Chỉ thị số 274/TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 274/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 274/TTg về việc quy hoạch và sử dụng đất đai phục vụ sự nghiệp phát triển thể dục-thể thao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 274/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 274/TTg Hà N i, ngày 27 tháng 4 năm 1996 CH THN V VI C QUY HO CH VÀ S D NG T AI PH C V S NGHI P PHÁT TRI N TH D C - TH THAO Ho t ng Th d c th thao trong nh ng năm g n ây c a nư c ta ã có nh ng ti n b , t ư c m t s thành tích áng khích l . Tuy v y Th d c - th thao c a nư c ta còn trình th p. M t trong nh ng nguyên nhân c a tình hình này là cơ s v t ch t cho ho t ng Th d c - th thao còn r t y u kém, ngay c thành ph , các a bàn t p trung dân cư, các trư ng h c và các cơ s c a l c lư ng vũ trang. Nhi u sân bãi, cơ s t p luy n Th d c - th thao còn b l n chi m, b s d ng vào vi c khác. Th tư ng Chính ph yêu c u T ng c c Th d c - th thao, T ng c c a chính, B Xây d ng, B K ho ch và u tư, B Tài chính, các B , ngành có liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n ngay nh ng vi c sau ây: 1. KhNn trương hoàn thành quy ho ch và k ho ch xây d ng các Trung tâm Th d c - th thao c p qu c gia (Hà N i, thành ph H Chí Minh), c p vùng (H i Phòng, B c Thái, Ngh An, Qu ng Nam - à N ng, Khánh Hoà, c L c, C n Thơ), c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các công trình Th d c - th thao do các ngành Trung ương qu n lý, các công trình Th d c - th thao các a bàn dân cư và các trư ng h c trư c cu i năm 1996. Th tư ng Chính ph phê duy t quy ho ch c a các Trung tâm Th d c - th thao Qu c gia, các trung tâm vùng, t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các công trình Th d c - th thao do các ngành Trung ương qu n lý. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phê duy t quy ho ch các công trình Th d c - th thao c a huy n, xã, trư ng h c và c a các ngành t i a phương. 2. Các ngành, các c p ph i rà soát nh ng công trình Th d c - th thao ã có nâng c p, b sung, phát tri n, i u ch nh, s p x p l i theo quy ho ch. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B , ngành có trách nhi m qu n lý ch t ch di n tích t ai dành cho các công trình Th d c - th thao, nghiêm c m vi c l n chi m s d ng di n tích t ai này vào vi c khác. 3. Tuỳ i u ki n c th t ng nơi, tăng cư ng cơ s v t ch t cho ho t ng Th d c - th thao trong nhà trư ng:
  2. Các trư ng h c có k ho ch s p x p, b trí l i ho c c i t o các cơ s v t ch t hi n có dành cho ho t ng Th d c - th thao, vui chơi c a h c sinh. nh ng trư ng có i u ki n thì c n tăng thêm di n tích sân bãi, cơ s luy n t p Th d c - th thao. 4. T ng c c Th d c - th thao, T ng c c a chính, B Xây d ng có trách nhi m ban hành, hư ng d n vi c quy ho ch, tiêu chuNn xây d ng các công trình Th d c - th thao; theo dõi, ôn c và ki m tra th c hi n Ch th này và nh kỳ báo cáo k t qu v i Th tư ng Chính ph . Nguy n Khánh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản