Chỉ thị số 53/CT-UB-NCVX

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 53/CT-UB-NCVX

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 53/CT-UB-NCVX về việc tổ chức chiến dịch tiêm chủng Sabin toàn thành năm 1995 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 53/CT-UB-NCVX

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM --------- c l p - T do - H nh phúc ----------- S : 53/CT-UB-NCVX TP. H Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 1995 CH THN V VI C T CH C CHI N DNCH TIÊM CH NG SABIN TOÀN THÀNH NĂM 1995. Ch p hành Ch th s 568/TTg ngày 11 tháng 10 năm 1994 c a Th tư ng Chính ph v vi c t ch c th c hi n “Nh ng ngày tiêm ch ng toàn qu c” năm 1994-1995 vào tháng 11 và 12 hàng năm. Nh m th c hi n các cam k t v i Qu c t v th c hi n Chương trình thanh toán b nh b i li t vào năm 1995, y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch th : 1- Tri n khai chi n d ch u ng v c-xin SABIN cho t t c tr em t 5 tu i tr xu ng có m t t i thành ph , không k tình tr ng tiêm ch ng trư c ó, m i tr ư c u ng v c- xin SABIN 2 l n, m i l n cách nhau m t tháng vào các ngày : t 1 : ngày 11-12-13 tháng 11 năm 1995. t 2 : ngày 16-17-18 tháng 12 năm 1995. 2- m b o th c hi n cho u ng ư c 100% s tr t i thành ph , các ngành, các c p ph i th c hi n nh ng vi c sau : - y ban nhân dân các qu n, huy n, phư ng, xã ph i h p cùng v i y t tr c ti p ch o vi c t ch c th c hi n trên a bàn mình. - C ng c l i Ban ch o tiêm ch ng m r ng - thanh toán b i li t tr c ti p tri n khai, t ch c, theo dõi chi n d ch c a a phương. - Tri n khai vi c th c hi n úng k ho ch và ti n mà ngành y t ã ra, b ng m i cách ph i t ch tiêu 100% s tr trong tu i có m t ư c u ng 2 l n v c-xin SABIN. Ki m tra, ng viên, nh c nh th c hi n t t k ho ch t i a phương. - T o i u ki n thu n l i cho vi c th c hi n chi n d ch t phương ti n v n chuy n, phương ti n truy n thông, thông báo n t ng h gia ình, n kinh phí h tr theo kh năng b i dư ng cho ngư i tham gia. Ch o ánh giá sơ t ng k t chi n d ch báo cáo v y ban nhân dân thành ph . 3- Các ban ngành có liên quan :
  2. 3.1- S Tài chánh : m b o kinh phí ã ư c duy t v tiêm ch ng cho ngành y t và ch o các Phòng Tài chánh qu n, huy n tùy kh năng c a mình c p thêm m t ph n kinh phí cho nhân viên tham gia chi n d ch. 3.2- S Văn hóa thông tin và các báo, ài ph i h p cùng ngành y t tăng cư ng thông tin, tuyên truy n nhi u l n, nhi u hình th c và ch o m ng lư i thông tin qu n, huy n, phư ng, xã tăng cư ng ho t ng cho t ng gia ình u ư c bi t và ưa tr i u ng SABIN. 3.3- Các ban ngành, oàn th : M t tr n T qu c, H i Ch th p , H i Liên hi p ph n , Liên oàn Lao ng, oàn Thanh niên C ng s n, y ban B o v và chăm sóc tr em, H i Nông dân, H i C u chi n binh,… tri n khai theo h th ng c a mình v n ng m i h i viên, m i oàn viên là m t tuyên truy n viên cho chi n d ch, tuyên truy n, v n ng t ng gia ình ưa tr i u ng SABIN. 3.4- S Giáo d c : thông tin cho t t c các h c a trư ng, t nhà tr , m u giáo n ph thông trung h c bi t và ph bi n cho các b c ph huynh, các em h c sinh tuyên truy n, nh c nh gia ình ưa con em i u ng SABIN. 4- S Y t ch o cho các ơn v tr c thu c : Có k ho ch c th m b o phương ti n và công tác chuyên môn k thu t, m b o v t tư, v c-xin y cho chi n d ch. Theo dõi, ôn c, ki m tra vi c tri n khai, sơ k t t ng k t v chuyên môn g i v Thư ng tr c y ban và B Y t . Chương trình thanh toán b i li t không ch b o v s c kh e cho con em chúng ta mà còn có tác ng r t l n n tình hình kinh t , xã h i và n các cam k t qu c t . Do ó, các ban ngành và y ban nhân dân các c p có trách nhi m th c hi n t t ch th này và t ng th i gian báo cáo k t qu v y ban nhân dân thành ph .- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Th Vân
Đồng bộ tài khoản