Chỉ thị số 31/2005/CT-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
74
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 31/2005/CT-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 31/2005/CT-TTg về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 31/2005/CT-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 31/2005/CT-TTG Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2005 CH THN V TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC B O M TR T T , AN TOÀN GIAO THÔNG Ư NG TH Y N I NA Trong nh ng năm qua, B Giao thông v n t i ph i h p v i B Công an, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v giao thông ư ng th y n i a t i m i t ng l p nhân dân, c bi t là nh ng ngư i tham gia giao thông, v n t i ư ng th y n i a; ch o các cơ quan, ơn v tăng cư ng ki m tra, thanh tra và x lý vi ph m hành chính trong lĩnh v c giao thông ư ng th y n i a. Nh ó, nh n th c và hành ng c a các t ch c, cá nhân qu n lý, tham gia giao thông ư ng th y n i a có s chuy n bi n tích c c; ho t ng giao thông ư ng th y n i a t ng bư c i vào n n p. Tuy v y, tình hình tr t t , an toàn giao thông trên các tuy n ư ng th y n i a còn di n bi n ph c t p. Tình hình phương ti n ch quá t i tr ng cho phép còn khá ph bi n; phương ti n không ăng ký, ăng ki m, thuy n viên, ngư i lái phương ti n không có b ng, ch ng ch chuyên môn, b n bãi m ra tùy ti n, không i u ki n an toàn còn chi m t l cao; ý th c ch p hành pháp lu t c a ngư i tham gia giao thông còn th p. T u năm 2005 n nay, tuy tai n n giao thông ư ng th y n i a có gi m, nhưng s v , s ngư i t vong và b thương còn nhi u; không ít t i n n nghiêm tr ng v n x y ra, c bi t là trên các tuy n sông, kênh chưa ư c t ch c qu n lý. Nguyên nhân ch y u d n n tình tr ng trên là do công tác qu n lý nhà nư c v tr t t , an toàn giao thông ư ng th y n i a chưa ư c quan tâm úng m c. Các cơ quan qu n lý chuyên ngành, l c lư ng c nh sát nhân dân và chính quy n a phương chưa có bi n pháp thi t th c trong qu n lý ho t ng giao thông, v n t i ư ng th y n i a, chưa kiên quy t x lý hành vi vi ph m pháp lu t c a ch phương ti n, thuy n viên và ngư i lái phương ti n; c bi t, phương ti n ch ngư i lo i nh chưa ư c a phương qu n lý ch t ch theo quy nh pháp lu t. kh c ph c nh ng t n t i nêu trên, nh m tăng cư ng công tác b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng th y n i a, ki m ch và gi m n m c th p nh t vi ph m và tai n n giao thông ư ng th y, Th tư ng Chính ph ch th : 1. B Giao thông v n t i: a) Ch trì, ph i h p v i B Công an, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương th c hi n vi c t ng i u tra phương ti n th y n i a và i ngũ thuy n viên, ngư i lái phương ti n Ny nhanh vi c ăng ký, qu n lý, ki m tra an toàn k thu t phương ti n và ào t o, c p b ng, ch ng ch chuyên môn theo quy nh.
  2. b) Ch o ki m tra ch t ch phương ti n, thuy n viên và ngư i lái phương ti n t i c ng, b n; x lý tri t phương ti n ch quá t i, phương ti n không i u ki n an toàn r i c ng, b n; yêu c u Giám c C ng v ư ng th y n i a, thanh tra viên giao thông ư ng th y n i a x lý nghiêm các hành vi vi ph m pháp lu t theo thNm quy n. c) Ch o các ơn v ch c năng ph i h p v i các a phương tăng cư ng ki m tra ho t ng v n t i hành khách, c bi t là i v i b n khách và phương ti n v n t i hành khách ngang sông; kiên quy t x lý nh ng b n th y n i a không có gi y phép ho t ng, vi ph m hành lang b o v công trình giao thông ư ng th y n i a; d) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan thông tin i chúng, Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c oàn th nhân dân Ny m nh hơn n a công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c và hư ng d n th c hi n pháp lu t v giao thông ư ng th y n i a. 2. B Công an: a) Ch ão tăng cư ng tu n tra, ki m soát trên các tuy n ư ng th y n i a; t p trung x lý kiên quy t nh ng hành vi vi ph m, c bi t là phương ti n không b o m i u ki n an toàn, phương ti n ch quá t i tr ng cho phép, ngư i i u khi n phương ti n không có b ng, ch ng ch chuyên môn theo quy nh; b) Xây d ng, trình Th tư ng Chính ph phê duy t án tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t và l c lư ng tu n tra, ki m soát c a c nh sát giao thông ư ng th y nh m ngăn ch n có hi u qu các hành vi vi ph m pháp lu t v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng th y n i a trên ph m vi c nư c. 3. B Văn hóa – Thông tin: Ch o các cơ quan thông tin i chúng ph i h p v i B Giao thông v n t i t ch c tri n khai th c hi n các chuyên m c thông tin tuyên truy n sâu r ng n các t ng l p nhân dân vi c th c hi n quy nh pháp lu t v b o m tr t t , an toàn giao thông ư ng th y n i a. 4. B Tài nguyên và Môi trư ng: a) Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ki m soát vi c th c hi n quy nh v b o v môi trư ng trong v n t i, x p, d hàng hóa t i c ng, b n th y n i a, thi công công trình, khai thác cát, s i ho c khoáng s n khác trên ư ng th y n i a; b) Tăng cư ng ch o các ơn v ch c năng ph i h p v i y ban nhân dân các c p, các l c lư ng liên quan ki m tra ho t ng khai thác cát, s i ho c khoáng s n trên ư ng th y n i a. 5. B Th y s n: Ngoài vi c th c hi n nghiêm các quy nh c a Lu t Th y s n, Lu t Giao thông ư ng th y n i a, Ngh nh s 66/2005/N -CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 c a Chính ph
  3. v m b o an toàn cho ngư i và tàu cá ho t ng th y s n, khNn trương th c hi n nh ng vi c sau ây: a) T ch c ki m tra công tác ăng ký tàu cá và thuy n viên, ăng ki m, c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t tàu cá; b) Hoàn thi n chương trình, n i dung hu n luy n, thi và c p ch ng ch chuyên môn cho ngư i i u khi n phương ti n khai thác th y s n nh m nâng cao ch t lư ng ào t o và b o m th c hi n y các quy nh v phòng ng a va ch m tàu thuy n v i nhau, va ch m tàu thuy n v i công trình giao thông khi phương ti n ho t ng trong vùng nư c th y n i a; c) X lý nghiêm ch phương ti n, ngư i i u khi n phương ti n vi ph m quy nh v b o m an toàn k thu t, b ng, ch ng ch chuyên môn c a thuy n viên tàu cá. 6. B Thương m i ph i h p v i B Giao thông v n t i ch o các doanh nghi p v n t i xăng d u th c hi n nghiêm ch nh pháp lu t v giao thông ư ng th y n i a và quy nh v b o v an toàn công trình xăng d u có liên quan n ho t ng giao thông ư ng th y n i a. 7. B Tài chính khNn trương nghiên c u s a i m c thu và hư ng d n c th vi c thu l phí trư c b i v i phương ti n nh và phương ti n l p máy ã qua s d ng cho phù h p v i th c t . 8. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph trong ph m v nhi m v , quy n h n c a mình ph i h p v i B Giao thông v n t i tăng cư ng th c hi n qu n lý nhà nư c v giao thông v n t i ư ng th y n i a. 9. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: a) Ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i khNn trương xây d ng và t ch c th c hi n quy ho ch phát tri n giao thông, v n t i ư ng th y n i a c a a phương; b) Trên cơ s quy ho ch phát tri n giao thông, v n t i ư ng th y n i a, quy nh c th vi c h p ch , làng chài, làng ngh và các ho t ng khác trên hành lang b o v lu ng, b o m giao thông ư ng th y n i a thông su t, tr t t , an toàn và b o v môi trư ng; c) Ch o ch t ch vi c ki m tra an toàn k thu t phương ti n; quy nh i u ki n an toàn i v i phương ti n thô sơ có tr ng t i toàn ph n dư i 1 t n ho c s c ch dư i 5 ngư i ho c bè; d) Ch trì, ph i h p v i B Công an và B Giao thông v n t i trong vi c d b , gi i t a các công trình, ăng áy cá, phương ti n nuôi tr ng, ánh b t th y s n, v trí khai thác cát, s i ho c khoáng s n khác trái phép trong ph m vi lu ng và hành lang b o v lu ng; ) các khu v c tr ng i m v an toàn giao thông ư ng th y n i a, y ban nhân dân c p t nh ch trì, ph i h p v i B Giao thông v n t i xây d ng phương án h t i i v i phương ti n kinh doanh v n t i, khai thác khoáng s n trên ư ng th y n i a
  4. mà không có ăng ký, ăng ki m, không m b o i u ki n kinh doanh, i u ki n hành ngh ; e) Tăng cư ng ch o các s , ban, ngành tr c thu c và y ban nhân dân c p huy n, y ban nhân dân c p xã ph i h p ch t ch nh m b o v t t các công trình thu c k t c u h t ng giao thông ư ng th y n i a, c bi t là h th ng báo hi u ư ng th y n i a; g) Ban hành chính c th khuy n khích u tư xây d ng b n khách, trang b phương ti n b o m i u ki n áp ng nhu c u i l i c a nhân dân; h) Ny m nh vi c t ch c ào t o, c p ch ng ch lái phương ti n, gi y ch ng nh n h c t p pháp lu t v giao thông ư ng th y n i a cho ngư i lái phương ti n; i) Tăng cư ng công tác tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v giao thông ư ng th y n i a i v i các t ng l p nhân dân c a a phương mình, b ng các hình th c sát th c, phù h p v i t ng i tư ng. 10. B trư ng các B , Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các cơ quan liên quan t ch c th c hi n nghiêm ch nh Ch th này. 11. y ban an toàn giao thông Qu c gia có trách nhi m ph i h p ho t ng, theo dõi và ôn c vi c th c hi n Ch th này; k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph v k t qu và nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n, ki n ngh bi n pháp x lý c th . KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UB an toàn giao thông Qu c gia; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n hành chính qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , Các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, CN(5b). A. 310b.
Đồng bộ tài khoản