Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
59
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND về việc triển khai các biện pháp cấp bách bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16/2007/CT-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc THÀNH PH H CHÍ ******** MINH ****** S : 16/2007/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2007 CH THN V VI C TRI N KHAI CÁC BI N PHÁP C P BÁCH B O M V SINH AN TOÀN TH C PH M TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH Trong th i gian qua, v i s quan tâm ch o c a B Y t , c a Thành y, H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , và s tham gia tích c c c a toàn xã h i, công tác m b o v sinh an toàn th c phNm thành ph H Chí Minh ã có nh ng chuy n bi n rõ nét; s ph i h p liên ngành ư c tăng cư ng có hi u qu , công tác giáo d c truy n thông ư c Ny m nh, t o s chuy n bi n tích c c v nh n th c, nâng cao trách nhi m c a lãnh o các c p, các ngành, các t ch c xã h i và ngư i tiêu dùng trong vi c b o m v sinh an toàn th c phNm, góp ph n b o v s c kh e c a nhân dân thành ph . Tuy nhiên, bên c nh nh ng k t qu t ư c, v n v sinh an toàn th c phNm c a thành ph v n còn nhi u b c xúc: - Nh ng sơ h y u kém trong vi c ki m soát và ch n ngu n rau qu b ô nhi m các hóa ch t c h i, nh t là ngu n rau qu t các t nh nh p vào thành ph , ngu n rau qu tr ng trên vùng t b ô nhi m ch t th i công nghi p; các ngu n gia súc, gia c m, th y h i s n lưu thông trên th trư ng thành ph chưa ư c ki m soát hoàn toàn. - Vi c s d ng, kinh doanh các hóa ch t, ph gia không úng quy nh trong ch bi n, b o qu n th c phNm v n còn ph bi n, nh t là v i các cơ s s n xu t th c phNm quy mô nh ; Tình tr ng hàng th c phNm gi , kém ch t lư ng, hàng th c phNm nh p l u qua biên gi i chưa ư c ki m soát ch t ch ; - Vi c qu n lý kinh doanh th c phNm và d ch v ăn u ng t i các ch , ư ng ph , khu du l ch, trư ng h c, b nh vi n còn nhi u y u kém, l ng l o; tình tr ng ng c th c phNm t i các b p ăn t p th , các khu công nghi p v n x y ra không ch làm nh hư ng t i s c kh e c a nhân dân mà còn tác ng x u t i quá trình phát tri n kinh t - xã h i c a thành ph . - Các quy nh i u ch nh c a pháp lu t chưa ư c s c răn e. Nguyên nhân c a tình tr ng trên là do nh n th c và ý th c trách nhi m c a các cơ quan ư c giao nhi m v ki m soát v sinh an toàn th c phNm c a thành ph và các
  2. qu n - huy n, ngư i s n xu t kinh doanh, ngư i tiêu dùng chưa cao; các cơ s tr ng tr t, chăn nuôi và ch bi n th c phNm nh l v n chưa b o m ư c các quy chuNn quy nh; h th ng t ch c, qu n lý v sinh an toàn th c phNm còn h n ch , c bi t là y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n chưa quan tâm ch o úng m c công tác qu n lý v sinh an toàn th c phNm a phương. kh c ph c tình tr ng trên, nh m thi t l p tr t t k cương trong vi c ki m soát v sinh an toàn th c phNm theo tinh th n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Ch th s 06/2007/CT-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2007 và c a B Y t t i Công văn s 3659/BYT-ATTP ngày 31 tháng 5 năm 2007; y ban nhân dân thành ph yêu c u các s - ngành, y ban nhân dân các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n t p trung th c hi n m t s n i dung c p bách sau: 1. Tăng cư ng công tác thông tin - giáo d c - truy n thông v v sinh an toàn th c phNm cho ngư i tiêu dùng, giúp ngư i tiêu dùng có ki n th c và k năng ch n l a, s d ng và b o qu n th c phNm m b o VSAT; cung ng y thông tin c n thi t v các cơ s th c phNm i u ki n và không i u ki n, các s n phNm th c phNm t tiêu chuNn và không t tiêu chuNn v VSATTP. 2. Tăng cư ng công tác hu n luy n ào t o v v sinh an toàn th c phNm cho các cán b , công ch c th c hi n công tác qu n lý Nhà nư c. Nhanh chóng phát tri n và ki n toàn h th ng qu n lý Nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm, nh t là h th ng Thanh tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm, thư ng xuyên hu n luy n v v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm, c bi t i v i các cơ s th c phNm quy mô nh , do qu n huy n, phư ng xã qu n lý. Chú ý giáo d c ý th c ch p hành úng các quy nh pháp lu t liên quan n v sinh an toàn th c phNm. 3. Giao S Y t ph i h p v i S Khoa h c và Công ngh khNn trương xây d ng án thành l p Trung tâm Phân tích ch t lư ng cao c a thành ph và phát huy vai trò c a Trung tâm Ki m chuNn xét nghi m y khoa thành ph ; khuy n khích phát tri n các Phòng xét nghi m, ki m nghi m th c phNm tư nhân hi n i và t chuNn; hình thành h th ng xét nghi m, ki m nghi m th c phNm thành ph H Chí Minh m nh áp ng yêu c u qu n lý v v sinh an toàn th c phNm. 4. Th c hi n úng quy nh c a B Y t trong vi c s n xu t, ch bi n, kinh doanh th c phNm, c bi t là các quy nh v v sinh an toàn th c phNm trong s n xu t rau qu , chăn nuôi, gi t m gia súc, gia c m, th y h i s n; qu n lý ch t ch vi c kinh doanh hóa ch t ph gia th c phNm trên nguyên t c hóa ch t ph gia th c phNm ch ư c bán trong các c a hàng th c phNm; s p x p l i các khu v c kinh doanh th c phNm trong các ch ; thư ng xuyên thanh, ki m tra, x lý vi c ch bi n th c phNm ăn ngay t i khu công nghi p và khu ch xu t, các trư ng h c, các ch , siêu th , các khu du l ch, các nhà hàng, khách s n, b p ăn t p th và d ch v th c ăn ư ng ph . 5. Tăng cư ng các bi n pháp ki m tra, thanh tra, x lý th t nghiêm các vi ph m pháp lu t; quy nh rõ trách nhi m c a ngư i ng u các ơn v khi x y ra ng c th c phNm trong ơn v mình, trư ng h p x y ra h u qu nghiêm tr ng, tái di n do buông l ng qu n lý, không tuân th pháp lu t, thì ph i x lý k lu t nghiêm kh c ho c truy c u trách nhi m hình s theo úng quy nh c a pháp lu t.
  3. 6. Tăng u tư v ngân sách, nhân l c và trang thi t b áp ng ư c yêu c u cơ b n ki m soát v sinh an toàn th c phNm. Theo ó, y ban nhân dân thành ph giao nhi m v c th như sau: 1. y ban nhân dân qu n - huy n - Ki n toàn Ban Ch o liên ngành v ch t lư ng v sinh an toàn th c phNm qu n - huy n và phư ng - xã, th tr n; xây d ng k ho ch, chương trình hành ng 6 tháng, năm; t ch c phân công th c hi n và ki m tra, giám sát, ánh giá k t qu th c hi n c a các c p; - T ch c ki m tra ch t ch vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm, i u ki n v sinh an toàn th c phNm c a các cơ s b p ăn t p th , nhà hàng, khách s n, khu du l ch, l h i, th c ăn ư ng ph , ch , c ng, trư ng h c, khu công nghi p theo phân c p; ki m tra x lý tri t , xóa các i m nóng trên a bàn có gi t m gia súc, gia c m trái phép. Kiên quy t không các cơ s không i u ki n ti p t c s n xu t, kinh doanh th c phNm, cung ng d ch v ăn u ng; - KhNn trương t ch c c p gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s s n xu t - ch bi n - kinh doanh th c phNm thu c 10 nhóm nguy cơ cao thu c di n qu n lý c a qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n. m b o hoàn t t trư c ngày 01 tháng 01 năm 2008; - Th c hi n các bi n pháp phòng ng a, kh c ph c ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm theo quy nh c a pháp lu t; - Tăng cư ng công tác thông tin - giáo d c - truy n thông v v sinh an toàn th c phNm cho các i tư ng liên quan. L ng ghép n i dung b o m v sinh an toàn th c phNm vào tiêu chuNn công nh n khu ph văn hóa, gia ình văn hóa, công s văn minh, s ch p, an toàn; - KhNn trương s p x p l i cơ c u t ch c y t qu n - huy n, m b o ngu n nhân l c cho Trung tâm Y t D phòng qu n huy n, Tr m Y t phư ng - xã, th tr n và l c lư ng thanh, ki m tra v sinh an toàn th c phNm; - Tăng cư ng u tư ngân sách và trang thi t b cho các ho t ng v sinh an toàn th c phNm a phương. 2. S Y t - Ch trì cùng các S - ngành, cơ quan liên quan th c hi n t t ch c năng, nhi m v c a Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm thành ph . Tăng cư ng ho t ng c a oàn Ki m tra liên ngành th c hi n ki m tra, ôn c các S -ngành, cơ quan liên quan, Ban Ch o liên ngành v v sinh an toàn th c phNm qu n - huy n th c hi n có hi u qu công tác b o m v sinh an toàn th c phNm; - Ch trì, ph i h p v i S Văn hóa và Thông tin, ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph , các cơ quan thông t n báo chí và các s - ngành liên quan xây d ng k ho ch và ch o t ch c tri n khai công tác thông tin, giáo d c,
  4. truy n thông v v sinh an toàn th c phNm phù h p v i t ng i tư ng. c bi t c n ph i h p v i các H i ngành ngh , v n ng s tham gia c a các nhà khoa h c t ch c các h i th o nh m cung ng ki n th c chính xác và y theo t ng chuyên v v sinh an toàn th c phNm. - Ch o và th c hi n vi c c p Gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm theo quy nh pháp lu t cho t t c các cơ s s n xu t, kinh doanh th c phNm thu c 10 nhóm th c phNm có nguy cơ cao. T o i u ki n thu n l i cho các cơ s th c phNm th c hi n th t c và t i u ki n ư c c p gi y ch ng nh n. Hoàn t t vi c c p gi y ch ng nh n cơ s i u ki n ( i v i các cơ s ang ho t ng) trư c ngày 01 tháng 01 năm 2008. Sau ngày 01 tháng 01 năm 2008, t ch c thanh tra, x lý nghiêm m i cơ s s n xu t, ch bi n kinh doanh th c phNm không có gi y ch ng nh n i u ki n v sinh an toàn th c phNm. Trong năm 2007, t ch c thanh, ki m tra công tác hu n luy n v sinh an toàn th c phNm, công tác khám s c kh e, công tác thNm nh cơ s i u ki n; kiên quy t x lý nghiêm các hành vi tiêu c c liên quan n vi c c p gi y ch ng nh n; - Ch trì, ph i h p v i các S - ngành liên quan t ch c t t công tác hư ng d n tri n khai vi c áp d ng h th ng qu n lý v sinh an toàn th c phNm: th c hành s n xu t t t (GMP), th c hành v sinh t t (GHP) và h th ng phân tích m i nguy và ki m soát i m t i h n (HACCP). Ưu tiên th c hi n trư c các cơ s s n xu t - ch bi n -kinh doanh th c phNm thu c 10 nhóm nguy cơ cao; - Ch trì, ph i h p v i các S - ngành liên quan xây d ng các chu i th c phNm t tiêu chuNn v sinh an toàn như rau, th t, tr ng gia c m, th t gia súc, th y h i s n, các lo i nư c ch m...; - Ch trì, ph i h p v i S Thương m i và các ngành liên quan th c hi n các bi n pháp qu n lý hi u qu ho t ng kinh doanh và s d ng hóa ch t ph gia th c phNm; - Ph i h p v i các S - ngành liên quan và y ban nhân dân qu n - huy n thư ng xuyên ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các quy nh pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm; ki m soát ô nhi m vi sinh v t và t n dư hóa ch t trong th c phNm lưu thông trên th trư ng. c bi t trong 6 tháng cu i năm 2007 t p trung giám sát ch t lư ng và các hóa ch t gây nguy h i n s c kh e ngư i tiêu dùng trong nư c ch m trên th trư ng. KhNn trương xây d ng l c lư ng Thanh tra chuyên ngành v v sinh an toàn th c phNm, ph n u t năm 2008 tri n khai ư c vi c thanh tra v sinh an toàn th c phNm thư ng xuyên, k t h p v i các t thanh tra chi n d ch, thanh tra chuyên ; - Ch trì, ph i h p v i các S - ngành liên quan t ch c t t công tác phân tích, d báo nguy cơ, phòng ch ng ng c th c phNm và các b nh lây truy n qua th c phNm. Th c hi n t t vi c x trí k p th i và hi u qu các v ng c th c phNm; t ch c i u tra xác nh ư c nguyên nhân ng c th c phNm có cơ s x lý các i tư ng sai ph m và ra các bi n pháp phòng ng a hi u qu ; - Ch trì, ph i h p v i S Tư pháp và các S - ngành liên quan rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t, quy chuNn k thu t v v sinh an toàn th c phNm, xu t nh ng văn b n c n s a i, b sung ho c xây d ng m i áp ng yêu c u qu n lý th c ti n t i
  5. thành ph trình y ban nhân dân thành ph ban hành ho c ki n ngh B Y t , Chính ph ban hành. 3. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - Ph i h p ch t ch v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh, thành ph xây d ng và phát tri n các vùng nguyên li u s n xu t nông s n th c phNm an toàn; th c hi n t t ki m soát dư lư ng thu c b o v th c v t, ch t b o qu n, t n dư kháng sinh, thu c kích thích tăng trư ng trong nuôi tr ng; ki m soát vi c v n chuy n, gi t m và kinh doanh gia c m, tr ng gia c m, th t gia súc ưa vào thành ph ; - Thư ng xuyên giám sát, ki m tra t n dư hóa ch t c h i trong rau, c , qu , th y h i s n, trong các khâu sơ ch , b o qu n, lưu thông trên th trư ng, nh t là i v i trái cây nh p khNu; ki m soát ch t ch v v sinh thú y, v sinh th y h i s n i v i ho t ng gi t m , v n chuy n, kinh doanh th t ng v t và th y h i s n trên th trư ng k t h p v i vi c x lý nghiêm các hành vi vi ph m; - Ki m tra giám sát vi c kinh doanh s n phNm gia c m trong t b o ôn, ti n t i quy nh các s n phNm ng v t ã qua gi t m ph i ư c bày bán trong t b o ôn; - Ph i h p v i S Y t , S Thương m i và các ngành liên quan c ng c ki n toàn các chu i rau, th t, th y h i s n. V n ng các cơ s s n xu t - ch bi n - kinh doanh rau, th t, th y h i s n tham gia và th c hi n t t các quy nh c a chu i; - Nghiên c u, ki n ngh các c p có thNm quy n ban hành các quy nh, quy chuNn k thu t v sinh an toàn th c phNm trong s n xu t, b o qu n, ch bi n s n phNm nông nghi p, th y h i s n, k c i v i trái cây nh p ngo i. 4. S Công nghi p và Ban Qu n lý các Khu Ch xu t và Công nghi p - Ph i h p v i S Y t t ch c thông tin, giáo d c nâng cao ý th c ch p hành các quy nh v v sinh an toàn th c phNm cho các cơ s s n xu t thu c ph m vi qu n lý. Xây d ng và ch o t ch c th c hi n các bi n pháp b o m v sinh an toàn th c phNm, phòng ng a ng c th c phNm i v i các cơ s s n xu t, ch bi n và b p ăn t p th trong các nhà máy, xí nghi p. Ch o và t o i u ki n cho các b p ăn t p th t i các cơ s s n xu t th c hi n các th t c ư c c p gi y ch ng nh n cơ s i u ki n v sinh an toàn th c phNm trư c ngày 01 tháng 01 năm 2008. V n ng các doanh nghi p tăng m c giá su t ăn nh m m b o ch t lư ng, an toàn su t ăn cho ngư i lao ng; - Ph i h p v i S Y t thư ng xuyên thanh, ki m tra vi c ch p hành các quy nh v v sinh an toàn th c phNm i v i các cơ s s n xu t thu c ph m vi qu n lý và x lý nghiêm các trư ng h p vi ph m. Tuy t i không các cơ s cung ng d ch v ăn u ng chưa có gi y ch ng nh n cơ s i u ki n v sinh an toàn th c phNm cung ng các d ch v ăn u ng cho các cơ s s n xu t thu c ph m vi qu n lý; - Ch trì, ph i h p v i S Y t , S Tài nguyên và Môi trư ng ki m soát ch t ch ngu n ch t th i c a các nhà máy, xí nghi p do S Công nghi p qu n lý. Xây d ng l trình và tri n khai áp d ng GMP, GHP và HACCP cho các doanh nghi p s n xu t, ch bi n th c phNm thu c ph m vi qu n lý.
  6. 5. S Thương m i - Tăng cư ng ki m tra, ki m soát ngăn ch n vi c kinh doanh hàng th c phNm gi , kém ch t lư ng, quá h n s d ng, vi ph m quy nh ghi nhãn hàng hóa, có ngu n g c nh p l u và gian l n thương m i, hàng th c phNm vi ph m pháp lu t v sinh an toàn th c phNm thu c lĩnh v c S qu n lý. Ph i h p v i các cơ quan liên quan truy nguyên ngu n g c, x lý nghiêm, tri t các vi ph m; - Ph i h p v i y ban nhân dân qu n - huy n ch o tri n khai và ki m tra vi c th c hi n các quy nh b o m i u ki n v sinh an toàn th c phNm t i các ch , siêu th , các cơ s kinh doanh d ch v ăn u ng. Ch trì ph i h p v i S Y t và y ban nhân dân qu n - huy n Ny nhanh ti n t ch c, s p x p vi c kinh doanh th c phNm t i các ch , k c i v i các ch t phát chưa d p b ư c; - Ch o qu n lý th trư ng, các cơ s kinh doanh th c phNm t ch c thu h i, tiêu h y các s n phNm th c phNm không t tiêu chuNn; - Ch trì, ph i h p v i S Y t , S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và các S - ngành liên quan tăng cư ng công tác thanh, ki m tra và x lý nghiêm tình tr ng các s n phNm th c phNm nh p l u qua biên gi i. 6. S Khoa h c và Công ngh - Ph i h p v i các S - ngành ch c năng tăng cư ng tri n khai tuyên truy n ph bi n pháp lu t liên quan n v sinh an toàn th c phNm, b o v môi trư ng, công b quy nh v tiêu chuNn Vi t Nam, tiêu chuNn qu c t bu c ph i áp d ng, hư ng d n th c hi n và có bi n pháp m b o th c thi trong các ơn v s n xu t, ch bi n, kinh doanh...; - Hư ng d n các doanh nghi p, các t ch c xã h i ho t ng khoa h c công ngh , các ơn v , cá nhân ăng ký ho t ng khoa h c công ngh trên a bàn thành ph th c hi n quy nh qu n lý Nhà nư c v các ho t ng ánh giá, thNm nh, ăng ký s h u trí tu , mua bán, chuy n giao công ngh , quy trình gi i pháp k thu t, công ngh tiên ti n trong s n xu t th c phNm nh m nâng cao giá tr c a các s n phNm, công trình khi tham gia th trư ng khoa h c công ngh , áp ng hi u qu i m i công ngh trong s n xu t. Trư c m t tri n khai ngay vi c nghiên c u và chuy n giao công ngh trong s n xu t nư c tương, m b o hàm lư ng 3-MCPD không vư t quá m c quy nh; - Tri n khai th c hi n các tài nghiên c u khoa h c nh m tăng cư ng s hi u bi t v chuyên môn, nâng cao năng l c qu n lý Nhà nư c v v sinh an toàn th c phNm. Thư ng xuyên ph i h p v i S Y t và các S - ngành liên quan, các H i ngành ngh t ch c các h i th o khoa h c v v sinh an toàn th c phNm; - Ph i h p v i các S - ngành liên quan, rà soát các quy nh qu n lý liên quan n ch t lư ng, tiêu chuNn và nhãn mác s n phNm th c phNm theo nguyên t c b o m s th ng nh t, ch t ch và không ch ng chéo. 7. S Giáo d c và ào t o
  7. - Ch o b o m v sinh an toàn th c phNm trong h th ng các trư ng h c. Tuy t i không các cơ s cung ng d ch v ăn u ng chưa có gi y ch ng nh n cơ s i u ki n v sinh an toàn th c phNm cung ng các d ch v ăn u ng trong các trư ng h c. Các b p ăn t p th t i các trư ng ph i m b o các tiêu chuNn quy nh ư c c p gi y ch ng nh n cơ s i u ki n v sinh an toàn th c phNm trư c ngày 01 tháng 01 năm 2008; - Hoàn ch nh vi c xây d ng mô hình i m v vi c cung ng su t ăn b o m v sinh an toàn th c phNm các trư ng h c trên a bàn qu n Bình Th nh, t ch c t ng k t ánh giá nhân r ng cho các qu n - huy n khác; Ph i h p v i chính quy n a phương giám sát các qu y, gánh hàng rong th c phNm ang kinh doanh xung quanh trư ng; - Ph i h p v i S Y t t ch c tuyên truy n, giáo d c v sinh an toàn th c phNm trong các trư ng h c, ng th i huy ng giáo viên và h c sinh tham gia tích c c công tác v v sinh an toàn th c phNm. 8. Công an thành ph - Ch trì, ph i h p v i các S - ngành liên quan ki m tra phát hi n, x lý và h tr x lý các hành vi vi ph m pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm. Ch o các l c lư ng nghi p v liên quan, ph i h p v i l c lư ng H i quan và a phương ki m soát, ngăn ch n vi c nh p l u th c phNm vào thành ph ; - Ph i h p v i các S - ngành liên quan tham gia tuyên truy n giáo d c nâng cao nh n th c và th c hành v sinh an toàn th c phNm, phòng ng a ng c th c phNm và các b nh truy n qua th c phNm. 9. S Văn hóa và Thông tin - Ch trì, ph i h p v i S Y t và các S - ngành liên quan ch o t ch c công tác thông tin, tuyên truy n, ph bi n ki n th c pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm; - Ch o h th ng báo chí, ài Phát thanh, Truy n hình, các i thông tin lưu ng, h th ng truy n thanh phư ng - xã, th tr n dành th i lư ng thích áng, th i gian phát sóng phù h p ph bi n ki n th c, quy nh pháp lu t và các ho t ng b o m v sinh an toàn th c phNm cho nhân dân; - Qu n lý ch t ch vi c qu ng cáo các s n phNm th c phNm. 10. S N i v - Ch trì, ph i h p v i S Y t , Thanh tra thành ph và các S - ngành liên quan hoàn ch nh các án v t ch c, nhân s h th ng qu n lý, thanh tra và ki m nghi m v sinh an toàn th c phNm trình y ban nhân dân thành ph phê duy t; - Ch trì, ph i h p v i S Y t và các S - ngành liên quan hoàn ch nh quy ch ph i h p liên ngành trong các ho t ng b o m v sinh an toàn th c phNm, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t.
  8. 11. S Tài chính - Cân i b o m tài chính cho các ho t ng c a chương trình v sinh an toàn th c phNm; - Hư ng d n s d ng ti n ph t v vi ph m v sinh an toàn th c phNm nh m ph c v t t cho các ho t ng b o m v sinh an toàn th c phNm theo úng quy nh. 12. S K ho ch và u tư Xây d ng k ho ch u tư và huy ng các ngu n l c t xã h i và các t ch c qu c t xây d ng h th ng cơ s v t ch t và k thu t cho công tác b o m v sinh an toàn th c phNm. 13. ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph H Chí Minh, các oàn th , các t ch c xã h i, ngh nghi p tích c c tham gia giáo d c, hư ng d n ngư i dân, oàn viên, h i viên hi u bi t y và ý th c ch p hành các quy nh pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm, th c hi n t t quy n t ch n l a s n phNm th c phNm cho tiêu dùng, t giác các hành vi vi ph m v v sinh an toàn th c phNm; Liên oàn Lao ng thành ph phát ng cu c v n ng tăng cư ng ch t lư ng b a ăn c a ngư i lao ng trong các cơ s s n xu t, ưa n i dung cu c v n ng vào h p ng lao ng t p th v i ch doanh nghi p. 14. Yêu c u Th trư ng các S - ngành và Ch t ch y ban nhân dân các qu n -huy n ch o tri n khai th c hi n t t Ch th này; nh kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo k t qu th c hi n v sinh an toàn th c phNm v S Y t t ng h p báo cáo cho y ban nhân dân thành ph và B Y t . Ch th này có hi u l c thi hành k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản