intTypePromotion=3

Chỉ thị số 28/2006/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 28/2006/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 28/2006/CT-TTg về việc tăng cường quản lý đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nước 06 tháng cuối năm 2006 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 28/2006/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 28/2006/CT-TTg Hà N i, ngày 07 tháng 08 năm 2006 CH THN V TĂNG CƯ NG QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG B NG NGU N V N NHÀ NƯ C 06 THÁNG CU I NĂM 2006 Trong 06 tháng u năm, các ngành, các c p ã có nhi u c g ng trong vi c tri n khai, th c hi n k ho ch u tư và xây d ng. Tuy nhiên, nh ng k t qu ã t ư c v n chưa áp ng yêu c u phát tri n c a n n kinh t , ti n gi i ngân các ngu n v n, k c tín d ng nhà nư c và trái phi u Chính ph còn ch m, tình tr ng y u kém trong qu n lý u tư, xây d ng v n chưa ư c kh c ph c, gây nh hư ng không t t n vi c th c hi n k ho ch năm 2006 và các năm sau. nâng cao hi u qu u tư, xây d ng theo úng tinh th n Ngh quy t c a Qu c h i và các Ngh quy t c a Chính ph , Th tư ng Chính ph yêu c u các B trư ng, Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch H i ng qu n tr T p oàn kinh t nhà nư c, T ng giám c các T ng công ty nhà nư c m t m t ph i ti p t c th c hi n các nhi m v , gi i pháp c a Ngh quy t s 01/2006/NQ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2006, Ngh quy t s 13/2006/NQ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph , m t khác ph i t p trung th c hi n nh ng nhi m v , gi i pháp sau: 1. Các B , cơ quan ch trì so n th o các Ngh nh hư ng d n thi hành Lu t u tư, Lu t u th u, Lu t t ai, Lu t Doanh nghi p, các Ngh nh v qu n lý và s d ng v n ODA, v qu n lý d án u tư công trình xây d ng, ... c n khNn trương hoàn ch nh d th o trình Chính ph ban hành trong tháng 8 năm 2006. 2. B K ho ch và u tư: a) Trong tháng 9 năm 2006, trình Chính ph ban hành Ngh nh quy nh trách nhi m c a ngư i thNm nh, ngư i ra quy t nh u tư. b) Trong quý III năm 2006, trình Chính ph ban hành Ngh nh v qu n lý u tư b ng ngu n v n nhà nư c; trình Th tư ng Chính ph ban hành quy nh v ch báo cáo tình hình th c hi n k ho ch u tư. c) Ph i h p v i Thanh tra Chính ph , B N i v và các cơ quan liên quan hư ng d n, ki n toàn các t ch c thanh tra k ho ch và u tư; th c hi n thanh tra nh ng d án u tư, xây d ng theo úng n i dung Công i n s 496/C -TTg ngày 28 tháng 3 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph , không thanh tra trùng d m gây khó khăn, c n tr cho vi c u tư, xây d ng.
  2. d) Trong tháng 8 năm 2006, ban hành các quy nh hư ng d n v ch c năng, nhi m v , t ch c và ho t ng c a Ban Qu n lý các d án ODA. ) Ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các B , ngành, a phương có liên quan ánh giá tình hình th c hi n ngu n v n ODA, v n i ng năm 2006. Trong trư ng h p c n thi t, trình Th tư ng Chính ph quy t nh vi c i u ch nh ho c ng trư c k ho ch v n i ng năm 2007 i v i các d án ODA c a các B , ngành thúc Ny gi i ngân nhanh ngu n v n này. 3. T công tác ODA tăng cư ng ki m tra, giám sát, phát hi n k p th i và x lý nh ng khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n các chương trình, d án ODA. 4. B Tài chính: a) Rà soát các cơ ch v c p phát, ng trư c v n và các th t c hành chính b o m th c hi n úng các quy nh v qu n lý tài chính, góp ph n Ny nhanh ti n gi i ngân v n cho các công trình, d án, nh t là các công trình, d án quan tr ng, tr ng i m qu c gia. b) Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra vi c qu n lý s d ng v n ngân sách nhà nư c, v n trái phi u Chính ph , v n tín d ng u tư c a Nhà nư c, v n ODA, v n u tư c a doanh nghi p nhà nư c và v n có ngu n g c t ngân sách nhà nư c. c) Ki m tra vi c qu n lý và s d ng tài s n là tr s làm vi c, ô tô, xe máy c a các Ban Qu n lý d án s d ng v n nhà nư c (bao g m c v n ODA). d) Trong tháng 9 năm 2006, ph i h p v i các cơ quan liên quan, ban hành quy nh v i u ch nh nh m c chi phí c a các Ban Qu n lý chương trình, d án ODA phù h p v i th c t . 5. B Xây d ng: a) Trư c ngày 15 tháng 8 năm 2006, trình Chính ph ban hành Ngh nh s a i, b sung Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 v 02 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình, trong ó quy nh rõ trách nhi m, quy n h n c a ngư i ra quy t nh u tư, ch u tư ...; n i dung c a Ngh nh này ph i phù h p v i ti n trình h i nh p và thông l qu c t và các quy nh c a Lu t Xây d ng, Lu t u th u, Lu t u tư, Lu t Doanh nghi p, .... b) Trong quý III năm 2006, hoàn thi n và ban hành quy nh v trách nhi m cá nhân, t ch c liên quan n vi c b o m ch t lư ng công trình (bao g m trách nhi m c a ch u tư, t ch c tư v n, ơn v kh o sát thi t k và nhà th u thi công) trong t ng khâu c a quá trình u tư xây d ng. c) Trong quý III năm 2006, xây d ng và ban hành theo thNm quy n quy nh b sung ch tài v giám sát thi công. d) Trong tháng 9 năm 2006, ban hành quy nh hư ng d n v ch c năng, nhi m v , t ch c và ho t ng c a Ban qu n lý d án u tư xây d ng công trình theo quy nh c a Lu t Xây d ng.
  3. ) Trong tháng 8 năm 2006, trình Chính ph ban hành ngh nh qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình. 6. B Tài nguyên và Môi trư ng: a) Trong quý III năm 2006, trình Chính ph ban hành Ngh nh hư ng d n c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t và trình t th t c b i thư ng h tr tái nh cư khi nhà nư c thu h i t; b) Trong tháng 8 năm 2006, th c hi n vi c c p gi y phép khai thác các m nguyên li u: m á, m cao lanh, ... ph c v các nhà máy xi măng theo úng ch o c a Th tư ng Chính ph . 7. Các B , ngành và a phương th c hi n theo thNm quy n: a) Trong tháng 8 năm 2006, phân b ngay s v n chưa ư c phân b c a k ho ch năm 2006 cho các d án ã có th t c u tư và hoàn ch nh vi c phê duy t thi t k k thu t theo các nguyên t c sau: - Trên cơ s t ng m c u tư k ho ch năm 2006 ã ư c Th tư ng Chính ph giao, i u chuy n v n c a các d án ã ư c b trí v n năm 2006 nhưng không có i u ki n th c hi n cho các d án có nhu c u c p thi t, trư c h t t p trung cho các d án ODA và các d án chuy n ti p c n ph i hoàn thành trong năm 2006 nhưng còn thi u v n. - Ch b trí v n chuNn b u tư và chuNn b th c hi n d án trong năm 2006 (tr các trư ng h p ư c Th tư ng Chính ph cho phép) i v i các d án chưa có quy t nh u tư ho c quy t nh u tư sau ngày 31 tháng 10 năm 2005; s v n còn l i ư c chuy n cho các d án khác. - T p trung b trí v n cho các d án nhóm B, C ã tri n khai nhưng chưa hoàn thành theo úng th i h n quy nh (nhóm B ã quá 4 năm, nhóm C ã quá 2 năm) các d án này có th hoàn thành và ưa vào s d ng trong năm 2006. - Ch ng tháo g khó khăn, vư ng m c Ny nhanh ti n thi công và gi i ngân các công trình u tư t ngu n v n nhà nư c, b o m hoàn thành k ho ch s d ng v n năm 2006. b) Tăng cư ng công tác thanh tra, ki m tra, giám sát và ánh giá u tư, trong ó chú tr ng các n i dung liên quan n quy ho ch, l p d án, thNm nh, b trí v n u tư, thanh quy t toán v n u tư, i u ch nh d án u tư; ng th i, th c hi n t t Quy ch giám sát u tư c a c ng ng ban hành kèm theo Quy t nh s 80/2005/Q - TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005. c) KhNn trương ch n ch nh b máy và quy trình th c hi n công tác giám sát và ánh giá u tư trong ph m vi qu n lý c a mình; th c hi n nghiêm ch và n i dung báo cáo nh kỳ v giám sát và ánh giá u tư theo quy nh. d) B Giao thông v n t i, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Qu c phòng và các a phương có d án u tư b ng ngu n v n trái phi u Chính ph , trên cơ s
  4. t ng m c v n ư c giao, phân b v n cho t ng d án theo th t ưu tiên b o m hoàn thành d t i m các d án úng ti n , nâng cao hi u qu s d ng ngu n v n trái phi u Chính ph ; các d án còn l i n u không ngu n v n thì ph i giãn ti n tri n khai sau năm 2010 ho c huy ng ngu n v n h p pháp khác u tư. ) i v i ngu n Công trái Giáo d c, ch ng th c hi n các bi n pháp c n thi t gi i quy t k p th i các vư ng m c; ng th i ch o các ch d án, các ơn v thi công Ny nhanh ti n , b o m ch t lư ng công trình, tránh th t thoát lãng phí, b o m hi u qu u tư. e) i v i các d án c n i u ch nh t ng m c u tư, ch u tư c n nhanh chóng b sung hoàn thi n h sơ d án và trình duy t theo úng trình t , úng thNm quy n; i v i các d án h p v n, c n tính toán k phương án thu x p và huy ng các ngu n v n, b o m tính kh thi c a d án, kh năng huy ng v n và tính hi u qu cao. g) Các c p chính quy n a phương và các ch u tư nhanh chóng tháo g các vư ng m c v gi i phóng m t b ng, v n i ng trong nư c và các vư ng m c khác i v i các d án ODA cho vay l i m b o gi i ngân t i a ngu n v n này. h) Các B , ngành, a phương và ch u tư vay v n tín d ng nhà nư c ph i ch u trách nhi m trong vi c cân i các ngu n v n tr n g c và lãi vay cho Ngân hàng phát tri n Vi t Nam. 8. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam và các Ngân hàng Thương m i nhà nư c: a) Rà soát l i các d án ang th c hi n cho vay; t p trung v n u tư cho các d án quan tr ng, các d án nhóm A ang vay t i h th ng Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, b o m v n u tư theo ti n i v i các d án nhóm A, nh t là các d án phát tri n ngu n i n. b) Các Ngân hàng Thương m i ph i b o m huy ng v n cho vay h p v n i v i các d án u tư b ng ngu n v n tín d ng u tư c a nhà nư c theo úng cơ c u ngu n v n ã ký trong các h p ng tín d ng, nh t là i v i các d án l n. c) i v i các d án, công trình quan tr ng qu c gia như d án thu i n Sơn La, nhà máy l c d u Dung Qu t, t ch c cho vay v n không c n ph i thNm nh phương án vay tr n . 9. Thanh tra Chính ph và các cơ quan i u tra: a) Thanh tra Chính ph ch trì cùng B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Xây d ng thành l p ngay các oàn thanh tra liên ngành c a Chính ph ti n hành thanh tra m t s công trình, d án tr ng i m c a các B , ngành, a phương, ơn v có s d ng ngu n v n l n c a Nhà nư c, v n vay, tài tr c a nư c ngoài, trong ó t p trung vào các công trình, d án thu c lĩnh v c giao thông, th y l i. Ph i l a ch n nh ng cán b phNm ch t, năng l c tham gia các oàn thanh tra. b) Cơ quan i u tra t p trung i u tra, s m có k t lu n i v i các v án l n trong u tư xây d ng cơ b n, thông báo cho các ngành, các c p và các nhà tài tr .
  5. 10. Các B , ngành và a phương c n tăng cư ng ph i h p trong i u hành, tri n khai th c hi n k ho ch và các cơ ch , chính sách qu n lý u tư, xây d ng. ơn v ư c h i ý ki n ph i có ý ki n tham gia úng th i h n quy nh; quá th i h n 15 ngày mà không có ý ki n tham gia b ng văn b n thì ư c coi là nh t trí v i ý ki n c a ơn v ch trì, ng th i ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph v ph n vi c c a ơn v mình. Các B , ngành, a phương, T p oàn kinh t và T ng công ty nhà nư c ph i t ch c giao ban nh m ki m i m, ôn c ti n th c hi n các công trình, d án u tư; trong quá trình th c hi n, n u có v n vư ng m c vư t thNm quy n gi i quy t thì ki n ngh c p có thNm quy n gi i quy t. 11. Các cơ quan thông tin i chúng: Trong công tác thông tin tuyên truy n trên phương ti n thông tin i chúng, coi tr ng nguyên t c không ưa nh ng thông tin không chính xác, thi u i u tra k lư ng, gây b t l i cho n n kinh t nói chung, cũng như trong vi c thu hút v n u tư nư c ngoài (FDI, ODA). Th tư ng Chính ph yêu c u các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Ch t ch các T p oàn kinh t , T ng giám c các T ng công ty nhà nư c có trách nhi m t ch c th c hi n Ch th này. Th tư ng Chính ph giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính theo dõi, ôn c vi c th c hi n Ch th này và nh kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph theo quy nh./. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph Nguy n T n Dũng tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính qu c gia; - T p oàn kinh t nhà nư c; T ng công ty 91; - VPCP: BTCN, các Phó Ch nhi m, Website Chính ph , Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản