Chỉ thị số 45/1998/CT-UB-QLDA

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
59
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 45/1998/CT-UB-QLDA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 45/1998/CT-UB-QLDA về triển khai thực hiện quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng-kinh doanh-chuyển giao (B.O.T) áp dụng cho đầu tư trong nước ban hành kèm theo Nghị định số 77/CP ngày 18/6/1997 của Chính phủ do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 45/1998/CT-UB-QLDA

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 45/1998/CT-UB-QLDA TP. H Chí Minh, ngày 22 tháng 12 năm 1998 CH THN V TRI N KHAI TH C HI N QUY CH U TƯ THEO HÌNH TH C H P NG XÂY D NG-KINH DOANH-CHUY N GIAO (B.O.T) ÁP D NG CHO U TƯ TRONG NƯ C BAN HÀNH KÈM THEO NGHN NNH S 77/CP NGÀY 18/6/1997 C A CHÍNH PH . Ngày 18 tháng 6 năm 1997, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 77/CP kèm theo quy ch u tư theo hình th c h p ng xây d ng-kinh doanh- chuy n giao (B.O.T) áp d ng cho u tư trong nư c và các B có liên quan ã ban hành các Thông tư hư ng d n th c hi n. Căn c nh ng quy nh c a Quy ch , Thông tư hư ng d n c a các B và tình hình th c t trên a bàn thành ph H Chí Minh và tri n khai th c hi n các d án B.O.T trong nư c, y ban nhân dân thành ph Ch th như sau : 1- L p và công b danh m c d án B.O.T : 1.1- V l p danh m c d án B.O.T : Hàng năm trong xây d ng k ho ch u tư phát tri n, Giám c các S , Th trư ng các Ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n- huy n trên cơ s quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t -xã h i và k ho ch u tư phát tri n c a thành ph , xu t danh m c các công trình d ki n u tư theo hình th c B.O.T trong ngành và a bàn ph trách ; thành ph khuy n khích các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t và cá nhân xu t d án u tư theo hình th c B.O.T. 1.2- Giao S K ho ch và u tư thành ph ti p nh n, t ng h p trình y ban nhân dân thành ph danh m c d án d ki n th c hi n theo hình th c B.O.T ; ng th i, xu t k ho ch v n ngân sách l p nghiên c u ti n kh thi các d án B.O.T ã ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n và có yêu c u h p lý v v n l p d án ti n kh thi. 1.3- Căn c vào danh m c d án ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n, s - ngành, qu n-huy n, ch u tư ti n hành l p d án nghiên c u ti n kh thi trình duy t theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 và s 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph . 1.4- Công b danh m c d án B.O.T, giao S K ho ch và u tư thành ph , nh kỳ 6 tháng m t l n (vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm), t ng h p danh m c các d án B.O.T nhóm B, C ã ư c duy t d án ti n kh thi công b trên các phương ti n thông tin i chúng c a thành ph và lưu gi t i S các danh m c d án B.O.T nhóm A, B, C ã ư c công b .
  2. 1.5- i v i các d án B.O.T trong danh m c ã công b chưa có i tác th c hi n, giao S K ho ch và u tư thành ph ph i h p v i các S -Ngành, y ban nhân dân qu n-huy n xúc ti n kêu g i doanh nghi p, cá nhân th c hi n d án. 2- L a ch n doanh nghi p B.O.T ho c thành viên sáng l p doanh nghi p B.O.T và cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký h p ng B.O.T. 2.1- Căn c t ng d án c th , S K ho ch và u tư thành ph nghiên c u, trình y ban nhân dân thành ph y quy n cho S qu n lý ngành ho c y ban nhân dân qu n- huy n làm cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký h p ng B.O.T. i v i d án nhóm A, sau khi có ch nh c a Chính ph giao cho y ban nhân dân thành ph làm cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký h p ng B.O.T, S K ho ch và u tư thành ph trình y ban nhân dân thành ph thành l p t àm phán h p ng B.O.T, thành ph n tham gia s tùy thu c vào tính ch t c a d án. 2.2- Các S , y ban nhân dân qu n-huy n ư c y quy n làm cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký h p ng B.O.T có trách nhi m th c hi n y các quy n h n nghĩa v c a mình theo i u 41 và 42 c a Quy ch ban hành kèm theo Ngh nh s 77/CP, tr trư ng h p : + Vi c thNm nh và phê duy t thi t k k thu t công trình th c hi n theo quy nh hi n hành. + N i dung th a thu n trong h p ng B.O.T và vi c l a ch n doanh nghi p B.O.T ho c thành viên sáng l p doanh nghi p B.O.T ph i ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n b ng văn b n trư c khi ký. 2.3- Giao S K ho ch và u tư thành ph xu t y ban nhân dân thành ph trong vi c xem xét d th o h p ng và l a ch n doanh nghi p ho c thành viên sáng l p doanh nghi p B.O.T. 3- L p, thNm nh d án u tư và quy t nh u tư d án B.O.T : 3.1- V l p d án nghiên c u ti n kh thi, nghiên c u kh thi và thNm quy n quy t nh u tư các d án B.O.T th c hi n theo Ngh nh s 42/CP ngày 16/7/1996 và s 92/CP ngày 23/8/1997 c a Chính ph và các quy nh hi n hành. 3.2- N u d án B.O.T thu c nhóm B, C s d ng m t ph n v n ngân sách, k c v n n bù gi i t a m t b ng th c hi n d án ph i ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph ra quy t nh vi c góp v n u tư. 4- V Qu n lý Nhà nư c i v i doanh nghi p B.O.T : 4.1- Doanh nghi p B.O.T và cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký h p ng B.O.T th c hi n y ch báo cáo v tình hình th c hi n công trình cho S K ho ch và u tư thành ph , C c Th ng kê thành ph nh kỳ m i tháng m t l n. 4.2- Giao S K ho ch và u tư thành ph làm u m i giúp y ban nhân dân thành ph gi i quy t các vư ng m c trong quá trình th c hi n Ch th này.
  3. t ch c th c hi n t t quy ch u tư theo hình th c h p ng xây d ng-kinh doanh-chuy n giao (B.O.T) áp d ng cho u tư trong nư c ban hành kèm theo Ngh nh s 77/CP ngày 18/6/1997 c a Chính ph , y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các S -Ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n nghiêm ch nh th c hi n Ch th này./. T/M Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH K/T CH TNCH Nơi nh n : PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Thư ng tr c H ND/TP - Thư ng tr c UBND.TP - Văn phòng Thành y - Các S -Ban-Ngành TP - UBND các qu n-huy n - VPUB : CPVP, các T NCTH - Lưu Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản