Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
169
lượt xem
19
download

Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 23/2006/CT-TTg Hà N i, ngày 12 tháng 07 năm 2006 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC Y T TRONG CÁC TRƯ NG H C Trong nh ng năm qua, th c hi n Lu t B o v s c kho nhân dân, Lu t Giáo d c, Lu t B o v , chăm sóc và giáo d c tr em, ngành Y t và ngành Giáo d c ã cùng v i các B , ngành, y ban nhân dân các c p n l c ph i h p ch o, t ch c th c hi n công tác y t trư ng h c và thu ư c m t s k t qu nh t nh. M t s văn b n quy ph m pháp lu t v công tác y t trong các trư ng h c ư c ban hành ã t o i u ki n thu n l i cho các a phương tri n khai th c hi n. M ng lư i y t trư ng h c t ng bư c ư c c ng c , nhi u Trung tâm y t d phòng t nh ã có cán b theo dõi công tác y t trong các trư ng h c. M t s chương trình phòng, ch ng b nh t t ã và ang ư c ưa vào m t s trư ng h c như: phòng ch ng HIV/AIDS, phòng ch ng s t xu t huy t, phòng ch ng s t rét, phòng ch ng giun sán, phòng ch ng suy dinh dư ng, phòng ch ng tai n n thương tích, an toàn v sinh th c phNm, chăm sóc răng mi ng... nh m b o v và nâng cao s c kho cho h c sinh, sinh viên. Tuy nhiên, công tác y t trong các trư ng h c v n còn t n t i nhi u khó khăn, b t c p. M ng lư i cán b y t trong các trư ng h c thi u v s lư ng, chưa b o m ch t lư ng, hi n trên 80% s trư ng h c trong c nư c chưa có cán b y t chuyên trách; i u ki n giáo d c và chăm sóc s c kho cho h c sinh, sinh viên chưa b o m do thi u cơ s v t ch t, trang thi t b và kinh phí ho t ng. S ph i h p gi a các B , ngành liên quan trong công tác chăm sóc s c kho h c sinh, sinh viên chưa ch t ch . Các khó khăn, t n t i nêu trên ã d n n s gia tăng m t s b nh, t t l a tu i h c ư ng như c n th , cong v o c t s ng, các b nh v răng mi ng, nhi m giun sán, c bi t có nh ng b nh không ư c phát hi n và i u tr k p th i ã gây nh hư ng l n n s phát tri n v th ch t và tinh th n c a h c sinh, sinh viên. góp ph n th c hi n thành công Ngh quy t s 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 c a B Chính tr v công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho nhân dân trong tình hình m i, trong th i gian t i, c n t p trung th c hi n t t công tác y t trong các trư ng h c. C ng c , phát tri n cơ s y t trong các trư ng h c trong c nư c; b trí y và nâng cao năng l c chuyên môn cho cán b y t trong các trư ng h c; c i thi n i u ki n v sinh môi trư ng h c t p, ng th i b o m cơ b n ngu n l c cho các ho t ng y t trong các trư ng h c. th c hi n t t các nhi m v nêu trên, Th tư ng Chính ph ch th : 1. B Y t ch u trách nhi m:
  2. a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, xu t xây d ng, s a i, b sung các văn b n quy ph m pháp lu t v công tác y t trong các trư ng h c; b) Thư ng xuyên ki m tra phát hi n k p th i và có bi n pháp kh c ph c các y u t nh hư ng có h i n s c kho h c sinh, sinh viên; c) Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, y ban Dân s , Gia ình và Tr em, các B , ngành liên quan t ch c vi c ào t o và ào t o l i i ngũ cán b y t trong các trư ng h c; ki m tra, ánh giá, phân lo i và qu n lý s c kho h c sinh, sinh viên; xu t các bi n pháp nâng cao s c kho cho h c sinh, sinh viên; d) Ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Văn hóa - Thông tin, B Lao ng - Thương binh và Xã h i tuyên truy n, v n ng nâng cao nh n th c trách nhi m c a toàn xã h i i v i công tác b o v , chăm sóc và nâng cao s c kho h c sinh, sinh viên. 2. B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch u trách nhi m: a) Ch o các trư ng b trí cán b y t chuyên trách theo nh biên và b o m ch , i u ki n làm vi c cán b y t th c hi n t t nhi m v b o v , chăm sóc s c kho cho h c sinh, sinh viên; b) B o m t t các i u ki n v cơ s v t ch t, trang thi t b ph c v cho vi c h c t p c a h c sinh, sinh viên nh m h n ch các y u t nguy cơ nh hư ng t i vi c phát sinh và gia tăng các b nh, t t h c ư ng; u tư cơ s v t ch t, trang thi t b cho công tác y t trong các trư ng h c; c) Ph i h p v i B Y t trong vi c xây d ng và c i ti n n i dung chương trình gi ng d y cũng như các bi n pháp tuyên truy n giáo d c s c kho h c sinh, sinh viên có nh n th c úng và ch ng tham gia phòng ch ng b nh, t t trong nhà trư ng và c ng ng; d) Tuyên truy n v n ng h c sinh, sinh viên và gia ình tham gia b o hi m y t nh m ti n t i b o hi m y t toàn dân vào năm 2010; ) Ph i h p v i B Y t xây d ng tiêu chí trư ng h c t chuNn y t trư ng h c; e) Ph i h p v i các cơ quan, t ch c trong và ngoài nư c xây d ng và tri n khai các d án v công tác y t trong các trư ng h c. 3. B N i v ch u trách nhi m ch trì, ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Y t , B Lao ng - Thương binh và Xã h i và các B , ngành khác có trư ng h c và cơ s ào t o nghiên c u xây d ng án trình Th tư ng Chính ph ban hành nh m c biên ch và chính sách i v i cán b y t trong các trư ng h c. 4. B K ho ch và u tư ch u trách nhi m t ng h p, xây d ng k ho ch u tư cho công tác giáo d c, b o v và chăm sóc s c kho h c sinh, sinh viên hàng năm.
  3. 5. B Tài chính có nhi m v b o m và hư ng d n vi c s d ng kinh phí dành cho ho t ng y t trong các trư ng h c cho các B , ngành và a phương theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c. 6. Các B , ngành có các cơ s giáo d c và ào t o ch u trách nhi m ch ng ph i h p v i B Y t , B Giáo d c và ào t o, B Lao ng - Thương binh và Xã h i xây d ng k ho ch, u tư nhân l c, kinh phí, cơ s v t ch t, trang thi t b và t ch c th c hi n t t các ho t ng y t trong các trư ng h c thu c ph m vi ơn v qu n lý. 7. B o hi m Xã h i Vi t Nam ch u trách nhi m và ph i h p v i B Giáo d c và ào t o, B Y t và các cơ quan liên quan t ch c th c hi n b o hi myt iv ih c sinh, sinh viên. xu t cơ ch s d ng ngu n kinh phí b o hi m y t cho ho t ng chăm sóc s c kho h c sinh, sinh viên trong trư ng h c phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i. 8. Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m: a) Trên cơ s các hư ng d n v công tác y t trong các trư ng h c c a B Y t và B Giáo d c và ào t o, ch o các S Y t , Giáo d c và ào t o, Lao ng - Thương binh và Xã h i và các Ban, ngành khác liên quan xây d ng và tri n khai công tác y t trong các trư ng h c phù h p v i tình hình kinh t - xã h i c a a phương. T ch c th c hi n công tác thanh tra, ki m tra v công tác y t trong các trư ng h c trên a bàn; b) Tăng cư ng u tư v nhân l c, kinh phí, cơ s v t ch t và trang thi t b cho công tác y t trong các trư ng h c. 9. Các B , ngành và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nh kỳ 6 tháng và hàng năm g i báo cáo k t qu th c hi n công tác y t trong các trư ng h cv B Yt . B Y t có trách nhi m theo dõi, ôn c, ki m tra vi c th c hi n Ch th và t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ch th này. Ch th này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương Đ ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - HĐND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a Đ ng; Ph m Gia Khiêm - Văn phòng Ch t ch nư c;
  4. - H i đ ng Dân t c và các y ban c a QH; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các đoàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Website Chính ph , Ban Đi u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, đơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, VX (5b).
Đồng bộ tài khoản