Chỉ thị số 18/CT-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 18/CT-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 18/CT-UB-KT về việc tăng cường các biện pháp huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 18/CT-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 18/CT-UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 1996 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÁC BI N PHÁP HUY NG V N U TƯ PHÁT TRI N CƠ S H T NG Trong nh ng năm qua, nh t là sau khi có Ngh quy t 08/NQ-TU ngày 28/11/1992 c a Thành y v xây d ng cơ s h t ng, y ban nhân dân thành ph ã ch o các ngành, các c p tăng cư ng và nâng cao hi u qu công tác quy ho ch ô th , thi t l p tr t t k cương trong qu n lý xây d ng, ra m t s gi i pháp huy ng v n t nhi u ngu n như : ti t ki m chi thư ng xuyên tăng thêm ngu n ngân sách cho u tư phát tri n ; ph thu ti n i n ; phát hành trái phi u công trình ; liên doanh và u tư t ngu n v n nư c ngoài v.v… Nhi u qu n, huy n ã ch ng sáng t o, huy ng các ngu n l c xây d ng nhà , s a ch a vĩa hè, ư ng h m, th y l i n i ng, nâng c p công trình phúc l i… B ng nhi u phương th c, bình quân m i năm huy ng ư c kho ng trên 1.000 t ng, chi m 15% t ng m c u tư và x p x kho ng 4,5% GDP. V i nh ng k t qu r t quan tr ng ó, ã góp ph n h n ch s xu ng c p và có bư c phát tri n cơ s h t ng. Tuy v y, ây m i ch là k t qu bư c u, còn r t th p so v i nhu c u ang òi h i c p bách và năng l c óng góp, tham gia xây d ng cơ s h t ng c a các thành ph n kinh t và các t ng l p dân cư. th c hi n k ho ch phát tri n kinh t -xã h i t nay n năm 2000, v i m c tiêu tăng trư ng kinh t bình quân hàng năm t 15% tr lên, x lý hài hòa gi a tăng trư ng kinh t v i văn minh ô th và b o v môi trư ng, bình quân m i năm thành ph c n ph i u tư kho ng 2,5 t USD cho u tư phát tri n, trong ó ít nh t dành kho ng 500 tri u USD cho u tư xây d ng cơ s h t ng ; y ban nhân dân thành ph ch th Th trư ng các s , ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n nh ng vi c sau: I.- PHƯƠNG HƯ NG CƠ CH CHÍNH SÁCH T O V N XÂY D NG CƠ S H T NG : 1/ Ti t ki m t i a chi thư ng xuyên, dành v n ngân sách hàng năm chi u tư xây d ng cơ s h t ng. - K ho ch hàng năm ph i dành t i thi u 30% t ng chi ngân sách thành ph cho xây d ng cơ s h t ng; - Các qu n, huy n, s , ngành hàng năm ph i ăng ký ti t ki m chi thư ng xuyên ít nh t là 5%. Ti n ti t ki m ư c l i u tư cơ s h t ng ngay t i a bàn qu n, huy n và t i s , ngành. 2/ L p d án ti n kh thi nh ng công trình h t ng thi t y u có qui mô l n, k t c u ph c t p, có kh năng khai thác và hoàn v n thu hút u tư c v n trong nư c và v n nư c ngoài dư i hình th c B.O.T, B.O.O và v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài F.D.I. 3/ i v i các công trình khó thu h i v n như c i t o kênh r ch, xây d ng các công trình x lý ô nhi m môi trư ng… c n l p d án ăng ký v i B K ho ch và u tư (MPI) theo chương trình vi n tr O.D.A ho c vay các t ch c qu c t v i lãi su t ch p nh n ư c. 4/ S d ng ti n cho thuê t c a các doanh nghi p u tư h t ng theo d án. 5/ X s ki n thi t xây d ng công trình công c ng (trư ng h c, b nh vi n). 6/ Ph thu, phí, l phí trong các lĩnh v c i n, c p và thoát nư c, v sinh ô th , xây d ng, a chính, nhà t v.v…
  2. 7/ Th c hi n phương châm “Nhà nư c và nhân dân cùng làm” trong các lĩnh v c xây d ng và s a ch a v a hè, ư ng h m, ư ng nh n i thành, ư ng làng nông thôn, th y l i nh theo phương th c Nhà nư c u tư 30-50% ngân sách, ph n còn l i do nhân dân óng góp làm theo t ng d án. 8/ Huy ng v n u tư h t ng hoàn ch nh r i cho thuê t theo Ngh nh 192/CP ngày 28/12/1994 c a Chính ph , phát tri n doanh nghi p khu công nghi p và nhà các lo i khu ô th m i. II.- T CH C TH C HI N : 1/ Các s , ngành, qu n, huy n theo phân công, phân c p khNn trương xây d ng ngay t ng d án u tư (bao g m phương án k thu t và phương án t o v n), trình c p có thNm quy n phê duy t và tri n khai th c hi n, y ban K ho ch thành ph , y ban H p tác u tư thành ph , S Xây d ng có trách nhi m hư ng d n và ôn c th c hi n theo quy nh hi n hành ; 2/ y ban K ho ch thành ph ch trì ph i h p v i y ban H p tác u tư, Ki n trúc sư trư ng, S Xây d ng, S Giao thông công chánh, S Tài chánh và các ngành liên quan l p t ng d án u tư b ng ngu n v n nư c ngoài (FDI, ODA), các t ch c tài chánh qu c t ,… xây d ng h t ng; giúp y ban nhân dân thành ph phân b ngân sách hàng năm trong lĩnh v c u tư cơ s h t ng ; 3/ S Tài chánh ch trì ph i h p v i y ban K ho ch thành ph , S Giáo d c, S Y t và các qu n, huy n l p án phát hành x s ki n thi t xây d ng trư ng h c, b nh vi n ; ph i h p v i C c Thu , S Xây d ng, S Giao thông công chánh, S Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, y ban K ho ch và các ngành có liên quan so n th o văn b n v thu phí, l phí, ph thu trên các lĩnh v c như giao thông, xây d ng, u tư, nhà , v sinh công c ng… xây d ng chính sách ti t ki m thông qua H i ng nhân dân thành ph và Chính ph th c hi n ; 4/ Vi n Kinh t ch trì ph i h p v i y ban k ho ch, S Tài chính hoàn thi n án thành l p Qu u tư phát tri n ô th và quy ch ho t ng trình B Tài chánh và các ngành liên quan Trung ương cho th c hi n ; y ban nhân dân thành ph giao cho Ch nhi m y ban K ho ch, Ch nhi m y ban H p tác u tư ki m tra ôn c th c hi n ch th này và hàng tháng ph o báo cáo ti n th c hi n cho y ban nhân dân thành ph .- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH CH TNCH Trương T n Sang
Đồng bộ tài khoản