Chỉ thị số 25/2003/CT-UB

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 25/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 25/2003/CT-UB về việc tổ chức triển khai và vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ để đầu tư xây dựng một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 25/2003/CT-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc MINH ******** ****** Số: 25/2003/CT-UB TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI VÀ VẬN ĐỘNG TOÀN DÂN THAM GIA MUA TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỘT SỐ CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG, THỦY LỢI QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 24 tháng 9 năm 2003 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 414/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 29 tháng 8 năm 2003 của ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 182/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước ; ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện thực hiện những công việc sau đây : 1. Tập trung chỉ đạo, khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai vận động toàn dân tham gia mua trái phiếu Chính phủ, đảm bảo thực hiện đạt và vượt mức chỉ tiêu huy động được giao ; đồng thời phối hợp chặt chẽ với ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể nhân dân tổ chức tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia mua trái phiếu Chính phủ. 2. Giao Sở Văn hóa và Thông tin và các cơ quan thông tấn, báo chí, Đài Tiếng nói nhân dân, Đài Truyền hình thành phố tổ chức tốt việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc phát hành trái phiếu Chính phủ để đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi quan trọng của đất nước ; phát động thành phong trào thi đua rộng rãi, tuyên truyền vận động các cơ quan, tổ chức và mỗi cán bộ, đảng viên và công dân tích cực hưởng ứng mua trái phiếu Chính phủ. Kịp thời đưa tin tuyên truyền về kết quả mua trái phiếu và tình hình quản lý, sử dụng vốn huy động từ trái phiếu Chính phủ. 3. Giao ngành Tài chính và Kho bạc Nhà nước thành phố, quận-huyện tham mưu cho ủy ban nhân dân các cấp triển khai kế hoạch vận động mua trái phiếu Chính phủ đến từng tổ chức, từng địa bàn dân cư. 4. Giao các sở-ngành thành phố và ủy ban nhân dân các quận-huyện phối hợp với Kho bạc Nhà nước trên địa bàn tổ chức các điểm phát hành trái phiếu Chính phủ cố định và
  2. lưu động, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho việc mua trái phiếu của các tổ chức và cá nhân ; đảm bảo việc phát hành trái phiếu Chính phủ được nhanh chóng, an toàn. 5. Kho bạc Nhà nước thành phố chịu trách nhiệm theo dõi tổng hợp và báo cáo kịp thời với ủy ban nhân dân thành phố kết quả mua trái phiếu Chính phủ, đồng thời báo cáo Trung ương theo quy định. 6. Đề nghị ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Đoàn thể nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực thi đua tham gia mua trái phiếu Chính phủ ; đồng thời tham gia giám sát việc sử dụng nguồn vốn huy động từ trái phiếu Chính phủ và xác định đây là một trong những nội dung sinh hoạt quan trọng trong công tác vận động quần chúng để góp phần thực hiện thắng lợi cuộc vận động chính trị rộng lớn của Đảng và Nhà nước. Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận-huyện có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Nơi nhận : - Bộ Chính trị CHỦ TỊCH - ủy ban Thường vụ Quốc hội - Thủ tướng Chính phủ - Văn phòng Chính phủ - Bộ Tài chính - Thường trực Thành ủy - Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố - ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Hải - ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố - Các Đoàn thể thành phố - Các Sở-Ngành thành phố - UBND các Quận-Huyện - Các Báo, Đài thành phố - Sở Tài chánh-Vật giá thành phố - Kho bạc Nhà nước thành phố - VPHĐ-UB : CPVP, các Tổ NCTH - Lưu(TM/P)
Đồng bộ tài khoản