Chỉ thị số 30/1999/CT-UB-VX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
62
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 30/1999/CT-UB-VX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 30/1999/CT-UB-VX về việc tổ chức thực hiện chiến dịch “những ngày tiêm chủng bổ sung” năm 1999 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 30/1999/CT-UB-VX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 30/1999/CT-UB-VX TP. H Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 1999 CH THN V VI C T CH C TH C HI N CHI N DNCH “NH NG NGÀY TIÊM CH NG B SUNG” NĂM 1999 Th c hi n Ch th s 21/1999/CT-TTg ngày 31/7/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c Ny m nh các ho t ng m b o th c hi n m c tiêu thanh toán b i li t, bài tr u n ván sơ sinh và kh ng ch b nh s i vào năm 2000 và nh m th c hi n th ng l i chi n d ch “Nh ng ngày tiêm ch ng b sung” năm 1999, y ban nhân dân thành ph ch o như sau: 1. S Y t thành ph : 1.1. Có k ho ch tri n khai th c hi n chi n d ch “Nh ng ngày tiêm ch ng b sung” năm 1999, m b o 100% tr em dư i 5 tu i có m t t i thành ph ư c u ng 2 li u Vaccin Sabin vào các ngày: t 1: ngày 20 - 21 và 22 tháng 11 năm 1999 t 2: Ngày 18 - 19 và 20 tháng 12 năm 1999 (kèm cho u ng Vitamin A i v i tr 6 tháng n 3 tu i t 2); ng th i, k t h p tiêm vét Vaccin s i, tiêm vaccin u n ván cho ph n có thai, nh m m b o th c hi n các ch tiêu tiêm ch ng m r ng ã ăng ký cho năm 1999 và năm 2000. 1.2. Ch o các ơn v tr c thu c có k ho ch c th th c hi n chi n d ch, m b o công tác chuyên môn k thu t, m b o cung c p , k p th i v t tư, vaccin và m i phương ti n c n thi t ph c v cho chi n d ch. Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c tri n khai, sơ k t t ng k t v chuyên môn cho Thư ng tr c y ban và B Y t . 2. y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã: - C ng c l i Ban ch o tiêm ch ng m r ng - thanh toán b i li t tr c ti p ch o, t ch c, theo dõi chi n d ch sabin c a a phương. - Tri n khai th c hi n úng k ho ch, ti n theo ch o c a Ngành y t , m b o 100% s tr có m t trên a bàn thu c c p qu n lý ư c u ng 2 l n Vaccin Sabin. ây là m t ch tiêu thi ua th c hi n k ho ch kinh t - xã h i c a a phương.
  2. - T o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n chi n d ch t phương ti n v n chuy n, phương ti n truy n thông, thông báo n t ng h gia ình, n kinh phí h tr theo kh năng b i dư ng cho ngư i tham gia. - ánh giá sơ k t chi n d ch, báo cáo k t qu cho y ban nhân dân thành ph . 3. Các s ban ngành oàn th có liên quan: 3.1. S Tài chánh - V t giá c p phát k p th i kinh phí ã ư c duy t v tiêm ch ng cho Ngành y t và ch o các phòng tài chánh qu n, huy n tùy kh năng c a mình h tr thêm m t ph n kinh phí b i dư ng cho nhân viên tham gia chi n d ch. 3.2. S Văn hóa thông tin và các báo, ài ph i h p cùng Ngành y t tăng cư ng thông tin, tuyên truy n nhi u l n, nhi u hình th c và ch o m ng lư i thông tin qu n huy n, phư ng xã tăng cư ng ho t ng cho t ng gia ình u ư c bi t và t giác ưa tr i u ng vaccin sabin. 3.3. S Giáo d c ào t o: thông tin cho h th ng các trư ng h c, t nhà tr , m u giáo n ph thông trung h c bi t và ph bi n cho các b c ph huynh, các em h c sinh góp ph n tuyên truy n, nh c nh gia ình ưa con em i u ng Vaccin Sabin. 3.4. ngh y ban M t tr n T qu c và các oàn th như H i Ch th p , H i Liên hi p ph n , Liên oàn Lao ng, oàn Thanh niên C ng s n, y ban B o v và chăm sóc tr em, H i Nông dân, H i C u Chi n binh,... tri n khai theo h th ng c a mình v n ng m i h i viên, m i oàn viên là m t tuyên truy n viên cho chi n d ch, tuyên truy n, v n ng t ng gia ình ưa tr i u ng Vaccin Sabin. Chương trình thanh toán b i li t không ch b o v s c kh e cho con em chúng ta mà còn góp ph n th c hi n nhi m v kinh t - xã h i và th c hi n cam k t qu c t . Do ó, y ban nhân dân thành ph yêu c u các ngành, các c p th c hi n t t Ch th này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: K/T CH TNCH - /c Bí thư và TTTU - TTH ND.TP và các Ban PHÓ CH TNCH - TTUBND.TP -B Yt - Các s ban ngành TP - UBND các qu n, huy n - Các cơ quan, ơn v thu c t nh và Trung ương trên a bàn TP - UBMTTQ và các oàn th Ph m Phương Th o - S Y t , C c Th ng kê TP - VPUB: CPVP, các t NCTH - Lưu
Đồng bộ tài khoản