Chỉ thị số 40/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 40/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 40/CT-UB về việc đẩy mạnh chương trình tiêm chủng mở rộng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 40/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ----------- ------- S : 40/CT-UB TP. H Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 1989 CH THN V VI C Y M NH CHƯƠNG TRÌNH TIÊM CH NG M R NG. Theo s li u c a ngành y t , trung bình hàng năm thành ph có hàng v n tr em m c b nh, trong ó có hàng trăm tr em ch t do các b nh s i, ho gà, b ch h u, u n ván, lao và b i li t là nh ng b nh hi n nay có vaccin phòng ng a. b o v s c kh e, sinh m ng c a tr em và th c hi n l i cam k t c a Nhà nư c ta v i Qu c t , chúng ta ã Ny m nh chương trình tiêm ch ng m r ng và n nay chương trình này ã mang tính ch t ph c p trong c nư c. Thành ph H Chí Minh ã b t u th c hi n chương trình tiêm ch ng t 1983 và th c s Ny m nh trên quy mô r ng t 1985 n nay. M i năm t l tiêm ch ng c a thành ph tăng t 5 – 10%, v i k t qu hi n nay t ư c 64% tr em dư i 1 tu i ư c tiêm ch ng 6 lo i vaccin k trên. Nh vào ó t l m c m t s b nh gi m rõ r t như b i li t, b ch h u. Nhưng mu n vi c tiêm ch ng có kh năng b o v y cho t t c tr em thì t i thi u ph i tiêm cho ư c 80% - 90% s tr em dư i 1 tu i – ó cũng là lý do cam k t c a thành ph ta v i H i ng B trư ng và các t ch c qu c t . Ti c r ng chúng ta chưa t ư c ch tiêu này, chưa tương x ng v i ti m năng kinh t và các i u ki n thu n l i, màng lư i y t r ng kh p v ng m nh c a thành ph - úng như nh n xét c a ng chí Phó Ch t ch H i ng B trư ng trong văn b n nh c nh thành ph v vi c tăng cư ng ch o tiêm ch ng (văn b n s 1863/K6 ngày 9/10/1989) cũng như ý ki n c a các chuyên gia qu c t u th ng nh t nh n xét r ng thành ph H Chí Minh có th t t l cao hơn nhi u. Nguyên nhân ch y u làm chúng ta chưa t t l ra là do các c p chính quy n, các ngành chưa coi ây là m t trong các m c tiêu kinh t xã h i, t p trung ch o c th , chưa t p trung nhân l c, kinh phí thích áng. Chính quy n và các ngành : Ph n , Ch th p , Văn hóa thông tin, Y t … chưa h p l c giáo d c, huy ng các bà m t nguy n ưa con em i tiêm ch ng. B n thân ngành y t , nh t là y t cơ s v n còn nhi u thi t sót trong quy t tâm th c hi n công tác tiêm ch ng. th c hi n t t l tiêm ch ng vư t 80% vào ngày 19/5/1990, ngày sinh l n th 100 c a Ch t ch H Chí Minh và thanh toán b nh b i li t cho tr em như mong mu n c a Nhà nư c, c a nhân dân ta cũng như ngh c a các t ch c qu c t … y ban nhân dân thành ph ch th : 1- Các c p y ng, chính quy n các c p coi ây là m t ch tiêu kinh t xã h i, t p trung ch o các ban ngành huy ng nhân l c kinh phí, t ư c ch tiêu ã ăng ký. 2- Ngành y t t p trung s c cùng các c p chính quy n t ch c tiêm ch ng y cho tr em m b o ch t lư ng, hi u qu tiêm ch ng trư c m t ph i c ng c ngay i ngũ cán b y t cơ s làm công tác tiêm ch ng.
  2. 3- H i Liên hi p ph n , Ch th p , y ban Thi u niên Nhi ng và các oàn th khác th c hi n công tác giáo d c v n ng các bà m ưa con em i tiêm ch ng. 4- S Văn hóa thông tin, báo, ài, c ng, ph i h p v i ngành y t tuyên truy n giáo d c v l i ích công tác tiêm ch ng. 5- S Tài chánh ph i h p cùng y ban nhân dân các c p ch o ngành tài chính dành kinh phí h p lý th c hi n chương trình : Ti n cho ngư i tham gia tiêm ch ng, v n chuy n, b o qu n Vaccin, tuyên truy n, hu n luy n theo s ch o c th t ng giai o n c a y ban nhân dân thành ph . 6- y ban nhân dân các qu n, huy n, phư ng, xã ch u trách nhi m ch o th c hi n ch tiêu tiêm ch ng ã ăng ký. nh kỳ trong cu c h p giao ban hàng tháng, báo cáo v i Thư ng tr c y ban nhân dân v k t qu tiêm ch ng t i a phương mình. Vì s nghi p b o v s c kh e tr em, y ban nhân dân thành ph yêu c u các ng chí th c hi n t t công tác tiêm ch ng m r ng.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Duy Liên
Đồng bộ tài khoản