Chỉ thị số 25/2003/CT-BQP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 25/2003/CT-BQP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 25/2003/CT-BQP vê khám bệnh, chữa bệnh đối với nhân thân sĩ quan tại ngũ do Bộ Quôc phòng ban hành, để triển khai thực hiện Nghị định số 63/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khám bệnh, chữa bệnh đối với thân nhân sĩ quan tại ngũ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 25/2003/CT-BQP

  1. B QU C PHÒNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 25/2003/CT-BQP Hà N i, ngày 19 tháng 03 năm 2003 CH TH V VI C TRI N KHAI TH C HI N NGH Đ NH S 63/2002/NĐ-CP C A CHÍNH PH QUY Đ NH V KHÁM B NH, CH A B NH Đ I V I THÂN NHÂN SĨ QUAN T I NGŨ Th c hi n Lu t Sĩ quan Quân đ i nhân dân Vi t Nam năm 1999, ngày 18 tháng 6 năm 2002 Chính ph đã ban hành Ngh đ nh s 63/2002/NĐ-CP quy đ nh v khám b nh, ch a b nh cho thân nhân sĩ quan t i ngũ. Ngày 12/3/2003, liên B Qu c phòng – Lao đ ng – Thương binh và Xã h i – Y t - Tài chính đã ban hành Thông tư liên t ch s 22/2003/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BYT-BTC hư ng d n chi ti t tri n khai th c hi n Ngh đ nh nêu trên c a Chính ph . Vi c ban hành và tri n khai th c hi n ch đ khám b nh, ch a b nh đ i v i thân nhân sĩ quan t i ngũ th hi n s quan tâm c a Đ ng, Nhà nư c và Quân đ i ta trong vi c chăm sóc s c kh e đ i v i thân nhân sĩ quan, góp ph n n đ nh h u phương quân đ i, t o đi u ki n cho sĩ quan t i ngũ yên tâm xây d ng quân đ i, hoàn thành t t nhi m v đư c giao. Tuy nhiên, đây là v n đ m i, ph c t p, liên quan đ n nhi u c p, nhi u ngành, nhi u đơn v , đ a phương, đòi h i quá trình tri n khai ph i nêu cao trách nhi m, b o đ m ch t ch , chính xác, k p th i và thu n ti n cho đ i tư ng đư c hư ng ch đ . Đ th c hi n t t quy đ nh v khám b nh, ch a b nh đ i v i thân nhân sĩ quan t i ngũ theo Ngh đ nh s 63/2002/NĐ-CP c a Chính ph , B trư ng B Qu c phòng ch th : 1. Lãnh đ o, ch huy các đơn v và cơ quan quân s đ a phương các c p c n t p trung lãnh đ o, ch đ o t ch c quán tri t Ngh đ nh s 63/2002/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph , Thông tư c a liên B và các văn b n hư ng d n th c hi n c a các cơ quan ch c năng v khám b nh, ch a b nh cho thân nhân sĩ quan t i ngũ. Vi c t ch c quán tri t c n làm cho các c p, t ng cán b , sĩ quan hi u rõ s quan tâm c a Đ ng, Nhà nư c, Quân đ i đ i v i thân nhân sĩ quan; n m ch c đ i tư ng, quy n l i đư c khám b nh, ch a b nh c a thân nhân sĩ quan, trách nhi m c a sĩ quan, thân nhân sĩ quan, trách nhi m c a cơ quan đơn v , đ a phương trong vi c làm h sơ th t c và ch p hành các quy đ nh trong qu n lý, đăng ký khám b nh, ch a b nh cho thân nhân sĩ quan. Thông qua vi c quán tri t và tri n khai làm cho cán b sĩ quan th ng nh t cao v i ch đ quy đ nh; nêu cao hơn n a tinh th n trách nhi m, hoàn thành t t nhi m v đư c giao. Đ ng th i, các c p y Đ ng và ch huy các đơn v c n chú tr ng lãnh đ o làm t t công tác tư tư ng v i các đ i tư ng khác trong đơn v . 2. T ch c t t vi c t p hu n, tri n khai t ch c th c hi n cho đ i ngũ cán b ch huy, cán b chuyên trách v công tác chính sách, cán b ; nh t là c p trung, sư đoàn, B ch huy quân s t nh (thành ph tr c thu c Trung ương), Ban ch huy quân s huy n (qu n, th ,
  2. thành ph tr c thu c t nh); Ban ch huy quân s xã (phư ng, th tr n). Trong t p hu n c n t p trung làm rõ ý nghĩa, đ i tư ng, h sơ, th t c, nh t là trình t , trách nhi m c th c a t ng c p trong t ch c tri n khai th c hi n. Cơ quan chuyên môn nêu cao trách nhi m trư c lãnh đ o, ch huy, đ th c hi n đúng ch đ quy đ nh b o đ m quy n l i đ i v i sĩ quan và thân nhân sĩ quan. 3. Quá trình t ch c th c hi n các c p c n lãnh đ o, ch đ o làm t t các n i dung sau: 3.1. T ch c th c hi n k p th i, chính xác vi c kê khai, đăng ký khám b nh, ch a b nh đ i v i thân nhân c a sĩ quan; xác nh n c a cơ quan, đơn v qu n lý sĩ quan; làm t t vi c t ng h p danh sách, đăng ký nơi khám b nh, ch a b nh, cho thân nhân sĩ quan c a Ban ch huy quân s xã (phư ng, th tr n) và Ban ch huy quân s huy n (qu n, th , thành ph tr c thu c t nh). 3.2. Ph i h p ch t ch v i cơ quan B o hi m xã h i đ a phương, các cơ s khám b nh, ch a b nh b o đ m k p th i, chu đáo vi c h p đ ng, mua, c p th b o hi m y t ; khám b nh, ch a b nh cho thân nhân sĩ quan. 3.3. T ch c c p phát k p th i và thanh quy t toán kinh phí b o hi m y t đúng quy đ nh. 3.4. Ch đ ng x lý nh ng sai sót và vư ng m c phát sinh theo th m quy n; nghiêm c m m i bi u hi n gian trá, gây phi n hà cho đ i tư ng đư c hư ng ch đ . X lý k p th i nh ng hành vi tiêu c c x y ra đơn v , đ a phương mình. 4. Các b nh vi n trong quân đ i có đăng ký khám b nh, ch a b nh theo b o hi m y t ch đ ng gi i quy t các m i quan h v i b o hi m xã h i trên đ a bàn, nêu cao tinh th n trách nhi m trong vi c khám b nh, ch a b nh cho thân nhân sĩ quan theo đúng quy đ nh c a pháp lu t v b o hi m y t . Duy trì vi c th c hi n khám b nh, ch a b nh cho thân nhân quân nhân chuyên nghi p, công ch c qu c phòng, công nhân qu c phòng theo các quy đ nh hi n hành. Căn c Ch th này, các cơ quan, đơn v c n có k ho ch c th đ t ch c tri n khai th c hi n. T ng c c Chính tr hư ng d n, ch đ o và ki m tra các cơ quan, đơn v trong quá trình th c hi n./. KT. B TRƯ NG B QU C PHÒNG TH TRƯ NG Trung tư ng Nguy n Văn Rinh
Đồng bộ tài khoản