Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg về việc triển khai sử dụng xăng không pha chì ở Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 24/2000/CT-TTg Hà N i, ngày 23 tháng 11 năm 2000 CH THN V VI C TRI N KHAI S D NG XĂNG KHÔNG PHA CHÌ VI T NAM thi hành Lu t B o v môi trư ng, t i kho n 1 i u 71 c a i u l "Tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th " ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph quy nh: "C m lưu hành trên ư ng ph các lo i xe cơ gi i s d ng xăng pha chì, ho c x khói en làm ô nhi m môi trư ng". Nh m ngăn ng a m i nguy h i c a chì i v i s c kho con ngư i và môi trư ng, nh t là môi trư ng ô th do các phương ti n cơ gi i ư ng b s d ng xăng pha chì th i ra, Th tư ng Chính ph quy t nh tri n khai s d ng xăng không pha chì b t u t ngày 01 tháng 07 năm 2001 trên toàn lãnh th Vi t Nam và giao các B , ngành, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ngay m t s vi c sau ây: B Giao thông v n t i: 1. Hoàn thành vi c i u tra, nghiên c u xác nh nh hư ng c a vi c s d ng xăng không pha chì i v i các c tính k thu t c a các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b s d ng ng cơ xăng. C n tính n tính c thù c a m t s ngành như Qu c phòng, Công an ang s d ng nhi u phương ti n dùng xăng pha chì có gi i pháp chuy n i thích h p. 2. Ban hành các tiêu chuNn k thu t c a các lo i phương ti n thích ng v i t ng lo i xăng và các tiêu chuNn khí x i v i m i lo i phương ti n. T ch c vi c ki m soát, xác nh các ngu n th i t các lo i phương ti n cơ gi i ư ng b gây ra, trư c h t là t i các ô th l n. 3. Ch trì, ph i h p v i các B , ngành xây d ng phương án lo i b xăng pha chì và chuy n sang s d ng xăng không pha chì trình Th tư ng Chính ph phê duy t trư c ngày 31 tháng 1 năm 2001. Trong phương án ph i ưa ra các gi i pháp kinh t , k thu t, môi trư ng và xã h i trên cơ s các thông tin và kinh nghi m th c t v vi c lo i b xăng pha chì và chuy n sang s d ng xăng không pha chì m t s nư c trong khu v c ho c các nư c có tình tr ng phương ti n tương t như nư c ta. 4. T ch c s ph i h p gi a các cơ quan Trung ương, các t ch c oàn th nhân dân, U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong vi c tuyên truy n và ph bi n vi c s d ng xăng không pha chì nh m b o v môi trư ng và ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá c a t nư c.
  2. 5. Ch trì vi c tranh th s giúp , h tr qu c t (n u th c s c n thi t) th c hi n các tài nghiên c u, các d án h p tác liên quan t i lo i b xăng pha chì. B Thương m i: 1. L p phương án nh p khNu, phân ph i xăng không pha chì trên ph m vi c nư c b o m vi c cung ng bình thư ng xăng d u cho ngư i tiêu dùng. c bi t lưu ý ph i b o m giá xăng không pha chì không ư c vư t quá giá xăng pha chì. 2. Ph i h p v i B Giao thông v n t i l p danh m c c m nh p khNu các lo i xe, ki u xe dùng xăng pha chì b t u t ngày 01 tháng 01 năm 2001. B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng: 1. Ban hành các tiêu chuNn v xăng không pha chì. 2. L p k ho ch và n i dung ti n hành xác nh ch t lư ng môi trư ng trư c và sau khi ã chuy n sang dùng xăng không pha chì. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Có trách nhi m ph i h p ch t ch v i các B , ngành tri n khai th c hi n t t Ch th t i a phương mình. Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng có quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n nghiêm ch nh Ch th này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản