Chỉ thị số 36/1998/CT-UB-VX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 36/1998/CT-UB-VX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 36/1998/CT-UB-VX về việc tổ chức chiến dịch uống vắc xin sabin năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 36/1998/CT-UB-VX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 36/1998/CT-UB-VX TP. H Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 1998 CH THN V VI C T CH C CHI N DNCH U NG V C XIN SABIN NĂM 1998 ch p hành Ch th s 06/1998/CT-BYT ngày 30/7/1998 c a B trư ng Y t v vi c t ch c th c hi n “Nh ng ngày tiêm ch ng khu v c” năm 1998 và “Chi n d ch tiêm ch ng b sung” trong năm 1999; Nh m c ng c , phát huy thành qu và ph n u t ư c m c tiêu thanh toán b i li t, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch th v vi c t ch c chi n d ch u ng v c xin Sabin trong năm 1998, như sau : 1. S Y t có k ho ch hư ng d n tri n khai chi n d ch u ng v c xin sabin cho t t c tr em t 5 tu i tr xu ng có m t t i thành ph theo qui nh c a B Y t t i ch th nói trên, m b o công tác chuyên môn k thu t, m b o v t tư, v c xin y và các phương ti n chuyên môn ph c v cho chi n d ch. 2. m b o th c hi n ư c 100% s tr dư i 5 tu i u ng 2 li u v c xin b i li t trong 2 vòng chi n d ch t i thành ph , các ngành, các c p ph i th c hi n nh ng vi c sau : 2.1. y ban nhân dân qu n - huy n, phư ng - xã: - C ng c l i Ban ch o tiêm ch ng m r ng - thanh toán b i li t tr c ti p ch o, t ch c theo dõi chi n d ch sabin c a a phương. - Tri n khai vi c th c hi n úng k ho ch và ti n mà ngành y t ã ra, ưa 100% s tr có m t trên a bàn u ng 2 l n v c xin sabin trong các ngày, gi qui nh; ki m tra, ng viên, nh c nh th c hi n t t k ho ch t i a phương b o m không ư c b sót. - T o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n chi n d ch t phương ti n v n chuy n, phương ti n truy n thông, thông báo n t ng h gia ình, n kinh phí h tr theo kh năng b i dư ng cho ngư i tham gia. 2.2. Các ban ngành có liên quan: - S Tài chánh - V t giá thành ph : m b o kinh phí ã ư c duy t v tiêm ch ng cho ngành y t và ch o các Phòng tài chánh qu n - huy n tùy kh năng c a mình h tr thêm m t ph n kinh phí cho nhân viên tham gia chi n d ch.
  2. - S Văn hóa thông tin và các báo, ài ph i h p cùng ngành y t tăng cư ng thông tin, tuyên truy n nhi u l n, nhi u hình th c và ch o m ng lư i thông tin qu n - huy n, phư ng - xã tăng cư ng ho t ng cho t ng gia ình và m i công dân u ư c bi t và ưa tr i u ng v c xin Sabin. - Các ban ngành oàn th : M t tr n T qu c, H i Ch th p , H i Liên hi p Ph n , Liên oàn Lao ng, oàn Thanh niên C ng s n, y ban B o v và Chăm sóc tr em, H i Nông dân, H i C u chi n binh,... tri n khai theo h th ng c a mình v n ng m i h i viên, m i oàn viên là m t tuyên truy n viên cho chi n d ch, tuyên truy n, v n ng t ng gia ình ưa tr i u ng vacxin Sabin. - S Giáo d c ào t o: thông tin cho t t c các h trư ng, t Nhà tr , M u giáo n Ph thông trung h c bi t và ph bi n cho các b c ph huynh, các em h c sinh tuyên truy n, nh c nh gia ình ưa con em i u ng vaccin Sabin. 2.3. S Y t ph i h p v i các s ngành có liên quan, các qu n - huy n, các t ch c xã h i nh m huy ng t i a ngu n l c c a qu n, huy n, phư ng, xã và ngành y t tri n khai chi n d ch nhanh, g n, t t l tiêm ch ng cao, m b o ch t lư ng và an toàn tiêm ch ng. Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c tri n khai, sơ k t, t ng k t v chuyên môn báo cáo cho Thư ng tr c y ban và B Y t . Chương trình thanh toán b i li t nh m b o v s c kh e cho con em chúng ta, góp ph n th c hi n nhi m v kinh t - xã h i và th c hi n các cam k t qu c t . y ban nhân dân thành ph yêu c u các ngành các c p th c hi n t t ch th này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT.CH TNCH - TTTU “b/c” - TTH ND.TP và các Ban “b/c” PHÓ CH TNCH - TTUB và các UV “b/c” -B Yt - Các s ngành TP - UBND các qu n, huy n - UBMTTQ và các oàn th - Các cơ quan, ơn v thu c TW óng t i TP - VPUB: CPVP Ph m Phương Th o - Các t NCTH - Lưu.
Đồng bộ tài khoản