Chỉ thị số 339-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 339-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 339-CT về việc áp dụng các biện phòng chống bệnh SIDA do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 339-CT

  1. CH TNCH H I NG B C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 339-CT Hà N i, ngày 02 tháng 12 năm 1989 CH THN V VI C ÁP D NG CÁC BI N PHÁP PHÒNG CH NG B NH SIDA B nh SIDA ang là m i nguy cơ chung c a loài ngư i. Trong nh ng năm g n ây, b nh có chi u hư ng tăng d n. Theo thông báo c a T ch c Y t th gi i (TCYTTG) tính n cu i tháng 7 năm 1989 trên th gi i có 172.143 b nh nhân SIDA ư c chính th c thông báo t 149 nư c. Châu M nhi u nh t, 44 nư c có b nh nhân; 116.524 ngư i m c b nh. Châu á: 38 nư c, 406 b nh nhân. B nh SIDA có kh năng xâm nh p vào nư c ta, vì nh ng lý do dư i ây: - M t s nư c trong khu v c ông Nam á ã có b nh nhân trong khi giao lưu qu c t ngày càng tăng. - S lư ng công nhân, cán b , sinh viên và nhân dân ra nư c ngoài h p tác lao ng, h c t p và tham quan du l ch cũng tăng lên. - Vi c giám sát, theo dõi phòng b nh SIDA xâm nh p vào ta còn r t h n ch . - T n n xã h i ngày m t tăng như gái mãi dâm, xì ke ma tuý. ây là nhóm ngư i có nguy cơ m c b nh cao ta chưa có kh năng qu n lý h t. Nh m h n ch t i a nguy cơ xâm nh p b nh SIDA vào Vi t Nam, Ch t ch H i ng B trư ng yêu c u các B , U ban Nhà nư c, T ng c c và U ban Nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương ch o tri n khai ngay m t s bi n pháp dư i ây: 1. T ch c tuyên truy n ph bi n r ng kh p trong cán b , công nhân viên, nhân dân nh ng ki n th c v b nh SIDA - b nh nguy hi m, không có thu c ch a, nhưng có th phòng tránh b ng các bi n pháp tương i ơn gi n theo hư ng d n c a cơ quan y t ... T p trung làm t t công tác này các thành ph tr ng i m là Hà N i, H i Phòng, thành ph H Chí Minh, Qu ng Nam - à N ng, Vũng Tàu - Côn o. 2. T ch c theo dõi qu n lý ch t ch nh ng ngư i thu c nhóm có nguy cơ m c b nh như gái m i dâm, nh ng ngư i chích ma tuý, cán b , công nhân i công tác dài h n nư c ngoài v , nhân viên ph c v các khách s n có ngư i nư c ngoài... Trư ng h p c n thi t có th l y máu ki m tra, g i v Vi n V sinh d ch t h c Hà N i ( i v i các t nh phía B c), ho c vi n Pasteur thành ph H Chí Minh ( i v i các t nh phía Nam).
  2. 3. B Y t ch o các vi n chuyên khoa thu c B chuNn b n i dung, k ho ch và i u ki n chuyên môn y t , và ch ng ph i h p v i các cơ quan Trung ương, U ban Nhân dân các t nh, thành ph t ch c phòng ch ng, phát hi n s m các trư ng h p nghi ng x lý k p th i. 4. U ban Nhân dân các c p, lãnh o các B , ngành có trách nhi m cùng B Y t ch o và t o i u ki n c n thi t cho các ho t ng phòng, ch ng SIDA, trư c h t là tuyên truy n trên ài, báo, m các l p hu n luy n v phòng ch ng b nh SIDA cho các cán b y t , và cán b các ngành liên quan. Võ Văn Ki t ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản