Chỉ thị số 25/2002/CT-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
42
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 25/2002/CT-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 25/2002/CT-BGTVT về việc tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành do Bộ Giao thông vận tải ban hành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 25/2002/CT-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2002/CT-BGTVT Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2002 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG KI M TRA VÀ CH N CH NH CÔNG TÁC KI M NNH PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B Th c hi n Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995, Ngh nh s a i b sung s 75/1998/N -CP ngày 26/9/1998, s 36/2001/N -CP ngày10/7/2001 c a Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th , B Giao thông v n t i ã ban hành các tiêu chuNn, các quy nh v vi c ki m tra nh kỳ an toàn k thu t và b o v môi trư ng i v i phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b (g i t t là ki m nh ) áp d ng trong t t c các Tr m ăng ki m. Sau hơn 7 năm th c hi n, h th ng m ng lư i các ơn v làm công tác ki m nh ã không ng ng phát tri n, n nay trên c nư c có 79 Tr m ăng ki m v i 93 dây chuy n ki m nh, 100% các Tr m ăng ki m ã ư c cơ gi i hoá góp ph n nâng cao ch t lư ng ki m nh. Qua ki m tra cho th y C c ăng ki m Vi t Nam, các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính (GTVT, GTCC) và các Tr m ăng ki m ã cơ b n th c hi n úng các quy nh v công tác ki m nh, do ó ã h n ch vi c m t an toàn do nguyên nhân k thu t gây ra i v i các phương ti n cơ gi i ư ng b tham gia giao thông. Tuy nhiên qua ki m tra cũng cho th y còn m t s t n t i trong công tác ki m nh như: v n còn có Tr m trư ng, ăng ki m viên, Nhân viên nghi p v chưa m b o tiêu chuNn quy nh t i Quy t nh s 1643/1998/Q -BGTVT ngày 06/71998 c a B trư ng B Giao thông v n t i; ăng ki m viên và Nhân viên nghi p v chưa th c hi n úng và các tiêu chuNn, quy trình ki m nh; cá bi t còn có ăng ki m viên s a k t qu ki m nh, ki m nh ch t lư ng chưa m b o. tăng cư ng thi hành Lu t Giao thông ư ng b trong công tác ki m nh và ch n ch nh t ch c, kh c ph c tri t nh ng t n t i, thi u sót nêu trên, B trư ng B Giao thông v n t i ch th : 1. Giao các cơ quan tr c thu c B , căn c ch c năng nhi m v c a mình, rà soát l i toàn b các văn b n quy ph m pháp lu t B ã ban hành, k p th i tham mưu trình B b sung i u ch nh các văn b n quy nh, hư ng d n th c hi n Lu t Giao thông ư ng b , ph c v cho công tác ki m nh. Văn b n nào còn thi u ph i ư c so n th o ngay k p ban hành và áp d ng t 01/02/2003. C c ăng ki m Vi t Nam ch trì và ph i h p v i các cơ quan ch c năng hoàn thành ngay trong tháng 01/2003 d th o Ngh nh v lo i b các phương ti n v n t i hành khách, hàng hóa ã quá niên h n s d ng trình Chính ph ban hành.
  2. 2. Giao C c ăng ki m Vi t Nam ch trì và ph i h p v i các S GTVT (GTCC) t ch c ki m tra rà soát l i toàn b các trư ng h p Tr m trư ng, ăng ki m viên và Nhân viên nghi p v không tiêu chuNn theo Quy t nh 1643/1998/Q -BGTVT c a B Giao thông v n t i thì ph i ưa i ào t o b sung và kiên quy t x lý theo quy nh t i Quy t nh s 3165/2002/Q -BGTVT ngày 02/10/2002 c a B Giao thông v n t i, nh m nâng cao ch t lư ng v chuyên môn, nghi p v và phNm ch t o c c a ngư i làm công tác ki m nh . Nghiêm c m b trí ngư i làm công tác ki m nh không úng quy nh c a B . C c ăng ki m Vi t Nam ti p t c ào t o nghi p v ăng ki m cho các ăng ki m viên và Nhân viên nghi p v làm t i các Tr m ăng ki m áp ng yêu c u ào t o c a các Tr m ăng ki m trong c nư c. C c ăng ki m Vi t Nam ph i h p v i C c ư ng b Vi t Nam và các cơ quan thông tin i chúng, các báo c a ngành, tăng cư ng ph bi n tuyên truy n cho các ch phương ti n và lái xe khi ưa xe t i ki m nh nh n th c rõ trách nhi m và th c hi n nghiêm túc các quy nh v chăm sóc b o dư ng s a ch a k thu t xe nh m duy trì tr ng thái an toàn c a xe gi a hai kỳ ki m nh như quy nh t i kho n 5 i u 50 Lu t Giao thông ư ng b . 3. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p t c t o i u ki n u tư các thi t b hi n i ph c v công tác ki m nh nâng cao ch t lư ng ki m nh ng th i ch o các cơ quan ch c năng tr c thu c tăng cư ng thanh tra, ki m tra các Tr m ăng ki m thu c a phương qu n lý trong vi c th c hi n ch c năng nhi m v ư c giao. Các S GTVT (GTCC) ch u trách nhi m trư c Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và B trư ng B GTVT v các ho t ng c a các Tr m ăng ki m do mình qu n lý. Trong công tác b nhi m, tuy n d ng cán b làm công tác ăng ki m (Tr m trư ng, Phó Tr m trư ng, ăng ki m viên, Nhân viên nghi p v ) yêu c u th c hi n úng tiêu chuNn c a cán b ăng ki m mà B GTVT ã ban hành. 4. Các Tr m ăng ki m ph i m b o úng tiêu chuNn 22 TCN-226-01 tiêu chuNn Tr m ăng ki m phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b ban hành kèm theo Quy t nh s 4135/2001/Q -BGTVT ngày 05/12/2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i. Tr m trư ng, ăng ki m viên, Nhân viên nghi p v ph i th c hi n y các h ng m c quy nh trong quy trình ki m nh và th c hi n úng tiêu chuNn ki m nh t i Quy t nh s 4105/2001/Q -BGTVT ngày 04/12/2001, Quy t nh s 4134/2001/Q -BGTVT ngày 05/12/2001, Quy t nh s 4368/2001/Q -BGTVT ngày 19/12/2001 c a B trư ng B Giao thông v n t i. 5. Các Tr m ăng ki m thư ng xuyên t ch c h c t p các tiêu chuNn, quy trình, quy nh có liên quan n công tác ki m nh và các văn b n quy ph m pháp lu t hư ng d n th c hi n Lu t Giao thông ư ng b , nh m nâng cao trình chuyên môn, nghi p v c a m i ăng ki m viên và Nhân viên nghi p v .
  3. M i cán b , ăng ki m viên và Nhân viên nghi p v ph i có b n chương trình hành ng và cam k t không có tiêu c c trong ơn v mình. Tr m trư ng các Tr m ăng ki m ph i ch u trách nhi m v i c p trên và trư c pháp lu t v nh ng vi ph m x y ra t i Tr m ăng ki m do mình qu n lý. 6. Giao V Pháp ch - V n t i ch trì chuNn b các n i dung c n thi t B Giao thông v n t i làm vi c v i B Công an trong vi c ph i h p nhi m v qu n lý nhà nư c v giao thông ư ng b theo quy nh t i i u 69 Lu t Giao thông ư ng b . 7. Giao các cơ quan ch c năng có liên quan c a B , C c ăng ki m Vi t Nam, S GTVT (GTCC) tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra thư ng xuyên ho c t xu t các ho t ng ki m nh, ng th i x lý nghiêm kh c, k p th i theo thNm quy n i v i các hành vi tiêu c c và làm sai quy nh. Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B , Giám c các S GTVT (GTCC) trong ph m vi nhi m v quy n h n c a mình t ch c tri n khai th c hi n ngay ch th này, báo cáo k t qu th c hi n b ng văn b n v B Giao thông v n t i trư c ngày 30/01/2003 (qua Thanh tra B t ng h p). ào ình Bình ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản