Chỉ thị số 39-CT/VHTT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
3
download

Chỉ thị số 39-CT/VHTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 39-CT/VHTT về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Bộ Văn hóa, thông tin ban hành, để thực hiện Nghị định 36/CP của Chính phủ và Chỉ thị 317/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 39-CT/VHTT

  1. B VĂN HOÁ-THÔNG TIN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 39-CT/VHTT Hà N i, ngày 08 tháng 7 năm 1995 CH TH TH C HI N NGH Đ NH 36/CP C A CHÍNH PH VÀ CH TH 317/TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C B O Đ M TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯ NG B VÀ TR T T AN TOÀN GIAO THÔNG ĐÔ TH Ngh nh 36-CP c a H i ng Chính ph v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ã ư c Th tư ng Chính ph ban hành ngày 29-5-1995 và có hi u l c t ngày 1-8-1995. tri n khai th c hi n nh ng văn b n trên, B Văn hoá - Thông tin ch th : 1. Th trư ng các ơn v tr c thu c B nghiên c u n i dung Ngh nh 36-CP và ch th 317/TTg ph bi n sâu r ng n t ng cán b công nhân viên trong cơ quan nh m nâng cao ý th c tôn tr ng Pháp lu t, th c hi n nghiêm ch nh quy nh v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . 2. C c Văn hoá - Thông tin cơ s m t tuyên truy n, ph bi n các văn b n pháp quy v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th liên t c t nay n T t âm l ch, c th là: a. Ch o hư ng d n các trung tâm thông tin tri n lãm, các Nhà văn hoá thông tin t nh, thành ph m t ho t ng tuyên truy n v tr t t an toàn giao thông. b. Xây d ng c m c ng, in và phát hành tranh c ng, Biên t p và phát hành tài li u tuyên truy n v tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th n các i thông tin lưu ng cơ s . c. Các i thông tin lưu ng t ch c ho t ng b ng các hình th c phát thanh, tranh c ng, phát băng hình v tr t t an toàn giao thông. d. Ph i h p v i các cơ quan Công an giao thông ki m tra và d b các bi n qu ng cáo, bi n hi u, pa nô, áp phích làm che khu t các bi n báo, tín hi u i u khi n giao thông, các bi n qu ng cáo panô, áp phích t tr c di n v i t m nhìn, làm phân tán s chú ý c a ngư i lái xe, nh hư ng t i an toàn giao thông. e. T ch c thi sáng tác, bi u di n trong qu n chúng v các th lo i: thơ ca, t u, ti u phNm, k ch ng n... nh m bi u dương ngư i t t, vi c t t và phê phán nh ng hi n tư ng vi ph m tr t t an toàn giao thông.
  2. 3. C c Ngh thu t bi u di n ch o, hư ng d n các ơn v ngh thu t trong toàn ngành sáng tác và bi u di n các ti t m c ngh thu t ph c v ch v tr t t an toàn giao thông. 4. C c i n nh ch o, hư ng d n các hãng s n xu t phim, băng hình, làm các lo i phim phóng s , tài li u tuyên truy n giáo d c, ph c v ch tr t t an toàn giao thông. 5. V Báo chí hư ng d n, ôn c các cơ quan báo chí t Trung ương n a phương t p trung tuyên truy n k p th i nh ng văn b n m i ban hành v b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th . 6. T t c các ài báo ph i m chuyên m c ph bi n ki n th c v lu t l giao thông cho m i t ng l p nhân dân. Bi u dương k p th i gương ngư i t t vi c t t, gương i n hình tiên ti n, m t khác c n phê phán trên báo chí nh ng hi n tư ng tiêu c c, nh ng hành vi không ch p hành lu t l giao thông. 7. Các S Văn hoá - Thông tin a phương căn c tình hình c th ph i t ch c các ho t ng tuyên truy n r m r , sâu r ng trên a phương mình, t p trung hai thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh và các tuy n giao thông chính. C n coi ây là công tác quan tr ng t nay n T t âm l ch. 8. Th trư ng các ơn v ã ư c giao nhi m v có trách nhi m khNn trương tri n khai k ho ch. Vi c qu n lý tr t t an toàn giao thông là công tác thư ng xuyên, lâu dài, nhưng c n t p trung tuyên truy n, t o s chuy n bi n cơ b n t nay n T t Nguyên án. M t tuyên truy n t p trung cao t tháng 7 n cu i tháng 9-1995 l p thành tích chào m ng Qu c khánh 2-9. Trong quá trình tri n khai th c hi n, yêu c u các ơn v k p th i ph n ánh nh ng khó khăn vư ng m c v B xem xét gi i quy t. Tr n Hoàn ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản