Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
6
download

Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 29/2006/CT-TTg Hà N i, ngày 08 tháng 08 năm 2006 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ CÚM A (H5N1) NGƯ I T u năm n nay, trên ph m vi c nư c không x y ra d ch cúm gia c m và không có trư ng h p nhi m cúm A(H5N1) ngư i. Do v y, nhi u a phương và trong nhân dân ã xu t hi n tư tư ng ch quan, lơ là, buông l ng trong công tác phòng, ch ng d ch. Hi n nay, d ch cúm gia c m ang di n bi n r t ph c t p, m t s nư c trong khu v c sau m t th i gian dài không có d ch ã tái bùng phát d ch và ti p t c ghi nh n thêm b nh nhân nhi m và t vong do virut cúm A (H5N1). nư c ta, n u không quy t li t th c hi n các bi n pháp phòng, ch ng d ch s có nhi u nguy cơ tái phát d ch. phát huy k t qu ã t ư c, ch ng phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i, kiên quy t không d ch tái bùng phát, Th tư ng Chính ph ch th : 1. Ti p t c th c hi n t t công tác thông tin tuyên truy n v phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A(H5N1). B Văn hoá – Thông tin ch o các cơ quan thông tin i chúng ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t ưa tin y , k p th i, chính xác v di n bi n, nguy cơ d ch b nh và các bi n pháp phòng, ch ng m i ngư i dân bi t, ch ng t phòng, ch ng d ch, b o v s c kho c a b n thân, c ng ng và b o m an toàn cho phát tri n chăn nuôi gia c m. Các báo, ài ph i có chuyên v vi c tuyên truy n này. 2. Tăng cư ng công tác ki m tra, ki m soát vi c v n chuy n, gi t m , tiêu th và nh p khNu gia c m, s n phNm gia c m: a) B Thương m i ph i h p ch t ch v i U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, các B , ngành có liên quan, ch o t ch c ki m tra, ki m soát ch t ch vi c nh p khNu gia c m, s n phNm gia c m tươi s ng; trư c m t d ng nh p khNu gia c m, s n phNm gia c m tươi s ng t các nư c ang có d ch; tri n khai các bi n pháp ngăn ch n có hi u qu vi c nh p l u gia c m, s n phNm gia c m qua biên gi i v i các nư c ang có d ch; t ch thu, t ch c tiêu hu không có b i thư ng và x ph t nghiêm theo quy nh c a pháp lu t v ch ng buôn l u khi phát hi n gia c m, s n phNm gia c m nh p l u; b) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t p trung ch o nghiêm ng t công tác ki m tra v sinh thú y trong vi c gi t m gia c m v n chuy n, tiêu th gia c m, s n phNm gia c m. T ch c các i m ki m d ch thú y ki m tra, ki m soát v thú y trong khi v n chuy n gia c m, s n phNm gia c m. C m c n chuy n, gi t m gia c m , mua bán gia c m, s n phNm gia c m chưa qua ki m d ch thú y.
  2. Kh c ph c ngay tình tr ng tái di n vi c gi t m , mua bán gia c m phân tán trong n i thành, n i th và khu dân cư t p trung. Tri n khai nhanh ch trương khuy n khích các doanh nghi p u tư xây d ng cơ s gi t m t p trung và phát tri n chăn nuôi an toàn d ch b nh g n v i gi t m gia c m t p trung công nghi p. 3. Ny nhanh ti n tiêm phòng v c xin cúm gia c m năm 2006 và k ho ch năm 2007: a) y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch trì, ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s m hoàn thành vi c tiêm phòng v c xin b sung cho àn gia c m m i phát sinh ho c chưa ư c tiêm phòng trong t 1 năm 2006; khNn trương xây d ng và tri n khai k ho ch tiêm phòng t 2 năm 2006 m b o úng ti n th i gian, t l tiêm phòng và t hi u qu cao, không x y ra th t thoát, lãng phí v c xin; b) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p vói y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch o và ki m tra ch t ch công tác tiêm phòng v c xin cúm gia c m a phương; m b o s lư ng, ch t lư ng, ch ng lo i v c xin cho k ho ch tiêm phòng; ch n ch nh vi c b o qu n và s d ng v c xin, ch ng th t thoát lãng phí; c) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p v i B Tài chính hoàn thành quy t toán kinh phí h tr tiêm phòng giai o n 2005-2006; xây cơ ch h tr và k ho ch tiêm phòng v c xin cho àn gia c m năm 2007 trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 4. Th c hi n nghiêm và ng b các bi n pháp phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A(H5N1): a) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t , Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m, Ban ch o qu c gia phòng, ch ng a d ch cúm ngư i và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i tích c c tri n khai k ho ch hành ng khNn c p khi có d ch x y ra và k ho ch ph i h p hành ng phòng, ch ng d ch cúm gia c m vá cúm A(H5N1) ngư i ã ư c Chính ph phê duy t; tích c c tri n khai các bi n pháp phòng, ch ng d ch cúm gia c m và cúm A(H5N1) ngư i theo ch o c a Trung ương, kiên quy t không d ch cúm gia c m tái bùng phát và h n ch t i a b nh nhân nhi m cúm A(H5N1); b) U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i duy trì ho t ng thư ng xuyên c a Ban Ch o phòng, ch ng d ch cúm gia c m, cúm A(H5N1) ngư i c a c p t nh và các c p. Ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ti p t c tri n khai các bi n pháp an toàn sinh h c, duy trì nh kỳ v sinh tiêu c, kh trùng khu v c chăn nuôi, môi trư ng, ch buôn bán gia c m, cơ s gi t m gia c m, nơi có d ch cũ, h chôn gia c m b nh. Ch o các c p, các ngành liên quan và l c lư ng chuyên môn v thú y ph i giám sát ch t ch d ch b nh n t ng cơ s , h gia ình chăn nuôi. N u d ch x y ra trên a bàn mà không phát hi n k p th i, áp d ng các bi n ph p bao vây kh ng ch , d p d ch d ch lây lan ra di n r ng thì ngư i ng u chính quy n cơ s và nhân viên thú y cơ s ó ph i ch u trách nhi m;
  3. c) B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban Ch o qu c gia phòng, ch ng d ch cúm gia c m ph i h p v i B Y t giám sát ch t ch v virut sau tiêm phòng, tình hình d ch cúm gia c m trong nư c có bi n pháp x lý k p th i. Theo dõi di n bi n d ch cúm gia c m trên ngư i các nư c trong khu v c và trên th gi i, báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. B Khoa h c và Công ngh ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t s m hoàn thành vi c nghiên c u, s n xu t th và ti n t i hoàn thi n vi c s n xu t thi t b , thu c men ph c v cho công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m, cúm A(H5N1) ngư i. 6. B Y t , Ban ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i: a) Ch o, ki m tra, rà soát vi c th c hi n k ho ch mua s m máy th , trang thi t b và thu c men ph c v công tác phòng, ch ng d ch ã ư c phê duy t, có k ho ch b sung mua s m thi t b , thu c men c n thi t trình c p có thNm quy n phê duy t; b) Ph i h p v i U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m tra, rà soát phương án, k ho ch ti p nh n b nh nhân c a các cơ s y t Trung ương và a phương; c) S m hoàn ch nh phác i u tr cúm A(H5N1) ngư i hư ng d n các cơ s y t ch ng ti p nh n, i u tr b nh nhân, h n ch tình tr ng ph i chuy n b nh nhân lên tuy n y t c p Trung ương, c p t nh khi có d ch x y ra. Ch o các cơ s y t tăng cư ng công tác giám sát d ch b nh, n u phát hi n trư ng h p nghi nhi m d ch b nh ph i t ch c cách ly và áp d ng các bi n pháp phòng, ch ng k p th i. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ch th này. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản