Chỉ thị số 34/2001/ CT-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 34/2001/ CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 34/2001/ CT-UB về việc tăng cường công tác quản lý thực hiện quy chế đấu thầu trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 34/2001/ CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S :34/2001/CT-UB Hà N i, ngày 18 tháng 10 năm 2001 CH THN V VI C TĂNG CƯ NG CÔNG TÁC QU N LÝ TH C HI N QUY CH U TH U TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Th c hi n quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01- 09-1999 và Ngh nh s 14/2000/N - CP ngày 05-05-2000 c a Chính ph , trong th i gian v a qua công tác u th u c a Thành ph nhìn chung ã i d n vào n n n p có nh ng chuy n bi n tích c c và m b o ch p hành nghiêm túc Ngh nh s 88/1999/N - CP và Ngh nh s 14/2000/N - CP c a Chính ph . Tuy nhiên trong th i gian g n ây ang có m t s d án các ch u tư xin chia nh làm nhi u gói th u th c hi n d án; tình tr ng này nh hư ng n ti n và ch t lư ng thi công công trình, không phát huy y hi u qu v nhi u m t c a công tác u th u. kh c ph c tình tr ng nêu trên, làm cho công tác u th u th c s ư c tri n khai nghiêm túc và có hi u qu , UBND Thành ph yêu c u: 1. Các c p, các ngành thu c thành ph trong ph m vi ch c năng c a mình c n t p trung ch o th c hi n nghiêm túc quy ch u th u c a Chính ph . 2. Các ch u tư khi xây d ng k ho ch u th u ph i th c hi n: - Theo úng i u 8 chương I c a Quy ch u th u ban hành kèm theo Ngh nh 88/1999/N - CP c a Chính ph . - Vi c phân chia gói th u theo úng m c I - chương II - ph n th hai c a Thông tư s 04/2000/TT-KH ngày 26-05-2000 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n quy ch u th u. C n lưu ý quy nh " Không phân chia gói th u quá nh th c hi n ch nh th u". 3. Giám c S Xây d ng, Giám c các S qu n lý xây d ng chuyên ngành và Ch t ch UBND các Qu n, Huy n khi xem xét phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán c n lưu ý không phê duy t riêng l các h ng m c d n n tình tr ng chia nh gói th u th c hi n d án. 4. Giám c S K ho ch và u tư khi xem xét phê duy t ho c trình phê duy t k ho ch u th u c n tăng cư ng công tác ki m tra ch o và kiên quy t không ch p thu n các k ho ch u th u do ch u tư l p không úng quy nh và phân chia nh các gói th u xin ch nh th u.
  2. Ny nhanh ti n tri n khai công tác u th u các d án Giám c S K ho ch và u tư c n nghiên c u c i cách th t c hành chính trong tháng 10 theo hư ng rút ng n th i h n thNm nh và trình duy t k t qu trúng th u so v i quy nh hi n hành. M t s d án do yêu c u ti n ph i tri n khai s m n u ch u tư rút ng n th i gian óng th u so v i quy nh mà các nhà th u v n ch p thu n không có ý ki n gì thì UBND Thành ph cho phép v n trình duy t k t qu u th u n u h sơ m b o các yêu c u quy nh thNm nh hi n hành. UBND Thành ph yêu c u Giám c các S , Ngành, Ch t ch UBND các Qu n, Huy n ch o th c hi n nghiêm túc ch th này. Hàng quý có văn b n báo cáo công tác u th u v S K ho ch & u tư t ng h p báo cáo UBND Thành ph . TM/U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản