Chỉ thị số 28/2001/CT-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
61
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 28/2001/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 28/2001/CT-UB về những biện pháp cải tiến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư trực tiếp của nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 28/2001/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 28/2001/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2001 CH THN V NH NG BI N PHÁP C I TI N TH T C HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH V C U TƯ TR C TI P C A NƯ C NGOÀI TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. c i thi n môi trư ng u tư và Ny m nh ti n thu hút v n u tư nư c ngoài trên a bàn thành ph H Chí Minh, y ban nhân dân thành ph Ch th Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n -huy n th c hi n nh ng bi n pháp c i ti n th t c hành chính trong lĩnh v c thu hút u tư nư c ngoài (các Khu công nghi p, các Khu ch xu t theo quy nh riêng) như sau : 1. i m i quy trình, th t c hành chính trong c p phép, th c hi n và qu n lý d án có v n u tư nư c ngoài : 1.1. S K ho ch và u tư ho c Ban qu n lý khu Nam (n u u tư vào khu Nam) ti p t c làm u m i quan h , ti p nh n h sơ, hư ng d n và gi i quy t các yêu c u c a nhà u tư nư c ngoài trong quá trình chuNn b d án u tư trên a bàn thành ph H Chí Minh. Căn c vào các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Ch th này, S K ho ch và u tư, Ban qu n lý khu Nam công b quy trình th t c liên quan n chuNn b , th c hi n, qu n lý các d án u tư nư c ngoài trên a bàn thành ph H Chí Minh và có trách nhi m : 1.1.1. Tr l i nhà u tư trong th i gian không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n h i v ch trương u tư i v i các d án sau : + D án d ch v có m c tiêu ho t ng chưa có ti n l c p phép trên a bàn thành ph H Chí Minh. + D án nhóm A và các d án thu c thNm quy n c p phép c a B K ho ch và u tư. 1.1.2. Nhà u tư không ph i xin ch trương u tư i v i các d án ngoài hai lo i nói trên. 1.1.3. Cung c p thông tin cho nhà u tư trong th i gian không quá 12 (mư i hai) ngày làm vi c khi nh n ư c yêu c u c a nhà u tư v th a thu n a i m xây d ng, v quy ho ch - ki n trúc. Nhà u tư không ph i th c hi n th a thu n a i m xây d ng và quy ho ch - ki n trúc i v i các d án u tư có m c tiêu ho t ng và
  2. t i a i m phù h p n i dung quy ho ch chi ti t t l 1/2000 ã ư c Ki n trúc sư trư ng thành ph công b công khai. i v i nh ng khu v c ã có quy ho ch chi ti t t l 1/2000 ư c duy t, Ki n trúc sư trư ng thành ph có trách nhi m cung c p cho S K ho ch và u tư và Ban qu n lý khu Nam. S K ho ch và u tư có trách nhi m cung c p nh ng thông tin v n i dung quy ho ch - ki n trúc trong th i gian không quá 3 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n ư c yêu c u c a nhà u tư. Ban qu n lý khu Nam có trách nhi m cung c p thông tin v quy ho ch - ki n trúc trong th i gian không quá 3 (ba) ngày làm vi c i v i các d án u tư vào khu Nam. 1.1.4. S K ho ch và u tư có trách nhi m tr l i tr c ti p nhà u tư v giá thuê t, theo các quy nh c a Nhà nư c và các Văn b n hư ng d n c a S Tài chánh - V t giá t i các a bàn sau ây : + Các qu n 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Tân Bình, Phú Nhu n, Bình Th nh, Gò V p. + Các qu n 2, 7, 9, 12, Th c và các huy n Hóc Môn, C Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, C n Gi i v i các d án có m c tiêu ho t ng cùng lĩnh v c ngành ngh , có v trí a i m li n k v i d án u tư nư c ngoài ang ho t ng. i v i các d án u tư vào các lĩnh v c ngành ngh còn l i trên a bàn thành ph , S K ho ch và u tư có trách nhi m tr l i trong th i gian không quá 7 (b y) ngày làm vi c k t khi nh n ư c Văn b n h i c a nhà u tư v giá thuê t. Ban qu n lý khu Nam theo các quy nh c a Nhà nư c và các Văn b n hư ng d n c a S Tài chính - V t giá tr l i tr c ti p v giá thuê t i v i các d án u tư vào khu Nam. 1.1.5. S K ho ch và u tư, Ban qu n lý khu Nam có trách nhi m tr l i cho nhà u tư v tính pháp lý, hi n tr ng và ngu n g c c a khu t mà nhà u tư d nh u tư trong th i gian không quá 25 (hai mươi lăm) ngày làm vi c k t khi nh n ư c văn b n yêu c u c a nhà u tư. 1.2. S a chính - Nhà t có trách nhi m niêm y t công khai t i S danh m c các khu v c ã có b n a chính, b n a hình và có trách nhi m cung c p trong th i gian không quá 2 (hai) ngày làm vi c k t khi nh n ư c yêu c u c a nhà u tư và ư c phép thu ti n in n trang tr i các chi phí theo úng giá c a y ban nhân dân thành ph quy nh. N u S không cung c p ư c b n các lo i theo yêu c u thì ph i thông báo và hư ng d n nhà u tư l p b n a chính, b n a hình trong th i gian không quá 2 (hai) ngày làm vi c. 1.3. ư c Nhà nư c cho thuê t, nhà u tư c n l p h sơ xin thuê t, bao g m : + ơn xin thuê t; + Gi y phép u tư; +B n a chính ;
  3. + Phương án n bù ư c th a thu n gi a nhà u tư và H i ng n bù thi t h i và gi i phóng m t b ng, ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. H sơ xin thuê t ư c n p t i S a chính - Nhà t ho c t i Ban qu n lý khu Nam (n u u tư vào khu Nam thành ph ). Nhà u tư có th n p h sơ xin thuê t t i S a chính và Nhà t ng th i v i n p h sơ xin c p phép u tư t i S K ho ch và u tư. Trong th i gian không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ xin thuê t nêu trên ho c t khi nhà u tư b sung gi y phép u tư vào h sơ xin thuê t, S a chính - Nhà t trình y ban nhân dân thành ph ra quy t nh thu h i và cho thuê t. 1.4. i v i nh ng d án do y ban nhân dân thành ph ký gi y phép u tư, th i gian c p phép như sau : 1.4.1. Không quá 20 (hai mươi) ngày làm vi c i v i các d án thu c di n thNm nh c p gi y phép u tư (g m c 15 ngày h i ý ki n các ngành). 1.4.2. Không quá 10 (mư i) ngày làm vi c i v i các d án thu c di n ăng ký c p gi y phép u tư. 1.5. i v i các d án y ban nhân dân thành ph ã y quy n cho S K ho ch và u tư xem xét, Giám c S K ho ch và u tư ký t t vào gi y phép và trình y ban nhân dân thành ph ký gi y phép, th i gian c p phép như sau : 1.5.1. Không quá 20 (hai mươi) ngày làm vi c i v i các d án thu c di n thNm nh c p gi y phép u tư; trong ó S K ho ch và u tư không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c, y ban nhân dân thành ph không quá 5 (năm) ngày làm vi c. 1.5.2. Không quá 5 (năm) ngày làm vi c i v i các d án thu c di n ăng ký c p gi y phép u tư; trong ó S K ho ch và u tư không quá 3 (ba) ngày làm vi c, y ban nhân dân thành ph không quá 2 (hai) ngày làm vi c. 1.6. i v i các d án nhóm B do S Xây d ng thNm nh thi t k k thu t công trình theo Thông tư s 16/2000/TT-BXD ngày 11 tháng 12 năm 200 c a B Xây d ng, S Xây D ng thay nhà u tư th a thu n phương án phòng cháy ch a cháy v i cơ quan Công an. 1.7. i v i các d án thu c Nhóm II (theo Thông tư s 490/1998/TT-BKHCNMT ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng), nhà u tư có th n p phi u ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng cho S Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng (theo m u) cùng lúc v i vi c n p h sơ xin c p phép u tư cho S K ho ch và u tư ho c Ban qu n lý khu Nam ho c n p Phi u ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng kèm trong h sơ xin c p phép u tư. Trong th i gian không quá 5 (năm) ngày làm vi c k t khi nh n ư c phi u ăng ký t tiêu chuNn môi trư ng t nhà u tư ho c do S K ho ch và u tư ho c Ban qu n lý khu Nam chuy n n, S Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m tr l i b ng văn b n cho nhà u tư ho c g i ý ki n nh n xét cho S K ho ch và u tư ho c Ban qu n lý khu Nam. N u quá 5 (năm) ngày làm vi c, S Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng không g i Phi u xác nh n t tiêu chuNn môi trư ng c a d án u tư cho S K
  4. ho ch và u tư ho c Ban qu n lý khu Nam thì d án ư c xem như ng ý v môi trư ng, S K ho ch và u tư ho c Ban qu n lý khu Nam s ti n hành thNm nh và trình c p phép u tư theo quy nh. 1.8. i v i các d án thu c Nhóm I (theo Thông tư s 490/1998/TTBKHCNMT ngày 29 tháng 4 năm 1998 c a B Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng) mà trách nhi m thNm nh Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng thu c S Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng, S thNm nh trong th i gian không quá 15 (mư i lăm) ngày k t khi nh n h sơ h p l . Trư ng h p h sơ không y theo quy nh, ch m nh t 2 (hai) ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ, S Khoa h c - Công ngh và Môi trư ng có trách nhi m thông báo cho nhà u tư bi t i u ch nh, b sung h sơ. 1.9. N u quá th i gian 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t khi nh n ư c yêu c u b ng Văn b n v tuy n d ng lao ng Vi t Nam c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh, t ch c cung ng lao ng không áp ng ư c thì doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh có th tr c ti p tuy n d ng lao ng theo nhu c u mà không c n ph i thông qua s xác nh n vi c này c a b t c cơ quan nào. 2. Quy nh v quan h ph i h p công tác gi a các cơ quan Nhà nư c trong quá trình gi i quy t các h sơ th t c liên quan n nhà u tư và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài : 2.1. y quy n Giám c S K ho ch và u tư, Trư ng Ban qu n lý khu Nam ký Văn b n xin ý ki n các B tr l i cho nhà u tư v ch trương u tư i v i các d án d ch v có m c tiêu ho t ng chưa có ti n l , các d án nhóm A và các d án thu c thNm quy n c p phép c a B K ho ch và u tư. 2.2. Ki n trúc sư trư ng thành ph và S K ho ch và u tư có trách nhi m niêm y t công khai t i tr s cơ quan c a mình danh m c các khu v c ã có qui ho ch chi ti t t l 1/2000 ư c duy t còn hi u l c thi hành và n i dung hư ng d n quy ho ch chi ti t v i các thông s như l gi i, t ng cao công trình, m t xây d ng,.v.v... nhà u tư có căn c l p d án u tư. 2.2.1. i v i nh ng khu v c chưa có qui ho ch chi ti t ư c duy t, Ki n trúc sư trư ng thành ph có trách nhi m cung c p các thông tin c n thi t cho vi c l p d án u tư trong th i gian không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t khi nh n ư c yêu c u c a S K ho ch và u tư. Trong trư ng h p c bi t ph i kéo dài th i gian so v i qui nh, Ki n trúc sư trư ng thành ph ph i báo cáo cho y ban nhân dân thành ph và thông báo cho S K ho ch và u tư tr l i cho nhà u tư. 2.2.2. i v i các d án u tư vào nh ng khu v c có s h dân ph i gi i to di d i trên 50 h , Ki n trúc sư trư ng thành ph ph i xin ý ki n y ban nhân dân thành ph trư c khi cung c p các thông tin v quy ho ch S K ho ch và u tư tr l i cho nhà u tư. 2.3- S Tài chánh-V t giá có trách nhi m tr l i b ng Văn b n cho S K ho ch và u tư ho c Ban qu n lý khu Nam v giá thuê t trong th i gian không quá 5 (năm)
  5. ngày làm vi c k t khi nh n ư c Văn b n h i c a S K ho ch và u tư ho c Ban qu n lý khu Nam. 2.4. S a chính - Nhà t có trách nhi m tr l i b ng Văn b n cho S K ho ch và u tư v tính pháp lý, hi n tr ng và ngu n g c c a khu t xin ư c thuê trong th i gian không quá 20 (hai mươi) ngày làm vi c k t khi nh n ư c Văn b n h i c a S K ho ch và u tư. Trong th i gian không quá 3 (ba) ngày làm vi c k t khi nh n ư c Văn b n c a S K ho ch và u tư, S a chính - Nhà t g i Văn b n cho y ban nhân dân qu n - huy n h i v tính pháp lý, hi n tr ng và ngu n g c c a khu t ư c xin thuê. Th i gian ti p nh n và tr l i c a y ban nhân dân qu n - huy n cho S a chính - Nhà t không quá 5 (năm) ngày làm vi c. 2.5- Sau khi nh n ư c h sơ xin thuê t, S a chính - Nhà t có trách nhi m cùng y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã và nhà u tư t ch c xác nh ranh gi i khu t khi th c a. S a chính - Nhà t ch u trách nhi m liên h các cơ quan có liên quan t ch c th c hi n và l p biên b n c m m c (không nhà u tư tr c ti p liên h các cơ quan trên). S a chính - Nhà t xác nh n b n a chính khu t xin thuê và trình y ban nhân dân thành ph h sơ xin thuê t trong th i gian không quá 5 (năm) ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ xin thuê t. 2.6. nh kỳ hàng quý, S K ho ch và u tư, Ban qu n lý khu Nam ch trì ph i h pv iS a chính - Nhà t, Ki n trúc sư trư ng thành ph , các cơ quan liên quan và y ban nhân dân các qu n - huy n rà soát và l p danh m c nh ng d án ã có ch trương u tư ho c quy t nh cho thuê t nhưng nhà u tư không tri n khai các bư c ti p theo, trình y ban nhân dân thành ph có bi n pháp x lý k p th i. Th i h n hi u l c c a Văn b n ch p thu n ch trương u tư là 3 (ba) tháng k t ngày ký; th i gian hi u l c c a quy t nh cho thuê t là m t năm. 2.7. S Xây d ng có trách nhi m qu n lý Nhà nư c v ch t lư ng các công trình xây d ng trên a bàn thành ph . y quy n Giám c S Xây d ng ký quy t nh ch p thu n thi t k k thu t và xây d ng công trình thu c thNm quy n c a y ban nhân dân thành ph . 2.8. Công an thành ph có trách nhi m tr l i v phương án phòng cháy ch a cháy cho S Xây D ng trong th i gian không quá 7 (b y) ngày làm vi c k t khi nh n ư c Văn b n yêu c u cùng h sơ ính kèm; quá th i gian trên, n u Công an thành ph không có ý ki n thì ư c xem là ng ý. 2.9. n bù, gi i t a, di d i và tái nh cư : 2.9.1. i v i các d án mang tính c p thi t c n ph i gi i phóng m t b ng s m th c hi n d án, n u ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n, y ban nhân dân qu n - huy n có d án ph i thành l p H i ng n bù thi t h i và gi i phóng m t b ng c a d án và ti n hành n bù gi i t a trư c khi có quy t nh thu h i và cho thuê t. 2.9.2. Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n có trách nhi m chính trong ch o và t ch c th c hi n công tác n bù, gi i t a, tái nh cư theo úng ti n c a d án ã ư c duy t. Trong th i gian không quá 50 (năm mươi) ngày làm vi c k t khi có quy t nh cho thuê t (ho c ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n i v i
  6. các d án thu c i u 2.9.1 nêu trên), H i ng n bù thi t h i và gi i phóng m t b ng c a d án có trách nhi m hoàn thành phương án n bù, tr c p thi t h i và tái nh cư c a d án, báo cáo H i ng thNm nh n bù gi i phóng m t b ng c a thành ph thNm nh. 2.9.3.Th i gian H i ng thNm nh n bù gi i phóng m t b ng c a thành ph thNm nh phương án n bù, tr c p thi t h i và tái nh cư c a d án không quá 30 (ba mươi) ngày làm vi c. Trong trư ng h p c bi t ph c t p ph i kéo dài th i gian thNm nh, H i ng thNm nh n bù gi i phóng m t b ng c a thành ph ph i thông báo cho nhà u tư bi t và báo cáo cho y ban nhân dân thành ph . Th i gian y ban nhân dân thành ph phê duy t phương án n bù, tái nh cư c a d án không quá 10 (mư i) ngày làm vi c. 2.9.4. Ban qu n lý khu Nam thành ph có trách nhi m th c hi n công tác n bù gi i t a theo Quy t nh s 6511/Q -UB ngày 26 tháng 9 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph i v i các d án u tư vào khu Nam thành ph . 2.10. y ban nhân dân thành ph giao S Lao ng - Thương binh và Xã h i có trách nhi m theo dõi, ki m tra vi c th c hi n tuy n d ng lao ng c a các cơ quan, t ch c cung ng lao ng và doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài có liên quan theo úng quy nh c a pháp lu t và quy nh này. 3. Ch th này có hi u l c thi hành k t ngày 10 tháng 11 năm 2001. Giao S K ho ch và u tư ch u trách nhi m theo dõi th c hi n Ch th này, ph i h p v i các s - ngành thành ph , các qu n - huy n bi t ư c nh ng phát sinh và k p th i báo cáo y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh./. T.M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - y ban nhân dân thành ph - Các s - ngành thành ph - y ban nhân dân các qu n - huy n - Các T ng Công ty 90 - VPH - UB : CPVP - T DA, T, TH (3b) - Lưu (TH) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản