Chỉ thị số 28/2003/CT-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
98
lượt xem
5
download

Chỉ thị số 28/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 28/2003/CT-UB về việc tổ chức thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 28/2003/CT-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 28/2003/CT-UB TP. H Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2003 CH TH V T CH C TH C HI N CÔNG TÁC GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ Đ U TƯ Công tác giám nh u tư ã ư c Chính ph quy nh trong Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 v ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng, B K ho ch và u tư ã có Thông tư 01/2000/TT-BKH ngày 10 tháng 01 năm 2000 v hư ng d n v giám nh u tư và y ban nhân dân thành ph cũng có Ch th s 25/2000/CT-UB-DA ngày 16 tháng 10 năm 2000 v vi c tri n khai th c hi n công tác giám nh u tư trên a bàn thành ph H Chí Minh. Th i gian qua công tác giám sát, ánh giá u tư chưa ư c th c hi n nghiêm túc, m t ph n do công tác giám sát, ánh giá u tư còn m i m , m t ph n do các s -ngành, y ban nhân dân qu n-huy n và ch u tư chưa nh n th c úng n, y , chưa th y rõ nh ng l i ích và s c n thi t khi th c hi n báo cáo giám sát, ánh giá u tư nên còn ít quan tâm, chưa ch ng th c hi n báo cáo giám sát, ánh giá u tư g i các cơ quan liên quan theo nh kỳ. Vi c giám sát, ánh giá d án u tư 6 tháng u năm 2003 chưa có chuy n bi n m nh, các d án th c hi n báo cáo giám sát, ánh giá u tư còn r t th p ch có 32 d án, chi m 2,05% trong t ng s 1559 d án ang th c hi n u tư. Ch nh ng d án khi có phát sinh, i u ch nh, do yêu c u c a cơ quan thNm nh m i làm báo cáo giám sát, ánh giá u tư nhưng n i dung báo cáo giám sát, ánh giá d án u tư không t yêu c u, không theo bi u m u quy nh. Nh m kh c ph c nh ng t n t i trên và th c hi n Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u tư và xây d ng, Thông tư s 03/2003/TT-BKH ngày 19 tháng 5 năm 2003 c a B K ho ch và u tư hư ng d n công tác giám sát- ánh giá u tư, y ban nhân dân thành ph ch th cho Th trư ng các s -ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n- huy n, các ch u tư th c hi n nghiêm túc các nhi m v , n i dung c th dư i ây : 1. Các s -ngành, y ban nhân dân qu n-huy n, doanh nghi p, ch u tư th c hi n vi c giám sát, ánh giá u tư theo ph m vi, i tư ng, m c ích, yêu c u, nhi m v và n i dung ư c hư ng d n t i ph n I và ph n II Thông tư s 03/2003/TT-BKH ngày 19 tháng 5 năm 2003 c a B K ho ch và u tư hư ng d n công tác giám sát, ánh giá u tư. 2. Nhi m v c a các s -ngành, qu n-huy n và ch u tư trong công tác giám sát, ánh giá u tư : 2.1. S K ho ch và u tư :
  2. - Hư ng d n, theo dõi và t ng h p báo cáo y ban nhân dân thành ph v công tác giám sát, ánh giá u tư trên a bàn thành ph . - Là cơ quan u m i ti p nh n báo cáo giám sát, ánh giá u tư c a các s -ngành, qu n-huy n, ch u tư. - T ch c th c hi n ánh giá t ng th u tư trên a bàn theo t ng th i kỳ k ho ch ho c theo yêu c u c a y ban nhân dân thành ph và t ng h p báo cáo ánh giá t ng th u tư hàng năm c a các s -ngành và qu n-huy n báo cáo y ban nhân dân thành ph . - Ch trì, ph i h p v i S Tài chính, S Xây d ng, S qu n lý ngành và y ban nhân dân qu n-huy n có liên quan th c hi n giám sát, ánh giá các d án u tư do y ban nhân dân thành ph quy t nh u tư và các d án nhóm C do S K ho ch và u tư ư c y quy n quy t nh u tư t i kho n 1 i u 1, Quy t nh s 30/2003/Q - UB ngày 06 tháng 3 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . Tùy theo yêu c u t ng d án c th , S K ho ch và u tư yêu c u các s -ngành và qu n-huy n liên quan c cán b , chuyên gia tham gia giám sát, ánh giá d án dư i hình th c thành l p các t công tác liên ngành; ho c có văn b n h i ý ki n các s - ngành và qu n-huy n; ho c m i các t ch c tư v n, chuyên gia có năng l c chuyên môn v các lĩnh v c liên quan tham gia. - Tham gia giám sát, ánh giá d án nhóm A v i B K ho ch và u tư khi có yêu c u. - T ng h p, báo cáo y ban nhân dân thành ph v vi c th c hi n giám sát, ánh giá các d án nhóm B, C do S t ch c ho c ch trì th c hi n. - Ki n ngh v i y ban nhân dân thành ph ho c tham mưu cho y ban nhân dân thành ph nh ng v n c n ki n ngh Th tư ng Chính ph ho c các B -Ngành v nh ng v n liên quan n ho t ng u tư chung c a thành ph v các gi i pháp, cơ ch , chính sách nh m kh c ph c nh ng vư ng m c trong ho t ng u tư c a các s -ngành, qu n-huy n ho c c a ch u tư m b o ti n và hi u qu u tư. - Ti p nh n, xem xét, có ý ki n ho c gi i quy t các v n thu c ch c năng nhi m v c a S khi có yêu c u c a s -ngành khác, qu n-huy n và ch u tư; ho c trình y ban nhân dân thành ph nh ng v n vư t thNm quy n. - Theo dõi, ki m tra vi c th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư c a các s - ngành, qu n-huy n ư c y ban nhân dân thành ph giao và báo cáo cho y ban nhân dân thành ph v k t qu ki m tra, ánh giá và ki n ngh hình th c x lý n u phát hi n có vi ph m v Quy ch qu n lý u tư và xây d ng. - xu t vi c cân i và ghi v n theo úng ti n ã ư c phê duy t và ti n th c hi n công trình c a ch u tư và không i u ch nh d án, không ghi k ho ch v n cho nh ng d án không th c hi n y quy nh v giám sát, ánh giá u tư. - L p và t ng h p danh m c các cơ quan qu n lý Nhà nư c, ch u tư, tư v n u tư và xây d ng, ơn v thi công, ơn v cung c p máy móc, thi t b có vi ph m Quy ch
  3. qu n lý u tư và xây d ng, ki n ngh k p th i hình th c x lý vi ph m trình y ban nhân dân thành ph quy t nh. 2.2. S Giao thông Công chánh ch trì và ph i h p v i S Tài chính, s -ngành và qu n-huy n có liên quan th c hi n giám sát ánh giá các d án nhóm C theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph t i m c 1 và m c 3 i u 1, Quy t nh s 30/2003/Q -UB ngày 06 tháng 3 năm 2003. 2.3. y ban nhân dân qu n-huy n ch trì và ph i h p v i S qu n lý ngành có liên quan th c hi n giám sát, ánh giá các d án theo phân c p c a y ban nhân dân thành ph t i i u 13.1, Quy t nh s 155/2002/Q -UB ngày 19 tháng 12 năm 2002. 2.4. S Tài nguyên và Môi trư ng : - Ki m tra, ánh giá và báo cáo v qu n lý s d ng t ai, b o v môi trư ng trên a bàn thành ph , phát hi n nh ng vi ph m, vư ng m c, khó khăn, xu t nh ng cơ ch , chính sách, bi n pháp nh m tăng cư ng công tác qu n lý và s d ng, khai thác h p lý và có hi u qu t ai các d án u tư c a thành ph và m b o môi trư ng theo tiêu chuNn quy nh. - Ph i h p v i các s -ngành liên quan giúp các ch u tư Ny nhanh vi c n bù, gi i t a và c p quy n s d ng t cho các d án, có bi n pháp cương quy t thu h i t ư c giao nhưng ch m ưa t vào s d ng theo quy nh gi i phóng qu tc a thành ph . - Ph i h p v i S K ho ch và u tư giám sát, ánh giá u tư trong ph m vi qu n lý c a mình khi có yêu c u. 2.5. Cơ quan c p phát v n (S Tài chính, Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, Qu H tr phát tri n, Qu u tư Phát tri n ô th , Ngân hàng Thương m i, các t ch c tài chính tín d ng): - Báo cáo giám sát, ánh giá theo quy nh quá trình gi i ngân các d án do mình c p phát, phát hi n nh ng phát sinh và xu t các ki n ngh , bi n pháp gi i quy t. - Ph i h p v i S K ho ch và u tư giám sát, ánh giá d án u tư trong ph m vi qu n lý c a mình khi có yêu c u. - Không phê duy t quy t toán v n cho nh ng d án không th c hi n y quy nh v giám sát, ánh giá u tư. 2.6. S Xây d ng: - Báo cáo giám sát, ánh giá u tư v qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình c a t t c các ngu n v n trên a bàn thành ph theo quy nh, phát hi n nh ng sai ph m, nh ng vư ng m c k p th i ch n ch nh và x lý. - xu t các cơ ch , chính sách, bi n pháp kh thi th c hi n t t vi c qu n lý xây d ng và ch t lư ng công trình c a thành ph .
  4. - Ch trì và ph i h p v i các s -ngành, qu n-huy n có liên quan th c hi n giám sát, ánh giá các d án u tư ư c y ban nhân dân thành ph y quy n quy t nh. - Ph i h p v i S K ho ch và u tư giám sát, ánh giá d án u tư trong ph m vi qu n lý c a mình khi có yêu c u. 2.7. Th trư ng các s -ngành và Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n : - T ch c th c hi n và báo cáo y ban nhân dân thành ph v giám sát, ánh giá t ng th u tư trong ph m vi ngành, lĩnh v c ho c a phương do mình qu n lý theo ch quy nh. - T ng h p và báo cáo y ban nhân dân thành ph v giám sát, ánh giá d án u tư do mình qu n lý. - T ch c th c hi n giám sát, ánh giá d án i v i d án thu c thNm quy n quy t nh u tư c a mình và báo cáo y ban nhân dân thành ph theo quy nh. Trong quá trình giám sát, n u phát hi n có d u hi u vi ph m các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng, nh ng khó khăn, vư ng m c ho c nh ng v n còn chưa rõ trong báo cáo giám sát, ánh giá u tư có th yêu c u ch u tư báo cáo ho c ti n hành giám sát t i ch v v n c n tìm hi u. Vi c giám sát t i ch ph i có k ho ch, chương trình làm vi c c th và thông báo trư c ít nh t 05 ngày làm vi c cho ch u tư và các cơ quan, ơn v liên quan bi t. - Khi th c hi n nhi m v ánh giá u tư có th m i các t ch c tư v n, chuyên gia có năng l c chuyên môn v các lĩnh v c liên quan tham gia. Khi có nhu c u thuê các t ch c tư v n và chuyên gia th c hi n ánh giá u tư, các ơn v ư c giao th c hi n ánh giá u tư ph i có k ho ch trình ngư i có thNm quy n xem xét, quy t nh. - Ki n ngh y ban nhân dân thành ph ho c các s -ngành, qu n-huy n khác có liên quan n d án thu c thNm quy n qu n lý c a mình c p có thNm quy n gi i quy t k p th i nh ng khó khăn vư ng m c nh m m b o ti n và hi u qu u tư. - Có ý ki n ho c gi i quy t các v n thu c ch c năng, nhi m v c a s -ngành, qu n-huy n khi có yêu c u c a các s -ngành, qu n-huy n khác và ch u tư. - Báo cáo và cung c p y h sơ có liên quan n giám sát, ánh giá u tư cho S K ho ch và u tư khi ư c yêu c u ki m tra. - L p danh m c các ch u tư, t ch c tư v n u tư và xây d ng, ơn v thi công xây d ng, ơn vi cung ng máy móc, thi t b ( i v i các d án ư c y ban nhân dân thành ph phân c p ho c y quy n quy t nh u tư) có vi ph m Quy ch u tư và xây d ng, xu t hình th c x lý và g i v S K ho ch và u tư t ng h p trình y ban nhân dân thành ph quy t nh (theo m u s 8). - Các báo cáo v giám sát, ánh giá u tư ph i g i v S K ho ch và u tư t ng h p chung. 2.8. Các ch u tư ph i :
  5. - T ch c th c hi n giám sát, ánh giá các d án nhóm A, B, C do mình quy t nh u tư ho c thu c quy n qu n lý c a mình và báo cáo cơ quan qu n lý c p trên, cơ quan (ho c t ch c) th c hi n giám sát, ánh giá u tư theo úng n i dung và ti n quy nh. - Th c hi n giám sát, ánh giá thư ng xuyên, liên t c các d án do mình qu n lý, phát hi n và x lý nh ng sai ph m c a t ch c tư v n, ơn v thi công v ti n , ch t lư ng và báo cáo v cơ quan c p trên và cơ quan th c hi n giám sát, ánh giá u tư. - Phát hi n và báo cáo k p th i v i c p có thNm quy n quy t nh u tư nh ng khó khăn, vư ng m c phát sinh trong quá trình th c hi n d án và xu t các gi i pháp kh c ph c; ki n ngh cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư i u ch nh d án trong trư ng h p c n thi t. - Ki n ngh c p có thNm quy n v nh ng v n c n gi i quy t liên quan n d án do mình qu n lý m b o ti n và hi u qu u tư. - D án u tư sau khi quy t nh u tư, ch u tư ph i công b công khai n i dung quy t nh u tư, chương trình k ho ch u tư (theo Quy nh t i Quy t nh 290/2003/Q -UB ngày 09 tháng 12 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy nh công b công khai các d án u tư trên a bàn thành ph H Chí Minh) t i a i m th c hi n u tư, tr s H i ng nhân dân, y ban nhân dân phư ng-xã nơi d án ư c th c hi n và thông báo trên phương ti n thông tin i chúng ngư i dân tham gia giám sát. 3. Trách nhi m c a các s -ngành, qu n-huy n, ch u tư: - Th trư ng các s -ngành, Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, ch u tư ch u trách nhi m v h u qu do không t ch c th c hi n vi c giám sát, ánh giá u tư ho c không báo cáo theo quy nh. - Các s -ngành, qu n-huy n ch nh ơn v (Phòng ho c Ban k ho ch) ch u trách nhi m thư ng xuyên v công tác giám sát, ánh giá u tư c a s -ngành, qu n-huy n; hư ng d n th c hi n giám sát, ánh giá u tư i v i các c p, ơn v tr c thu c, các d án ư c y ban nhân dân thành ph y quy n ho c phân c p; tăng cư ng s d ng m ng liên thông th c hi n và báo cáo giám sát u tư k p th i, có hi u qu . - Các cơ quan ư c giao nhi m v th c hi n giám sát, ánh giá u tư ph i ch u trách nhi m v n i dung báo cáo c a mình; ph i báo cáo k p th i các c p có thNm quy n nh ng trư ng h p vi ph m quy ch qu n lý u tư và xây d ng trong các ho t ng u tư thu c c p mình qu n lý x lý theo quy nh. - Ch u tư ch u trách nhi m v n i dung báo cáo c a mình, ph i báo cáo trung th c, k p th i, y theo th i gian và n i dung quy nh và ch u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t v m i h u qu phát sinh do không th c hi n y các quy nh v giám sát u tư ho c do báo cáo, cung c p thông tin sai s th t v tình hình th c hi n u tư trong ph m vi mình qu n lý. - Vi c i u ch nh d án ch ư c th c hi n khi ch u tư ã có báo cáo giám sát, ánh giá d án u tư c a quý trư c, kh i lư ng phát sinh ch x y ra trong quý và t i
  6. th i i m có phát sinh ch u tư c n ti n hành báo cáo giám sát, ánh giá u tư làm cơ s xin ch trương i u ch nh d án. - Các s -ngành, qu n-huy n ph i xem xét và x lý k p th i các v n phát sinh, các ki n ngh c a cơ quan giám sát, ánh giá u tư, c a ch u tư v nh ng v n thu c quy n h n, trách nhi m c a mình trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n ngh c a cơ quan liên quan và ch u trách nhi m v các quy t nh x lý ó ho c báo cáo c p trên các v n vư t thNm quy n gi i quy t c a mình. - Các s -ngành, qu n-huy n có trách nhi m tr l i b ng văn b n nh ng yêu c u c a s -ngành, qu n-huy n khác trong th i gian 5 ngày k t ngày nh n ư c văn b n yêu c u, n u quá th i h n trên mà không có ý ki n thì ph i ch u hoàn toàn trách nhi m v m i h u qu phát sinh. 4. X lý vi ph m : - Trong th i h n quy nh mà các s -ngành, qu n-huy n không g i báo cáo giám sát ánh giá u tư thì S K ho ch và u tư s báo cáo y ban nhân dân thành ph và ki n ngh hình th c x lý thích h p. - Các ch u tư không th c hi n y ch và n i dung báo cáo theo quy nh thì cơ quan th c hi n giám sát, ánh giá u tư báo cáo c p có thNm quy n và ki n ngh các hình th c x lý v hành chính ho c ngh ng ng th c hi n d án, không i u ch nh d án, i u ch nh gi m k ho ch v n trong năm, không ghi v n k ho ch năm sau, không quy t toán v n u tư. Ch u tư ph i ch u m i trách nhi m v nh ng v n phát sinh ho c h u qu liên quan trong trư ng h p ph i ng ng th c hi n d án, không i u ch nh d án, không ghi v n k ho ch năm sau, không quy t toán v n do không báo cáo k p th i và y v giám sát, ánh giá d án u tư. - Cơ quan th c hi n giám sát, ánh giá u tư c tình che d u các trư ng h p vi ph m v qu n lý u tư và xây d ng s ch u trách nhi m liên i trư c pháp lu t v các sai ph m và h u qu gây ra. 5. Th i h n báo cáo : 5.1. Ch u tư : nh kỳ 3 tháng m t l n ch u tư ph i g i báo cáo giám sát ánh giá d án u tư (theo bi u m u s 4, 5, 6, 7 tùy vào giai o n th c hi n c a d án) vào ngày 25 c a tháng cu i quý, i v i : - D án nhóm A : g i cho cơ quan qu n lý c p trên, S K ho ch và u tư, s chuyên ngành và B K ho ch và u tư. - D án nhóm B : g i cho cơ quan qu n lý c p trên, S K ho ch và u tư và s chuyên ngành.
  7. - D án nhóm C : g i cho cơ quan qu n lý c p trên và cơ quan có thNm quy n quy t nh u tư theo y quy n c a y ban nhân dân thành ph . - D án dư i 5 t (ph n phân c p cho y ban nhân dân qu n-huy n) : g i cho y ban nhân dân qu n-huy n. Ngoài báo cáo giám sát u tư nh kỳ, ch u tư trong quá trình th c hi n d án có phát sinh, vư ng m c, khó khăn… ph i l p ngay báo cáo giám sát, ánh giá u tư gi i trình rõ nh ng khó khăn, vư ng m c, phát sinh và xu t nh ng gi i pháp kh thi trình cơ quan giám sát, ánh giá u tư làm cơ s xem xét, xin ch trương i u ch nh d án. 5.2. Các s -ngành, qu n-huy n : - nh kỳ 3 tháng m t l n g i báo cáo t ng h p v giám sát, ánh giá d án u tư (theo m u s 3) v S K ho ch và u tư trư c ngày 30 c a tháng cu i quý. S K ho ch và u tư t ng h p và báo cáo y ban nhân dân thành ph trư c ngày 10 c a tháng u quý sau. - Trư c ngày 30 tháng 6 hàng năm, g i Báo cáo th c hi n giám sát u tư (theo m u s 2) v S K ho ch và u tư. - S K ho ch và u tư t ng h p và báo cáo y ban nhân dân thành ph trư c ngày 05 tháng 7 (báo cáo 6 tháng) y ban nhân dân thành ph báo cáo Th tư ng Chính ph và B K ho ch và u tư trư c ngày 10 tháng 7. - Trư c ngày 30 tháng 12 hàng năm g i báo cáo ánh giá t ng th u tư (theo m u s 1) v S K ho ch và u tư. - S K ho ch và u tư t ng h p Báo cáo năm và báo cáo y ban nhân dân thành ph trư c ngày 10 tháng 01 năm sau, y ban nhân dân thành ph báo cáo Th tư ng Chính ph và B K ho ch và u tư trư c ngày 15 tháng 01. 5.3. Các cơ quan th c hi n giám sát, ánh giá u tư có th báo cáo b t thư ng khi có yêu c u c a cơ quan có thNm quy n. 5.4. Các cơ quan Trung ương óng trên a bàn thành ph khi th c hi n báo cáo giám sát, ánh giá u tư cho B -Ngành ch qu n, ph i ng th i g i báo cáo cho S K ho ch và u tư thành ph t ng h p. 6. Hi u l c và t ch c th c hi n : 6.1. Ch th này thay th Ch th s 25/2000/CT-UB-DA ngày 16 tháng 10 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai th c hi n công tác giám nh u tư trên a bàn thành ph H Chí Minh. 6.2. Các s -ngành, qu n-huy n t ch c tri n khai ngay công tác giám sát, ánh u tư thu c ph m vi qu n lý c a mình theo quy nh c a Ch th này.
  8. - Các s -ngành, qu n-huy n t ch c th c hi n ngay t quý IV năm 2003 và có báo cáo giám sát, ánh giá d án u tư . - Các d án u tư phê duy t sau ngày Ngh nh 07/2003/N -CP có hi u l c ho c ã ư c phê duy t trư c ngày Ngh nh 07/2003/N -CP có hi u l c nhưng chưa tri n khai th c hi n thì th c hi n ngay công tác giám sát, ánh giá u tư theo quy nh c a Ch th này. - Các d án u tư phê duy t trư c ngày Ngh nh 07/2003/N -CP có hi u l c và ang tri n khai th c hi n d án và công tác giám nh u tư theo quy nh c a Ngh nh 52/1999/N -CP và Ch th 25/2000/CT-UB-DA ngày 16 tháng 10 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph trư c ây, nay th c hi n công tác giám sát, ánh giá u tư theo quy nh c a Ch th này. 6.3. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c ngh các s -ngành, qu n-huy n, ch u tư g i ý ki n v S K ho ch và u tư xem xét gi i quy t theo thNm quy n ho c trình y ban nhân dân thành ph quy t nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT. CH T CH - Như trên - Văn phòng Chính ph PHÓ CH T CH/THƯ NG TR C - B K ho ch và u tư - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP - TTUB : CT, các PCT - Các S -ngành, qu n-huy n - Các cơ quan TW óng trên a bàn TP - VPH -UB: CPVP, Các T NCTH Nguy n Thi n Nhân - Lưu ( T-Th)
Đồng bộ tài khoản