Chỉ thị số 23/2001/CT-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 23/2001/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 23/2001/CT-UB về thực hiện Chỉ thị số 11/2001/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 23/2001/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 23/2001/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2001 CH THN V TH C HI N CH THN S 11/2001/CT-TTG NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2001 C A TH TƯ NG CHÍNH PH VI C Y M NH CÔNG TÁC QUY T TOÁN V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N th c hi n t t công tác quy t toán v n u tư xây d ng theo Ch th s 11/2001/CT- TTg ngày 15 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph , y ban nhân dân thành ph ch th Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, T ng Giám c các T ng Công ty 90 thu c thành ph , Th trư ng c p trên tr c ti p c a các Ch u tư, các Ch u tư và các Trư ng Ban qu n lý d án, khNn trương th c hi n nh ng công tác tr ng tâm sau ây : 1. Th trư ng các ơn v : s Tài chính - V t giá, Qu u tư phát tri n ô th , Qu H tr phát tri n - Chi nhánh thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các T ng Công ty 90 thu c thành ph khNn trương ki m tra, ch n ch nh và ki n toàn ho t ng c a b máy thNm tra quy t toán v n u tư tr c thu c ; ưu tiên b trí s p x p nh ng cán b có phNm ch t o c, năng l c v chuyên môn th c hi n nhi m v thNm tra quy t toán v n u tư, b o m cho vi c quy t toán có ch t lư ng, t hi u qu và úng ti n quy nh c a Nhà nư c. 2. Giao Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph ch trì, ph i h p v i các ơn v có liên quan c a thành ph t ng h p tình hình báo cáo các d án ã hoàn thành t năm 1994 n năm 1999 chưa ư c phê duy t quy t toán; ng th i, ph i thư ng xuyên báo cáo y các d án ã hoàn thành t năm 2000 n nay, g i S Tài chính - V t giá theo dõi, ôn c và t ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph và B Tài chính. 3. Giao Giám c S Tài chánh-V t giá ch trì, ph i h p v i lãnh o c a các s - ngành có liên quan (s K ho ch- u tư, s Xây d ng, s Giao thông công chánh, s Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, s Công nghi p, Kho b c Nhà nư c thành ph ) xây d ng k ho ch th c hi n, nh m Ny m nh công tác quy t toán v n u tư c a thành ph : 3.1. Tri n khai th c hi n ngay các n i dung c a Ch th s 11/2001/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph v Ny m nh công tác quy t toán v n u tư xây d ng cơ b n n các i tư ng có liên quan (b ng hình th c tri u t p h i ngh ho c ban hành văn b n hư ng d n th c hi n).
  2. 3.2. T ch c quán tri t và t p hu n, hư ng d n th c hi n Thông tư s 70/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2000 c a B Tài chính v hư ng d n quy t toán v n u tư cho các ơn v và cá nhân th c hi n công tác l p quy t toán và thNm tra quy t toán v n u tư xây d ng. 3.3. T ch c m t t ki m tra ngay trong u tháng 9 năm 2001 v tình hình th c hi n quy t toán v n u tư hoàn thành t i các Ban qu n lý d án, các Ch u tư còn t n ng nhi u d án hoàn thành nhưng n nay chưa l p h sơ quy t toán v n u tư, g i cơ quan có thNm quy n thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư. 3.4. Rà soát l i t t c các văn b n ch o và hư ng d n th c hi n có liên quan n vi c thanh quy t toán v n u tư do Trung ương và thành ph ã ban hành phát hi n nh ng n i dung vư ng m c và không còn phù h p, ki n ngh b sung, s a i nh ng quy nh c n thi t cho phù h p v i c i m, i u ki n phát tri n và nh ng nhu c u c a t ng ngành, t ng c p, nh m Ny nhanh ti n gi i ngân v n u tư và quy t toán v n u tư. 3.5. T ng h p và báo cáo k t qu th c hi n Ch th s 11/2001/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và Công văn s 4742/TC T ngày 24 tháng 5 năm 2001 c a B Tài chính theo úng th i h n và n i dung quy nh. 4. Giao Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và T ng Giám c các T ng Công ty 90 thu c thành ph : 4.1. T ch c và ch o i u hành công tác quy t toán v n u tư ch t ch , úng quy trình, phù h p v i c i m c a t ng d án, b o m m i công trình, d án hoàn thành ưa vào s d ng u ph i ư c quy t toán theo úng quy nh; thư ng xuyên giám sát, ki m tra ch t ch các Ban qu n lý d án, các t ch c tư v n và xây d ng, các nhà th u xây d ng trong vi c ch p hành quy nh v quy t toán v n u tư theo úng ph m vi qu n lý c a mình; có bi n pháp và k ho ch ki m tra phát hi n, ngăn ng a và x lý nghiêm kh c nh ng t p th , cá nhân làm trái quy nh. 4.2. Ch o cho t t c các Ch u tư, các Ban qu n lý d án tr c thu c báo cáo ngay tình hình th c hi n quy t toán v n u tư. 4.3. Thư ng xuyên ki m tra ôn c công tác quy t toán v n u tư theo trách nhi m qu n lý và báo cáo tình hình th c hi n quy t toán v n u tư cho y ban nhân dân thành ph và s Tài chính - V t giá t ng h p, báo cáo B Tài chính theo quy nh. 5. Các Ch u tư, Ban qu n lý d án ph i có trách nhi m th c hi n quy t toán v n u tư ngay sau khi d án hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng, l p và g i h sơ báo cáo quy t toán cho cơ quan có thNm quy n thNm tra và phê duy t quy t toán v n u tư khi d án hoàn thành theo úng ti n quy nh t i Thông tư s 70/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2000 c a B Tài chính v quy t toán v n u tư. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và các ơn v , cá nhân có liên quan t ch c th c hi n nghiêm túc Ch th này; trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c vư t thNm quy n c a ơn v , ph i báo cáo và xu t k p th i y ban nhân dân thành ph xem xét, ch o th c hi n./.
  3. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: CH TNCH - B Tài chính - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - Các s - ngành thành ph - UBND các qu n - huy n; - Các T ng công ty 90 tr c thu c thành ph - Qu u tư phát tri n ô th Lê Thanh H i - Qu H tr phát tri n CN.TPHCM - VPH -UB : CVP, PVP/KT, T - T DA, TM, T, TH - Lưu (TM)
Đồng bộ tài khoản