Chỉ thị số 31/2003/CT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 31/2003/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 31/2003/CT-UB về việc tập trung chỉ đạo nhằm hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ Seagames 22 tại địa bàn các quận: Cầu Giấy, Thanh Xuân và huyện Từ Liêm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 31/2003/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 31/2003/CT-UB Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 2003 CH TH V VI C T P TRUNG CH O NH M HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH H T NG K THU T PH C V SEAGAMES 22 T I NA BÀN CÁC QU N: C U GI Y, THANH XUÂN VÀ HUY N T LIÊM Trong th i gian v a qua, ư c s quan tâm ch o c a Chính ph , s ph i h p c a các B ngành Trung ương, s n l c c a các c p, các ngành, các ch u tư và các ơn v thi công, cùng v i s ng h c a nhân dân trong khu v c thu h i t xây d ng công trình, nhi u công trình và h ng m c công trình ph c v Seagames 22 trên a bàn Thành ph Hà N i ã ư c tri n khai xây d ng, hoàn thành, bàn giao ưa vào s d ng. ây là i u ki n v t ch t quan tr ng t ch c thành công Sea games 22. Tuy nhiên, do nguyên nhân ch quan và khách quan, v n còn m t s công trình ch m ư c tri n khai, ho c tri n khai không ng b , n u không hoàn thành s nh hư ng n k ho ch t ch c Sea games 22. ph c v t t nh t Sea games 22, UBND Thành ph ch trương m thêm và Ny nhanh ti n xây d ng các tuy n ư ng: - o n t vành ai III n tr c trung tâm sân v n ng qu c gia M ình (qua khu ô th m i M Trì - M ình do T ng công ty xây d ng Sông à - B Xây d ng làm ch u tư) - o n t vành ai III qua khu ô th m i M ình II (do T ng công ty u tư phát tri n nhà và ô th - B Xây d ng làm ch u tư) n tr c trung tâm sân v n ng qu c gia M ình. - M r ng ư ng t nút Mai D ch n C u Di n theo ch gi i m t c t ngang 50m theo quy ho ch (Trư c m t th c hi n d i phía nam tuy n ư ng t nút Mai D ch n ư ng vào khu LHTTQG) - Thông ư ng Láng H - Thanh Xuân và ư ng Nguy n Tuân kéo dài. Th i gian còn l i th c hi n các công vi c trên là r t ng n, trong khi kh i lư ng công vi c r t l n và khó khăn ph c t p, c bi t là vi c di d i nhà c a, tái nh cư khi gi i phóng m t b ng. Vì v y, trư c h t c n ư c s ng h tích c c c a nhân dân khu v c thu h i t xây d ng công trình; tăng cư ng trách nhi m c a các c p, các ngành và ch u tư; ng th i ph i áp d ng nh ng cơ ch c thù v u tư xây d ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư và ch o th c hi n.
  2. V i tinh th n trên, UBND Thành ph yêu c u: 1- Ch t ch UBND các qu n: C u Gi y, Thanh Xuân và huy n T Liêm: - Có trách nhi m ch o H i ng GPMB, T công tác GPMB, các phòng ban chuyên môn thu c qu n, huy n, và UBND các xã, phư ng, t p trung l c lư ng tri n khai ngay công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân trong ph m vi thu h i t; tri n khai nhanh công tác i u tra, l p phương án GPMB c a các d án trên và các d án tái nh cư; ng th i xu t chính sách b i thư ng, tái nh cư c thù cho các công vi c gi i t a m t b ng làm các o n ư ng nói trên, trình UBND Thành ph quy t nh; - Yêu c u ch u tư ph i h p v i UBND phư ng, xã, các phòng ban ch c năng xây d ng ti n GPMB phê duy t và th ng nh t ch o th c hi n, m b o hoàn thành s m công tác GPMB c a các d án, riêng d án ư ng 32 xong trư c ngày 15/11/2003. 2- Giao Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc: C p ngay ch gi i ư ng cho các ch u tư l p d án; T ch c c m và bàn giao m c gi i tuy n ư ng 32 o n t nút Mai D ch n C u Di n theo quy ho ch, bàn giao cho a phương qu n lý và t ch c vi c b i thư ng gi i phóng m t b ng; Th a thu n ngay ch gi i quy ho ch làm th t c t m giao t gi i phóng m t b ng khu tái nh cư 2,8ha phía Tây Nam i h c Thương m i, các khu tái nh cư ư ng Láng h - Thanh Xuân ng th i khNn trương th a thu n quy ho ch t ng m t b ng và quy ho ch ki n trúc các khu v c th c hi n d án. 3- Giao Giám c S a chính – Nhà t hư ng d n ch d án l p h sơ t m giao t, gi i phóng m t b ng trên cơ s xác nh ch gi i khu t theo quy ho ch. Th i gian gi i quy t th t c t m giao t t i a là 05 ngày k t khi ch u tư n p h sơ h p l . Sau khi có quy t nh t m giao t, vi c c m m c và bàn giao m c gi i trên th c a không quá 03 ngày. 4- Giao Giám c S Tài chính V t giá b trí thNm nh và trình UBND Thành ph phê duy t chính sách b i thư ng và cơ ch tái nh cư trong th i gian không quá 05 ngày. 5- Giao Giám c S Giao thông Công chính ch o Ban qu n lý d án Giao thông ô th ph i h p v i Ban qu n lý d án 5 - B Giao thông v n t i th ng nh t tri n khai các công vi c thi công xây d ng m t c t ngang ư ng 50 cho o n t nút Mai D ch n C u Di n; ch ng liên h v i UBND qu n C u Gi y, UBND huy n T Liêm, các S ; Quy ho ch - Ki n trúc, a chính Nhà t ... tri n khai ngay công tác c m m c, i u tra ph c v GPMB, ưu tiên GPMB và thi công d i phía Nam theo ch gi i m t c t 50m trư c Sea games 22. 6- Giao Giám c S K ho ch và u tư: - Hư ng d n và tri n khai các công vi c v u tư và xây d ng theo cơ ch c thù g m:
  3. + Cho phép l p d án ng th i v i vi c l p thi t k k thu t + Cho phép ch nh th u i v i các gói th u tư v n; áp d ng hình th c u th u h n ch và ch nh th u các gói th u xây l p và thi t b . + Rút ng n t i a th i gian phát hành h sơ u th u. + Th i gian thNm nh d án không quá 05 ngày. + Cho phép t m ng và thanh toán v n GPMB và xây l p v i kh i lư ng i u ki n song song v i quá trình hoàn ch nh th t c u tư. - Ph i h p v i S Tài chính V t giá có k ho ch b trí v n và k p th i t ngu n qu d tr tài chính c a Thành ph cho các d án do Thành ph u tư. 7 - Các s thNm nh chuyên ngành (Giao thông Công chính, Xây d ng ...) có trách nhi m thNm nh TKKT-TDT trong th i h n không quá 07 ngày. 8- Các ch u tư: Ban QLDA Giao thông ô th , T ng công ty u tư phát tri n nhà Hà N i .... có trách nhi m t p trung nhân l c, phương ti n và v n cho các công trình này; ph i h p ch t ch v i các S , Ngành, UBND các Qu n, Huy n, Phư ng, Xã và các ơn v tư v n, nhà th u trong quá trình chuNn b u tư, t ch c GPMB, tái nh cư và thi công công trình m b o úng ti n quy nh, trong ó công tác chuNn b u tư không quá 20 ngày. 9- Giao Thư ng tr c Ban ch o GPMB Thành ph ch ng hư ng d n H i ng GPMB qu n, huy n trong vi c xu t chính sách b i thư ng, tái nh cư c thù, phù h p v i yêu c u khNn trương c bi t c a các d án ph c v Sea games 22 g m: - Chính sách h tr cho các h t lo nơi tái nh cư, t m cư. - Phương th c tái nh cư linh h at theo kh năng th c t v qu nhà t tái nh cư. - Ch chính sách cho ngư i tham gia công tác GPMB. Ch ng ki m tra, ôn c các ngành, các c p trong quá trình th c hi n ch th này, m b o ti n GPMB các d án, k p th i báo cáo UBND Thành ph nh ng vư ng m c và xu t hư ng gi i quy t. 10- UBND Thành ph yêu c u Ch t ch UBND qu n C u Gi y, Thanh Xuân, huy n T Liêm, th trư ng các S , Ngành; các ch u tư có liên quan xác nh nhi m v GPMB các công trình ph c v Sea games 22 là nhi m v tr ng tâm, c p bách t p trung l c lư ng, cơ s v t ch tl v n d ng tri t , sáng t o chính sách; c i cách hành chính m nh m , hành ng kiên quy t d t i m, ng th i ch ng ph i h p t t v i các cơ quan có liên quan hoàn thành t t nhi m v c a ngành, ơn v mình. khâu công vi c thu c thNm quy n gi i quy t c a ngành nào, c p nào, ng thí Th trư ng ơn v ó ch u trách nhi m v ti n trư c UBND Thành ph . d án nào x y ra ch m tr trong công tác GPMB, làm nh hư ng n ti n hoàn thành công trình ph c v Sea Games 22, Ch t ch UBND qu n, huy n nơi có d án và ch u tư ph i ch u trách nhi m trư c Thành y, UBND Thành ph .
  4. 11- UBND Thành ph ngh Qu n y các qu n: C u Gi y, Thanh Xuân, Huy n y huy n T Liêm lãnh o các t ch c oàn th chính tr ph i h p ch t ch v i chính quy n Qu n, Huy n, Phư ng, Xã làm t t công tác tư tư ng hành ng kiên quy t, hi u qu m b o hoàn thành vư t ti n các công trình ph c v Sea games 22. 12- UBND Thành ph giao cho ng chí Hoàng Ân, Phó Ch t ch UBND Thành ph tr c ti p ch o T c trách (do Thư ng tr c BC GPMB Thành ph làm t trư ng) gi i quy t các công vi c có liên quan và quy t nh các cơ ch chính sách c thù m b o yêu c u c bi t khNn trương v ti n GPMB và tri n khai xây d ng các công trình này. Ch t ch UBND qu n C u Gi y, Thanh Xuân, huy n T Liêm; Giám c các S : K ho ch và u tư, Quy ho ch - Ki n trúc, Xây d ng, a chính Nhà t, Tài chính v t giá, Giao thông công chính, Thư ng tr c Ban ch o GPMBTP c m t ng chí lãnh o và ít nh t m t chuyên viên c p lãnh o phòng tham gia ch o, theo dõi, x lý các công vi c liên quan n các d án GPMB thu c qu n C u Gi y, huy n T Liêm tham gia T c trách c a Thành ph , báo cáo v UBND Thành ph trư c ngày 20/9/2003. Hàng tu n, vào chi u th 6, UBND Thành ph t ch c giao ban ti n GPMB và tri n khai xây d ng các d án h t ng k thu t ph c v t ch c Sea games 22 nh m gi i quy t ngay nh ng vư ng m c và k p th i ch o các c p ngành t ch c th c hi n. UBND Thành ph yêu c u các ng chí Ch t ch UBND qu n C u Gi y, Thanh Xuân, huy n T Liêm; các ng chí Th trư ng các S , Ban, Ngành c a Thành ph t p trung th c hi n nghiêm ch th này, n u có vư ng m c k p th i báo cáo UBND Thành ph quy t nh. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản