Chỉ thị số 20/2001/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 20/2001/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 20/2001/CT-UB về việc tăng cường triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2001 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 20/2001/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 20/2001/CT-UB Hà N i, ngày 29 tháng 06 năm 2001 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG TRI N KHAI TH C HI N K HO CH U TƯ XDCB NĂM 2001. th c hi n nhi m v xây d ng và Phát tri n Th ô theo tinh th n Ngh quy t 15- NQ/TW ngày 15/12/2000 c a B Chính tr , Pháp l nh Th ô Hà N i s 29/2000/PL- UBTVQH10 do U ban thư ng v Qu c h i ban hành ngày 28/12/2000 và Ngh quy t i h i ng Thành ph l n th XIII, công tác u tư xây d ng phát tri n Th ô ph i th c hi n trong năm 2001 là r t l n, òi h i s n l c tri n khai, th c hi n c a các c p, các ngành và toàn th nhân dân Th ô. Căn c m c tiêu k ho ch phát tri n kinh t - xã h i năm 2001 ư c H ND Thành ph thông qua, UBND Thành ph ã tri n khai giao k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và k ho ch XDCB vòng 1 năm 2001 t i Quy t nh s 02/2001/Q -UB ngày 11/01/2001 và ban hành ch th s 03/2001/CT-UB ngày 15/01/2001 c a UBND Thành ph v vi c tri n khai th c hi n k ho ch kinh t - xã h i và d toán thu chi ngân sách Nhà nư c năm 2001. Tuy nhiên, qua 6 tháng tri n khai th c hi n k ho ch XDCB năm 2001, k t qu t ư c còn th p so v i yêu c u t ra (kh i lư ng th c hi n m i t kho ng 44.9% và gi i ngân t 25,2% so v i k ho ch giao; nhi u d án b trí v n th c hi n nhưng ti n tri n khai th t c u th u, gi i phóng m t b ng ch m n nay chưa kh i công). T tình hình trên ây, UBND Thành ph yêu c u các S , Ngành, UBND các Qu n, Huy n, các Ch u tư c n quán tri t và th c hi n t t các n i dung chính sau ây: 1. UBND Thành ph giao b sung vòng 1 k ho ch XDCB năm 2001 t i Quy t nh s 44/2001/Q UB ngày 29/6/2001 và yêu c u các S , Ngành, UBND các Qu n, Huy n ư c giao b sung k ho ch XDCB năm 2001 ph i nhanh chóng tri n khai giao nhi m v c th cho các ơn v tr c thu c t ch c th c hi n có hi u qu . 2. Các S , Ngành, các c p ph i nâng cao hơn n a trách nhi m trong vi c i u hành, t ch c th c hi n k ho ch ư c giao, t p trung cao Ny nhanh t c th c hi n các d án, nh t là các d án tr ng i m, m b o yêu c u v ti n như sau: - V th t c: Các d án chuNn b u tư, chuNn b th c hi n trong k ho ch giao u năm ph i hoàn thành th t c XDCB (L p, trình duy t d án, thi t k k thu t- t ng d toán) ch m nh t là xong trư c 30/7/2001 UBND Thành ph xem xét i u ch nh k ho ch XDCB vòng 2 vào quí III/2001.
  2. + Các d án chuNn b u tư, chuNn b th c hi n trong k ho ch giao b sung ph i hoàn thành th t c XDCB xong trư c ngày 30/9/2001 có i u ki n ghi k ho ch năm 2002 úng quy nh. + Các d án thu c di n c cách ghi v n th c hi n, ch m nh t n 30/8/2001 ph i có TKKT-TDT ư c duy t kh i công trong quý IV năm 2001. - Trong 6 tháng cu i năm, t p trung vào vi c th c hi n và gi i ngân i v i các d án ư c giao k ho ch b sung. i v i các d án ODA, các Ch u tư ph i ph n u th c hi n úng ti n theo Hi p nh ã ký k t và ch o c a UBND Thành ph t i các cu c h p giao ban. 3. T công tác ôn c, i u hành các công trình tr ng i m năm 2001 c a Thành ph (g i t t là t công tác tr ng i m) ư c thành l p theo Quy t nh s 767/Q - UB ngày 09/02/2001 c a UBND Thành ph c n tăng cư ng th c hi n các nhi m v ã ư c giao c th ; - Ti p t c làm vi c v i các B , ngành có liên quan th ng nh t trình Chính ph cho phép Hà N i áp d ng m t s cơ ch , chính sách c thù tri n khai các công trình tr ng i m, nh m khai thác m i ngu n l c cho u tư phát tri n Th ô như: Hình th c chìa khoá trao tay, Nhà th u ng trư c - ngân sách Thành ph hoàn tr sau, u th u quy n s d ng t xây d ng h t ng. Mua nhà theo hình th c t hàng... - Hư ng d n, ôn c các Ch u tư tri n khai hoàn thành nhanh th t c c a các d án tr ng i m, các d án xây d ng các nhà cao t ng t i các khu ô th m i, các khu di dân m b o có th kh i công xây d ng kho ng 30 công trình vào quý IV năm 2001 ph c v chi n lư c phát tri n ô th , ph c v công tác di dân GPMB c a Thành ph . - Tăng cư ng ki m tra, ôn c, gi i quy t k p th i nh ng khó khăn, vư ng m c giúp các Ch u tư Ny nhanh ti n tri n khai th c hi n các d án tr ng i m k ho ch năm 2001 và giai o n 2001-2005 c a Thành ph . Hàng tháng báo cáo U ban nhân dân Thành ph ti n th c hi n. 4. Các S , Ngành và U ban nhân dân các Qu n, Huy n c a Thành ph : 4.1. Giám c các S , Ngành và Ch t ch U ban nhân dân các Qu n, Huy n có trách nhi m : - Ch o các Ch u tư thu c c p mình qu n lý xây d ng k ho ch tri n khai và Ny nhanh ti n các d án theo úng nhi m v k ho ch ã ư c U ban nhân dân Thành ph giao. - Tăng cư ng trách nhi m và t ch c th c hi n t t công tác n bù GPMB m b o ti n thi công các công trình c a Trung ương và Thành ph trên a bàn theo yêu c u c a d án. 4.2. Giám c các S có liên quan n vi c thNm nh, xét duy t các n i dung c a d án u tư t p trung ch o, th c hi n t t qui ch c i cách hành chính trong cơ quan ơn v gi i quy t nhanh chóng, rút ng n t i a th i gian x lý công vi c so v i quy
  3. nh giúp cho Ch u tư tri n khai d án ư c thu n l i và m b o ti n . Giám c các S qu n lý xây d ng chuyên ngành tăng cư ng t ch c ki m tra ch t lư ng, k thu t công trình theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. * Giám c S K ho ch & u tư có trách nhi m hoàn thành t t nhi m v thư ng tr c T công tác tr ng i m Thành ph ghi t i m c 3 nêu trên; ph i h p ch t ch v i S Tài chính - V t giá, Kho b c Nhà Nư c Thành ph cùng các ngành liên quan sơ k t th c hi n sáu tháng u năm k ho ch XDCB năm 2001, trình UBND Thành ph giao k ho ch b sung vòng 2 vào quí III/2001. i v i các d án n m trong danh m c k ho ch chuNn b u tư ã ư c UBND Thành ph giao, n u các Ch u tư hoàn thành th t c TKKT - TDT ư c duy t s m so v i yêu c u, S K ho ch & u tư xem xét trình UBND Thành ph cho t ch c u th u thi công trong khi ch b xung k ho ch th c hi n d án. * Giám c S Tài chính- V t giá có trách nhi m: - Ch o, Ny nhanh ti n thNm nh phương án n bù GPMB trình UBND Thành ph phê duy t áp ng ti n tri n khai d án. - T p trung ch o, tri n khai th c hi n công tác quy t toán v n u tư XDCB theo Ch th s 14/2001/CT-UB ngày 16/4/2001 c a UBND Thành ph và Thông báo s 135/TB_UB ngày 20/06/2001 v vi c Ny m nh và tăng cư ng công tác quy t toán v n u tư XDCB trên a bàn thành ph năm 2001. * Giám c Kho b c Nhà nư c Thành ph có trách nhi m ôn c, hư ng d n các Ch u tư Ny nhanh ti n th c hi n gi i ngân, c bi t là công tác thanh toán kh i lư ng th c hi n c a các d án. *Ki n trúc sư trư ng Thành ph có trách nhi m Ny nhanh ti n i u ch nh quy ho ch chi ti t c a các khu ô th m i và quy ho ch chi ti t 2 bên ư ng các tuy n ư ng quan tr ng: Trình UBND Thành ph phê duy t xong vào u quý III/2001. Nghiên c u trình UBND Thành ph các quy nh v c m m c ch gi i và t ch c th c hi n vi c c m m c ch gi i theo úng ti n quy nh i v i t ng d án. * Giám c S a chính- Nhà t có trách nhi m rà soát, t ng h p báo cáo UBND Thành ph trong tháng 7/2001 v toàn b quĩ t, quĩ nhà c a các d án phát tri n ô th m i chuy n giao l i cho Thành ph gi i quy t cho các i tư ng chính sách và xây d ng nhà di dân gi i phóng m t b ng. * Ban Ch o n bù GPMB Thành ph ph i h p các S , Ngành, Qu n, Huy n và các Ch u tư t ng h p các s li u v n bù GPMB tri n khai các d án thu c k ho ch 2001 c a Thành ph , l p phương án cân i kinh phí n bù GPMB, quĩ nhà tái nh cư theo ti n c a d án báo cáo UBND Thành ph trong tháng 7/2001. * Ban T ch c Chính quy n Thành ph ph i h p S K ho ch & u tư làm vi c v i các S , UBND Qu n, Huy n xem xét l i t ch c b máy c a các Ban qu n lý d án năng l c còn y u, xu t phương án c ng c t ch c, cán b áp ng yêu c u nhi m v ư c giao trình UBND Thành ph xem xét quy t nh trong quý III năm 2001.
  4. 5. Các Ch u tư; - Ch u trách nhi m toàn di n v vi c th c hi n d án theo quy nh hi n hành c a nhà nư c. - Xây d ng k ho ch chi ti t v ti n th c hi n, gi i ngân các d án theo nhi m v k ho ch UBND Thành ph ã giao và ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph v vi c tri n khai th c hi n k ho ch ư c giao. - Th c hi n nghiêm ch nh công tác báo cáo ti n úng th i gian hàng tháng v S KH & T, và T công tác tr ng i m theo quy nh. K p th i ph n nh nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình tri n khai th c hi n cho cơ quan có thNm quy n và T công tác tr ng i m gi i quy t. - Khi ã có kh i lư ng th c hi n, Ch u tư ph i nhanh chóng ti n hành ngay các th t c thanh toán ho c t m ng v n cho ơn v nh n th u. V i các d án có t l gi i ngân t th p so v i kh i lư ng th c hi n. Ch u tư ph i báo cáo UBND Thành ph v các khâu vư ng m c; n u không làm rõ lý do thì ph i t ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph . - Quán tri t, tri n khai th c hi n t t công tác quy t toán v n u tư các d án ã hoàn thành ưa vào s d ng theo tinh th n Ch th s 11/2001/CT-TTg ngày 15/5/2001 c a Th tư ng và văn b n hư ng d n s 4942/TC- T ngày 24/05/2001 c a B Tài chính. i v i các d án u tư ã hoàn thành ưa vào s d ng trên 2 năm nhưng chưa hoàn thành th t c quy t toán v n u tư. Ch u tư ph i ki m i m làm rõ lý do, cam k t th i h n hoàn thành báo cáo c p Ch qu n t ng h p báo cáo UBND Thành ph . - Các Ch u tư ph i nghiên c u l a ch n ơn v tư v n th c s có năng l c áp ng ư c yêu c u công tác tư v n trư c khi trình UBND Thành ph phê duy t ch nh th u. Trong quá trình tri n khai, thư ng xuyên ôn c, ki m tra v kh năng th c hi n h p ng; Trư ng h p, n u ơn v tư v n không áp ng ư c yêu c u v ch t lư ng và ti n , ph i k p th i báo cáo c p có thNm quy n cho phép thay i ơn v tư v n. - i v i các Ch u tư không hoàn thành trách nhi m, các c p ch qu n ph i xem xét có các hình th c x lý k lu t thích áng, k p th i và báo cáo v UBND Thành ph . UBND Thành ph yêu c u các c p, các ngành ph i nâng cao trách nhi m, t p trung ch o th c hi n k ho ch v i tinh th n quy t tâm cao nh t nh m m b o hoàn thành k ho ch XDCB năm 2001, góp ph n hoàn thành các m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i thành ph ã ra, l p thành tích chào m ng thành công i h i ng b thành ph l n th XIII và i h i ng toàn qu c l n th IX. TM/U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/CH TNCH PHÓ CH TNCH
  5. Phan Văn Vư ng
Đồng bộ tài khoản