quan, qu n lý th trư ng, b i biên phòng, công an ki m soát ch t ch vi c v n chuy n, buôn bán gia súc, s n phNm gia súc d c m nhi m v i b nh l m m long móng, nh t là các vùng có d ch, các t nh có biên gi i ư ng b v i các nư c láng gi ng. X lý nghiêm theo quy nh c a pháp lu t i v i vi c nh p l u ng v t, s n phNm ng v t qua biên gi i và các trư ng
  2. h p vi ph m v v n chuy n, buôn bán gia súc, s n phNm gia súc, gi t m gia súc m c b nh, nghi m c b nh. d) Ch ng s d ng kinh phí t ngu n ngân sách d phòng c a a phương v phòng ch ng thiên tai, d ch b nh phòng, ch ng d ch l m m long móng và h tr ngư i chăn nuôi có gia súc b gi t h y ho c gi t m b t bu c. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: a) Hư ng d n, ch o cơ quan chuyên môn v thú y tri n khai c th các bi n pháp phòng, ch ng d ch phù h p, có hi u qu , không d ch b nh lây lan ra di n r ng; b) Ch o y ban nhân dân các a phương t ch c th c hi n Chương trình qu c gia kh ng ch và thanh toán b nh l m m long móng giai o n 2006-2010 ã ư c phê duy t; c) Ph i h p v i B Tài chính, B K ho ch u tư báo cáo trình Th tư ng Chính ph v vi c i u ch nh b sung m t s n i dung c a Chương trình qu c gia kh ng ch và thanh toán b nh l m m long móng giai o n 2006-2010 cho phù h p v i tình hình di n bi n d ch b nh hi n nay. 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư cân i kinh phí tri n khai th c hi n chương trình qu c gia kh ng ch và thành toán b nh l m m long móng giai o n 2006-2010, trư c m t b o m kinh phí yêu c u phòng ch ng d ch năm 2006. 4. B Văn hóa-Thông tin ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch o cơ quan thông tin có hình th c ưa tin phù h p, chính xác di n bi n d ch b nh; thông tin tuyên truy n cho ngư i dân hi u rõ s nguy h i c a b nh d ch này và có trách nhi m ch ng, tích c c tham gia các bi n pháp phòng, ch ng d ch. 5. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn theo dõi ch t ch di n bi n tình hình b nh d ch, t ch c th c hi n có hi u qu Ch th này và báo cáo k t qu lên Th tư ng Chính ph ./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản