Chỉ thị số 16-BYT/TT về việc tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám định y khoa do Bộ Y tế ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
33
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 16-BYT/TT về việc tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám định y khoa do Bộ Y tế ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 16-BYT/TT về việc tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám định y khoa do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 16-BYT/TT về việc tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giám định y khoa do Bộ Y tế ban hành

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 16-BYT/TT Hà N i, ngày 26 tháng 06 năm 1978 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG VÀ NÂNG CAO CH T LƯ NG CÔNG TÁC GIÁM NNH Y KHOA Công tác giám nh y khoa là công tác ph c v cho vi c th c hi n các chính sách c a ng và Nhà nư c i v i cán b , công nhân, thương b nh binh khi b m au, m t s c lao ng, b thương, b tai n n lao ng. Trong nh ng năm g n ây công tác giám nh y khoa ã ư c các c p, các ngành Trung ương và a phương quan tâm chú ý, t o i u ki n cho các H i ng giám nh y khoa ho t ng ư c t t. các t nh phía Nam, H i ng giám nh y khoa h u h t ã ư c nhanh chóng thành l p và bư c u ho t ng i vào n n p. Vi c giám nh kh năng lao ng, khám x p h ng thương t t cho cán b , công nhân, thương b nh binh và nh ng i tư ng hư ng các chính sách như thương binh các a phương ã ư c gi i quy t nhanh chóng, k p th i, bư c u tham gia vào vi c s p x p b trí l c lư ng s n xu t các xí nghi p, công trư ng và các cơ quan nhà nư c. Bên c nh nh ng ưu i m trên, công tác giám nh y khoa v n còn m t s t n t i. - H i ng giám nh y khoa m t s a phương v n chưa ư c t ch c ki n toàn m t cách y d theo tinh th n thông tư s 377-TT/LB ngày 21/3/1977 c a liên B Y t – Thương binh và xã h i. - Biên ch chuyên trách c a các H i ng giám nh y khoa chưa ư c b sung tăng cư ng theo quy nh chung. Phòng giám nh y khoa t nh, thành ph và t giám nh y khoa huy n thì h u h t chưa ư c thành l p. - M t s H i ng giám nh y khoa khám xét còn sơ sài, thi u khách quan, còn có hi n tư ng khoán tr ng vi c khám xét cho ng chí thư ng tr c c a H i ng giám nh y khoa. Do v y ã gây nên cho cán b , công nhân, thương b nh binh th c m c, khi u n i, thi u tin tư ng H i ng. Ny m nh công tác này hơn n a, và ph c v t t vi c th c hi n các chính sách ãi ng c a ng và Nhà nư c i v i cán b , công nhân, thương b nh binh khi m au, m t s c lao ng, b thuơng, b tai n n lao ng… B ngh các S , Ty y t , H i ng giám nh y khoa các ngành, các c p làm m t s vi c sau ây: I. KI N TOÀN C NG C T CH C H I NG GIÁM NNH Y KHOA 1. nh ng nơi H i ng giám nh y khoa chưa ư c t ch c ki n toàn theo tinh th n thông tư s 377-TT/LB ngày 21/3/1977 c a liên B Y t – Thương binh và xã
  2. h i, c n ư c t ch c ki n toàn H i ng giám nh y khoa ngay theo úng tinh th n thông tư trên. 2. Cho thành l p phòng giám nh y khoa t nh, thành ph làm thư ng tr c cho H i ng giám nh y khoa và qu n lý các m t công tác giám nh y khoa c a a phương. 3. nh ng a phương có i u ki n thành l p t ch c giám nh y khoa huy n, th xã, thành ph thu c t nh, khu ph thu c thành ph tr c thu c Trung ương cho thành l p t giám nh y khoa làm nhi m v giám nh cho cán b , công nhân, thương b nh binh thu c huy n, th mình. II. NÂNG CAO CH T LƯ NG KHÁM GIÁM NNH Y KHOA 1. Ch n các bác sĩ, y sĩ ph trách các chuyên khoa c a t nh có o c t t, có kh năng chuyên môn k thu t làm giám nh viên chuyên khoa cho H i ng m i khi H i ng c n tham kh o ý ki n chuyên khoa ư c tr l i nhanh chóng k p th i ph c v t t cho công vi c khám xét c a H i ng. 2. Vi c khám, l p h sơ cho các i tư ng c n ra H i ng giám nh y khoa ph i ư c ti n hành khám xét cNn th n, t m , toàn di n, c n k t h p ch t ch v i cơ quan thương binh xã h i c a a phương có tham kh o ý ki n y t cơ quan và cơ quan qu n lý ương s khi ưa ra H i ng ánh giá ư c toàn di n, khách quan. 3. Các bu i h p c a H i ng giám nh y khoa giám nh cho các i tư ng ph i ư c ti n hành t p th dân ch . M i bu i h p ph i có hai ph n ba (2/3) y viên chính th c c a H i ng, ít nh t ph i có 2 y viên chuyên môn, Ch t ch và các phó ch t ch H i ng giám nh y khoa c n ư c s p x p th i gian luân phiên i u khi n các bu i h p H i ng, tránh hi n tư ng ch t ch, phó ch t ch H i ng ch ký biên b n giám nh mà không d h p v i H i ng, giám nh v ng m t ương s hay giám nh trên cơ s b nh l ch. 4. t o i u ki n cho H i ng giám nh y khoa ho t ng có ch t lư ng, các S , Ty y t c n dành nơi làm tr s thư ng tr c. Trang b y d ng c c n thi t và các d ng c thông thư ng khác ph c v cho nhu c u công tác chuyên môn. Hàng năm, l p d trù và s d ng thích áng kinh phí giám nh y khoa theo tinh th n thông tư s 09- TT/LB ngày 13/4/1977 c a liên B Y t – Tài chính ã ban hành. Trên ây là m t s i m B nêu lên các S , Ty y t , H i ng giám nh y khoa các ngành, các c p v n d ng vào tình hình th c t hoàn c nh a phương mình, nh m m c ích c ng c ki n toàn H i ng giám nh y khoa và nâng cao ch t lư ng công tác này hơn n a. Trong quá trình th c hi n, có khó khăn gì, ngh báo cáo v B gi i quy t k p th i. B TRƯ NG B YT
  3. Bác sĩ Vũ Văn C n
Đồng bộ tài khoản