Chỉ thị số 45/CT-UB về việc tổ chức mạng lưới chữ thập đỏ trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 45/CT-UB về việc tổ chức mạng lưới chữ thập đỏ trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 45/CT-UB về việc tổ chức mạng lưới chữ thập đỏ trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 45/CT-UB về việc tổ chức mạng lưới chữ thập đỏ trong tình hình mới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 45/CT-UB TP. H Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 1978 CH THN V VI C T CH C M NG LƯ I CH TH P TRONG TÌNH HÌNH M I. Th i gian qua, công tác ch th p ã ư c c ng c , phát tri n m nh và bư c u t m t s k t qu áng ph n kh i, c bi t 6 tháng u năm 1978, h i viên ch th p các chi h i phư ng, xã, xí nghi p, trư ng h c v.v… cùng v i các i thanh niên ch th p xung kích c a các qu n, huy n ã l p nhi u thành tích xu t s c trong các công tác t xu t như ph c v biên gi i, phòng ch ng d ch, khám tuy n nghĩa v quân s , b o v tr n t tr an, xây d ng n p s ng m i thành ph v.v… Tuy nhiên, trư c tình hình và nhi m v m i, công tác ch th p c n ư c phát tri n m nh m , r ng kh p hơn n a, n i dung và phương th c ho t ng cũng ph i chuy n hư ng k p th i ph c v t t các nhi m v chính tr c a thành ph nh m t các yêu c u sau ây : 1. B o m ph c v s n xu t, chi n u và s n sàng chi n u trong tình hình m i. 2. Ch ng xây d ng l c lư ng và i u ki n ho t ng s n sàng i phó và hoàn thành t t nh t m i nhi m v khi có tình hu ng x u nh t do ch gây ra. 3. Nhanh chóng xây d ng m ng lư i ch th p n t n cơ s : phư ng, xã, công nông trư ng, xí nghi p, trư ng h c, cơ quan, l c lư ng Thanh niên xung phong … trong m i t dân ph và ph n u ti n n trong m i gia ình có 1 h i viên ch th p vào cu i năm 1979. 4. n cu i năm 1978 ph i ào t o và t ch c thêm 60.000 h i viên và thanh niên ch th p xung kích. - M y bi n pháp t ch c th c hi n : 1. H i ch th p , S Y t thành ph có trách nhi m ph i h p v i Thành oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh ào t o l c lư ng h i viên và thanh niên ch th p xung kích b i dư ng v chính tr , chuyên môn, nghi p v , hình thành m ng lư i r ng rãi, có qu n lý ch t ch , b o m an toàn công tác s c p c u, t i thương, v sinh phòng d ch, b o v s c kh e nhân dân và s n sàng tham gia ph c v chi n u khi c n, c bi t là trong công tác b o v biên gi i và b o v an ninh tr t t trong thành ph . 2. ngh Thành oàn Thanh niên c ng s n H Chí Minh cao vai trò lãnh o i v i l c lư ng thanh niên ch th p xung kích, b i dư ng v chính tr và có k ho ch phát tri n oàn trong thanh niên ch th p xung kích.
  2. 3. S Y t c n chú tr ng tuy n ch n s h i viên ch th p có thành tích x ng áng ào t o thành nhân viên y t . 4. Th trư ng và cán b lãnh o các cơ quan, ơn v , xí nghi p, trư ng h c v.v… c n t o m i i u ki n thu n l i cho vi c t ch c m ng lươk1 ch th p , khuy n khích các thanh niên trong cơ quan, ơn v mình tham gia vào các t ch c thanh niên ch th p xung kích các qu n, huy n. 5. y ban nhân dân các qu n, huy n c n quan tâm y hơn n a công tác t ch c, phát tri n ch th p trong tình hình m i và ch o thư ng xuyên, ch t ch , c th cho các c p cơ s trong vi c xây d ng l c lư ng thanh niên ch th p xung kích s c hoàn thành nh ng nhi m v ư c giao. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : KT. CH TNCH - UBND các qu n, huy n - Các Ban, Ngành, oàn th PHÓ CH TNCH/THƯ NG TR C - Văn phòng Thành y - Ban Khoa giáo - UBND Anh Sáu Dân - Anh Hai Chánh - TW H i ch th p - Văn phòng y ban - Lưu TD.110b Lê Quang Chánh
Đồng bộ tài khoản