Chỉ thị số 31/2005/CT-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
54
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 31/2005/CT-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 31/2005/CT-UBND về tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng ngừa và đối phó với dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 31/2005/CT-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 31/2005/CT-UBND TP. H Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2005 CH TH V T P TRUNG TH C HI N Đ NG B , CÓ HI U QU K HO CH HÀNH Đ NG KH N C P PHÒNG NG A VÀ Đ I PHÓ V I D CH CÚM GIA C M (H5N1) VÀ Đ I D CH CÚM NGƯ I Th c hi n Ch th s 34/2005/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2005 cña Thñ tíng ChÝnh phñ v t p trung s c tri n khai th c hi n ng b , có hi u qu k ho ch hành ng khNn c p phòng, ch ng d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i; ch ng i phó v i tinh th n n l c cao nh t, khNn trương nh t, không x y ra d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i, b o v s c kh e c ng ng; y ban nhân dân thành ph Ch th Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n, phêng - x·,th tr n và các ơn v liên quan trên a bàn thành ph tri n khai thùc hiÖn nghiêm túc, khNn c p các vi c sau ây : 1. Ban Ch o phòng, ch ng d ch gia c m-th y c m thµnh phè và qu n - huy n 1.1. Nhanh chóng hoàn ch nh k ho ch hành ng khNn c p, các bi n pháp i phó nhanh, tích c c, hi u qu phòng ng a và i phó v i d ch cúm gia c m và i d ch cúm trên ngư i, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t trư c ngày 30 tháng 10 năm 2005 khNn trương tri n khai tæ chøc th c hi n phòng, ch ng d ch v i tinh th n ch ng cao nh t. 1.2. Căn c k ho ch hành ng khNn c p ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t, các s - ngành thành ph có liên quan, y ban nhân dân các qu n - huy n tri n khai ngay k ho ch hành ng khNn c p nh m ch ng phòng ng a và i phó v i d ch b nh trên tinh th n n l c cao nh t, không x y ra d ch. 1.3. Hàng tháng, ti n hành h p giao ban c p thành ph v tình hình th c hi n Ch th này và tri n khai các bi n pháp b sung vi c phòng và ch ng d ch có hi u qu cao nh t. 2. y ban nhân dân các qu n - huy n 2.1. Ch trì ph i h p v i ngành Y t , Thú y, ch o các phêng - x·, th tr n vàcác ơn v liên quan rà soát l¹itoàn b tình hình chăn nuôi gia c m t i a phương và kiên quy t x lý nh sau : a) Ti p t c c m ch¨n nuôi th y c m trên a bàn thành ph .
  2. b) Ti p t c khuy n cáo các h nuôi nh l gia c m, tăng cư ng gi t m t tiêu dùng trong gia ình n h n chót ngày 10 tháng 11 năm 2005 và sau ó không nuôi m i tr l i. c) Yêu c u các cơ s , h nuôi gia c m quy mô s n xu t hàng hóa, ã ư c tiêm phòng ph i m b o i u ki n an toàn sinh h c, thư ng xuyên tiêu c sát trùng và i n vi c ngưng nuôi gia c m trên a bàn thành ph ; khuy n cáo ngư i chăn nuôi chuy n i ngành ngh . H n chót n ngày 15 tháng 11 năm 2005, các h chăn nuôi gia c m xu t bán h t chu ng và không nuôi m i tr l i. d) ình ch các ho t ng tham quan chim c nh t i các khu vui chơi gi i trí và ình ch kinh doanh chim c nh (k c các a i m bán chim phóng sanh) trên toàn a bàn thành ph cho n khi có ch trương m i. 2.2. T ch c tri n khai khNn trương, kiên quy t các bi n pháp theo ch o c a Ban ch o phòng, ch ng d ch cúm gia c m thành ph . 2.3. y ban nhân dân các qu n - huy n có bi n pháp tuyên truy n sâu r ng, ưa n i dung phòng, ch ng d ch cúm vào sinh ho t thư ng xuyên khu ph , t nhân dân; m b o thông tin n t n t ng ngư i dân nâng cao ý th c c nh giác, b o v c ng ng. 2.4. Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n ph i ch u trách nhi m, n u còn t n t i các trư ng h p chăn nuôi, gi t m , buôn bán gia c m trái phép trên a bàn do mình qu n lý. 3. S Nông nghi p và Ph¸t triÓn n«ng th«n 3.1. Thông báo các a ch , s i n tho i ư ng dây nóng ngư i dân cung c p thông tin khi phát hi n nh ng a i m kinh doanh trái phép gia c m, s n phNm gia c m, kinh doanh chim c nh, chăn nuôi th y c m ho c khai báo khi có d ch x y ra. 3.2. Ch o Chi c c thú y khNn trương t ch c th c hi n các bi n pháp chuyên môn trong công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m: Th c hi n công tác giám sát d ch b nh; hư ng d n, giám sát vi c th c hi n qui trình tiêu c sát trùng; ch n ch nh i u ki n v sinh thú y t i các cơ s gi t m và ki m soát ch t ch ngu n gia c m nh p; chuNn b y hoá ch t tiêu c sát trùng, cung c p hoá ch t, hư ng d n cho ngư i chăn nuôi tiêu c chu ng tr i, khu v c chăn nuôi, các cơ s gi t m ; khuy n cáo, hư ng d n ngư i chăn nuôi th c hi n ng b các bi n pháp an toàn sinh h c, tiêu c kh trùng k t h p tiêm phòng v c xin úng ti n , úng quy trình và giám sát ch t ch d ch t i v i àn gia c m trong th i gian trư c khi ch m d t nuôi. 3.3. i v i các cơ s gi ng gia c m c a thành ph , xu t ngay bi n pháp x lý thích h p, trên cơ s th ng nh t ý ki n v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3.4. Ch trì ph i h p cùng S Tài chính, H i Nông dân thành ph và các qu n - huy n xu t chính sách h tr ngư i chăn nuôi gia c m s n xu t hàng hoá chuy n sang ngành ngh khác trong tháng 11 năm 2005.
  3. 3.5. S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Y t hoàn t t vi c xây d ng h th ng c nh báo d ch b nh, thư ng xuyên c p nh t theo dõi tình hình, di n bi n d ch b nh trên gia c m và trên ngư i t i thành ph , trong nư c và qu c t , nh m k p th i i phó v i m i tình hu ng khi x y ra. 4. S Y t 4.1. ChuNn b y cơ s v t ch t, trang thi t b , v t tư, thu c ch a b nh; phân công trách nhi m các ơn v tr c thu c, ph i h p v i các ơn v y t trung ương s n sàng cho công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m t i thành ph và h tr cho các t nh trong khu v c; chuNn b y các trang thi t b và nâng c p các cơ s y t i u ki n ti p nh n và i u tr b nh nhân khi có i d ch x y ra, th c hi n phương án “3 t i ch ”: L c lư ng t i ch , v t tư t i ch và x lý t i ch . 4.2. Ch o th c hi n công tác giám sát tình hình s c kh e i v i các cá nhân, lao ng có ti p xúc, tr c ti p tham gia chăn nuôi, gi t m , kinh doanh, s n xu t có liên quan n gia c m và s n phNm gia c m; ki m tra b o h lao ng, hư ng d n công tác tiêu c sát trùng môi trư ng xung quanh khu v c chăn nuôi, cơ s gi t m , kinh doanh, s n xu t có liên quan n gia c m và s n phNm gia c m. 4.3. Có k ho ch, t ch c t ng di n t p tình hu ng x y ra d ch cúm gia c m lây cho ngư i. 4.4. Ch trì ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , các oàn th , S Văn hóa và Thông tin, S Giáo d c và ào t o, ài Truy n hình thành ph , ài Ti ng nói nhân dân thành ph , các H i oàn xây d ng n i dung tuyên truy n, cung c p n i dung tuyên truy n cho các qu n - huy n, phư ng - xã, th tr n t ch c ph bi n, sinh ho t trong nhân dân, trư ng h c, cơ quan, doanh nghi p. 5. S Văn hóa và Thông tin Ph i h p v i Ban T tư ng Văn hóa - thành y, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, S Y t , Së Giáo d c và ào t o, các s - ngành liên quan, y ban nhân dân các qu n - huy n ch o các cơ quan thông tin i chúng ưa tin, tuyên truy n t ng ngư i dân nh n th c úng v hi m h a i d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i, nâng cao tính t giác và ch ng th c hi n các bi n pháp phòng ng a có hi u qu ; ph i th c hi n quy t li t vi c tuyên truy n, v n ng, theo hư ng ch m d t ch¨n nuôi gia c m t i thành ph . 6. S Giáo d c và ào t o T ch c ph bi n, tuyên truy n n các h c sinh thông qua các hình th c ho t ng ngo i khoá, sinh ho t t i l p h c, nhà trư ng tăng cư ng c nh giác v i hi m h a i d ch. 7. S Tài chính
  4. 7.1- B trí kinh phí k p th i mua trang thi t b , hoá ch t, d ng c và các ho t ng phòng, ch ng d ch theo k ho ch c a Ch o phòng, ch ng d ch cúm gia c m, th y c m thành ph ã ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. 7.2. Hư ng d n các s -ngành có liên quan, các qu n-huy n l p d toán kinh phí phòng, ch ng d ch cúm gia c m; t ch c th c hi n c p phát, thanh quy t toán và ki m tra vi c th c hi n kinh phí, m b o các yêu c u công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m theo k ho ch ã ư c phê duy t. 7.3. Ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xu t chính sách h tr chuy n i các cơ s kinh doanh nuôi gia c m chuy n sang ngành ngh khác n nh lâu dài. 8. S Thương m i 8.1. Ch o Chi c c qu n lý th trư ng khNn trương ph i h p v i các l c lư ng Công an, Thú y, Lùc lîng thanh niên xung phong tăng cư ng l c lư ng ki m tra, ki m soát ch t ch phát hi n và x lý k p th i vi c nuôi gia c m, v n chuy n, tiêu th gia c m trái pháp lu t trên a bàn thành ph . + Tăng cư ng ki m soát ngu n gia c m, s n phNm gia c m nh p vào thành ph . + Tăng cư ng ki m soát, phát hi n, x lý tri t các a i m gi t m trái phép. + Ch m d t vi c mua bán b t h p pháp gia c m t i các i m nóng và x lý kiên quy t các trư ng h p vi ph m; gia c m ph i ư c bày bán t i nơi quy nh, có y bao bì, thương hi u ã ư c s ki m soát c a cơ quan Thú y. 8.2. Ch ng làm vi c v i T ng Công ty Thương m i Sài Gòn, T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn, Liên hi p các H p tác xã và các doanh nghi p khác có ngu n th c phNm (th t, cá) thay th và d tr cho nhu c u th t gà t nay n h t quý 1 năm 2006. 9. B Ch huy Quân s thành ph Ch o các ơn v tr c thu c, các doanh tr i quân i không nuôi gia c m v i m c ích tăng gia s n xu t và kinh doanh k t ngày 15 tháng 11 năm 2005. 10. Đ ngh y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph , các Đoàn th thành ph tăng cư ng công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân quán tri t và th c hi n t t k ho ch hành ng khNn c p phòng ng a và i phó v i d ch cúm gia c m (H5N1) và i d ch cúm ngư i theo ch o c a Th tư ng Chính ph và y ban nhân dân thành ph . Vi c quán tri t và tri n khai k ho ch hành ng khNn c p phòng, ch ng d ch cúm gia c m và i d ch cúm ngư i ư c xác nh là m t nhi m v tr ng tâm, c p bách, c n ph i huy ng s c m nh t ng h p c a c h th ng chính tr th c hi n. Yêu c u Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n t ch c th c hi n nghiêm Ch th này./.
  5. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n - Th tư ng Chính ph - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Các oàn th thành ph Lê Thanh H i - Ban Tư tư ng-Văn hóa Thành y - Văn phòng Thành y - Các Ban H i ng nhân dân thành ph - Các s - ngành thành ph - T ng Công ty Nông nghi p Sài Gòn - T ng Công ty Thương m i Sài Gòn - y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng -xã, th tr n - Báo ài - VPH -UB: CPVP - Các T NCTH - Lưu (CNN/ ) T.
Đồng bộ tài khoản